_ Br. 43.

m iči s ....5. = ——__————_—

CRVENA HRVATSKA

Pretplata i oglasi plaćaju se upravi ,Crvene Hrvatske“ u Dubrovniku, gdje su

List izlazi svake subote kroz cijelu godinu. Cijena je listu unaprijeda u Otprav- | nji aj at
| utažljivi, a dopisi šalju se Uredništvu.

ništvu lista: na godinu kruna 9, na po godine 4:50 kruna, za Dubrovnik sa donašanjem

U DUBROVNIKU 27 Oktobra 1900.

u kuću i za Austro-Ugarsku, Bosnu i Hercegovinu s poštom: na godinu 10 kru- | sto polugodište.

na, na po godine 5 kruna, za inozemstvo 10 kruna i poštarski troškovi, Pojedini broj više

stoji 20 hel.

 

Hrvatska seljačka
banka u Zagrebu.

Hrvatski katolički kongres u Zagrebu počeo
već nositi lijepa ploda našemu narodu, i to u pr-
vom redu hrvatskom seljaku. U našoj hrvatskoj
prijestolnici naime ovih dana ustrojiše po rezolu-
ciji rečenog kongresa Hrvatsku seljačku banku.
Glavni zadatak ove banke jest, da hrvatski se-
ljački stalež opskrbljuje jeftinom vjeresijom, da
podiže seljačke vjeresijske zadruge, i da već op-
stojeće takove zavode snabdijeva potrebitim zaj-
movima, e da mogu uspješno djelovati.

Prema tome ova nova banka bit će, tako re-
kuć, središte, jali ti matica svim hrvatskim vjere-
sijskim zavodima. Korisnije i potrebitije stvari
teško se moglo osnovati. Kod nas Hrvata već zna-
mo kako stoji naš seljak: zlo. Doduše nije tako
baš samo kod nas; kod srba seljaku je i još go-
re, nadasve u Crnojgori, gdje je ljuta nevolja sve
pritisla, a vladavina joj valjano pomaže. Pak i u
Srbiji malo je bolje. Nu svak se za sebe misli,
te će i Hrvati za svoj narod. Kako god već bilo
drugome, našemu je seljaku zlo i teško. Nema
novaca. Ove dvije riječi izrazuju sve; u tome je
uzrok najvećem dijelu nevolje u opće, a napose
pak seljačke. Seljak žive jedino od zemlje, ali o-
va traži mnogo troškova, inače slabo što daje. A
odakle njemu novci? Kad kada i bude ih, i čo-
vjek lijepo obradi zemlju, nu ako ipak ne rodu,
jali plod uništi nevrijeme, eto nevolje i gore, jer
nema proizvoda, a lišio se i gotovine. Što može
tad učinit? Ništa drugo no nabavit si novca na
vjeresiju, inače sasvim propade. I to još ne bi
bilo veliko zlo, kad bi mogao naći poštena i du-
ševna čovjeka, koji će mu posudit novca jedinom
namjerom, da mu pomogue. Ali taki su rijetki,
vrlo rijetki. Dok zna svak, da se seljaku ponajvi-
še daje na vjeresiju, ne da mu se pomogne, nego
da ga se izmuze i tim upropasti. Dotični gospo-
din vjerovnik ima na umu, kako će zagospodovati
imanjem dužnika, pa ga u tu svrhu koliko može
bolje odire. Ako pak ne cilja na to, & ono ide
za tim, da seljaka spravi pod svoju volju i vlast,
da ga učini ovisnim o sebi. Osobito naši narodni
neprijatelji odlikiju se tom težnjom, kad hrvatskom
seljaku posugjuju novea. Koliko li bi naša braća Hr-
vati u Istri bolje stali, koliko li bi više hrvatskih
općina bilo, da nije te tiranije, koja Hrvatu za-
branjuje radit, kako što mu nalažu narodnosne
dužnosti. Nu ne ssmo u lstri, nego i u Dalmaciji,
Banovini, u opće svuda, vjerovnik, protivne ua-
rodnosti, gleda kako će bolje hrvatskog seljaka
izrabit protiv Hrvatstva.

Ovim i stotinam drugim nevoljama našega
seljačtva, nema niti može biti drugog lijeka već
jeftin i pošten kredit. Taj može dobit jedino od
vjeresijskih zavoda. Od ovih su najzgodniji 1 naj-
korisniji, oni uregjeni po Raifeisenovom sistemu,
kojih danas na tisuće ima po cijeloj Europi me-
gju seljačtvom. Ali i za ustrojit jednu Raifeiseno-
vu udrugu treba naravno imat novca, i ako ne
mnogo, a treba imat i čovjeka, koji se razumije
u posao, te koji će zadrugu ustrojit i uredit, Ove
dvije činjenice od silne su zapreke širenju tih se-
ljačkih vjeresijskih zavoda. U mnogim bi mjesti-
ma već odavna uživali blagodati takvog zavoda,

l opisi se ne v;

da su imali čovjeka, koji će im ga ustrojit, jali
potrebiti novac bar za u početak. Ustrojenjem
ove hrvatske seljačke banke u Zagrebu te su za-
prijeke sa svim  ostranjene. Banka će na želju
seljaka, koju pak nije teško javit joj u Zagreb,
poslat čovjeka, koji će zadrugu orgabizirat, te će
joj i sa zajmovima u susret doći, da se podigne
i ojača. Ne rijetko, koja zemljoradnička zadruga
zapne i ne može da napreduje, jali i u pravo ra-
sulo dogje i nema ko će je spasit. Seljačka banka
u Zagrebu će u pomoć priteć uputami i zajmo-
vima, neka opet uspješno djeluje na dobrobit hr-
vatskih zemljoradnika i gospodara.

U tom smislu djelokrug hrvatske seljačke ban-
ke obuhvatat će sve hrvatske zemlje. Hrvatski se-
ljaci iz kraj Bosne i Hercegovine, naše Dalmacije
i Istre, moći će sa prostim dopisivanjem stupit u
saobraćaj sa bankom u Zagrebu i uredit svoje e-
konomsko stanje. Tim će načinom hrvatsko se-
ljačtvo bit usko spojeno sa Bankom, a po tom i
sa mjestom njezinog sjedišta, sa Zagrebom. Te
sveze i neprestano i živo općenje i dopišivanje sa
kankom dotično sa Zagrebom uvriježivat će u i-
sto doba ideju jedinstva Hrvatskog naroda, i ako
tu ideju dobre shvaćaju po svim našim zemljama,
ali ovako će se i još bolje učvrstit. Zagreb naša
prijestolnica, postat će hrvatskom seljačtvu fak-
tično središtem ekonomske organizacije i napret-
ka, dok mu je do sada bio samo moralnim sre-
dištem. To je osobito potrebito, jer poznato je,
da svaka prijestolnica, ako će da čvrsto uza se
priveže svoj narod, ne može to nikad postić, ako
mu nije šredištem i materijalnoga života. Do sa-
da Zagreb to nije bio svim Hrvatima, ali ustro-
jenjem ove banke čini se orijaški korak k tome.
Tako Hrvatska seljačka banka u Zagrebu osim
što će materijalno a i moralno, podizat i unapre-
gjivat hrvatsko seljačtvo, u isto će doba pretva-
rat u djelo velebnu ideju — ideju jedinstva
hrvatskog naroda !

 

U neprilici.

U ovo zadnje doba naša ,braća* srbi našli
se u ne maloj neprilici: kako imaju napadat nas
Hrvate ? Od prije prikazivali su nas kao prijate-
lje Magjara i Nijemaca, dapaće prave propagato-
re magjaro-nijemštine na Balkanu. Tome zvonje-
nju po srpskim novinam ni kraja ni konca. Uza-
lud je bilo polemisati i pitat da pokažu barem
jedno mjesto, gdje se Hrvati ,bratime“ sa tim ne-
prijateljima Slavenstva, koji su u isto doba i ne-
prijatelji Hrvatstva, jer u hrvatskim zemljama
Slavenstvo je Hrvatstvo ; uzalud im je bilo izno-
sit da su baš oni, koji se ,bratime“ i sa Talija-
nima u Dalmaciji i sa Magjarima i Nijemcima u
Banovini. Sve to nije moglo koristiti; ,braća“ i
nadalje gonili svoj crni posao prama nama, ,odva-
žao i neustrašivo“! Takovo pisanje bilo je odre-
gjeno u taktici srpske ,politike“, A srbi se čvr-
sto drže opredijeljene taktike, tako da je, — ezem-
pli causa — kako piše ,Srpski Glas“, jedan od
njegovih pregjašnjih urednika bio protjeran što je
samo malo sabrazdio u taktici. Zanimivo bi bilo
zuati u čemu je ta pogreška sastojala,

Pa ipak premda se oni tako savjesno taktike
drže u zadnje doba, ko da ga vjetar zameo, ne-
stade po njihovim listovima gore pomenutog $a-

| Ko ne vrati list, kad mu pretplata mine,

Za oglase, priopćeno, zahvale i ost. plaća
uta tiskaju po pogodbi i uz razmjerni popust.
raćaju. Listove nefi rane ne prima ni uredništvo ni uprava.

Godina X.

—mmlfstttstremm=ttetttrmattrmntfinasszrnntsadttienmummntmnmžmnsms€Č€ČrCur»NENpIijeejeJNIeEPNERSNIEISSNS

 

smatra se da je predbrojen i za doša-
se 20 hel. po retku, a oglasi koji se

ENSENSENNEEENNNNEENSNNENNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNSNNNENM

moznog pisanja proti Hrvatima. Stvar zbilja nije
za vjerovati — ali je istina. Što nije moglo uči-
nit ispravljanje i pobijanje više manje svih hrvat-
skih novina, učiniše srbi, rijet bi, sami od sebe.
U najzadnje vrijeme hrvatski narod dao je takih
manifestacija svoje narodne svijesti i narodnog je-
dinstva i želje da bude ono, što je i prije bio —
da bude narod i država, da ih njegovi dušmani ni-
jesu ni mogli ni smjeli mukom mimoići. Ne samo,
ali te su manifestacije odjekle i po cijeloj Euro-
pi, a Nijemci i Magjari spraviše hrvatskom naro-
du takih ,komplimeuata“, koji su i odviše jasno
pokazali, kako 0 nama misle i u kakvom smo me-
gjusobnom odnošaju.

Te stvari sklonuše napokon i naše srpčiće,
da uvide, e je i odviše ludo htjeti prikazivati Hr-
vate kao pionire tugjinštine, dok već svak vidi da
su joj najzakletiji dušmani — i u svom domu ne
slomivi pobornici svojih svetinja i svojih prava.
Uvigješe da pisanijom po toj taktici, ne postižu
a ma baš ništa, nego uzalud troše papir i crnilo.
Za to, kako rekosmo, te je pisanije nestalo. Ali
sad su u velikoj neprilici, kakve se taktike imaju
uhvatit u napadanju na nas. Dogodilo im se ka-
ko brodu na pučini, kad padne vjetar, a valovi
navale sa svih strana, te se ne zna ni što će, ni
kako će, Svaki piše, kako bolje zna. Njeki nas da-
pače pokušaše prikaživati onim, što su oni, naime
sa protu državnim težnjama. Do ove su formule
došli tim, što su htjeli našu borbu proti nijem-
stvu i magjarstvu u našim zemljama izvrnuti i
predočit kao borbu proti samoj državi. Pošteno,
baš po srpski! Kad tu borbu neće da priznaju,
onda nas prikažuju slugama i pijonirima nijem-
stva i magjarstva, a kad je priznaju, onda kažu
da je proti državi! Tako će valjda bit u srpskoj
taktici. U ostalom nije to ništa novo: našu bra-
ću na sjeveru monarhije, Čehe, koji vode kud i
kamo žešću borbu proti nijemstvu, a za svoju do-
movinu, već od vremena nastoji ih se uprav zbog
te borbe prikazat kao protudržavni elemenat. Ali
ti puzavci ništa ne naudiše českom narodu. Rijet
bi doduše da su i sami srbi uvjereni o potpunoj
bezuspješnosti tako besmislenog posla proti Hr-
vatima, te se i pisanija rijetko nalazi u tome ,duhu“,

To vrludanje naše ,braće“ u biranju taktike,
kako će nas uspješnije napadat, traje sveudilj i
ko zna, kako i kad će prestat. Ipak već do sada
prevladava u srpskim novinam jedna vrst pisani-
je. Ova ide za tim, da, prikažuje Hrvatstvo ,če-
dom“ klerikalizma, i katolicizma Možda je najve-
ći prestavnik ove teudencije mjesno glasilo crno-
gorske propagande. Hoće li ista prevladati kod
svih srpskih novina i kod ostalih srpskih ,poli-
tičkih auktoriteta“, te po tome bit proglašena
političkom taktikom i bit kodificirana — to sa
sada još ni oni sami ne znaju. Valja će još po-
čekat malo, dok se nešto orijentiraju. Ako se do-
godi da prihvate svi tu taktiku, tad će se čitat po
njihovim novinama taka silesija finih i dugih ras-
lagaoja, kako su klerikalizam i katolicizam stvorili i
porodili Hrvatstvo i Hevate, , jedino na svoju kocist*
a ,protiv Slavenstva na Balkanu“ — da se čisto bo-
jimo ne će li naše samosvane srbe katolike na-
pokon uvjerit, da su oni, budući takogje katolici,
uprav isrodi katolicisma — ,filii aborti“, inače
da bi i oni bili Hrvati, te neki sbilja preći u Hr-
vate, a neki u brišćane. Vidjećemo |