God. XV.

U DUBROVNIKU, 16. prosinca 1906.

Broi 56.

 

CRVENA HRVATSKA

IZLAZI SVAKE SRIJEDE I SUBOTE

Gijena je listu unaprijeda: za Dubrovnik i za Austro-Ugarsku na godinu 10 K. Za ino-
zemstvo 10 K i poštarski troškovi. Ko ne vrati list, kad mu pretplata mine, smatra se
= predbrojen i za došasto polugodište.

 

 

POJEDINI BROJ 10 PARA.

 

 

 

Izdavatelj i odgovorni urednik Dr. Ivo DeGiulli.

 

 

Crvena Hrvatska.

U zadnje doba bilo je u više
navrata o nama govora u domaćim
listovima. Priliku je tome dalo na-
stojanje mnogih, da u ,Hrvatskoj
stranci“ nađu nekakve razlike u mi-
šljenju i radu pogledom na najno-
vije političke zgode. Dok se s jedne
strane htjelo nas prikazati kao jedine
novine , Hrvatske stranke“ u Dalma-
ciji, koje nepokolebivo stoje na teme-
lju riječke resolucije, s druge strane
nam se prebacivalo, da hoćemo & tous
prix sporazuman rad sa Madžarima,
pa i kad bi Hrvati pri tomu štogod
izgubili.

Prvo nije istina, a nastajni će
izbori da pokažu, kako nije isprazna
riječ, da je ,Hrvatska Stranka“ u
pogledu općih političkih pitanja složna
i u cilju i u sredstvima, koji do nje-
ga vode. A glede drugoga dozvolit
ćemo sebi neke opaske.

Govoriti da mi hoćemo a tous
prix slogu sa Madžarima jako je smi-
ješno, nadasve kad nam se kao po-
vod podmeće nekakva mržnja na Beč,
koja bi nas bila zaslijepila tako, da
ne raspoznavamo vlastitu korist. Mi
te mržnje nemamo, jer, nemamo ni
uzroka da koga mrzimo!

Kad bi baš upitali svoje srce,
više bi u njemu našli zavisti, nego
mržnje, više divljenja, nego prezira.
Kako oni rade, tako bismo morali
raditi i mi, kad bi bili ljudi, te kad
bi onu slijepu i nerazumnu mržnju
na sve, što je tuđe, zamijenili razu-
mnom ljubavi prema svojem. Ta bi
nam ljubav sigurno pokazala put,
da izađemo iz ovoga škripca, u koji
nas je rinula tuđa sila i naša neraz-
boritost. .

Dobro će dakle bit, ako senti-
mentalizam ostavimo ia stranu, a
gledamo stvari, kako jesu. U nas još
uvijek traje prepirka o riječkoj re-
soluciji, kao da to nije gotov čin,
koji je dao sasma protivan smjer po-
litici hrvatskog i srpskog naroda u
našim krajevima. Posljedica je toga
da stranke protivne resoluciji svoj
rad još uvijek udešuju na taj način,
kao da bi resoluciju imale omesti, &
stranke prijatne resoluciji, ne razume
donekle zamašaj vlastitog svog djela,
koje od njih traži sasma otvoreni i
odrešiti rad u određenom pravcu.
Stvorili smo riječku resoluciju, & kad
smo je stvorili, treba da idemo prav-
cem, koji nam ona određuje. Suvišno
je dakle sada pitanje, hoćemo li Ni-
jemce i Madžare, jer smo to već bi-

Štamparija DeGiulli i dr.

 

 

rali, a jedini nam je posao sada izvući
iz ove' situacije, koju smo sami stvo-
rili, svu onu korist, kojoj 'se možemo
i moramo nadati.

To opravdava potpuno našu od-
lučnost, koju nam spominju i proti-
vnici i prijatelji. Naše je uvjerenje, da
kao narod ne možemo s nje ništa
izgubiti, ali mogli bismo ništa re do-
biti, kad bi se u ovim odlučnim ča-
sovima pokazala u našim redovima
kakva neodlučnost. Mostovi su za
nama prekinuti, dakle naprijed.

Ne plašimo se mi, da taj ,napri-
jed“ dovede narod do toga, da on
ne uzmogne natrag. To bi se moglo
dogoditi samo ljudima, koji sada vode,
strankama, koje su se izložile, a ni-
kada narodu, kojemu je resolucijo-
naška politika dala ustavne slobošti-
ne pa će moći u svakom slučaju da
prede ako ustreba i preko nas i
preko svijeh drugijeh, kojima rad ne
bude ovjenčan uspjesima. Mi dakle
apstrahiramo od svojih osoba i sada-
šnjih stranaka, nas ne tare briga
ko će doći iza nas. Neka dođe
ko hoće, ali dok narod nije uskratio
povjerenje ljudima, koji su stvorili
riječku resoluciju te mjesto njih po-
slao druge, dotle ne smiju ovi ma-
laksati u branjenju i zagovaranju
onoga, što su svojim potpisom utvrdili.

To vodi naše zastupnike, pa vodi
i nas, koji smo prvi među hrvatskim
listovima u pokrajini podigli glas
proti onoj struji, koja je 30 god. gnja-
vila hrvatski narod, a da nije bilo
ni najmanjeg vidljivog uspjeha. To
se dakako ne mili protivnicima, nji-
ma je trn u oku naše otvoreno i
odlučno zagovaranje one _ politike,
koja je već u godinu dana pokazala
više plodova, nego njihov rad kroz
tolika decenija. Ali nas ne tare briga,
što oni misle, nego što narodu kori-
sti. Sint ut sunt, aut non sint. Riječka
resolucija imat će uspjeha samo tada,
kad njezini zagoviiratelji budu spravni
povući sve konsekvencije iz eventu-
alnog neuspjeha.

Pismo iz Zagreba.

' Zagreb, 12. XII 1906

Riječka rezolucija, djelo  Kuenovo —
Adresna debata. — U sjednici od petka kod
adresne debate uzeo je riječ sa strane či-
stih, suradnik ,H. Prava“ I. Peršić. Da či-
tatelji upoznadu raspoloženje frankovaca pra-
ma koaliciji, donašam ovdje nekoliko odlo-
maka Peršićeva govora; ,Dalm. zastupnici
su u Dalmaciji ono, što su ovdje bili ma-

 

< \ ROPUBLIKA HRVATSKA

% : A i VIME

Pretplata i oglasi šalju se upravi, & dopisi uredništvu lista. Za izjave. priopćena, zahvale
plaća se 40 para po retku, a za oglase 30 para. Oglasi, koji se više puta štampaju, po po
godbi uz razmjeran popust. Nefrankirana pisma ne primaju se.

'
đaroni. Dalm. zastupnici došli su do upliva
pomoću Austrije. Današnju koaliciju sači-
njavaju kuenovci. Riječku rezoluciju sastavio
je sam Kuen, koju je Košut kamarilac pve-
ko Supila nametnuo dalm. zastupnicima.
Obsjena je dakle da je kuenovština pala.
Istom sada procvala je prava kuenovština,
koja je mnogo pogibeljnija od dosadašnjih
kuenovaca, za to ćemo se i mi (Frankovci)
odlučnije. boriti proti današnjoj vladi.

U današnjoj sjednici nastavila se je ras-
prava o adresi. Uzima fiječ Babić-Gjalski,
koji u adresi ,čistih* vidi pjesmu, ditiramb
a politika nije pjesma, već teška i kru-
ta radionica. Dotičući se riječke resolucije
dokazuje potrebu sloge sa Srbina (Klegović
viče; abzug vlasi!) Bujici germanskoj, koja
je osobito u Slavoniji maha prozela ne mo-
žemo odoljeti bez zajedničkog rada sa Sr-
bima (Elegović viče: dolje Beograd, živjela
Austrija !) Pol kraljevine osvojili su švabski
Bolji j& najgori
židov, nego najbolji Srbin). Sujet adrese ,či- /

židovi (Elegović opet viče :

stih“ koju je sastavio novopečeni frankovac
Kršnjavi, jest ,nagodbam esse delendam*.
A kako će se rušiti ta nagodba? Valjda je
tu onaj Frankov tajni ratni plan, koji pod-
sijeća na legendu o onome austr. generalu,
koji se je prije bitke uvjek pozivao na taj-
ni plan, a kad je bitku izgubio priznao je
da plana u opće nije ni imao. Zašto da se
dajemo dalje opsjenivati od Austrije. Zar
nas nije poučila krv Zrinjskih i Frankopana što
se imamo od nje nadati ? Govornik završu-
je da će kao narodnjak glasovati za adresu

koalicije.

 

Naši dopisi.

Korčula, 10 prosinca 1906.
Na 25 prošlog mjeseca mjesno ,Pjevačko
društvo sv. Cecilija“ priredilo je za svoje
članove glazbeni koncerat sa prestavom i
time otvorilo zimsku sezonu.

Program je bio raznoličan a sastojao je
od pjevanja, tamburanja i orhestre, te na
svrhu naši dijetanti odigraše jednu šaljivu
igru. "Tako je naše najsimpatičnije društvo,
iza nekoliko počinka, nastavilo svoj rad na
opće zadovoljstvo. Svaka tačka programa
vješto je izvedena te se dopalo slušatelja,
što je pokazalo trajno povlađivanje.

S tamburicam i pjevanjem ravnao je
društveni učitelj gosp. Ignjac Svoboda, koji
od više godina vrši tu službu požrtvovno
a na opće zadovoljstvo, tako te je znao steći
ljubav i poštovanje kod svojih učenika a
priznanje kod ostalih za svoj rad, koji je
uvijek nagrađen bio dobrim uspjehom. Or-
hestrom pak ravnao je kapelnik mjesne
Hrv. Glazbe“ Gosp. V. Vačkač, koju je uz
velike poteškoće a jedino iz ljubavi prama
glazbi i društvu, on isti ustanovio.