_Br. 37.

 

URVEGNA HRVATS

List izlazi svake subote kroz cijelu godinu. Cijena je lista unaprijeda u Otprav-
mištvu lista: na godinu kruna 9, na po godine 450 kruni, za Dubrovnik sa donašanjem i a
w kuću s sa Austro-Ugarsku, Bosnu i Hercegovinu s poštom: na godinu 10 kru-
ni, na p0 godine 5 kruad, sa inozemstvo 9 kruni i poštarski troškovi. Pojedini broj | yi, 2

stoji 20 hel.

 

U DUBROVNIKU 15 Septembra 1900.

 

Pretplata i

sto

 

 

asi plaćaju se upravi ,Crvene Hrvatske“ u Dubrovniku, gdje u
& dopisi šalju se Oredništvu.
ne list kad mu pretplata mine, smatra se da je predbrojen i za doša.

oglase, pi no, zahvale i ost. se 20 hel. po retku, a oglasi koji se
he Sežnja po pogodbi i uz razmj pust. E *
pisi se ne vraćaju. Listove n e ne prima ni uredništvo ni uprava

 

 

Prvi hrvatski katolički kongres.

Zagreb, prijestolnica svijeh Hrvata, već koji
dan prije iskitio se sav hrvatskijem trubojnicama,
da tim znakom pozdravlja goste iz svojijeh pokraji-
na. I na nadvojvodskom dvoru lepršale su uz kra-
ljevsku do četiri hrvatske zastave. A gosta je do-
lazilo na kongres: iz Hrvatske i Slavonije, Dal-
macije, Bosne i Hercegovine, Istre, Trsta i Pri-
morja i Slovenske. — Dakle iz svijeh hrvatskijeh
zemalja!

Svečanost može se rijeti počne, kad je stigao u
Zagreb, u ponedjeljak u jutro na 3 tek. biskup Stros-
majer, koji bude velikim oduševljenjem dočekan. Po
podne istoga dana bili su učesnici na svečanom
sazivu Duha Svetoga u prvostolnoj crkvi; zatim
krenuše u dvoranu , Hrvatskog Sokola“. Dvorana,
najljepše iskićena, dupkum se napuni svijeta. Do-
lazak Strosmajera pozdraviše gromkim klicanjem :
» Zivio“! Na glavnom mjestu dvorane stajao je
hrvatski episkopat: jubilarac biskup Strosmajer,
nadbiskup Štadler; biskupi: Nakić iz Spljeta,
Marčelić iz Dubrovnika, Gogler i Krapac iz Za-
greba, Voršak iz Djakova, Drvhobecky iz Križev-
ca, Maurović iz Senja, Mahnić iz Krka, te sloven-
ski knez biskup iz Ljubljane. Poimence ćemo još
spomenut, da je iz Istre bio tu prof Spinčić, kan.
Oršić, dr. Kozulić i još do trideset dičnijeh Istra-
na pod vodstvom Dinka Vitezića. Lijepom broju
Slovenaca stajaše na čelu slov. nar. zastupnik
Povše. Hrvatskijeh zastupnika združene opozi-
cije bijaše takogje velik broj.

Najprvi uze riječ Dr. Juraj Vrbanić starosta
»Hrv. Sokola“ da pozdravi učesnike i da im pre-
da dvoranu društva na uporabu, u ruke presjedni-
ka središnjeg odbora, biskupu Pavlu Gugleru. Bi-
skup presjednik zahvali gostima i gragjanstvu na
njihovom mnaogobrojnom odazivu i nastojanju da
kongres što sjajnije uspije; zatim predloži, što bu-
de radosno primljeno, da &se izabere jedan odbor,
koji će poći po preuzv. gosp. nadbiskupa Posil.-
vića. Iza toga je aklamacijom izabran za presje-
dnika kongresa presvj. g. grof Miroslav Kulmer;
za podpresjednike gg. dr. Kosto Vojnović, dr.
Bresztyensky i kan. Oršić, te četiri tajuika. —
Presjednik grof Kulmer se zahvali na iskazanoj
počasti i reče: što god bude u njegovijem silama,
da je voljan učiniti za dobrobit i spas hrvatskog
naroda. Za tim se čekalo nadbiskupa Posilovića,
koji doskoro dogje u pratnji odbora i proglasi
kongres otvorenim, pozdravivši takogje sve pri-
sutne sa , Hvaljen Isus.“ Njegov pozdravni govor
posve kršćanskog značaja, bavio se o današnjem
društvenom stanju. Na kraju saopći kako je od
sv. Oca Pape primio vlastoručno pismo, od 15 pr.
mj. u kome mu nalaže, da se u Njegovo ime za-
hvali mnogobrojnim tisućama hrvatske mladeži,
koja ga se sjetila u ovoj svečanoj godini vanred-
nim darom, koji ga je veoma obradovao, tako da
ga još i sada imade uvijek uza se. (Živio papal).
Govor dovrti riječima: U Bošje ime proglasujem
prvi hrvatski katolički sastanak otvorenim. \(Ži-
vio nadbiskup !).

Za njim uzima riječ presjednik grof Kulmer.
Govori o kongresu. Ovaj je bio potrebit da se
stane na ustuk vjerskom indiforentizmu, koji se

počeo širit megju našijem narodom, a koji je od

rodnog života. Srestva, reče, nije zvan da nabra-
ja, kojima bi se mogle izliječiti štetne posljedice
u hrvatskom narodu — ili zbog mlohavosti u vje-
ri ili zbog vjerskog indiferentizma ; ali: bila ta
srestva koja mu drago, ona neće bit od velike
koristi za cijeli narod, ne budu li provedena su-
stavno, ne bude li sav naš javni i privatni život
tražio najveći oslon na onijem uzvišenijem nače-
lima, što ih uči kršćanstvo u opće, a katolička
vjera napose. Na ovoj podlozi počiva ovaj naš
sastanak. Nadalje reče, da je uvjeren da će rad
kongresa bit dičan i častan za katoličku crkvu, a
koristan za hrvatski narod, tim više je uvjeren,
što vidi na okupu i hrvatske biskupe. Oni će svo-
jim umom i svojom spremom potpomagati nas da
dogjemo čim prije do cilja, pa kako mam je taj
cilj zajednički sa braćom Slovencima, to mu je o-
sobito milo, što može i njih pozdraviti na ovom
sastanku. (Frenetično klicanje: Živjeli Slovenci !).
Završi govor sazivijajuć Boga, da milostivo bla-
gosovi ovaj sastanak, Za ćim predloži slijedeće
brzojave i rezolucije prihvaćene bez rasprave :

Uzoritomu gospodinu kardinalu Rampolli

u Rimu.

Hrvati katolici, sabrani na I. hrvatskom ka-
toličkom sastanku, da na izmjeni dvaju vijekova
iskažu što dostojniji poklon kralju svih vijekova
Isusu Kristu, mole Vasu Uzoritost, da Njegovo-
me na zemlji vidljivom namjestoiku, slavno wvla-
dajućemu Leonu XIII, Hrvatima vazda prijazno
naklonjenu, izraziti blagoizvolite najsmjerniji po-
klon uz vruća želju, da velike misli, koje je sve-
ta njegova ruka toli obilato za cijeloga vijeka si-
jala, donesu crkvi Božjoj i svemu čovječanstvu
pa i narodu hrvatskomu onaj plod, što ga veliko
srce njegovo zamišlja, moli podjedno apostolski
blagoslov za sebe i cijeli hrvatski narod.

Presjednik I. hrv. kat. sastanka.

Njeg. ce. i kr. apošt. Veličanstvu kralju
Franji Josipu I.

Hrvati katolici, sabrani iz svih hrvatskih kra-
jeva na L hrvatskom katoličkom sastanku, da vi-
jećaju o životnim pitanjima današnjega društva,
kako bi budućaost predzigja kršćanstva odgova-
rala sjajuoj prošlosti onih, koji na Cetinu staviše
hrvatsku krunu na glavu visokih predja Vašega
Veličanstva, prinose u svoj smjernosti Vašemu
Veličanatvu izražaj svoje nepokulebive podaničke
vjernosti, kakovom se vazda odlikovao Hrvat.

Presjednik I. hrv. kat. sastanka.
I. Rezolucija.

Hrvati katolici sagupljeni na prvom katolič-
kom sastanku tvrdo uvjereni, kako je sv. Ocu pa-
pi kao glavi katoličke crkve potreban poseban
samo njemu pripadajući teritorij, da bude kao
potpuni suveren mogao neovisno i bez svake za-
preke vršiti svoju apostolsku služba, izjavljuju, da
od svoga uvjerenja ni u napredak odustati ne će,
moleći Svevišnjega, da On to uskori,

II, Rezolucija.

Zahvaljujući gospodinu Bogu i sv. Stolici,
što je Hrvatima već u davnini dano te u najno-
vije doba okružnicom ,Grande munus“ i odlukom
sv. zbora za obrede od 22, augusta 1900, pritna-
ta povlastica, da mogu službu Božju obavljati u
svom staroslovenskom jeziku i staroslovenskom

pismu, prvi hrvatski katolički sastanak drži, da je | nam hrvatskom

pogubnijeh posljedica u svakoj grani našega na- ; ova povlastica, napose u današnje doba vevma

nuždna i po vjera i po crkvu megju Hrvatima
te s toga izjavljuje vruću svoju želju i pouzdanu
nadu, da će se taj dragocjeni amanet dobrotom
svete Stolice ne samo uzdržati nego i proširiti.
Za ovijem se imalo zaključit sjednicu, kad a-
li javi se hrvatski mecena Strosmajer, da želi go-
vorit. Reče da je zbog starosti isprva mislio ne
doći na sastanak, jer je dalek put i jer ima da
ovoga tjedna proslavi svoj jubilej, dočim će koncem
ovoga ili početkom drugoga mjeseca poći u Rim i to
na zapovijed pape. Ali se opet predomislio, jer je
put u Rim odviše dalek a on odviše star — pa
Bog zna hoćemo li se više vidjeti. Zato je eto
došao amo. (Burno klicanje: Živio Stromajer ).
Zatim je u kratko govorio o svećenicima, o crkvi
— koja valja da bude slobodna ; pak, o ženi, kao čla-
nu ljudskog društva. Blago si ga reče, narodima, ko-
ji imaju takove žene i takove majke — kojima je
ljepota i divota otsjev nutarnjeg sjaja, čistoće i
dobrote! Na koncu želi da ovaj sastanak što o-
bilatiji plod donese na spas svete matere crvke i
na spas naroda hrvatskoga. Kad dovrši govorit
nasta u dvorani silno klicanje. Čim se ovo sleglo
oslovi jubilarca nadbiskup Posilović krasnom be-
sjedom. Preuzvišeni gospodine ! reče Bog Vam
je dao mnoge darove, ali Vi ih ko onaj u evan-
gjelju sluga božji obraćate pa čast i sreću naroda
Hrvatskoga. Iskaže mu hvalu što je na kongresu,
i želju, da svoj jubilej, svečanost, kakova se u
hrvatskom narodu nije možda nigda slavila, oba-

vi zdrav, krepak, Bogu mio i narodu drag! O-
pet nasta bura klicanja i odobravanja.

Zatim presjednik zaključi ovu prvu svečanu
sjednicu i javi da će sutra u utorak na 8 sati u
jutro započeti rad sekcija u dvoranam hrv. sve-
učilišta, a po podne u 5 i po da će se držati
druga svečana sjednica hr. kat. kongresa.

Sekcija je bilo četiri. U 1. sekciji govorili su
Dr. Kosta Vojnović o , Katoličkom života“, i Dr.
Krešimir Kvaternik o ,Karitativoijem društvima“.
U 2, sekciji: Dr. Šandor pl. Bresstienszky o ,Od-
nošaju crkve prema državi“ i Dr, Ivan Ružić 6
»Katoličkoj štampi“. U 3. sekciji: Dr. Juraj Vr-
banić o ,Socijalnom pitanju“ i don Frano Ivani.
šević o ,Sevskim i štedovnim predujmovnim bla-
gajnam“, U 4. sekciji su govorili: Dr. Turić 0
»Pučkoj školi“; Dr. Luka Jelić o ,Crkvenoj u-
mjetnosti“ i Dr. Jakov Čuka o Lijepoj knjizi“,
U ovijem sekcijama se govorilo i raspravljalo, te
bi se najposlije stvorile rezolucije, koje su doti-
čni izvjestitelji iznijeli i obrazložili u plenarnijem
sjednicama kongresa, koji ih je tad bez raspra-
ve primio.

Druga svečana sjednica hrv. kat. kongresa
držana je u utorak po podne,

Prvi usme riječ slovenski zastupnik Povše,
koji megju inim reče: Mila braćo Hrvati! Nalo-
ženo mi je, da vas pozdravim u ime onoga naro-
da, koji & Vama jednako ćuti. Vaša krv — Naša
krv! (Burno odobravanje). Ista nas je mati rodila