a

Gattin 24

 

MEA EDE ROP 6 Ji PJERA MAC EG

' Br. 4

U DUBROVNIKU 27 Januara 1900.

 

 GRVEMA

List izlazi svake subote kroz cijelu
E km a a ma septembra i oktobra.

riraiy ta i to: Šo ovih prasnika P
ovinu arka više. Ama tr 4 moped u premiina : pa ne

ze po s po godine 450 er sa

RL SS

i

 

VATA

lin x dopisi saa ve. se upravi ,Crvene Hrvatske“ u Dubrovniku, gdje su
kad mu pretplata mine, smatra se da je predbrojen i sa poša-

 

se 20 hel. po retku, a oglasi koji s6

prije |. bro oslije ovi talju se Uredništva.
kuću # polugodište.
godine 5 a Osinse. priopćeno, zahvale i 08
vifh: pola Sabnja.p9 pogsii (a
se ne

 

Stara i nova politika Dalma-
tinskijeh Srba. *)

Megju tolikijem rovostima, te nam dvadese -

ti vijek spravlja, a koje mi za sada možemo je-

dino pagagjati, imamo da zebilježimo ovu : dalma-
tinski Srbi promijeniće sasvijem svoju dojakošnju

. politiku. Ta nas odluka u velike zanima, jer je

srpska politika — i u Dalmaciji, a ponješto i iz-
van Dalmacije — imala vazda jedinijem nišanom

- nesrećne Hrvate. Kako dojako, tako i odjako. Ti-
:&e se dakle naše kože, te pošto nam Srpstvo 0

glavi snuje, nije — cijenim — zališno, da prou-
čimo malo, kakav je taj kuršum, kojijem nam ho-
će da pokosi život.

Dalmatinski puk, i po historičkom i po na-
rodnom pravu, ogransk je hrvatskoga hreka. Ra-
zlikost narodnosti i razlikost vjeri, te se danas u
njemu pojaviše, ne slabe, sma baš pi malo, ni
njegovu jakost ni njegovo jedinstvo, jer su te ra-
zlikosti jali neznatne -jali površne. Talijanština
p. p. ima da zahvali svoj opstanak utjecaju nje-
'kadašnieg mletačkog gospodstva, i zato se ističe

' jošte samo u njekijem primorskijem gradovima,
kako u Zadru i Spljetu. U mutrašnjosti zemlje ne-

* ma joj ni traga života. Pripadnici se a stranke
velikijem dijelom # sami prišnavaju £  omima ;
oni se ne zovu Talijanci već Autonom te se

odvajaju od 'svoje braće Hrvati ne pit ;eklom,
već mišljenjem. Oni, biva, traže da i od sada ka-

“ko i do sada, talijanski jezik bude kvlturnijem
sredstvom, jer su i ovi nauku i ljuckotu posisali |-

iz tal'janskijeh škola Hrvati pak to isto traže za
svoj jezik, uvigjajući da opstanak narodnosti visi
jedino o porabi i razvoju pučkog zbora. Lasvo je

' dakle shvatiti, kol'ko je površea razlikost megju
* Autopomiašima i Hrvatima, koji su i narodnošću i

vjerom usko skopčani. Tijekom vremena — i to
ne za dugo, dok, biva, današnji stari sutonomaški
naraštaj izumre — nestaće i te razlike, pa će s'i-
novi današnjijeh Autonomaš4 biti isto tako dobri

_Hrvati, kako što smo mi — Sve je drukčije sa

Srbima. Premda je ta narodoost u Dalmaciji plo-
dom druge polovine devetnestog vijeka, temelji se

_ipak na jednoj od naj grdnijih podloga: na vjer-

skom fanatizmu. Ona je u čas zahvatila maha me-

_gju našijem hrišćanskijem elementom, koga na

sreću nema vele: nješto u sjevernoj, a nješto u
južnoj Dalmaciji. To su sve nasa braća, bosanski
i hercegovački došljaci. pribjegli u naš kraj pod

_ pritiskom turskog jarma, ili — kako n. p. u Du-

arovniku — da zarade sebi svagdaoji kruh. Na-

 hodeći se u veznatooj manjici, Hrišćani pritajiše

vjersku mržoju i napisaše na čelu svoga progra-
ma naj liberaloiju devizu: brat je mio, koje vjere

bio. Nakana im bješe, da steku i megju katoli-
_eima pristašk i da teko razdvoje Hrvate, Odatle
, nazivi: Srbin katolik“ i ,Srbia pravoslavne vje-

re.“ Faktičao ne uspioće nigdje tom namjerom,
već... u samome Dubrovniku. Rekli smo u ovo-
me istome listu njekoliko puta razloge ovog ču-

_ dnovatog i šalosnog pojava. Ne ćemo ih opetovati.

To bi dakle bila geneza autonomaške i srp-
ske stranke. Srbi, kako vidjeste, nijesu ino već
hrišćanski Hrvati pod drugijem imenom. Kano
Hrišćani, oni su — prema ostalom pučanstvu —

= +) Od jednog prijatelja našeg lista. (Ur.)

ima Magjara, družili bi

* u dosta neznatnoj manjini, pa nam zato nebi mo-

gli vele naškoditi, da ne nabode pomoći i zapleća
u hrišćanskom svijetu uopće, a u nezavisnijem
srpskijem državama na pose, Mrzeć Hrvate dvo-
jakom mržnjom — kano odinetnici i kano fanati-
ci — shvatljivo je, da ljubav za jezikom, za na-
rodom, za kulturom, nije nikada megju dalmatin-
skijem Srbima nikakve zadaće vršila. Glavna im
svrha bijaše ugušiti hrvatsko ime, ne pitajuć se pri
tome. da li će izvrći pogibli i zajednički jezik.
Ta za njih je vjerska mržnja glavno, a narodnost
j jezik sasvijem sekudarno. I za to se družijahu
vazda sa neprijateljima Hrvatstva, gdje je god
tijeh neprijatelja bilo, a gdje ih ne bijaše, tu bi
odabirali od hrvatskijeh stranska onu te je naj
mlobavija, pa bi s njom proti radikalnoj ugovore
krojili. Oni, koji vazda o ,slavenskoj solidarnosti“
naklapaju, druže se tu 8 Autonomašima,
biva s onijem koji vojuju proti zajedničkom na-
rodnom jeziku; pripoznavaju u općinam pravo biv-
stvovanja talijanštini, i ti oteščuju narodni raz-
vitak. Malo poslije ostav pa cjedilu svoje vaj-
ne saveznike — Autono — i sklapaju ugo-
vore s Narodnjacima proti vašima. Da ima u
Dalmaciji Njemaca, družili Bi se s Njemcima; da
& Magjarima; da ima
Tetara, bi se donapukon i s Tatarima.

Srpska stranka u Dalmaciji nema ideala,
nema stanovite svrhe, koju bi otvorito i iskreno
mogla ispovijedati. Mržnja je njezin ideal; trova-
nje je njezina svrha. Znajući da joj nije moguće
ikada pobjedu slaviti, ona je zadovoljna tijem. što
će je Hrvatstvu dajbudi otešćati. I za to sad ho-
će da svoju politiku mijenja jer joj dojakošnji
rad ne bješe uspješan. No ozbiljna stranka ne
mijenja politiku od danas do sutra. Ona od svo-
ga postanka, ima stanoviti cilj i odsb're stanoviti

   
 
 
  
 
 
 

put, pa njim k meti krače, puklo kud puklo. Ne-
| postojanost u polit'ci udaje najbolje slabost drža-

va i stranaka. Srpski organi, koji nam ovaj pre-
vrat u stranci navijestiše, javiše nam u isto doba
i njezivu skoru smrt, . :
Zbilja, kakva je ta promjena, kakav je tej
prevrat? U to nas upućuju dva srpska lista: ,Du-
brovnik“ i ,Srpski Glas.“ Ovaj pošljednji javlja
svojijem čitaocima, da će odjako dalmatinski Srbi
sami — dakle bez Autonomaša i bez kompromisa
— szapodjenuti novi rad. Taj će rad biti — kako
pomenuti list veli — čisto srpski. Tijem indirek-
tno priznanje, da je do sada mečist i me srpski
bio. No u čemu se sastoji taj rad? To nam opet
Dubrovnik“ svojom poznatom naivnošću ispovije-
da. No najbolje je da navagjamo njegove vlašte
riječi; ,S toga je prijeka nužda, da naše poslove
podijelimo, kao što čine i drugi narodi, u dvije
grupe,“ u političke i prosvjetne. Za prosvje-
tao mi smo  predlodili osnivanje . Srp-
ske Matice. A sa političke? Naš je i-

kako što bi n. p. to Srpsko Bratstvo bilo, mi pe-
mamo ama baš ništa proti tome. Pošto su se Sr-
bi od Hevath politički ccijepili, slobodno im gsa-

razvila bi se borba; ali bi ta borba iskrena i

%

štena bila, a nama nebi štetovala, već koristila,
jer bi nas — ako ništa — probudila iz našeg
prirogjenog mrtvila. — Sve je drugo Srpska Škol-
ska Matica. Fali nam prikladan atribut, da žigo-
šemo to bogumrsko nedjelo. Ne samo da je takvo
srestvo nepošteno i kukavično, no je uprav tako
grozno, e bi zaslužilo, da se svi Hrvati, ko jedan

čovjek, listom diguu i proti samom zametku te
odurne ideje. Ne ćemo dalje da o tome govori-
mo, pošto smo jur u pošljednjem broju ovog li-
sta izjavili naše mnijenje, & ovamo opet, pri ras-
pravi ovog pitanja — ispovijedamo — ne može-
mo da uzdržimo nuždnu hladnokrvnost. Samo će-
mo ovo padodati: da se ta ideja mogla začeti je-
dino u glavi psihopatičnog čovjeka, prototipa mo-
derne deneracije, a da ju je onako oduševljeno i

nauguravaju, biće dakle formom dojsta nova, a
suštinom stara. Politika degenerivanijeh ljudi, po-

njetvradqnemtitsname soreenonq o
strastima, čas lijevo čas desno vrlutaju te mija-
njaju stazu kako što mijenjaju sredstva. S ovijem
ljudima red se je boriti dalmatinskijem Hrvatima,
i to ne junački i otvoreno već podmuklo iz za-
sjede. Imadu li ih oni na tom polju slijediti ? Ne !
Ali za to red im je otkrivati spletke i rasbijati:ih
u zametku. Neka se pri tome Hrvati tješe, da e-
va borba neće dugo trajati. Stranka koja se ova-
kijeh sredstava laća, kako što je novom godinom
srpska, ispovijeda sama da je na kraju svoje zai?e.
Pa neka tu politiku ,Dubrovnik“ zove: ,slo-
žan srpski rad u duhu narodnom i liberalnom“,
a neka ,Srpski Glas“ to stanje krsti ,splendid i-
solation“, a no mi velimo Hrvatima: to je poš-
Još nam
— prt-

so i make sal

Hrvatski Sabor. th
Na 16, o. m. otvorila se prva sjednica

a
generalnu debatu o proračunu za god. 1900. U
svem je bilo 36 članova prisutao sjednici. De, A-