Br. 18.

Godina X.

 

CRVENA

List izlazi svake subote kroz cijelu godinu. Cijema je lista unaprijeda u Otprav-

u kuću s sa Austro-Ugarsku, Bosnu i Hercegovinu s poštom: na godinu 10 kru-

U DUBROVNIKU 81 Marta 1000.

  

VATSKA

Neriptočh | oglasi plaćeja se opravi Crvene Hrvatske“ u Dubrovniku, gdje su

mištvu lista: na godinu kruni 9, na p0 godine 450 kruni, sa Dubrovnik sa donašanjem MEA 0 ENEA 40 Sei: mine, smatro se da je. poodbrojen i ma pola-
sto polugodište

.

y sakrale | ost. plaće 90,90 Bal po retku, a oglasi koji se

š # : a Za oglase, priopćeno
n&, na p0 godine 5 kruva, sa inosemstvo 9 kruna i poštarski troškovi. Pojedini broj | giq, tiskaju biju .
pisi a vraćaju. Listove netraskičnao na prima ni uredništvo ni uprava

stoji 20 hel.

 

Potaljančenje ili civilizacija ?
Gosp. F. Salata.

U listu ,il Piccolo“ (25 0. m. — ,Šera“)
napisali ste uvodni članak pod gornjim naslovom.
Pošto se taj članak bavi Hrvatima| uopće, a na
po se Dalmatincima, dopustićete da ispravim nje-
ke nazore, e ste Vi a priori kano dokazane i is-
tinite iznijeli, i prema tome da pobijem i pošlje-
dice, koje ste odatle pogrešno isukali.

Pozivljuć se na neobvezni slučaj, što Dalma-
tinski i Istarski Hrvati duguju Talijancima svoju
kulturu, Vi velite da je tijem Hrvatima prosto
ljubiti svoj narod, gojiti svoje običaje i navade,
svoj jezik i svoje uspomene, ali — Vi tvrdite —
oni bi morali priznavati pravo supremacije tali-
janske kulture, pravo koje je na svrhu više nego
pravo: dužnost. Odakle tako smjela tvrdnja ? Po
čem i zašto kulturna misija, koju uglagjeniji na-
rod prema drugome vrši, dava prvome nepobitno
i vječito pravo na kojekakvu supremaciju ? \Nije-
su li te tako zvane misije na svrhu ništa drugo,
do li posljedice osvajanja i potlačivanja s jedne
strane, & pokoravanja i poniženja s druge ? Nema
u povijesti primjera, da je koji narod vršio svoju
kulturnu misiju drukčije no mačem i krvlju. 1 jed-
nako nema primjera, da je tu misiju navlaš vršio
za taj filantropični idejal, već svugdje i svagdje
ne samo bez svoga znanja, no i proti svojoj vo-
lji, u prosto jegoistične svrhe. Hotimičan cilj bje-
še vazda otimačina uglagjenijeg; nehotična poš-
ljedica bješe civilizacija neuglagjenijeg: u njeku
ruka ošteta podjarmljenom za izgubljenu slobodu.
U starom vijeku kulturaa misija rimskoga naro -
da što je drugo no puko osvajanje i potlačiva-
nje? U srednjem vijeku što je ta kulturna misija
Španjske i Portugalske? U novome, što je ta kul-
turna misija Njemaca i logleza? Grčki je narod
na oko jedini i dični izuzetak. Ali i to samo na
oko: jer u istinu grčki narod nije toliko za ži-
vota ugladio svijet, koliko iza smrti.

Dandanašnju običnu frazu, da se ,kultura
duguje“, skovala je hipokrizija otimača i Borsia-
ner-d. To su netraženi a silom nametnuti dugovi,
plaćeni naj krvavijim i naj hhvarskijim kamatama,
Nije li dakle — da blago rečem — ironija, izva-
gjati odatle prava i dužnosti ? Za to što je njegda
mletačka republika osvojila Hrvatsko Primorje,
tako da su Hrvati ovijeh zemalja primili talijan-
sku kulturu, zato i danas ti isti Hrvati — prem-
da uglagjeni — moraju prizuavat supremaciju ta-
lijanskog jezika? Može li 4e nepravednijeg i logi-
čnijeg a u isto doba smješnijeg zaključka ?

Vi se, g. F. Salata, uprav:na nevin način
čudite, da ,kod nas Slovinci govore hrvatski i
alovenski u Saborima i Općinama i da zapodje-
nuše kovferencije o sporazumu (sa istarskijem Ta-
lijanašima), zahtijevajući da vi (Talijanaši) razu-
mijevate njihov jezik i da slušate i uzmete u ob-
zir njihove govore i njihove želje.“ Da nije sve
ovo čisto i bistro štampano, ne šćah vjerovati
svojijem očima. Oni Vam se zahtijevi dakle zbi-
lja tako ogromni, tako drski čine ? Što govorim?
Ta Vi ih vlašt zovete ,apsurdnijem*! 1 tu ,&p-
surdnost“ Vi temeljite na ovom razlogu: ,jer da
svi pukovi, podložni Rimu, ... poprimiše jezik po-
bjeditelja.“ I dalje velite, da ,orotivno ustvrdi-
ti... sve je isto kano zamijeniti vladu razuma

divljom silom mišici. I ovdje se mora privoljeti
pars sanior a ne pars major.“ Ove riječi, zajsto,
ne trebaju komentara.

Dne 12 Aprila 1856. na zaključnom banke-
tu Pariškog Mira, završi Napoleon III. svoj toast
ovako: (sloga megju vladarima biće trajna) ,ako
ona bude vazda počivati na pravu, pravici, i isti-
nitom i zakonitom interesu narodnosti“. Ovijem
riječima za prvi put u povijesti niknu misao o
izteresima narodnosti. Ovijem riječima imadu ta-
lijanci i Nijemci da zahvale sjedinjenje i slobodu.
Je li moguće, da ni po vijeka poslije, pošteni i
uglagjeni ljudi zaniječu drugijem narodima pravo
na jezik, sjedinjenje i slobodu, za koju su se o-
ni i njihovi oci onako oduševljeno borili ?...

4. K.

 

Negda i sada.

Onomadne se u prošlom broju skladni samo-
zvani ,Dubrovnik razvikao koliko je mogao bolje
u ,Pismu“ tobož iz Dalmacije. Laži i opsjenjiva-
nja su kod neo-Srba ,kruh naš svagdašnji“, ko-
jim pitaju svoje čitaoce u svakom stupcu i retku,
kad god stanu govorit o Hrvatstvu ili o Srpstvu,
jer sa istinom ne mogu oni koraka naprijed, bu-
dući je sva protiv njih. Kad bi Hrvati htjeli pobi-
jat svaku njihovu laž napunili bi samo tim sve
svoje listove i možda im još me bi ni dostali ; g to-
ga ih se obično puštaje nek viču i lažu do mile
volje. Nu što se dogodi tada? Nadri-srbenda kad
vidi, da joj niko ne odgovara i ne dava pažnje,
dok bi se drugi posramili i ušutjeli, ona se pod-
nese i uzoholi do čuda te izgubi svaki obzir. S to-
ga valja im kad i kad činit progutat natrag po
gdje koju laž što je izvale, ako i ne za drugo, a
ono barem da se — šjete.

U rečenom ,Pismu iz Dalmacije“ bez ikak-
va okolišanja i dokaza — naravno, jer ih nema-
ju — govori se, da se ne osvrćemo na neznatni-
je, kao da su Srbi u vrijeme borbe proti autono-
mašima opstojali kao Srbi, da je narod u Dalma-
ciji prije zvao svoj jezik srpskim a tek u novo
doba hrvatskim. Oboje krupna srpska opsjena ; istina
je baš kontradiktorna opreka.

Srbi za vrijeme narodnog preporoda u Dal-
maciji nijesu opstajali kao Srbi već kao kirvati
pravoslavne vjere, u Hrvatskoj Narodnoj Stranci,
Drugo, narod je u Dalmaciji grije zvao svoj jezik
samo hrvatskim ili ,naški“ a srpski ne nigda, no
tek u najnovije doba i to samo onaj dio naroda
što pripada hrišćanskoj vjeri.

Da dokažemo ,Dubrovnikove“ laži a potkri-
jepimo naše tvrdaje, donosimo ovdje njekoje po-
vjeaničke dokaze,

Božidar Petranović, hrišćanske vjere, zastup-
nik knioski piše u ,Dalmatinskoj Zori“ u Zadru
god. 1848, megju ostalim ; ,Mi smo Hrvati, nas-
tojat ću da se naš mili Hrvatski jezik što prije
uvede u škole i sudove.“ U svome vlastoručaom
pismu članu vrhovnog sudišta kaže: ,nek se na-
sivanja svjedoka, ako su Hrvati, hrvatski pišu,“
Ovo je bilu god. 1852.

Isti Petranović god. 1848 kad se imala u-
temeljit ,Matica Dalmatinska“, kaše u svome po-
zivu kog je vlastoručao napisao; ,Počem je dolje
potpisanog (& j. B, Petranović) dobra sreća i po-
vjereaje naroda u poglaviti grad carstva dovelo

(bio je dalmatinski zastupnik u Beču) bijaše mu
prva misao kako bi pomoću jednokrvne braće (t.
j. katolika) kakvo društvo u otačbini svojoj ute-
meljio, koje bi svesrdno nastojalo da se narodnost
čuva, ter da se na tom temelju Sjedinjenje sa su-
sjednom Hrvatskom uskori.

Da nam se ne bi reklo da nemamo no Pe-
tranovića, puštat ćemo njega, pa da vidimo što
o tom Dalmatinskom Srpstvuw govori niko drugi
nego Stevan Ljubiša zastupnik bokokotorski, po-
slanik u Beču i presjednik Dalm. Sabora. God.
1870 u septembru Dalm. Sabor pošalje poslanicu
za Sjedinjenje na Nj. Veličanstvo u Beč, a na o-
vu Ljubiša od svoje volje uadoda sljedeću prise-
gu: ,branit ća do svake zgode državno pravo tro-
jedne kraljevine, kojoj po historičnom pravu spa-
da sva današnja Dalmacija, neizuzam nijedne če-
sti njezine, ni pojedina okoliša, i nastojat ću na
sve moguće načine, da se Dalmacija sjedini sa
Hrvatskom i Slavonijom. Tako mi Bog pomogao
i sveti Jovan i krsno moje ime sveti Dimitar!“
Stefan Ljubiša presjednik saborski r. v. Još će
mo o Ljubiši kazati da je za svoje vatreno Hr-
vatstvo i revno nastojanje za Sjedinjenje bio
od grada Zagreba dobio počasno gragjanstvo !

Ovako su prije radili Srbi — prije kad su
bili Hrvati. Nu kad se je vladš u Beću predomi-
glila, da bi joj bilo bolje ostavit Dalmaciju u Au-
striji nego je pripustit Hrvatskoj, onda da oslabi
hrvatsku nar. stranku odijeli od nje hrišćane po- /
moću Rodića, i samoga išdajnika Ljubiće i hriš-/
ćanskih popova, pravoslavna se vjera prometne u
Srosku, a njeni pripadnici u prave Srbe. Srpstyo
je dakle u Dalmaciji posve mlado jer datira iza
god. 1870, a i Srpski klub se ustanogio tek 1877.
Srpstvo je dakle u Dalmaciji pravo ,nedonošće“
ili ,tako zvana srpska stranka“, kako se zgodno
o ujemu izrazio učeni i ugledni vlastelin dubro-
vački, sada već blagopokojni.

A kamo li Srpstvo i srpski jezik, kako da-
nas o tome na dugo i široko čatsju i opsjenjivaju
neuku svjetinu naša Srbenda!

 

Poslije ,,Blaćanijade.“

Blato, 19 Ožujka.

Svakog pravog Blaćanina srsi prolaze opći-
ne radi koja je u rasulu, i radi ljudi, koji su joj
na upravi, jer najposlije svaki pojedinac sačinjava
općinu. g

Ljudi koji su na upravi naše nesrećne opći-
ne, sa autonomaškim načelnikom na čelu, hvale
na ovoj jabuci središnjem odboru hrvatske (?!!)