raditi će u srpskom duhu i voditi srpsku propa-
gandu gdje joj nebi smjelo biti mjesta.

Kako trgovcu, tako i srpskom seljaku, biti
će vjeresijom udovoljeno. Lijepo i čovjekoljuhivo
djelo, a srpska korist, jer će zadruge rukopipa-
teljno potkrijepiti popova naučanja.

Hrvatski seljak, ne bude li htio poć molja-
kat u židova, moći će se obratiti za ,srpsku zem-

ljoradničku Zadrugu.“
*
s #

Osim srba, radi još njeko, a to je Magjarska
Vlada. Magjarska je politika, da sve skuči u Tran-
slaitaniji pod državnu vlast. Osobito nemagjarski
narodi moraju u svačemu zavisiti o svemožnoj dr-
žavnoj moći.

Magjarizacija napreduje ponajviše u gradovi-
ma, dočim se sela manje hvata. Tu ,narodnosti“

bolje čuvaju svoj materinski jezik i drevne običaje. |

Nu sela su potrebna, njih treba skučiti nov-
cem, treba da država budi pod kojom formom po-
stane vjerovnicom čitavoga poljodjelskoga pučan-
stva ugarske. Seljak će dug vratit i kamate pod-
miriti — oli, ostati će vezan prama onomu, kod !
koga u svakoj potrebi zna, da može pomoći dobiti.

i samo ne u onim  srezovima,

|

|

Zato su ustrojili pred par godina ,Zemaljsku- '

središnu vjeresijsku zadrugu“ i bogato dotirali.
Država je dala: temeljnu glavnicu u gotovini je-
dan milijun kruna, posebni fond tri milijucra kru-
na u rasteretnicama regalnoga prava točenja, sto

hiljada kruna za osnovateljne troškove i godišnju ,

potporu od 100 hiljada kruna za upravne troško-

ve. To znači raditi! Prema tomu potporice au- !

strijske vlade za pospješenje seoskih blagajna u
raznim pokrajinama Cislajtanije izgledaju smiješ-
nima, tako su neznatne.

Ova središnja zadruga pomaže ustrajati i po- /

dupire novčano sve zadruge u Ugarskoj i Hrvat- |

skoj, koje k njoj pristupe; a upliva na njihovu
upravu kroz posebne delegate i kroz ustanove po
njezinoj volji otkrojene.

Svaka Zadruga u njezinoj svezi može raču-
nati na obilatu podporu. Kapitala neće prefaliti,
jer središnja zadruga smije izdavati založnice za
dozvoljene ponude, kao hipotekarni zavodi, i tim
nabavljati nužan neotkaziv kapital svojim za-
drugama.

To je nova pogibelj ozbiljnija nego li srpska,
za hrvatstvo seljačtvo. Ne maknuli se valjani na-
ši patriote, ostat će ovo zasužnjeuo i biti će pre-
dano svezanim rukama i nogama svemogućemu
sistemu. A sistem će još ubirati pohvale pred svi-
jetom radi svoje čovjekoljubivosti !

 

Naši dopisi.
Kotor, 1. oktobra.

Što nam se više primiću izbori, to nastaje
sve to veća trzavica megju nekim našim Srbima.

pliva imaju u prostom hrišćanskom puku ne mogu
se obazirat na te želje, već jedino na poruke, ko-
je sa Cetinja silaze. Neka govori ko što hoće, mi
po osvjedočenju, imajući dokaza u ruci nepobi-
tnih, kažemo, da u Boki ne može bit biran niko
zastupnikom, ako nije prije za dotičnika Cetinje
izdalo svoj placet. Tomanović će nas vrlo dobro
razumjeti. Kako čujemo, Dr. R. Kvekić ne kani
više kandidirati, ali nč što mu je dosadilo življe-
nje u Beču, već što ne bi u nikakvom slučaju i-
mao za se većinu bokeških birača. Rekbi da će
naši radikalniji Srbi kandidirati Trojanovića, prem-
da bi njeki voljeli sadašnjeg načelnika u Erceg-
novomu g. Mata Gjuranovića, koji je inače česti-
ti Srbin, ali Srbin, koji radi a ne viče, a naši vi-
kači hoće onoga, koji će vikati te vikati. Glasa se
da se ni medeni Gjuro Vukotić ne bi nećkao pri-
miti mandata, ali... ali... starija je Trojanovi-
ćeva. I Bućin je za Trojanovića, a to je dosta,
da se već sad može slutiti, ko će bit biran da u

Beču pretstavlja bokeške vanjske općine.

Boka Kotorska, 2 oktobra.

Na vrijeme javno poručujemo , Jedinstvu“ da
prišapne današnjemu factotumu narodne stranke
gosparu Vitu Morpurgu, da bokeški Hrvati neće

da znadu podnipošto za kandidaturu g. Lovra

cije, toli u srezu veleporeznika mora se promije-
nit osoba. Neka g. Borčić kandidira gdje hoće
u kojim glasuju
bokeški Hrvati, jer za nj, neka bude stalao, neće
oni glasovati, pošto su siti politike i rada g. Lo-
vra Borčića, koji u toliko godina svog zastupni-
kovanja, nije imao kada ma jednom doć do Boke,
da se upozna sa potrebama svojih birača i da im
položi račun svog rada!

Iz Kotora 2 t. mj.

Javljamo svemu srpstvu, da je u srpski Ko-
tor stignuo nazad dana dobro poznati Melko Ra-
dulović bivši profesur naše nautike, koji je usli-
jed one glasovite parnice na ovgješnjem sudu bio
osugjen i otpušten iz profesorske službe, na veli-
ku žalost naše srbadije. Čujemo da je došao u
Kotor da pregleda spise svoje parnice, jer da ka-
ni zatražiti da bude obnovljena. Srpski Dreyfus !

Kotor, 3. oktobra.

Svakoga je amo uprav zgadio napadaj u zad-
njem crnogorskom listu, na srpskom ovom primo-
rju, na novog ravuatelja naše Nautike veleuč. g.
i prof. Carića, koji je tek došao megju nama, a
koji je inače napadaj bez temelja, po srpsku u-
pravljen. Žnlit je, kako su spali naši ,Srbi“.
Pa kako pišu bez glave. U istom broju ,Dubr.“
na jednom mjestu hvale g. Didolića bivšeg ravna-
telja kotorske Nautike, a na drugom ga po srp-
sku napadaju. Vidi se da su izgubili framuntanu.

Budva, 1 oktobra.
Dokle će se zlorabiti naše ustrpljenje?!...
Ovo je uzdah, koji se svaki dan otisne u našim

= grudima put nebesa. Što se kod nas dogagja čo-

1
\

vjek ne bi vjerovao. Da ne pretjerujemo, nek pot-
vrdi ovaj dogogjaj :
Gospodin L. M. iz Budve poslao je u Kotor

= svom prijatelju J. S dopisnicu na 29 rujna. lta

- -. - + — - —

je prispjela taj dan u Kotor i bila povraćena g.
L. M, jer da je politična. Koliko je opravdan taj
sud, nek sudi ko ima zdrav razum: Dopisnica je
slikovita, razdijeljena u dva polja. — U prvom je
naslikana biskupska mitra sa strane kojoj popri-
ječno položen je pastoral na kojem visi hrvatska
trobojnica. Po vrh mitre napisano je krupnim slo-
vima: ,Bog i Hrvati“, a ispod ,Živio Strossma-
yer!“ — U drugom polju na vrhu napisano je:
,Sve za vjaru i za Domovinu !“ a ispod tog:

nZdravo naš slavni veliki junače!

S ponosom gleda na milog si sina

Zemlja nam rodna. S ponosom zove Te
(Preradović) Narod Ljubincem.“

Ovo je sve narisano i napisano olovkom. Cr-
nilom je samo napisano, osim adrese: Pozdrav od
tvog X. Y.
Koliko je opravdan sud c. k. poštarskog či-

novnika ne ćemo da govorimo već pripuštamo
čitateljima ; ma ih upozorujemo da nam je uz

Zaželješe mnogi mandat, ali oni, koji najvećeg u- njemačku opasku: ,politisch“ ;povratio. Vama je

gospodine Uredniče dostavljamo da se divite raz-
boritosti činovnika u Kotoru i da je stavite na
raspoloženje svačije.

Nek pamte pako oni, po čijoj se zapovijedi
sve to radi, da ćemo ostati Hrvati i uz brk nji-
ma, i ne ćemo nigda da postanemo švabe i pulji-
zi. Bog i Hrvati.

Orašac, 3 Oktobra.

U broju 78 ,Smotre Dalmatinske“ od 29 p.
m. čita se dopis iz Orašca, pod nadnevkom 25
istoga, da su taj dan u Orašcu, po želji množine
puka, držane zadušnice za pok. Stojanovića  Po-
što je ta vijest sva izmišljena — stog smo duž-
ni opovrgnuti ju, te opozoriti spomenuto glasilo
da bolje pazi na svoje dopisnike a , nepoznatomu“

laži-dopisniku poručujemo da se a3 nama ne igra.
M. Beran.

Op. Ur. — Uvjereni smo i prije bili da su
dopisi o tamošnjim zadušnicama za kan. Stojano-
vića lažni, jer poznamo tamošoji narod, koji hr-

vatski osjeća, kao malo gdje ad odan pie ei katoličkoj
vjeri, i koji ne bi odao počasti čo-
vjeku, što se puštao bilo y- rz bilo iz slabosti

u ruke strancima da se s njim služe protiv
hrvatske narodnosti i katoličke vjere u ovim kra-
jevima: ali ipak nijesmo htjeli ništa kazat, jer
čekasmo da se te laži oprovrguu otamo.

I zadoji laži-, Dubrovnik“ donosi, e su
tamo davale zadušnice za dum Ivana, je prie

rot ANA PE I M

čeljadi. Pak primjećuje da mu je milo što se is-
kazala počast dum Ivanu i po selima!

Domaće vijesti.

Na sastanak ! — Odbor ,Hrvatskog Poli-
tičkog Društva“ u Spljetu razaslao je na vigjeni-
je pristaše stranke prava u Dalmaciji slijedeći
poziv: — Veleštovani Gospodine! Potpisani od-
bor časti se pozvati p. n. Vaše Gospostvo da iz-
volite doći na sastanak stranke prava, koji će se
držati u ovom gradu na 11 Listopada t. g. na 9.
sati pr. podoe u prostorijama , Hrvatskoga Ko-
la“, i na kojem će se raspravljati o nastajnim
izborima za carevinsko vijeće u opće, a napose o
kompromisu što ga je za iste izbore ponudila stran-
ci prava hrvatska narodna stranka.

Za odbor , Hrvatskog Političkog Društva“.
Split, 20 Rujna 1900.
Presjednik Dr. Trumbić
Podpresjednik Tajnik
Dr. V. Marinković Dr. Josip Smodlaka
Pozivljemo i s naše strane pristaše stranke pra-
vau Dalmaciji, da što brojnije sudjeluju ovome sa-
stanku, bilo da osobno tamo pohrle, bilo da pis-
meno stupe u saobraćaj, jer, kako svak razumije,
radi se o veoma važnom činu: o kompromisu na-
še stranke sa narodnjacima pri dojdućim izbori-
ma. Stvar valja tu na sastanku svestrano pretre-
sti i proučit, kasnije opaske ne mogu ništa postić
već jedino škodit stranci. S toga na 11 ov. mj. u
Spljet na pravaški sastanak !

Nadvojvoda Leopold Salvator koji je pre-
bivao u Zagrebu, premješten je u Beč. Govori se
da će se nadvojvoda opet povratiti u Zagreb kao
zborni zapovjednik.

Izjava. — Zadnji broj ,Srpskoga Glasa“
od 3 tk. dotakao se i moje osobe, a pošto njeki
Stevo Kobasica abiturijenat već iz sedmoga raz-
reda ovog gimnazija pripovijeda svakome, ko ho-
će da čuje i ne čuje, da je on Dubravko, a to
mi potvrgjuje i samo djetinjsko pisanje, io mislim
da će i on imati bar toliko uvigjavnosti da na o-
ne laži ne smijem da odgovorim.

U Dubrovniku, 5. oktobra 1900,
jur. Jozo Spasoje Fattori.

 

 

U Ime Njegova Veličanstva Ćesara!

C, k. Sudbeni Dvor I. Molbe u Dubrovniku kao nad-
ležni Sud u tiskovnim poslima, riješavajući o prijedlogu
ce. k. Državnog Odvjetništva u Dubrrovniku poslovni br.
Ss. 8/00, sudio je:

I. Sadržaj članka pod naslovom ,Riječ prije izbora“
tiskana u prvom i drugom stupcu prve strane časopisa
Crvena Hrvatska“ broj 39, koji je izišao u Dubrovniku
na 29 Septembra t. g. pod uredništvom Vlaha Keleza, i
baš pri kraju prvog stupca od riječi ,na zapovijed“ do
riječi ,rlade“, označuje se prestupkom po $. 800 k. z., te
sadržaj depisa iz Perasta, tiskana u sredini drugoga stup-
ca druge strane i baš pri kraju istoga od riječi ,Nego
srećom“ do riječi ,Odbora!!“, označuje se prestupkom po
spomenutom $.

II. Potvrgjuje se već izvršena zapljena i zabranjuje
se dalje raspačavanje naznačenih djelova članka i dopisa,
te se naregjuje da budu uništeai zaplijenjeni primjerci i
oni koji bi se unaprijed zaplijenili.

II. Naregjuje se da se rastave dotične tiskarske plo-
če i da se u listu tiska ova odluka,

Ra&zlosi.

Sadržajem i smjerom iukriminirane tačke uvodnog
članka navagjanjem neistinitijeh činjenica nastoji se poti-
cati druge na mržnju proti Vladi, &a sadržajem i smjerom
inkriminirane tačke dopisa iz Perasta nastoji se poticati
druge na mržnju proti Zemaljskom Odboru Dalmatinskom
u pogledu vršenja njegove službe, što tvori prestupak po

$. 800 k. z.
Dubrovnik, dne 2 Oktobra 1900.

Ivellio.

Kraljev imendan. — U srijedu u oči sv.

Frančenska hrv. dubr, glazba svirala je pred Dvo-
rom, aa 7 sati večera. U četvrtak bila je u Go-
spe Velika Misa, kojoj prisustvovaše civilne i voj-

ničke vlasti u Dubrovniku. Društva izvjesiše svo-
je zastave i sagove.

Mladomisnik. — Naš sugragjanin, mladi

oslov, Ivan Matić Krsta ikad
sE šrtvu og 19 re u Rimu ri i

Čirila i Metoda. Ovih dama povratio se amo, mla
di misnik,is vječnoga grada. Najsrdačnije ma de-