U DUBROVNIKU 29 Jula 1899.

 

Godine 1890 Srbo-Talijanaši zamamiše prevarom i nijekanjem

Dubrovčana.

Hrvatska stranka ustegne
U. 71 glas, u III. 495.
Godine 1894 Srbo-Talijanaši
glasova, ili usprkos ljutoj borbi, 145 gl
Hrvatska stranka dobije u I. tijelu
nego li udruženi Srbo-Talijanaši. Ali od 475

glasa, u

Ukupno dakle 658 glasova.

201 glas, radi čega izbor ukinut i raspisani novi izbori.

U naknadnim izborim III. tijela naši protivnici ne usu

ka dobije u samom III. tijelu

še u sva tri tijela (43 glasa, ili 130 više nego li obje p
U tek  minulim izborim naši protivnici

bilo, mnogi birači cijeniše da

u H. 5], u I. 140 glasova. Ukupno dakle 885 glasova, biva 297 više ne-

e nego li godine 1894.

od ikakvih komenata. U njima se zrcali

dubrovačkog saveza i veliki napredak hrvatske svijesti u na-

kolika je naša znači plebišit, znači narod!

da je hrvatsku Atenu povratila u kolo hr-

prišta. Pošto borbe nije

smo: U Il. tijelu 694,
go li

šem puku. 885
Hrvatska

vatskih gradova.

Živio hrvatski Dubrovnik! Živjela

Srbo-Talijanaši godine 1890, a 372 viš
Ove brojke govore rječitije od ikakvog članka,
nazadak tugjeg, nenarodnog, ne
glasova u općini
stranka u Dubrovniku zadovoljna je,

se mogu

 

svoga imena dobar dio

se na općinskim izborim. Srbo-Talijanaši dobiše u I. tijelu 92

dobiše: U I. tijelu 109, u II. %2, u III. 332. Ukupno 513

asova manje nego li godine 1890.
79, u I. 20, u Il. 475. Ukupno 574, biva TI više
glasova III. tijela bude poznatim načinom uništen

diše se ni prikazati. Hrvatsku stran-
545 glasova. Dakle god. 1894 za općinske izbore Hrvati predado-
rotivne stranke skupa.

moradoše da  posvema uzmaknu sa po-

i ne mučiti. Sasvim tim dobi-

rvatska!

=== —=—m=====—==—=>===—=—=—=——u—mEEsrnm"m"mmu'm:ul:'MlmMTv“"

Jezično pitanje u Dalmaciji.
(Vi Br. 22. 24. 25. 26.)

Okružnica predsjedništva spljetskog okružnog
suda, koja saopćiva podregjenim sudovima odluku
prihvaćenu od prizivnog suda Prigodom stanovi-
ta slučaja“, !) nemilo se je dojmila svih pravdo-
ljubivih krugova. Da li u istinu ona odgovara pra-
vici i zakonu, prepuštamo da čitalac prosudi Na-
ma je samo začudno što je takva odluka mogla
bit stvorena pod predsjedništvom gosp. dr. Gert-
schera, čovjeke koji slovi i koji je poznat kao
duboki poznavalac svih zakona i zakonskih propi-
sa i kao sudac nepristran i pravedan prama svi-
ma. Zaademo megjutim, dok još dr. Gertscher bi-
jaše u Beču kao referent za dalmatinske poslove

na Ministarstvu Pravde, kako je isti bio mnije-

b) dvorsku odluku 18 Ožujka 1815 br. 1138
— secundo loco.
e) $. 10 Naredbe Ministarstvene 20 Travnja
1872 br. 17 L. P. 2.
baš jednako kao i Dalmata u br. 47
U opća ne vjerujemo da je prizivni sud na-
dležasn a da istisne hrvatski jezik, kojim isključi-
vo govore stanovnici ove zemlje, od nutrnjeg u-
redovanja kod sudova, kad nema zakona, na te-
melju kojega bi to moglo slijediti; & na temelju
česa dakle? na temelju običaja — uso ili kako
je ,Dalmata“ rekao, uso legale () & mi uso sllegale.
Zar na temelju samoga običaja 1nože se jedan na-
rod lišiti najvećeg prava, prvog i glavnog obilje-
žja svoje narodnosti — jezika? sar u pitanju je-
zika jedooga naroda može se suditi po općem gra-
gjanskom zakonu i primjeniti tomu pitanju koje-
kakve paragrafe o zastavi i o održaju ?
Da se pak dvorska odluka 18 Ožujka 1815 ')

i N. M. 20 Travnja 1872 %) ne mogu primjeniti

našem slučaju, to smo već u predhodnim brojevi-

niti kad bi koji sudac, uzprkos okružnici, slao do-
pise ili izvješća u hrvatskom jeziku, mješte da
zaprijeti ,najstrožim dišiplinarnim mjerama“ kako
bi inače morala zaprijetiti, odregjuje da bi se ta-
kav spis imao — dovrebbe — povratiti da se u-
čini drugi na talijanskom jeziku. Dakle ,dovred-
be“ a ne ,dovr&“. Nije se dakle usudila narediti

ni da se mora povratiti, snajući da bi što
bilo protiv zakona.