Godina IX.

, OD.

U ĐOBROVNIKU 21. Jannara 19890.

"

 

List izlazi svake subote kroz cijelu godinu, izuzev 5 puta i to: subolu mje-
sech juna, jula, avgusta, septembra i oktobra. Broj prije i broj poslije ovih prazn i
imadu uvijek po polovinu arka više. Cijena je listu jeda u Otpravništvu lista: na
godinu flor. 4:60, na po godine tior. 2:25; sa sa donašanjem u kuću s sa | sto

A ustro- i Bosnu Hercegovinu s poštom: na godinu fior. 5, na ine fior. Za oglase. priopćeno.
2:50; sa sinosemstvo fior. 4:50, i poštarski troškovi. 3 Me više tiskaju po
Pojedini broj stoji 10 novč. se ne

 

Pabirci.

limo najljepši uspjeh u njegovim istraživanjim.
*

Na dnevnom je redu dalmatinsko željezničko
pitanje! Ono zanima sve krugove i stranke, a o-
sobito ova naša južna željeznica do Gruža i Bo-
ke, makar da je o njoj već odlučeno. lažiniri su
već tu i za dvije godine, a možda i prije, ona će
biti gotova.

Zanimivo je kako se naprama ovoj željezni-
ci držala i drži naša srpska stranka. šrpski za-
stupnik Baljak — kome po narodojačkom kom-
promisu dopane, da zastupa jedan hrvatski izbor-
ni kotar — i glasovao je i govorio proti izgradnji
ove pruge. Njega pak jače ili blaže sekundiraju
naši srpski organi, a razlozi, koje navedoše dadu
se svesti na ovo par riječi: Mi mećemo ove že-
ljesnice, jer je ona naperena proti Crnoj Gori!

Ovdje su Baljak i družina potpuno raskrin-
kali Srpstvo i srpsku politiku.

mGlas Crnogorca,“ ko da nije njegov posao,
jednostavno prenosi ove govore, kojim Srbi, rade
proti interesima vlastite domovine svoje, jer tako
želi — stanovita direktiva, koja ih vlada.

I ako ova srpska galama stvari ni malo ne
škodi, ipak je uzrujala vladine krugove u Zadru.
Osobito su ogorčeni vojnici na ovo srpsko bocka-
nje (znajuć ko se iza njega skriva), a vladina —
inače Srbima nekud prijazna ,Smotra“ vodi oštre
polemike. Veli se da je sam namjesnik gosp. Da-
vid u ovoj stvari zauzet. Biće tome i kaXovih za-
kulisnih razloga. Zua se, kako se u Zadru upra-
vo stvaralo i podupiralo Srpstvo, izvješćujuć Beč,
di je srpstvo vrlo potreban ustuk hrvatstvu i
ideji sjedinjenja. A sada ovo srpstvo tako ružno
iznenagjuje! Gospoda u stanovitoj palači u Zadru,
megju kojim takogjer imade Srba, vrlo su se uz-
žurbala. ,Srpski“ zastupnik (hrvatskog kotara)
Baljak govorio je odviše neoprezno — on je mno-
go šta grdno izložio ......

#

* *

Čudnovato, ovaj Baljak ima baš, ono što se

veli, pegulu.3 Pokojni Sava Bjelanović bio je, ako
se dobro sjećamo, naumio da učini kako bi ,Srp-
ski Glas“ izlazio dva put na sedmicu. U to ime
počeo sabirati fond Srpskog Glasa. Srbi se obil-
no odazvaše ovomu pozivu i ne bješe broja, u ko-
me se ne vidjahu znamenite svote fundu prilože-
* ne. Upadalo je u oči, mimogred rečeno, da ovih
prinosa nije dolazilo iz pravih srpskih zemalja. Ili
ge, radi oprezne politike, nijesu  objelodanjivali?
Kako mu drago <— i ono što naši dadoše, sači-
njalo je znatau sumu

Umre Sava, Srpski Glas i dalje izlazi jed+
nom na sedmicu — a fond? Gdje je fond? pitaju
== no mi, jer u to prava nemamo <—- nego naši
ovejani Srbi, sa ovog Srpskog primorja.“ Gdje
je fond? o...

O tome se u intimnijem krugovima Srbadije
veoma mnogo priča. Pronose se ražne stvari, iz-
tose imena vanka <- ali u četiri oka, Bog uču-
vaj da Hrvati obaznaju ! niko živ ne bi mogao o»
Btati, Baljsk siromah po smrti Saviooj primio je
na sebe teško breme urezjivanja organa srpske
narodne stranke. Breme bilo teško, pa mu brzo
dodijalo i on ga prebaci na legja naivnijeg 09 | o make AA

vjeka. Episkop Milaš bude izabran nekim nadzor« | Luje je
gikom ovog organa, te čujemo da siromah vledi« teta čika je moj ideal; 0%, 1
NAUCNA BIBLIOTEKA, DučaGVdik

vio zakladu lista, nego je dalmatinskoj Srbadiji
predao u amanet i vodstvo stranke. Ni ovo se,
čudna li slučaja! jošte nije našlo. Po smrti Savi-
noj, naši Srbi zbilja nemaju čovjeka čija

gdje je dična dubrovačka Srbadija ? Polagano! I
ako je — u teoriji — ,brat mio koje vjere bio,“

vem ove šačice u Dubrovniku, drugovdje i nema.
bima

za sramotu: velika braća — na jeziku, ali u du-
ši nekako im ne mirišu vele; — kamilavka im ne
otvara nikakav apetit. Oni drže njih nekim polu-

u velikodušnosti za braću prizoaju i pred Hrvati-

slijedit njihove odluke. U četiri oka reći će ti
svaki od njih: ,da se u Piaha nije fidat, da će
on učinit kako mu reče pop i kalugjer“ — ali na
javi, e na javi je posve drugčije: brat mio koje
vjere bio, liberalizam, napredak, devetnaesti :vi-
jek itd.

Ipak Srbi-katolici nemaju nikakva oslona u
svom puku, oni valja da računaju na pravoslavne,
kojim žele da bude vogjama. Ali kako? ....
Tako se porodi misao o ustrojenju Srpskog-Brat-
stva, u kome pravoslavni samo figuriraju, glavnu
ulogu igraju uprav — srbi katolici.

Mi naše Srbe, ni katolike ni pravoslavne, ne
smatramo genetičnim Srbima. To su odregjeni si-
novi hrvatski. Ipak radovalo bi nas kad bi doče-
kali dan, te pravoslavnom srpstvu bude iz ruke
izbito vjersko oružje, kojim se slaži, Srbi katoli-
ci nijesu nam nikada tako pogibeljni — niti se
njihovo srpstvo može ozbiljno da uzme, i ako se
mnogi više na njih ljute, jer nema u sebi onog
kvasca, po kom svaki pravoslavni istim časom
mora da postane i postaje finatičoim Srbinom.
Kad bi vodstvo u stranci preuzeli srbi katolici, ka-
lugjer bi morao da sluša, & onda je 24 sve lako.
Jer Srbi-katolici nijesu nego eksotična biljka, o-
sugjena da pogine čim na žrak — u narod dogje.

U ostalom Lovćen se u ovom sporu jošte
drži vrlo neutraloo — &'on — hoćeš nećeš — ima
zaključnu riječ,

Srpstv 0.

(Za ,Orvenu Hrvatska“ piše Joan Andrović).
i I
Laćam se pera, da mojem srcu dadem oduš-
ka i da bude pobudilo u drugim onu ljubav pra-
ma otačbini, koju ono ovaj čas ćuti, Ne pitam

|
|

  

miu
zahvale i ost. plaća-s6 10 novč. po retku, & oglasi koji se

pogodbi i us razmjerni i
traćaja. Lisiove nefraakirane no prima ni uredništvo ni uprava. |

i

ka i dan danas traži dno (fond) lista. Mi mu že- se vrtjeti moje djelovanje. Za to ustajem jedino
“| da, u ovo doba tmuše i buloga, širom hrvatske

domovine, ražjasnim neke stvari svakomu nepo-

* *
Ali pokojni Sava Bjelanović nije samo osta- | znate, eda bi tako potaknuo onu slogu bratske i

ozbiljne ljubavi prama zavičaju, koja bi mogla
koristiti opć.j stvari. — Negdje stoji pisano: ,Ko
od vas nije pripravan na žrtve, mučeništvo i smrt

bi se | za hrvatska rod i dom, ne primi zamao u usta i-
riječ od svijeh štovala i — slušala. Reći ćete: & ; mena lijepe, nu žalosne i bijedne domovine hr- -

vatske“. Hoće li moja namjera uspjeti, ostavljam
razboritim da prosude ponos hrvatski i dostojan-

u praksi pak to ti je sasvim drugčije i Srbi pra- ' stvo Hrvatske, pa da se po tomu vladaju.
voslavni puno zaziru od Srba katolika, kojih, 08-:

Kada sam u br. 49, 50, 51 ,C. H“ objelo-
danio članak: Muhsmedansko pučanstvo na Bal-

Ne vjeruju im :mnogo, ne drže ih pravijem Sr- | kanu“ na odgovor Dubrovnikovu članku: ,Bosna
i Veliko Hrvati“, mnogi su me bud usmeno bud
Srbi katolici pak, i nehote, vraćaju im žao | pismeno pitali: što će reći, da se a Dubrovnik“

na moje pisanje ne osvrće? Ovim putem mojim
milim  znatiželjnicim odgovaram; nkoliku ljudi, tv“
liko ćudi“. Dubrovnik, taj veliki i neustrašivi za-

szijatskim matražnjacima, koje oni, srbi katolici, ! govarstelj i branitelj ,srpstva“ na Jadranskim -o0-

balama, nije se osvrnuo na moje pisanje s toga,

ma u protekciju uzimlju. Na izmjenu ne vjeruju | što nije mogao niti je znao pobiti zgoljou istinu
ni ovi njima,, niti se uzdaju, da će pravoslavni i mojih činjenica. Contra factum non datur argws

men(um, to dobro znade ,Dubrovnik“ i za to.je
mramorkom šutio, — a ko šuti taj potvrgiujes
Qui tacet consentire videtur“. a.
=, »Dubrovnikov“ muk neka nam: bide živim
primjerom, koliko je kod paše ,braće“ neoborivo
srpstvo. Da je danas Balzac još u životu, mogao
bi napisati dodatak k svojoj ,Comćdie humaine“
sa naslovom ,Comćdie politique“. Političke-su se
komedije doduše prikazivale u svako vrijeme, md
možda nikada na pozornici toli prostranoj, kao to
je današnja, niti sa toli zanimivim glumcima, kao
što su današnji. NT E

Narodno čuvstvo, sin najljepših i pajnježbi-
jih čuvstava ljudskoga srca, mora da buđe u ##.
like štovano; i pošto ko ga kuša i odviše ga lju-
bi, mnogo mu se takogjer i: oprašta. :.... i.

Ali i ono novo obilježje naobr.ženih ljudi, ima:
de manu opću ljudskim stvarim, ma koliko d& -u
u unutarnjosti dobre i krasne, %t. j. da su neiscr-
piv izvor dobra i podjedao kobni: uzrok zla, \ me-
gju ovim najosbiljnije, najuvažnije i najpogibeljui-
je čini mi se izgubljenji u onomu Koji to narod-
no čuvstvo imade odviše živo, & nije.mu upravlje-
no od razuma; od poštena srca, od umjerenosti i
od savjesti svoje vvlje. A u ovomu slučaju očito-
vanja narodnoga čuvstva dvlaze do pretjeranosti,
koje jedre za ludilom i uzimlju tako obilježje, da
ih čini skoro mrskim i prezirnim, što naravno
uzbugjuje u onim, kojim se ona očitovanja groze,
opravdano ogorčenje, opravdanu osveta.

Ove misli padaju mi na pamet prisustvojući
svegjeravm (rienju srpskog elementa, koji bi nam
ovdje htjeo imponirati i zap wjedati, Ovoj provali,
koja nam dolazi sa strano t. x. ,hfa$e“, mi mo-

x“