Cijena je listu unaprijeda: sa Dudrova:š sa
Austro-
po godine
vrati list, kad mu
polugodište.

   
  
   
  
   
  
  

= ani RA

Hrvatski zastupnici u ugarskom Ssboru.

U ugarskom saboru bila je na dnevnom redu ras-
prava 0 povećanju ci
boru da stvori zaključak neka dobotci kraljevskoga
vlast da zahvale poglavito dinastiji, sa-
rodne aspirtcije blagonaklosošća pođupirala. Za vlada-
pja našega živućega kralja,
ibože sinonim Magjarske, dovinula se je do"nikad pri-
je vigjene moći i napretka. Svak bi pomislio, da će Ma-
gjari htjeti da isksžu neku ha1oost sijedom vladaru, ko-
ji ih je obdario tolikim dobročinstvima, pak, kad je
jednoč došla na tapet rasprava 0 povećanju civilae li-
ste, da će dotični zaključak bit: bez ikakve rasprave i
poteškoće glasovan. Ko je tako misho, taj še je pre-
vario, jer je u Magjara duboko razvito čustvo samo-
stalnosti i slobode. Predlog o povišenju kraljevih do-
hodaka, naišao je na najžešću buru oporbe. Redali su
ge redom ponajbolji magjarski govornici da govore pro-
tiv predloga. Ustajali su redom, da dokažu neumjesnost
predloga, da pokažu na pučanstvo zemlje, koja ne bi
mogla podnositi povećanje izdataka. Isticali su da u U-
g;rskoj nema dvora, te da nije ni radi toga opravdan.
povećanje kraljevih dohodaka.

Nije čudo, da kad ljudi koji se osjećaju tako slo-
bodni, koji nisu wčai da prigou glavu ni pred kim,
mora da pobudi gnjušsnje i prezir, kad pogledaju u i-
stom saboru ljude. koji obično muču, a kad progovoru
onda dadu samo kakovu ropsku izjavu, ponize sebe i
narod iz kojega su nikli.

Hrvatski sabor šalje na temelju nagodbe iz svoje
sredine četrdeset delegata u sabor peštanski. Prama
broja magjarskih zastupnika iščezava broj hrvatskih de-
\egala, ali kad bi oni bili ljudi ns svom mjestu mogli
bi donijeti velike koristi svojoj domovini.

Mogli bi ređiti propsgandistički i informativno. Mo-
gli bi iseositi na jevu pravo stanje stvari u Hrvatskoj
i njihov glas mogao bi postati trubljom budilicom za
Glavene i uopće za sve potlačene narode ugarske, Hr-
vatski delegati u Pešti mogli bi kad bi htjeli tiajdivni-
ie upotpuvjivati uzoriti onaj rad, što gs razvijaju hr-

stsko alisenski rastipnici u carevinskom vijeću. Mno-
go bi mogli postići, kad bi bili pravi ljudi i dobri Hr-
vati oni «ami i oni koji ih biraju i šaljo Nego hrvat.
ki > stupce: rijetko kads gavire u poštanski sabor.
D sta #im je, da pibiraiu meane plsće i nohrie pa koj»

PODELILAŠ.

Moć ljubavi.

Sir Thomas Dorley bio je jeden od onih iznimaka
ljudskoga društva, kojih je srče prekrito nakom stu-
demo ć gvozdenom Koprenom proma kragnome polo.

f u subolšen -ver Svoje mladosti ostao je
vi 1 načelu, o de 8 gelom ječsnrednum
mitom € ulijaliomm probi kak kuc+iima krtsnoga
spol" U triđesstoj godimi ulaljio se je u svoj osam-
goozinjea a iz mešte ostranio svaku sliku lijepih

tih ken Sa stotinu zakletva zapečatio je svoje ar-
ce, da ga ne bi okaliso dodir onoga spola, koji je po
njegovome mnenju isbjegav is Pandorove zdjele na šte-

 

domašanjem u kuću, 5a
Bosnu i Hereegovinu 3 poštom: pa godinu 10 krasš,
B kruna. Za inosemslvo: 10 kruna i poštarski troškovi. Ko ne
pretplata mine, smatra se da je predbrojen i za došasto

liste. Vlada je predlotila sa- |
dvora budu povišeni. Meiji ipaće dy. e! F0:
ija je njihove

Ugarska, a danas je to #a- i
ste.

prašio je kako treba te hrvatske
najprije banu Hrvatske, Slavonije i Dalgtacije, što do-
pušta da se po Hrvatskoj širi velikohrvatska misao, što
neće da stane odlučno ma put ideji samostalnosti i sje-
dinjenja domovine, koju kod Hrvata obubvsća duhove
gve više i više, pregje aa hrvatskoga ministra Ervina |
pl. Cseh*. To je ministar bez -lisnice, koji posreduje
kod ugarskih ministarstva za sve hrvatske stvari, jet
ugarski ministri nesmjedu općiti sa hrvatskim oblasti-
ma neposredno, već preko hrvatskoga misistarstva, Za.
stupnik Ratkay nije imao diske na jesiku, izbrojio je
ministru što ga ide. Rekao m«-.je, da grije
crvena baršunata sjedala, & da ne vrši ni najmanje svo:

lamentu najveći princip

jenja zašto ne dogju ovame, pa nal ne Traš-
jasne stvari, da se bolje urgdi. Ali čini se da gospo-
da nemaju dovoljno eperžije, oni znadu namo alijepo,
glasovati sve što vlada hoće.

Na to je ustao
njim grof Todor Pejačević, da odbija napadaje od sve-
je osobe. Obojica su izjavili da se.neće miješati u spe-
cijalae ugarske poslove. Da vrše svoju dužnost, da su
oni i njihovi sumisljenici u Hrvatskoj odani ,Materi
zemlji“.

Kasnije je govorio jošte pogoati Stjepan Kvvače-
vić, koji je od nekadašnjeg vatrenog stekliša postao naj-
okorjeliji magjaron i proslavio se, kao veliki župan,
nečuvenim okrutaostima u prilici raznih izbora. I on
je izjano, da Hrvati podapira: onu stranku, koja najja-
ce sastupa volju magjazskoga naroda, a lirvati, da ne-
maju u Pešti posla sa pojedinim strankama. nega 8%

ura Jeana Lady, koja se je — svog rasoih nepovolj- |
mh droštvenih razloge — bila: udaljila od ostaloga svi-(1j
jeta, stanovala je sa svojom. kćerkom Locijom u 0s8m-

jeno) vili.

govora, dok je tamo|
dolje u hrvatskom sab ru neims. Ako je megju nama|

hrv. ministar Ervin pl Ceeh, |

besposlen | strani magjarske

 

+ Sur Thomas opasio je djevojčicu. Naj savršenijeg

tjelesn: g struka, visoka i vitka stasa, craih lijepih oči- (ra Lady,
ju, plave valovite kose, fin:h ružičastih usnica, proni- | sa

cava uma i plemenitih čuvstava, koja su se krila pod
tako:0m nežaom 1 uzvišenom foruva.

i F

pžite

s

 

 

 

=

za

i

sgs.e
tit

f
E

i
:

I
i

Es:

s
s
sea

£

;

E
i

ši

i

pili
dii

 
   
  

=
rid

ue

i

'

:

i

“

+. 58 3. :

  

si 6.