suzama mE PRARNARIZIIPRAM IMANANAMINNANNIMNNRCSSSI

Br. 88.

 

 
  
 

subote kroz

godinu Ugarska, i 00 medine tior. 2:25; sa
Austro- inu s
2:50; sa snosemastvo fior. 4:50,

Pojedini broj stoji 10 novč.

troškovi.

  

e e se
Gdje je lijek?
U istinu, sve kad kogod ne bi htio na ni-
kakav način da vjeruje, da se narav teško osveti
svakome koji pogazi njezine zakone i radi protiv
njih, toga bi bez dvojbe uvjerio hrvatski marod;
uvjerio bi ga svojom sudbinom, koja ga prati
sve do dana današnjeg.

Mislimo da teško ima naroda na čitavom
svijetu, koji se tako malo za sebe brinuo; sebe
tako zanemarivao, gotovo kao da je držao da je
stvoren za drugoga, a ne ni najmanje za sebe, te
se po tom sa svom dušom i snagom svojom dao,
da tu svoju misiju što slavnije ispuni.

Kroz čitavu svoju prošlost, vidimo ga gdje
se bori, kao lav; mač mu može se reći iz ruku
i ne ispada, uvijek je u kakvom boju, uvijek krv
lijeva, lijeva bez ikakva milosrgja prema samom
sebi, kao, da i ne osjeća, kao da mu je krv voda!
I sve te muke i ljute nevolje koje ga kroz čitavu
njegovu prošlost prate kao slijepca tmina, sve on
to podnosi za drugoga i samo za drugoga!

Kad čitaš povijest našega naroda tek mo-
žeš koju stranicu obrnut, a da ti se srce ne stis-
ne i od jada suze na oči ne navre; u tolikoj ga
bijedi vidis, Ali isto tako tek možeš stranicu da
okreneš, a da ti se opet — suza u oku ne zavrti,
ali ne više od jada, već od radosti i ponosa zbog
nevidjenog junaštva, u kom se prikaživa pred tvo-
jim duhom kao siloi div. Da, kad čitaš ona slav-
na junačka njegova djela, u sebi osobiti ponos
ćutiš, gdje možeš reć: i ja sam Hrvat!

Pa ipak sva ta junaštva nijesu Hrvati poči-
nili da sebi koriste; ne, najvećim dapače dijelom
oni su tim sebi naškodili. Sve se to bilo u korist
tugjina, da spase tugjina. Moguće da su Hrvati,
mješte da se u ta svrhu sa Turcima biju, primili
ih u svoju domovinu kao što su i one primili,
koji su im tad u domovini gospodarili i bili im
ne više pokorni nego njima, da bi mnogo i mno-
go bolje bili stali, a od svijuh onih muk4 i ne-
volja ni stoti dio ne bi ni vidjeli bili; a što je
glavno dan danas po svoj prilici možda bi imali
ono što i Srbija i Bugarska ima. Ali Hrvati ne
samo da to nijesu htjeli i da su držali to sebe
nedostojnim: ali tad, kad su oni bili na neki na-
čin gospodari momenta, kad je sve 0 tom  zavisi-
lo kako će i što će oni učinit, i kad bi i polovi-
nom junaštva i energije, što su drugih puta za

E

na godinu for. 6, sa p& godine for.

  

U DUBROVNIKU 16 Septembra 1899.

VENA HRVAD

elu , izuzev 5 i to: joga je i
ta, se dek prije e poslije ovih : ioni 4 dopis ala sa
rini arka ile. Cijena je lista aaaprijeda u Otoraondiru ; ma ne list kad mu

kuću i sa | sto
donašanjem u az | Za ogan

   

 

 

se upravi ,Orvene Hrvatske“ u Dubrovniku, gdje sa

redništva.
pretplata mine, smatra se da je predbrojen i za doše- 5)

priopćeno, zahvale i ost. plaća se 10 novč. po retku, a oglasi koji 30

a po Porod | iure načraakicane nb prima ni uredništvo ni uprava

su Nijemci činili u Hrvatskoj bijaše nepodnošljiv. , ki da ne mogu biti poznate istoričke isprave i

Ali to još njima ne bijaše dosta. Dok su Hrvati
krv lijevali negda za kršćanstvo, a najvećim dije-
lom za te svoje ,saveznike“, oni su njima, svojoj
braći katolicima, da im se do kraja oduže, malo
po malo cijepali im i slabili domovinu himbom
kad ne mogoše silom.

Kolikogod bila teška ta posljedica i pogi-
beljna za naš narodni opstanak, ipak je druga
mnogo žalosnija i pogibeljnija.

Ona vječita samozataja i spremnost žrtvovat
se svaki čas za drugoga bez ikakve nade na uz-
vrat i zahvalnost; one neprestane patoje i muke,
od kojih nikakve koristi nikada nije vidio, niti je
kad za njih nagrade primio; pak ona prekomijer-
na pokornost prema svojim protivnicim, učini po svoj
prilici, da je narod usvojio onu: nekome je na-
mijenjeno da zapovijeda, a nekomu da sluša, i
sebe dakako uvrstio u ove zadnje.

Nije s toga nikakvo čudo, što vidimo, gdje
se naši ljudi tako lakoumno odriču onoga, za što bi
ste put prije imali poginut: prava, samostalnosti na-
rodne, pa dapače i imena. Pa eto i dan danas, do-
movina nam je tako raskidana, a od nekadašnjih
svojih prava, tek mrvice nam se dobacuju. Na
sve to ni malo ne reagiramo. Gdje kad se bilo
u novinama, bilo na skupštinama energično pro-
testira proti nasiljima i nepravdama i to 8e na-
ma čini da se baš energično brani, dapače iza ta-
kih prosvijeda obuzme nas strah, da ne postupa-
mo i preenergično.

Ako se pak katkad to dogodi, da nam u kom
mjestu dadu kakvu školu, ili nam gdje dozvole da
se i svojim imenom zovemo, a ne samo po naredbi
(jer naš narod ima i imena po naredbi) eto nas
već u triumfa; čini nam se da nam više ne treba
ništa, da narod sve ima.

Evo u ovo nas je još stjerala politika samo-
zataje.

Koja li razlika izmegju Hrvata i Nijemaca,
koji se bune i revolucije čine, što u Českoj gdje
njih ima 2 mil. a čeha 4 mil, Česima bi podije-
ljena ravnopravnost jezika, koju do tad nijesu i-
mali, a koja li razlika izmegju narodne svijesti i
narodnog ponosa kod jednih i kod drugih! Velika
silna u istinu; ali i koja razlika izmegju prošlosti
jednih i prošlosti drugih!

 

Najnovije ,,Dubrovnikovo“

Gluposlovlje.
(piše Ivan Andrović.)

elitno 00 gem, siidoo
quisque ora ia.
ore be “ — Horatiws.

NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
NAUČNA BIBLIOTEKA, DUZROVNIK

dokumenti te kako se oni imađu tomačiti.

»Poznato je, da je današnja Hrvatska'i Sla-
vonija od davnijeh vremena sastavni dio kraljevi-
ne Ugarske, i te zemlje dubrovački senat nije ni-
kada dijelio od Ugarske. Poznato je i utvrgjeno
da su najživlje trgovačke veze Dubrovnika bile sa
starom srpskom državom, koju ne u jednom već
u stotinama dokumentima dubrovački senat zove
»Schiavonia, Sclavonia“, što svak ko je prelistao
,Srpske Spomenike“ Meda Pucića, to znade; što
više nalazi se u unogijem dokumentima: ,Bel-
gradi in Sclavonia“, što se ne može prevesti:
»Biograd u Slavoniji“, već Biograd u Srbiji.“

Pošto na hrvatskomu jeziku nejmamo još.
»Fliegende Blatter-a“, niti ,Kikeriki-a“ to tekstu-.
alno iz ,Dubrovnika“ prenašam, da čitatelji puk-
nu od smijeha.

Tekom odgovora i ostalo ću. prenijeti.

Sada na stvar.

Ja sam dakle za ,Dubrovnika*; — ,razvi-
kani mrčilac po hrvatskijem listovima.“

Istina je, da sam ,mrčilac“,-pa i ,razvika-
ni“ svega što je protivno hrva ja sam ,mr-
čilac“ čeda Beča i Zadra: ,v “ grpstva 1),
koje ,mrčiti“ moram, uz ostalih o-

su blagodarim na kvalifici, koja bi i njegovoj ,ve-
leučenosti“ bila prepotrebna, kada ustaje proti
hrvatstvu i Hrvatim, ili, kako g. Fabris u svom
neznanstvu, nepoznavajući ni najelementarnije po-
četke slovnice, koja kaže, da se imena pišu
kim slovim, piše: hrvati. Obetajem, da ću i u
duće ,mrčiti“ laži Dubrovnikove, pa da će uvijek
kao i do sada ostati Fabrisov ,Dubrovnik“ ....

zi

1. iz
Slavonija“ isto što i Hrvatska i Dalmacija;

2 iz ,Hubnerisches Staats-Zeitungs und
Conversation Lexicon-a“, str. 902 da Hrvatska |

H
:

:

|

ss
i
:

3

i

iti
Hi!