Br. 24.

U DUBROVNIKU 16 Junjia 1090.

Godina X.

 

CRVENA HRVATSKA

asi plaćaju se npruvi Crvene Hrvatske“ u Dubrovniku, gdje su
i ivi, a dopisi salju se Uredništva.
o ne list kad mu pretplata mine, smatra se da je predbrojen i sa poša-

, zahvale i ost. plaća se 20 hel. po retku, a oglasi koji se

List izlazi svake subote kroz cijelu godinu. Cijena je listu unaprijeda u Otprav- Pretplata i
mištvu lista: na godinu kruna 9, na po godine 450 kruu4, za Dubrovnik sa donašanjem
u kuću s sa Austro-Ugarsku, Bosnu i Hercegovinu s poštom : na godinu 10 kru- ste pebaedika.

 

ni, na p0 godine 5 kruni, za inosemstvo 9 kruna i poštarski troškovi. Pojedini broj | giže u postagrčk,_0 Za
ia“ vraćaju. Ldgtevo potresbicae ne prima ni uredništvo ni uprava

stoji 20 hel.

 

VANNNANAASNNRENANAA
+ Dr. Gajo Bulat.

Dne 9 t. mj. preminu naglo u Beču, pred-
sjednik Dalmatinskoga sabora, Dr. Gajo Bulat.

Ova je vijest došla naglo i nenadano a pro-
budila je u pokrajini različitih osjećaja — jer je
pokojnik imao i mnogo štovatelja i mnogo pro-
tivnika — ali se svakog Hrvata bolno dojmila.

Dr. Gajo Bulat najzadnji vogja narodne hr-
vatske stranke bio je protivnik onih načela, koje
ispovijeda ,Crvena Hrvatska“ i u velikoj borbi,
koju ovamo vodimo za opstanak i pobjedu hrvat-
ske stvari; često se dogodilo te se je rad Dra.
Bulata ne samo razilazio, nego i sukobio sa na-
šim radom, i stranka prava je često imala razlo-
ga, da se na nj teško potuži; — ali sada pri o-
tvorenoj raci, ne bi tužbama bilo mjesta. —

Sa njegovom smrću isčeznula je sa našeg
političkog obzorja jedna od najmarkantaoijih lično-
sti naše zemlje — a hrvatska narodna stranka
izgubila je u njem svoj najači stup u srednjoj
Dalmaciji. — Dr. Bulat bio je svakako izvanredna
pojava u našem političkom životu, a potomstvo
će najbolje suditi koliko je njegov rad bio zem-
lji koristan.

Prije nego što je stupio na političko popriš-
te, pretekao ga bijaše glas odlična odvjetnika; i
da mu je bilo do materijalne koristi, on se ne bi
nikad bio dao na politiku. Ali je Dr. Bulat imao
većih ambicija; htio je da se istakne, htio da na-
rodu koristi i žrtvova sve dobiti svoje odvjet-
ničke pisarne.

Još prije nego što je i bio biran zastupni-
kom, sam, kao prosti vojnik stao je jurišati ma
Bajamontija da ga sruši, & 5 njim i autonomašku
Splitsku općinu. Bilo je to godine 1872. Prema
tomu, njegov pristup u stranku kao aktivan voj-
nik, nosio je narodu nadu i obećanje na jednu va-
žnu stečevinu. Odmah pri prvom koraku njegova
je individualuost izbijala na površinu; & odgojen
u duhu talijanskog preporoda, nosio je sa sobom
gvu onu energičnu ustrajnost kojom su se tali-
janski patrioti borili za svoju domovinu. — Poteš-
koće su bile velike, ogromne i njegova 80 zami-
sao mnogim činila neizvedivom. I zaista, Baja-
monti je bio tada u Spljetu neograničeni gospo-
dar situacije; štovan i ljubljen od svojih pristaša
u pokrajini, bio je u varošim gotovo obožavan,
tako da je mnoga varošanka gorila svjećicu pred
njegovom slikom i molila. Teško je to bilo aruši-
ti takova protivnika, & tim teže što je taj protiv-
nik imao i moćnih saveznika i visokih prijatelja.
Ali Bulat ne izmakou ni onda kad uvidi da mu
je i život u pogibli; on je nastavljao svoj rad i
onda kad su se na Hrvate u Spljetu svaki Čas
ponavljali juriši razdražene svjetine, poput onoga
na stan Dra. K. Vojnovića, koji se bio usudio iz-
vjesiti hrvatsku trobojnicu i kojemu su pak kaš-
nje njeki Hrvati uopće a narodna stranka napose
odgovorili nezahvalnošću.

Slaba strana Bajamontijeva, bile su fioanci-

jalne neprilike, do kojih je nepojaljivom lakoum -
nošću bio doveo društvo ,Associazione Dalmati-

 

 

ca“, sebe, općinu i mnoge svoje pristaše, koji su
ga pošljednji, uz rijetki koji izuzetak, nečuvenim
samoprijegorom branili i onda kad su znali da ih
je upropastio. — Bulat žilav, okretan, ustrajan i
neuplašiv, brojevima, računima i paragrafima u
ruci posjećivao je svaku sjednicu društva ,A88.
Dalm.“ i dožezivao nerede u upravi. Ali u druš-
tvu, u kojim je Bajamonti imao veliku većinu, svi
su Bulatovi dokazi bili uzaludni; nu on je putem
štampe iznosio na vidjelo i svoje račune i račune
Bajamontijeve i izvodio zaključke, koji su malo
po malo uzdrmali Bajamontijevim položajem.

Kad Bulat godine 1876 bi za prvi put iza-
bran u pokrajinski sabor, on nastavi u Zadru svo-
je juriše na Bajamontijeve nerede u upravi druš-
tva ,Ass. Dalm.“ i Splitske općine. Za neko vri-
jeme Dalmatinski sabor bi pretvoren u splitsku
gradsku vijećnicu. Sami su Bolatovi privrženici na
to prigovarali i žamorili, ali se on na te prigo-
vore nije osvrtao; napokon izvojšti god. 1879 i
to, da je pitanje splitsko postalo pitanjem cijele
hrvatske stranke.

Uza sva okapanja što ih je narodna stranka
imala s Jovanovićem, bude mapokon god. 1882
raspuštena splitska općina. Fri novim izborima
Bulat bi biran načeloikom; prvim hrvatskim na-
čelnikom preporogjenoga Splita. Sila Bajamonti-
jeva, koja je za 17 godina držala Split otugjen
svome narodu, bila je, njegovom zaslugom, za u-
vijek skršena, uništena. Ako Bulat nije pobrao
sve plodove svoga energičnoga rada u Splitu, raz-
log valja tražiti u njegovu temperamentu, koji od
popularaosti kao da je sazirao.

Još god. 1879 bio je izabran zastupnikom
u carevinsko vijeće, baš prigodom onih izbora kad
je srpska stranka pružila bila pomoć autonomaš-
koj da sruši Klaića. Bulat razvi odmah svoju dje-
latnost na korist pohrvaćenja ureda. Njegovim
nastojanjem bi preinačen $ 25 gragjanskog po-
stupnika — lez Bulat —; tom preinakom bi utrt
put našemu jeziku u sudbenu upravu; & do ua-
ših je odvjetnika ako nijesu bolji plodovi te pre-
inake. — Bulat, koji u mladjim svojim godinama
nije jezika ni poznavao, nauči ga slovnicom u ru-
ci i postane mu, u svojem političkom radu, jedan
oa najodlučnijih zatočnika. Spjetska željeznica i
pohrvaćenje pokrajinske uprave bili su glavni ci-
ljevi njegova djelovanja. Nikad nije pustio s vi-
dika ove dvije glavne tačke svoga programa; ni-
je ih pustio s vida ni onda kad je vidio da mu
je taktika izložena prigovorima. A osobito mu je
pak bilo do toga stalo, da se hrvatskom jeziku u

pokrajini izvojsti mjesto, koje ga ide. 1 hrvatsko
spljetsko kazalište niklo je s istoga razloga i u
istu svrhu. Nije birao sredstva tek da autonomaš-
ka stranka ne dogje do mandata na carevinsko
vijeće. Uništiti stranku koja se protivi razvitku
jezika, sagraditi spljetsku željeznicu, bilo je alfa
i omega njegove politike. Sva je druga pitanja 9-
vim podregjivao. Odatle i dobar dio onih trve-
nja izmegju hrvatskih stranaka, kao što i One

napetosti i u samim ličaim odnošajima, koja je
često dovodila do razdraženosti i gorčine.

Dr. Gajo Bulat ostavlja za sobom veliku

prazninu — takova prazninu koju nije lasno is-
puniti. Ma koliko se u načelima i taktici rasila-

EEE === = => rz zr =—=—==

zili, sve će hrvatske stranke spominjati počita-
njem i njegovo ime i njegovu uspomenu.
Bila mu laka hrvatska zemlja |

 

Hrvatsko slavlje u Sarajevu.

Silno i veličanstveno je bilo; oduševljenje
neopisivo. Dneve 2 i 3 juna 1900 svi Hrvati, &
nada sve naša ponosna Bosna ne će i ne može
zaboravit, jer to su dani kad je ona za prvi put
tako impozantno pred čitavim svijetom manifesti-
rala svoj hrvatski, narodni karakter.

Na 2 tek. po podne najprije su prispjeli u Sa-
rajevo gosti iz Banovine i pričekani neopisivim o0-
duševljem i klicanjem ,živili Hrvati“! ,Živila Hr-
vatska“ ! Za tim svi skupa i gosti i gragjanstvo,
nakon malo vremena, dočekaše izletnike iz Dal-
macije. Oduševljenje koje su izazvali naši dalma-
tinci u crvenim kapam, spljetska muzika te 50
mostarkinja u narodnoj nošnji, članica hrvatskog
,Hrvoje“ bilo je i još silnije i veličanstvenije.
Kad se sve stišalo oslovi goste hrvatskom dobro-
došlicom presjednik ,Trebevića“ Dr. Mandić; a
njemu opet odvrati presjednik saveza hrv. pjeva-
čkih g. Milao Krešić, Oba govornika poprati grom-
ki , Živila Hrvatska“, a pjevači zapjevaše ,Glas-
na Jasna“. Za tim digue glas starina Hrvat nar.
zastupnik i načelnik Spljeta g. Milić. ,Sa žalova“
reče , Dalmacije, koljevke hrvatske kraljevine, kao
načeloik najstarijeg hrvatskog grada pozdravljam
Vas srdačno. Došli smo radosno k Vašem slavlju
jer nas veže misao hrvatska, jer smo znali da do-
lazimo na srca bratska. Došli smo da Vam iska-
žemo svoju naklonost i da Vam zasvjedočimo, da
ćemo radit da postanemo jedan narod — pra-
vi narod !*

Njegov govor bude pozdravljen siloim klica-
njem, a spljetska glazba zasvira nlijepa naša“.
Za tim u svečanoj povorci svi gosti i odaslanstva
raznih društava, do 59 njih, suviše sva sarajevska
društva i 28 hrvatskih zastava slijegjeni od ka-
kvih 10.000 gragjanstva krenu prema društvenom
domu. Tu ostave zastave, a zatim se razigjoše. Na
večer opet sakupljena društva prirede bakljadu
sa 700 lampiova, te u povorci odu pred stan bar,
Appela rodom iz Banovine, i njemu, kao zastu-
paiku Nj. Vel. prirede serenadu. Na oslov pre-
sjednika ,Trebevića“ preuzv. gosp. odvrati nje-
koliko srdačnih riječi. Zatim čitava povorka kre-
ne pod stan kume presv. gospogje Kengjelićke,
gdje pjevači otpjevaju dvije pjesme.

Drugoga dana slijedila je predaja zastave,
pred društvenim domom, gdje je za to bilo sve
lijepo i svečano prijavljeao i porazmješćeno. Po-
što je došla kuma, izreče presjednik društva go-
vor u kom istakne znamenitost momenta i čina
koji se ima obavit, te zamoli milostive gospogje
darovateljice, da izvole predati zastavu. Na taj
poziv gospogja Olga Grahor reče : lo su
nas Hrvatice iz Zagreba, da Vam u -Sara-
jevo donesemo sestrinski dar — rvatski barjak

hrvatskom pjevačkom draštvu , 4“.u.