staje na hartiji, samo velimo ma hartiji, jer nji-
hovi pristaše, predvogjeni od istih urednika ra-
de protivno.

Hrvata nema, pa nema. Boka i Dubrovnik je
posve srpski kraj ko što i sva Dalmacija. Herceg-
Bosna je srpska. Slavonija i sva Banovina je srp-
ska. Istra je srpska. U jednu riječ sve je srpsko.
Srbi su svi i svuda.

Ako se nagje ko hrvatski misli i osjeća, to je
plaćenik Beča, podmićenik policije, koja hoće da
hrvatstvom izmišljenim prijeći ostvaranje Dušano-
va carstva, za kojim teže svi redom Srbi počam
od Nikice pa do najprostijeg fakinčeta.

Još imadu obraza i smjelosti pisati o slozi
sa Hrvatima !

Sloga i bratska ljubav ljepe su riječi; ali
koje ostaju same riječi i ništa više. Jer kako se
može ozbiljno govoriti sa srpske stranke 0 slozi
sa Hrvatima, kad imade dana, kad te Hrvate ne
priznaju ni da na svijetu opstoje ? To su pro-
ste komedije.

Sloga je sveta stvar, i mi iz dna srca čezne-
mo za njom, ali nijesmo tako naivni da ćemo re-
ći, da se ta sloga izmegju Srba i Hrvata može
lako postići. Pače kažemo sa svim teško, dok su
Srbi ovakovi, kakvi su dandanas.

Srbi najprije valja da priznadu hrvatstvo na-
ših zemalja i predjela, te naše hrvatsko državno
pravo, koje je jedino sidro spasenja za nas i za
svih njih, koji živu u granicama hrv. kraljevine.

Tek tada moći će se govoriti o srpsko-hrvat-
skom sporazumu, iz kojeg sporazuma, kad bi se
bratski postupalo nastala bi sloga.

Nu to je vrijeme još mnogo daleko. Srbi vo-
le Magjara i Njemca više nego Hrvata, pače je-
dnom prigodom Srbin Kvekić je rekao da bi se i
sa Turcima sjedinio proti Hrvatima.

Dočim da je sreće i više narodnog duba Sr-
bi bi radili s nama za ujedinjenje, neodvisnost i
globodu svih ovih naših zemalja na temelju i u
ime našeg hrvatskog državnog prava, te narodnog
načela. A u ujedinjenoj, neodvisnoj i slobodnoj
Hrvatskoj dijelili bi sreću s nama. Što bi bilo na-
še, bilo bi i njihovo, a što njihovo bilo bi i naše.

Ali to današnji srpski prvaci a la Fabris ne
će da razume. Vole gubit se u ludim frazama i
neslanim lakrdijama, nego li razmišljat o gore ista-
knutom, pak se dat na ozbiljan rad.

Neka im bude !

Hoće da idu pod ruku sa Talijancima, Njem-
cima i Magjarima protiv nas Hrvata. Žao nam je,
ali kad hoće neka idu.

Nama ne preostaje nego branit se od svih
NEEE ESSE SES SES EDO,

EPITAFIJ LJUBAVI
priopćuje Berislav.
(Nastavak. Vidi br. 43. i 44.)

Mirno se je dakle s prva razvijala njihova
ljubav, mirno barem u spoljašnjim efektima. Pri
začetku ljubavi nema traga sumnji, ne opažaju se
nedostaci ljubljene osobe, ova biva idejalom, a u
idejalu nemože da bude poroka; sve misli, sva
čustva zaokupljuje jedna jedina misao, jedna je-
dina želja: čuti iz ustiju ljubljene osobe vilinsku
harmoniju: ,ljubim te!“ Magične li su ove dvije
riječi, kojih sinteza obično začimlje veseljem i
posmjehom, a dočimlje očajnim dreseljem i suza-
ma. One sastavljaju vječnost blaženstva, epos su
čovječanstva; dočaravaju Eden i kao mitološki
Letes ćeraju u zaborav sve što nam dušu mori
Ko da opiše onaj pjesnički vir, što se kao bujica
iz njih r-zlijeva i sipa po svakoj čovječjoj žilici,
koji trese čudesnim entuzijazmom i našom dušom
i našim tijelom, i kao električna struja provijava
svaki atom našeg života! Ove dvije riječi takovim
paroksizmom zavladaju onim koji ljubi, da posta-
ju normom njegovog života. Svu svoju živost on
udešava u skladu s njima, a u zataji ove ljubavi
prama svakome drugome, samo oč p
noj, ćati takovu neizrecivu slatku peča
godni napor, takovu opojnu ali i hadsku ekstazu,

takovi, recimo, urogjeni egoizma, da ju
osobi; da, ko odava

gospodo, koliko općinskih stražara opstoji ovdje
u mjestu? samo jedan. Može li taj sami obavljati
redovito svu službu po danu i noći? To nije mogu-
skog naroda nema za nas življenja, kao Hrvati o | će, dosta bi mu bilo predavati samo razne ure-
prije o poslije isčeznut ćemo sa lica zemlje, ne- ! dovne spise. Gdje su oružnici ? U Sustjepanu. Mo-
staće nas u njemačko ili magjarsko more. Kad gu li i oni sa onakim malim brojem obavljati re-

tih neprijatelja hrvatskog imena, hrvatskog nače-

la i hrvatsko našeg opstanka.
Bez ujedinjenja, neodvisnosti i slobode hrvat-

nestane nas Hrvata nestaće i njih Srba, ali da- | dovito svoju službu? Nikako Zašto se ne uvede
jedna oružnička postaja i u Gružu, ali ne sa ma-
lim brojem, nego sa višim, tako, da jedni mogu
stražariti do ponoći a drugi od ponoći. Gdje je
veći broj redara što je obećan Gružu ? Još se ne
vidi, ali će se vidjeti onda kad dopre luč do no-
kata Znajte gospodo, do koga je, da pučanstvo Gru-
ža je mirno, da ono pripada dubrovačkoj općini,
da plaća redovito svoj porez i da se nalazi u car-
stvu Austrijskomu a ne u Kineškomu, zašto dakle
da ima prčdati svaki čas, da mu zlikovci ne po-
nesu ono što je stekao teškim trudom, te mu još
oduzmu i sami život ? Baš nije pravo. Postavite
kako rekoh, straže, jedne do ponoći, a druge od
ponoći, tako ćete doskočiti zlikovcima, a ovo pu-
čanstvo umiriti.

Znajte gospodo, da u Gružu danju se neke
kuće zaključavaju od straha, te me ovo sjeća na
Naši dopisi. ono doba, kad su moji stari pripovijedali o hajdu-

cima u kotaru Boko-kotorskomu, da je svak mo-

Kotor, 4 Novembra. rao spavati punom puškom pod glavom i britkim

Mi smo na vrijeme javno poručili, da bokeš- ' handžarom, Tako vam je došlo sad vrijeme i kod

ki Hrvati neće da znadu podnipošto ni za kandi- | nas u Gružu. Molimo zato stariju vlast, da se što

daturu g. Lovra Borčića u južaim gradovima dal- prije pobrine za ovo mirno pučanstvo, jer inače

matinskim, ni za onu prof. Luka Zore u izborni- | svi će listom ustati na obranu svoga imetka, te

štvu veleporeznika. Nek se uzme u obzir ova po- j u isto doba dokazati njihovo nepovoljno stanje
ruka, prije nego li se oglase imena kandidata, jer mira i do samog carskog dvora. Istinković.

kašnje neće pomoć ni apel na slogu, ni na diši- AE
plinu stranke, ni na kompromes, a da se sklonu U be. 48 a pa i

i d j : i ii petoj Ši, u
ogoren kokiki Keteki &a gibenje a E. Dordićh i dopisnik iz Škaljara izgovorio je toga toliko, ali

ili još gore za L. Zoru. | mi nijesmo tražili od njega ono neslano brbljanje

ku ,Jedi 0“ je dje- i
Na našu prvu poruku Jedinstvo“ se je dje | nego samo ovo: da iznese imena tijeh škaljar-

tinjski indirektno osvrnulo, pa mi stoga ponovno | skijeh srba, o kojijem je glavinjao. A on, mješte

ove retke dajemo u javnost, molbom da budu u- da udovolji našem pozivu, mlati bez glave, kao

vršteni u prvom broju ,Crvene Hrvatske“ pod | . MA Ku
našu odgovornost. | što ptić, koga puste iz kajpice mlati i lijeta na

1z sastanka više bokeških birača. | sve strane.

Gruž, 5 Novembra.
(Svaštice). Dneva 3 ovog mj. večerom nepo-
znati lopovi pokradoše dva dućana ovdje u mje-
stu, te bi bili i trećega, da se nije oglasio bližnji
susjed. Dućani su na putu, a večer mije bila mr-
kla, nego je razsvjetljivaše mjesečina. Kako su se
isti usudili na takov čin, to je lako razumjeti ba-
rem nami Gružanima, koji posve dobro poznamo
kakovu noćou stražu imamo, tako, da je lopovi- | Newe Freie Presse od 6 tek. m. javlja da će se
ma podata slobodna ruka na kragju, Recite mi | kompromis sastojati od ovih tačaka :

li: on je o svojoj ljubavi uvijek mislio i sustrio, sukljala iz ustiju, a jedva je jedvimice hroptao

našnji srpski prvaci to neće da shvate. Neće da
razume, da će naša smrt bit i njihova smrt.
Nami dakle na preostaje druga nego boriti
se proti Srbima, složao kao što proti svim onima,
koji nas priječe u borbi za postignuće naših o-
pravdanih zahtjeva.

Neka bude borba! Ali borba na svu lineju.
Ne samo u nas u Boki, u Dubrovniku, već svu-
kud. Nu da se mi smo očajno borimo sa Srbima,
a da tim istim Srbima Hrvati u Dalmaciji dari-
vaju mandate u hrvatskim kotarima (k0 n. p. u
šibenskom), to ne ide, i mi bokeški Hrvati to ne
možemo nikako shvatiti.

Radi toga ovdje javno prosvjedujemo proti
tom nerodoljubnom postupanju dobro nam pozna-
te spljetske klike.

 

Škaljarski Hrvati.

 

 

Pogled po svijetu.

Austro-Ugarska. — Na 6 tek. mj. sastalo
se je u Budimpešti zajedničko ministarsko vijeće,
da vijeća i da stvori odluku glede bosanskih že-
ljeznica. Novine su govorile da je imao bit uta-
načen kompromis izmegju obiju vlada. Je li bio
utanačen taj kompromis i kako, još ne znamo.

 

 

a ipak je našao toliko moralne snage, da nikome | nejasne riječi Ovaj je njegov napor pospiješio
njegovu smrt. Neću da Vam pokažem sve ove
njegove rukopise, jer da Vam istinu rečem čuvam
ih i pazim ih kao zeaice svojih očiju; oni su za
mene ako hoćete i blijede ali žive uspomene mo -
ga po nagnućima brata. Za mene je on u njima
živ, u njima se zrcali njegova duša, oni su živa
slika i prilika cijelog njegovog duševnog života ;
vjerujte, mi da nije njih ne bih mogla nikako pre-
gorjeti njegovu smrt. Da Vam pružim priliku, da
se uvjerite o istinitosti mojih riječi, kazivati ću
Vam njegovu pjesmu , Veselo jutro“ :

ne pisne ni riječi o njoj; i s toga nije je on ni-
ti meni odao. Kasnije, kad ja sama odgonenuh da
iubi i kad mi on potvrdi, spomenuh se, da bi,
kad bismo se šetali sami uz žal našeg Jadrana,
češće sustao, uzdahnuo i pogledao me, kao da je
htio, da mi nešto povjeri, ali to je bilo sve; kas-
nije protumačih neke epizode, neke pojave, neke
zgode, neke enigmatične riječi, te bijahu pravi
simptomi njegove ljubavi. Istina on je obično šu-
tio, češće bi uo, ali on je po naravi bio
malo razgovorljiv, malo ekspansivan; bilo je da-
p4, kada bi upravo na silu istisnuo po koju ri-
časaka i časaka stao kao kip nepo-
mičan; buljio, da nebi ni trenuo trepkama; ko
ga nije poznavao, nije mogao niti da nasluti, ka-
ko je vrijalo i buktilo u njegovom srcu. Oa je
samo papiru povjeravao svoje osjećaje. Svaka je
riječ iz njegovog pera uzdah, svaki redak epos
nade, očaja; boli, radosti. Ima Vam u njegovim
rukopisima pjesama, koje nijesu drugo, nego zdvoj-
ni vapsji, a ima pjesama opet, koje su pravi pe-
jani. Kritičari, kad bi se dali na njihovo kritiko-
vanje, siguroa sam, da bi prosudili da uije sve to
brašno iz jedne vreće, a ipak bi se varali. On je
pjevao samo kako mu je duša pjevala. U veselim
časovima veselo je davorio, a kad bi ga tuga shr-
vala gorko je bugario; a skoro sve što je napi-
sao plete se okolo njegovih faza u ljubavi sa A-
dom. Svi ovi rukopisi moja su svojina, on mi ih
smrti; ima

Cvjetalo je cvijeće, zujili leptiri
Pirkao je zetir kroz zelene liste :
Ko dijeve poljub, kao cjelov pjesme ;
Žarilo je sunce vrh prirode čiste,

S tobom Ado stupah po zelenom gaju,
Pred nama se bajni raspucćao Eden
Biljisale ptice Amoru gopjevke ;

Ja te moljah poljub da mi dadeš meden.

Nad nama je svemir kao sag ljubavni
U modrini voljko svojim suacem sjao
Pod nama je Jadran svoje ljupce valne
Hrvatskomu žalu romoneći dio

Sve je Ado, cvalo, sve ljubavi sjalo:
Ja u tebi motrah kip Vestalke krasne
Koja krvčiš tewplom plamteće ljubavi
Te plam njeni čuvaš, da se ne ugasne.

Struk taj tvoj dostojan dl'jeta Praksitela
Skrivala je sn'ježna, vilioska haljina;
Tvoje crne plete strujile niz legja

KO po zvjjezdnom nebu srebra-mjesečina.

Oči tvoje bajne mamljivo su pasle

Po krasoti ovog Hrvatskog nam raja;
Mučala si d'jevo, pjesme ipak slušah,
Božaustvone pjesme buktećih kucaja,

ječ, kad bi

darova nekoliko dana prije / svoj: