U DUBROVNIKU 80. Norembra 1901.

Godina XI.

 

  

Izlazi svake subote.

=

na dine 5 kruna, — de dažesnsto 10
že i podatke
Pojedini broj 20 para.

0
K vrati list, kad matra se da
M e st, Erste mine, s se da je

 

 

 

će zlo ali zlo kojega će biti dok je svijeta i vla-
de, dakle neizbježivo. Ili može pomagati Srbe!—
Ne vjerujemo u tu mogućnost, jer je lekcija, ko-
ju joj dadoše tu skoro sami Srbi, odviše poučna.
Ili će pristati uz talijanaše! — Mi toga se velo
ne strašimo, jer što je mrtvo ne dade se uskri-
siti. Dakle što? — Pronosi se glas, da će nasto-
jet izmirit talijanaše s nama! — U to je lako
vjerovati, nu bez nas se ne može postići ništa.
Po tom sve mogućnosti nijesu za nas pogubne,
te se nemamo za sad ćesa strašiti, već možemo
mirne duše svijesni svoje moći gledati u oči bu-
dućnosti i njezinim darovima, Samo ono što do-

gje, nek nas nagje na braniku svojeg prava i ha-
raktera ove zemlje! '

Dubrovnik, 29 Novembra 1901.
Osim spljetskog Jedinstva“ i njegovih rijet-
kih sadanjih nadahnitelja, mislimo da nema Hr-
vata u Dalmaciji, koji bi žalio promjenu, koja je
nastupila padom dosadašnje zadarske vlade.
Ditirambi velikih ljudi okolo Jedinstva“ —

  
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 

Namjesnikov pad.

Brzojav nas je prošle sedmice iznenadio jav-
ljajuć nam odstup N. Pr. namjesnika Davida, nu
to je iznenagjeaje bilo očekivano. Svi smo vidjeli
da u Dalmaciji ovako ne može ići dalje, te da se
svugdje promjene hoće. Na namjesništvu eto je
došla .. , i mi je veselo pozdravljamo.

U pl. Davidu, olim namjesniku, treba razli-
kovati privatnu osobu od upravnika, a upravnika
od političara. Kao privatnik znao je David steći,
kako kažu, svačije simpatije. Bio je pristupačan
nagonima srca, rekli bismo dapače odviše, te mu
je to škodilo kao političaru. Hrvati su se često
tužili na njega, nu pravije je bilo tužiti se na nje-
gove savjetnike i prijatelje, a najviše na samu
rodbinu, koja je odviše djelovala na čovjeka, koji
kao vojnik nije bio naučen ni ženskim ni salon-
skim spletkama. Mislio je feldzeugameister David,
da se dade svesti u sklad i jedno i drugo, i po-
gagianje svojti i politička potreba, ali kako su
kuća i njezini miljenici zahtijevali jedno a poli-
tičke prilike i harakter zemlje sasvim drugo, tre-
balo je da vuče tamo i amo. Tako se tumači ona
nestalnost u politici, koju opažamo kroz zadnji
deeenii, kad bi se tajno pomagalo ono, što bi se
javno napadalo.

Pogagjanje osobnim simpatijama imalo je i
drugu isto tako lošu posljedicu a to je, da se je
namjesnik često hvatao ljudi, koji su ga laska-
njem znali obmamiti te mu dopuštali po onoj:
ruka ruku pere, da malenim ali po posljedicama
velikim milostima nadari svoje prijatelje. To dobro
znamo mi dubrovački Hrvati, jer sesvi dobro sje-
ćamo: zemana pok. Gondule, ali znadu i zadarski
Hrvati. Ista ruka, koja je ovamo milovala pok.
Gondulu, podržavala je i Trigari negda a sada
Z lotta & comp. Ti mezimci i uzrok su možda
namjesnikovu padu, jer osilivši se izazvaše reak-
ciju, koja i dovede Dalmaciju do haosa, u komu
se sada nalazi.

Svemu neće biti bio 3amo kriv ni David: ma-

 

Opća je tajna, da je pravac vlade, koja je
pala, sastojao u nekoj osobitoj naklonosti prama
srpskome elementu u zemlji.

d
i

i
|

:
i
i
:

HG
Bi

3
f

ti
di
ži
E
ž

i
i

Ti

bi
E
i
3

ši
E
et

i
:
3

.
NAROONA #7) \ MIMO TSKA

NAUČNA BIGLIOTOK., 1. ROVNIK

; | dvjema stečevinama, ud kojih je jedna

Listovi iz Zagreba.
Zagreb, 26. studenoga.

Subota nam je donijela krasnu hrvatsku na-
rodnu operu ,Maričon“, koju je spjevao prvi ka-
pelnik našega kazališta, gosp. Albini. Općinstvo
je išlo novoj operi u susret sa nekim skepticis-
mom, kao što je već to običaj kod nas, kad se
radi o domaćem djelu. Ali skepticizmam brzo je
svladan i opera je oduševila općinstvo. Ono daje
pravo Albiniju da se postavi uz Lisinskoga i Zaj-
ća, te sada imamo lijepu trojku hrvatskih glazbo-
tvoraca. Opera je u tri čina, od kojih je drugi
pravo remek-djelo narodne glazbe. U opće čitava
je opera uglazbljena po narodnom duhu, te nam .
odaje majstora, koji je proniknuo u dušu hrvatske
narodne muzike, Sva je opera kao obasuta na-
rodaim biserjem od vanredne i trajne vrijednosti.
Vanjski uspjeh opere bio je sjajan. Sjajniji će bi-
ti još, kod drugih predstava. Ali kud. i kamo vi-
še od vanjskoga uspjeha vrijedi nutrnja intimnost
glazbe. Tu samo nailazimo na umjetničke ljepote,
rad kojih se nova opera može natjecati. sa toli-
kim poznatim i priznatim operama vanjskoga svi-
jeta, koje su na repertoirima svih kazališta. Ta-
ko je ovaj mjesec u kulturnom pogledu bio u-
prav bogat, pa se i naše kazalište

drama , Zlatarevo zlato“, a druga lirska opera
»Maričon“. Sva je prilika da ću vam
dopisima javiti i drugih
na pr. radi se o preinskama ,Matičinih“ pravila
prama šeljama i zahtjevima, sasvim opravdanim,
što no se pojavljuju sa raznih strana. Bio bi ne-
pravedan ko ne bi priznao vanredne zasluge, ko-
je je stekao g. Kostrenčić kao tajnik ,Matice*;
ali bio se nešto odviše kristalizirao i u izdanjima
»Matice“ pomaljali su se kao neki znakovi sta-
guacije. Preinake u pravilima moraju dati ,Mati-
ci“ nova pokreta i nova života, te donekle udari-
ti novi pravac i njezinim publikacijama. Novi taj-
nik ,Matice“ — za sada vam ne kažem njegovo

:| ime — neće imati drugoga zanimanja, nego će se

sav posvetiti ,Matici“, a uz to je vrstan posaa-
valac svih slavenskih jezika. Vodi se takogjer ži-
va agitacija za neke preinake u ,Viencu“, koji bi
ismegju ostaloga imao proširiti svoj format i o-
peta

i
it
E ža
ji
iji

a
a

|
t

A HRVATSKA

Dobovrika, sl sa Š »Crvene Hrvatsko“ g
Ogfazi 208 36 3055
nužtižlašika o PRE

RED DA TOST U

oso

!
k

zi
qa