Br. 27. i

 

List izlazi svake subote kroz cijelu godinu. Cijena je listu unaprijeda u Otprav-
ništvu lista: na godinu kruna 9, na po godine 450 kruni, za Dubrovnik sa donašanjem
u kuću i sa Austro-Ugarsku, Bosnu # Hercegovinu s poštom: na godinu 10 kru- sto polugodište.
nk, na p0 godine 5 kruni, sa inosemstvo 9 krona i poštarski troškovi. Pojedini broj | više koe km

stoji 20 hel.

R szzniu————————————— ————————

CRVENA HRVATSKA

Pretplata i oglasi plaćaju se upravi ,Crvene Hrvatske“ u Dubrovniku, gdje su

iu a S šalju se Uredništvu.
me vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da je predbrojen i za doša-

U DUBROVNIKU 7 Jula 1900.

 

 

priopćeno, zahvale i ost.

pogodbi i uz rasmje:
Rukopisi se ne vraćaju. Listove nefrank

Godina X.

M mmmmnstnmmamitm——————————————

 

laća se 20 hel. po retku, a oglasi koji se

pust.
e n& prima ni uredništvo ni uprava.

 

Povrjeda prava.

Na 28 pr. mj. u bečkom dvoru nadvojvoda
Franjo Ferdinando u prisustvu kralja, nadvojvo-
da i drugih državnih dostojanstvenika, pred ras-
pelom i evangjeljem zaprisegao je, da prima sve
posljedice morganatskog braka, koji je sklopio na
1. ov. mj. sa groficom Sofijom Chotek, te je pot-
pisao dotičnu ispravu i formulu prisege. Taj čin
obavljen je svom onom svečanosti, koja mu doli-
kuje i koja mu je potrebita.

Lako je razumjeti, da je čia od velike važ-
nosti i zamašitosti, kad se zna, da se tu radi is-
ključivo o nasljetstvu. Sim kralj se bio svojski
zauzeo, da mu ukloni sve poteškoće, i da bude
obavljen tako, te iz toga braka monarhija u bu-
duće ne bude doživjeti kakvih neugodnih posljedica.

Tome činu morale su prisustvovati i privo-
ljeti uz Austriju: Ugarska i Hrvatska. Ugarska je,
naravno, bila zastupana ; ali Hrvatska nije, niti
je bila pozvana. O njoj se dakle nije ni računa
vodilo, kao da je i nema.

A ipak morala je bit zastupana i Hrvatska,
jer je i ona poput Ugarske slobodna kraljevina.
Slobodno od svoje volje izabrala je Kolomana za
svoga kralja. Kad je Ferdinando bio izabran za
kralja hrvatskoga, izabrao ga je hrvatski narod
samostalno od svoje volje, a isto je tako primio
i pragmatičuu sankciju, i to trinaest godina prije
Ugarske. Za ove su čine 8 druge strane habsbur-
ški vladari svojom kraljevskom riječju jamčili i
obećavali, da će oni i njihovi nasljednici pravice,
povlastice i sloboštine hrvatskog naroda uvijek
čuvati i nepovrijegjene uzdržati. S toga na teme-
lju tih historičnih činjenica, ili drugim riječima,
sa gledišta hrvatskog državnog prava, Hrvatska
je morala bit zastupana na zaprisegi nadvojvode
Franja Ferdinanda, a jer nije, počinjena je žesto-
ka povrjeda jednoga od najvažnijih njezinih pra-
vi, na ime prava koje joj pripada u stvarima ti-
čućim se nasljetstva njezinih vladara.

Nu, ne samo da je Hrvatska povrijegjena u
svome pravu sa gledišta hrvatskog državnog pra-
va, nego takogjer sa onog postojeće nagodbe sa
Ugarskom. I nagodba sama, koliko god je nesret-
na za nas Hrvate, ipak izričito ustanovljuje, da
je Hrvatska posebna država, koja ne pripada ni
Austriji ni Ugarskoj. S toga je i na temelju na-
godbe Hrvatska morala bit zastupana po banu na
svečanom činu od 28 pr mj, kao što će bit za-
stupana onda, kad se Ferdinando bude krunit za
kralja u Pešti, s za to, što će bit okrunjen ne
samo za ugarskoga, nego ujedno i za hrvatskoga
kralja. Ali unatoć svemu, Hrvatska je igoorirana
na tom svečanom činu i povrijegjena u svome pravu.

Treba li pitat, ko je kriv, da je Hrvatska ta-
ko nepravedno zapostavljena? Ne mislimo; svak
dan danas zne, da tu Magjari glavni i najžešći tlači-
telji prava hrvatskog naroda. Njihov je cilj uni-
štit Hrvatsku, za to i nastoje, da zapriječe svaki
pojav i dokaz u opće opstanka te Hrvatske. S to-
ga nedvojimo, da su i u ovom slučaju, svojim moć-
nim uplivom, koji posjeduju u monarbiji, izradili da
ne bude pozvana i Hrvatska pa taj svečani čin. A
što su svoju opsku želju onako sigurno postigli,
dade se tim lakše razumjet, ako se ima na uru
kritićao stanje u kom se nalaši danas Austrija,

i koje je Magjarima pribavilo gotovo apsolutou
moć u čitavoj monarhiji.

Kad bi se i ova nepravda i uvrjeda bez
prosvjeda pustila, razumije se po sebi, da će nam
Magjari, ili ma ko bilo prvi put im se prigoda
pruži, počinit i još veću. I tako to ide naprijed,
što mi više popuštavamo i trpimo, to oni jače na
nas navaljuju. Treba s toga da se otresemo ove
lude naše dobrote ili opatičaostij treba zbacit sva-
ki obzir, gdje se radi o našim pravima, o našoj
domovini, i branit se i energično prosvjedovat.
Ali ne naravno sa samim člancima po novinam,
ma koliko god fini i fulminantni bili — na takav
prosvjed naši se dušmani malo obaziru, — i či-
ne nadalje svoj posu. U ovakim slučajevima
trebalo bi prosvjedovat, na takav način, kako će
se pokazat volja i  solidaruost čitavog naroda.
Česi imaju kud i kamo raširenije i savršenije
novinstvo nego Hrvati, pa i pak je li im po-
činjena kakva teža nepravda, jali saznadu, da im
prijeti kakva pogibao, ne ograniče se na samo
novinstvo, nego priregjuju odma pučke skup-
štine, gdje dolaze zastupnici, te poslanici izraznih
krajeva i općina, i prosvjeduju — ali sa uspijehom.

Tako bismo morali i mi Hrvati radit!

 

Pogibelj.

Neka nam reču, koliko hoće, da smo pesi-
misti, mi ćemo javno i otvoreno kazat, da se u
istinu bojimo za ovu našu rogjenu grudu — za
našu Dalmaciju

Dva su elementa, što pa nju jurišaju: srp-
ski i talijanski.

Pravog srpskog elementa u Dalmaciji nema,
niti može bit, jer je pučanstvo njezino hrvatskog
porijekla, ali ima takvog, koji je srpski za to, što
srpski hoće da bude. U stvari je to sve jedno.
Taj. doduše samozvani, srpski elemenat sačinjaju,
kako je poznato, brišćani. Katolika, koji hoće da
budu Srbi, nema nigdje u Dalmaciji, osim nešto
malo njih u Dubrovniku.

Kakvi su ovi naši Srbi, ne mislimo da nam
tek treba govorit, — barem Hrvati poznaju njihovu
bizantinsku ćud i podmuklost. Jednako ne cijeni-
mo, e treba izričito spomenut za čim teže i što
hoće, dosta je kad zvamo, da su, i ako ne po kr-
vi, a uno svakako po duhu Srbi. Upravo je naj-
gadnija h'pokrizija, kad oni kažu Hrvatima, da su
klevetnici, ako im ovi spomenu, da njihove težnje
idu za raskidanjem naše domovine te ujedinjenjem
dotičnih zemalja sa Srbijom, ili ti Crnom Gorom.
Hipokrizijs, kakve se može naći samo kod Srba,

Tih samozvanih Srba u Dalmsciji imade da-
nas po najzadnjoj stetistici njihovih vladičanstvi
ništa manje no 105 tisuće — plod nečuvene ka-
toličke propagande, koja ih tako nesmiljeno pro-
goni i zatire u Dalmaciji. Broj hrišćao4, kroz zad-
nju godinu, ponarasao je dakle sa čitavu 1000
duša  Računajući po _ tom godišnjem prirastu,
za 50 godina broj hrišćanskog pučanstva u Dal-
maciji morao bi poskočit do kakvih 180.000. Hriš-
ćanski elemenat u našim zemljama se u opće vr-
lo malo seli u tugjinu, ali u Dalmaciji gotovo ni
malo; naprotiv mauošina ga se useljiva u pokraji-
pu iz drugih zemolja, navlastito iz Bosne i Her-

cegovine, a ne malo i is Crne Gore. Uračunajući

 

i ovaj prirast od useljivanja, sigurni smo, da ne

ćemo ni najmanje pretjerat, ako rečemo da će
do 50 godina bit u Dalmaciji hrišćansko-srpskog
elementa okruglih 200 tisuća. Useljivanje u bu-
duće, kud i kamo će nadmašit današnje, kad se
izgradnjom željeznica u Dalmaciji razvije trgovi-

na, jer je poznato, da su vlasi po naravi poput
židova veoma nakloni trgovini.

Na protiv naš narod u Dalmaciji, katoličke
vjere, svake se godine to više seli u daleki svi-

jet, i ne vidimo znaka po kom bi se dalo sudit,

da će se to iseljivanje umanjit.

Tom brojnom jačanju hrišćansko-srpskog e-
lementa u Dalmaciji glavni i prvotni uzrok je nje-
gov politički položaj u zemlji, koji je bez pretje-
rivanja, u istinu privilegiran. Od svoga postanka,
pa do dana današnjega, srpstvo je uvijek služilo
vladi, da njimi zatire Hrvatstvo. U tu svrhu, &
isključivo na korist Srba, službeni čovjek ne smi-

je, da Bog sačuva, nazvat svoj jezik hrvatskim

nego srpsko-hrvatskim. Učenik ni u školi ni vau-
ka ne smije se izjavit, da je Hrvat, jer, obazaa&
li se — a za to će se već Srbi pubrinut — pri-

jeti mu izgon. Zar to nije velika povlastica kad

se za volju manjine, četiri puta veća većina, liša-
va naj prirodnijih prava? Ali najviše koristi cr-
paju oni iz svoje vjere. Hrišćanska, po njima srp-
ska vjera, u svemu je ravnopravna katoličkoj; cr-
kve i samostane grade gdje ih je volja. A glavno

je, da srpska vjera imade svoje srpske škole, za

mušku i žensku djecu U tim školama i u koji-
gama, koje se tu rabe, jezik se ne zove više srp-
sko-hrvatskim, kako u javnim, nego isključivo srp-
skim. Dok u državnim školama ni učenik ni uči-
telj ne smiju, da pisnu 0 Hrvatstvu, tako da uče-
nik, koji i čitavu gimnazija dovrši ne rijetko
nema pojma niti o hrvatskoj povijesti, jer se
to ne zahtijeva, u srpskim školama je posve dru-
gačije: tu se 0 srpstvu slobodno govori, srpska
povijest se opširno i Z&nosno tumači. Na taj na-
čin, djeca izlaze iz tih škola temeljito učvršćeni
Srbi. A misli li ko, da je mala korist za samo-
zvano srpstvo u Dalmaciji, kad mu podmladak
sama škola revno i vijerno u srpskom duhu od-
gaja, neka sim pogleda kako su okorjeli Srbi
hrišćani ! i

Ovim smo samo po nješto natukli o položa-

ju srpstva u Dalmaciji, ostalo će mo za danas

puštat, da ne idemo u dugo. Na već i po ovom
lako se može zaključit, da se srpstvo u pokrajini
u dobru nalazi, i da se uz“ postojeće okolnosti
mora samo širit i množit.

Drugi elemenat, koji nam juriša na Dalma-
ciju, jest talijanski. Ni pravog talijanskog, kao
što ni pravog srpskog ne ima u Dalmaciji. Naši
talijanaši dalmatinci su, dakle Hrvati porijeklom,
Ali koja nam korist odatle, kad oni osjećaju ta-
lijanski, hrvatski jezik progone gdjegod mogu i
uvagjaju talijanski. Njihova omladina je itslianis-
sima, iredenta. Za to može svak svugdje dokaza
nać, te bi bilo skroz suvišno ovdje ih nabrajat.

Talijanaši, recte autonomaši, u Dalmaciji pa-
trag tek trideset godina vladali su zemljom. Iz
toga položaja narod ih junački protjerao i moglo
se reći shrvao. Ali danas se dogagja nješto vrlo,
ozbiljnog : zbacili su prijašnje autonomaštvo i
primili talijanstvo kao pomlagjen, im silama na-
valjuju na sve strane, Osnivaju društva, glaabe i

3