nasladom imam istaknuti da Dubrovački autono-
maši nijesu se iskazali, pri toj prigodi, koja do-
kazuje gdje su uprti pogledi tijeh pašijeh talija-
naša, za kime čeznu, i kako su uski vezovi koji
ih spajaju sa priznatim talljanskim irredentistima.
Dubrovački autonomaši i ako kako kulturni jezik
žele talijanski, ipak svejedno goje i govore hrvat-
ski jezik, i priznavaju sami da su slavljani, i ne
žele da ih zadesi sreća tolikih državica, koja kad
su se utopile u more talijansko, izgubile su i sre-
ću i blagostanje, i postale su priproste robinjice
one čete koja bi ćela na ruševinam oltara i kru-
ne, podignuti nešto, što bi pružilo blagodati, kr-
vi, pokolja i ropstva francuske revolucije. To ve-
selo ističemo, jer je na čast našijem autonomaši-
ma. Završujemo veleći još našijem narodnjacima :
Gospodo, vas se narod uza vas borio ima trijestak
godina, otrijebio je škole nametnice, pročistio je
kukolj nenarodni: hrvacka ova zemlja bila je o-
dahnula, bila se pomladila, preporodila, skupa sa
starijom sestricom hrlila je u naručaj znanja i
prosvjete, pak ka&o je to, da je opet troskot 0-
gubavio čisto narodnu njivu, kako su opet posta-
le škole talijanske? A gdje ste vi? Probudite se
od sna, pregnite da uporavite što se s neopreza
na krivo otišlo, i nemojte da osim ostalih griješi-
na i ovaj vas predade proklestvu potomstva, jer
nijeste ili znali ili hoćeli da branite narodne ama-
nete. Hora est e somno surgere.

 

Dalmatinski Sabor.

Sjednica VIII. dne 10 aprila 1900.

Presjednik otvara sjednicu u 11. prije p.

Biankini nakon prethodnog obrazloženja sta-
vlja na vis. vladu upit, dali misli i kada, sagradi-
ti mali lukobran u Stinivi pod Brusjem na otoku
Hvaru, na korist pomorstva u opće, a osobito na
razvitak trgovine i prometa onih radišnih stanov-
nika? — Za ovim upitom govornik stavlja i dru-
gi, obrazloživši ga prije: kad napokon misli viso-
ka vlada sagraditi komad lukobrana u Baškojvodi
i kako opravdava dosadašnji nemar u tom pitanju ?

Pavić vladin povjerenik, odgovara Biankini
pa upit o doprinašanju seljana Vitaljine redovine
župniku na Pločicam, da je namjesništvo naredilo
kot. pogl. u Dubrovniku neka na temelju zaključ-
ka seoskog zbora, dade sastaviti nacrt dotične
dotacione isprave; kad ova stigne, pitanje će bit
riješeno na temelju obveza poprimljenih od 8eo-
skog zbora. Kaže nadalje, da je namjesnistvo o-
dlučilo da se gradi mova crkva u Vitaljini. —
Nastavlja se posebna rasprava o zemaljskom pro-
računu za g. 1900

Biankini pri naslovu ,Vode“ navagja tolika
mjesta u Dalmaciji, u kojim narod trpi s ne-
smamzmzmm“m:m—:m:ur:=-m==mmm=zqmezemmzeE EPIR

PODLISTA KK.

MISTIFIKACIJA.

(Piše za ,C. H.“ Ivan Andrović.)
Iv.

Priča Svetonije — ako se dobro sjećam —
da je Cezar August, nakon što je lukavošću i hi-
trenošću uspjeo, da stvori, na razvalinama slavne
i junačke republike, Rimsko Carstvo, nalazeći se
na samrtaoj postelji i zadovoljan, da je uzmogao
svojom politikom varati ljude i promijeniti lice
stvarim, upitao pretorijanca, koji je tu bio pri-
sutan :

— ,Deh, kaži mi dakle; čini li ti se, da
sam dobro predstavljao svoju komediju 7“

Sličan upit mogao bi upraviti i g. Holečk
svojim neokupljenim Srbim, koje on želi, da se
skupe u jednu skupinu.

Sama t4 želja svjedoči o nebratskom njego-
vu postupanju. Nego i ona u jednu ruku biva o-
kada se sjetimo, što jur pomenuti Schle-

ruke barbara :
»Kein rechter Erber bleibt dem Reich zurticke,
Das schone Land steht often den Barbaren.“
Nestane li Srba: ko da ponovno osvoji In-
diju, Aziju i Europu ? K tomu: nije li uprav gre-
bota, da se Srbi ne slože u jednu skupinu, kad
od nazad pedeset hiljada

njenice i g. Holeček uvažuje, pak želi
— dobro bi bilo, kada bi se obratio na europej-

1) Lazić: Nov. dj.“ str, 38,

 

čistoće vode, te preporučuje vladi da te vode u-
redi u korist zdravstva dotičnog

Vukotić preporučuje vladi da udijeli potpo-
ru onim selima u Boki, gdje je potreba uregjenja
vodi i puteva.

Biankini pri naslovu ,Bolnice“ opaža, što
se bolesnici kod pokrajinskih bolnica umnožavaju,
da su tome uzrokom najvećma neuregjene vode,
radi čega na biljade ljudi u Dalmaciji po raznim
mjestima gine i strada od groznice. — Nadalje
pri naslova , Potpore obrtim i zanatima“ pita vla-
du kad će se promijenit naukovna osnova za ma-
utičke škole, koja se pokazala nepraktičnom i od-
bija našu mladost od tih ško'4. Za tim se tuži ua
kot. poglavarstvo u Kotoru, te govori da se na i-
stome mnogo švapčari, što se i na pokr. škol. Vi-
jeću započelo, pak pita vladu, misli li energično
prosvjedovat proti tome. Na kraju priporučuje vla-
di za možnu potporu uljarnici na Orašcu.

Perić govori o potrebi osnivanja obrtničkih
škola trgovačkih i strukovnjačkih, Uz današnje pri-
like naša mladež bježi u srednje škole, a odatle
i izlaze sami činovnici i svećenici; uzrok je ovome

što nema prigode da se posveti drugom zvanju.
Kaže da se za osnivanje tih škola u drugim po-
krajinama sva sila troši; da je za osnivanje obr-
tuičkih škola u ovogod. državnom proračunu o-
predijeljena svota od preko 16 miliona, a da od
| svega toga pije na Dalmaciju dopala ni probijena
para.

Biankini pri naslovu ,Učione“ priporučuje
vladi da bude podatnije ruke kad pučki učitelji
uslijed bolesti i drugih nezgoda zatraže nje pomoć.

Mrkušić govorio je o povišenju plaća učite-
ljima, žarkijem i zanosnijem riječima. Kaže, isti-
na da se naše financije nalaze u lošem stanju, a-
li do potrebe da se valja laćati i skrajnog sres-
sva, naime, duga; Dalmacija da nije još bankro-
tirala. ,Extrema mala, extrema rimedia“'; ali taj
rimedium treba naći, treba jadnom učiteljskom
stališu pa bilo i djelomice u pomoć priskočiti.

Čingrija, izvjestitelj čita naslov o potrebštinam.

Biankini se tuži što su zemljišne knjige lo-
še sastavljene i što ispravke i upisbe stavljaju te-
žake na muke i troške. Nadalje upozoruje vladu,
na pretjerano navijanje lične dohodarine, koja po-
bugjuje a Dalmaciji opće nezadovoljstvo.

Za tim je proračun bio odobren u posebnoj
raspravi. Bio je primljen predlog Zore, da sabor
žali što se protuzakonito uvagja njemština u dr-
žavne urede u Dalmaciji; i onaj Klaića, da sabor
ponovno izrazuje želju Vladi N. V. da se hrvat-
ski jezik uvede kao putrnji u državne urede u
Dalmaciji.

Za tim se u kratko raspravljalo o preinaci
$ 14 zem. zakona 29 decembra 1871. Preinaka je

bila primljena te taj $ odsle glasi: ženske glave
GRAELNJSPAREE PENJE ENEESNESPENESENSANASISJA SILENT
ske dvorove, jer će mu inače želja ostati ,pium
desiderium“ — da se srbstvo širi, cvate i veliča
pad hrvatstvom.

Što je njemu do uvjerenja — a uvjeren mo-
ra biti, ako poznaje pravu, istinsku poviest — da
je Dalmacija sastavni dio Hrvatske, kada ona Sr-
bima treba ? Što vrijede Hrvatim prošlost, kada
nijesu uzraogli gospodariti jednim i drugim svijetom?

I mi Hrvati nemamo ništa proti tomu, da
se Srbi — pravi Srbi — slože, odnosno kad bi
Crna Gora sa Srbijom sastavljala jednu skupinu.
Ali da se ona sačica Srba u Dalmaciji, Hrvatskoj
i Slavoniji skupi u jednu skupinu, proti tomu du-
žnost je naša prosvjedovati, jer je, u istinu, ža-
losno, da megja Česim nalazimo, i ako rijetkih
pojava proti hrvatstvu.

Nego ja sam preuvjeren, da je više nego li
je osvjedočeu i isti g. Holeček, da se do toga ne
će nikada doći. Ali njemu je to od potrebe izta-
knuti, da i on uzmogoe, slijedeći Augustov pri-
mjer, uzkliči:

— ,Deb, kažite mi dakle Srbi; čini li vam
se, da sam dobro predstavljao svoju komediju ?“

Toli Niketić *), koli Putniković *) megju srb-
ske zemlje ubrajaju i ove čisto hrvatske: Bosnu,

 

2) Srpski svet u reči i slici“ str, 3. — Ovdje ću opa-
siti, da je knjiga god. 1890 doživjela III. izd. G. Niketić
je tu knji sa znanjem državne vlasti, Opro-
stite mi, ako je i to malo.

3) Gjakovanje i carevanje* su. 102. — G. Putniković
je srpski državni učitelj, te mu je knjiga god. 1896 do-

živjela ll. izd.
I ovo je dobar dokaz, o nastojanju srpske Vlade,
da uvjeri svoje neokupljene Srbo o ona poput brižne
majbe uvijek na nje neprestano misli, i da će kucnuti čas
o njihovu odkupljenju
Možda sa to neće služiti srpskoj Vladi ići na . ,,

Golgotu.

mogu se 2a poučavanje muške djeće u višerazre«

stanovništva. ! dnim učionama namjestiti samo u prve četiri u-

čionske godine, bila tu djeca u osobitim razredim
rastavljena, ili s djevojčicama sastavljena; a u je-
dnorazrednim mješovitim očionicam mogu se žen-
ske glave namjestit u svim učionskim godinam.
Za ovim je sjednica prekinuta.

Naši dopisi.

Iz Stonjskog Primorja, koncem Maja.
(0 pučkoj mješovitoj školi u Dolima kod
Stona). — Izvolite g. Uredniće uvrstiti u omilje-
loj ,Crvenoj Hrvatskoj“ ovo malo redaka, neka i
ubćinstvo znade za naše nevolje, a dotični čim-
benici neka nagju lijeka ovim našim potrebam,

ako im i malo stoji na dušu naše blagostanje.
Bili iko vjerovo da u svoj ovoj Stonskoj op-
ćini, koja broji oko 6000 stanovnika nema nego
jedna pučka muška škola i jedna ženska i to u
elikomu Stonu? Ali je ipak na sramotu sadaš-
njega prosvjetnoga vijeka prava istina, te ni u
prostranoj parokiji od Ponikava, koja broji 886
stanovnika, niti u onoj od Lisca, koja broji 1056
duši, nema ni jedne pučke mješovite škole, a ka-
moli u ostalim manjim parokijam, kao u Ošljemu,
u Topolomu, u Smokovljanima i ovdje u Dolima,
da se je ikada ustanovila jedna pučka mješovita
škola | Pa ko će rijeti, da nijesmo tamo u kakvo-
mu predjelu od Mongolije, a ne u izobraženoj E-
uropi?! A ko je tomu kriv? Ja znam, da će svak
kriviti župnike i općinu, zašto ne pitaju da se 0-
tvore škole i ovdje u nas u Stonskomu Primorju.
Ali zaludu će župnici i općina pitati i moliti za
školu, kad će pućanstvo odgovoriti da nema no-
vaca za uzdržanje škole i školskoga stana, kako
se je dogodilo i sa školom ovdje u Dolima koja
je već bila odobrena od c. k. Školske Vlasti, i
koja se je imala otvoriti, kako idem da vam javim.
Godine 1898 dogje ovdi megju nami naš o-
tačbenik gosp. Niko vitez Mihanović iz Buenos-
Ayros, i tom prigodom je darovao Crkvi 200 kr.
a svojim sumješćanima obećao da će odma na
svoje troškove otvoriti ovdje u Dolima javau puć-
ku školu. Svak ko pojmi od koliko je velike ko-
risti škola jednomu zapuštenomu selu, svak velim
u velike se je radovao ovoj vijesti. I doista gosp.
Mihanović ovom prigodom kako je obećao, tako
je i učinio, kupio je jeduu seosku kuću ovdje u
Dolima za .000 kr. i pogodio 3a radnicima da
svakako do dne 2. Prosinca iste godine zgotovu
školu na uspomenu 50.te godišnjice N. V. Našega
Prem. Cara i Kralja Frana Jozipa 1. Ali uz naj-
više nastojanje  pogoditelja, Školski stan nije
mogao nikako  dogotovit se za onaj dan kako
je bila želja g. Mihanovića, već dovršiše o Boži-
ču i predadoše ključ Općinskom tajniku u Stonu.
Nu do dana današnjega škola stoji zatvorena,
premda tajnik g. Radulić bijaše držao ovdje u Do-
lima seoski zbor, na komu pozvanici pristadoše
da bude škola; ali u to prispije ce. k. Kotarski
škol. nadzornik g. Dević, koji pregledavši točno
školski stan, opazi da treba neke popravke da se
škola otvori, i nehtjedeći niko rečene popravke
učiniti škola stoji još zatvorena i Bog zna kad
će se i otvoriti, premda je i C. K. Pokrajin-
sko školsko vijeće odobrilo ovdje pučku mješovitu

GNESEENJ|PSEEESESEEENEESENSZNENNESENEAENNENSNNASENNAANINAJANIINOJNE
Hercegovinu, Dalmaciju, Hrvatsku, Istru, Sriem,
Slavoniju, Bačku i Banat.

Kada bi Srbi sa svojim željama manje po-
hlepniji bili; kada bi se podložili nauci povijesti.
kap i ostali izobraženi narodi, kada se nebi upu-
štavali u fantazije — sunce žudjene sloge sinulo
bi i na naš prag i nas bi ogrijalo. Smjedu li, g.
Holečeku, dopustiti Hrvati, da se po hrvatskim
zemljama širi srpstvo ? Jeli naša dužnost tomu se
oprijeti, tu struju najskrajnim sredstvim uaištiti ?
Bi li Srbi u Srbiji, Craogorci u Crnoj Gori do-
pustili širenje hrvatstva na uztuk srbstva ?

Pravom kaže srpski list ,Onogošt“: — ,0-
bazrimo se oko sebe, pa pitajmo se, kako mi sto-
jimo? Vidimo lakomišljenost i izbjegavanje svakog
ozbiljnoga posla; površnost u svemu; težnja
za spoljašnošću i pustijem zabavama svake ru-
ke; nadutost, precjenjivanje svoje vrijednosti i
preziranje drugih. neštovanje ih, podvala i
napasti svakih boja i oblika, zlobe i pakosti itd.
i na posljetku one čete zala, što za tim i pred
tim idu i dolaze.“ *)

Nije samo ,Onogošt“ da tako sudi. Evo što
o Srbima kaže niko drugi nego 1
vlzmegju doseljenika u Sjevernoj Americi, najza-
pušćeniji su, što se tiče vjere, ruski d ci i
Slaveni u obće; a nada sve Srbi, koji se samo
bave politikom i pijančuju. — Pozoveš li kojega
Srbina na ispovjed 1 pričest odgovara ti: što že-
liš od mene, kakov li grijeh? — Ja sam bez
grijeha, ja sam Srbin.“ *)

Te osude Srbima pred licem svijeta i čovje-

4) ,Onogošt* Br. 6 god. 1900,

o ešće
BO 2 stanju pravoslavja u godinama 1896 i 1807