Br. 45.

CRVENA HRVATS

Pretplata i plaćaju se upravi ,Orvene Hrvatske“ u Dubrovnika, gdje su
salju se U:
list kad mu

zahvale i ost. plaća se 10 novč, po retku, a oglasi koji s6

Za oglase, priopćeno,
opisi go 5 Pa ae o na prima ni uredništvo ni uprava

sec& juna, jula, & 1 1

imadu woijek po polovinu arka više. Cijena je

godinu tior. 4:50, ng po godine fior. 2:25; sa

Austro- Ugarsku, i inu s

92:80; sa inosemstvo fior. 4:50, i poštara troškovi.
Pojedini broj stoji 10 novč.

List izlazi svake subote kroz cijelu godinu, izuzev 5 puta i to: subotu -
oj ih praznika i

lista un

Časna obrana.

Te ma, kome ,Jedinstvo“ posvećuje od ne-
koliko vremena revnu pisaniju u kilometričnim
svojim člancima jest: napadanje na hrvatsko sve-
ćenstvo u Dalmaciji. Čovjek se upravo snebiva od
čuda i udivljenja čitajući sve što se tu piše. ,Je-
dinstvo“ je kadro iznijet pojedini slućaj, ma bilo
i kroz privatne naravi, gdje je pop ili fratar i
najmanje pogriješio, pa onda stanut vikat cijelom
našem svećenstvu, najgorih psovka i egiteta. Ono
brižno kupi i bilježi lažne vijesti iz inostranih
čifutskih novina, ma bile iz kraj Portugalske, sa-
mo ako donose, da je tamo taj i taj pop ili ma
koji redovnik počinio kakvo malo dostojno djelo,
te ga rado i slatko preštampava, da nam onda
dovikne: eto vam pravaši i ti narode ko su po-
povi; to je zlo, koje nas ubija, koje iskorijenit
valja.

'To je stvar da zanijemiš. Zaludu pitaš kojim
pravom Jedinstvo“ iz pojedinog slučaja, pojedi-
nog svećenika, nada sve ako je to privatan, za-
ključuje na čitavo svećenstvo ; zaludu pitaš što
ga ulaze tu tugji popovi; zaludu mu dozivlješ u
pamet, da su i oni ljudi, a ne nipošto sveci, te
ako koji u čemu fali, nije za to, da ga valja od-
ma na objesit, a još manje htjet utamanit cijeli
stalež, čitavu crkvu: Jedinstvo“ sve te prigovore
i razloge kao da ne čuje, nego sve na dalje kopa
i ruje oko popova i fratara, osobito sjeverne Dal-
macije, i zalazi u najmanje sitnice privatnog nji-
hovog života, da onda na javnost iznosi skovane
makinacije kakvih ti se nebi ni u snu snjelo.

Tako sve dalje i dalje mlati bez ikakva ob-
zira kako jače može i pri tom taku žuč i mržnju
riga da bi ti se zgadilo, makar bilo i na najgo-
reg dušmanina.

Čitajuć te članke u ,Jedinstvu“ činiti se da
čitaš kakav čifutsko-masonski list, ali od onih što
izlaze u Italiji; kad napokon dolje na kraju vi-
diš na svoje još veće čudo, gdje ti se kaže, da
je taj list pravi katolički list i da sve to piše,
jer da je više skrajuje vrijeme da se ustane pro-
ti nevigjenom klerikalizmu našeg svećenstva, da
ga na taj način popravi, a do toga ujedno da
brani dalmatinski puk. Pa da nije to kršćanska
ljubav! O gadni bizantinizmu |

Negdašnja hrvatska narodna stranka, koja
se dandas izrodila, gotovo sva, u osobnu stranku
Bulata, Morpurga židova, Borčića i Vukovića, ban-
krotirala je potpuno pred čitavim hrvatskim a o-
sobito pred dalmatinskim narodom. Tome njezinu
bankrotu kriva je ona sama, budući da je zaba-
cila negdašnji svoj program i svoju hrvatsku po-
litiku, a primila onu lične ambicije: badući da su
sada njoj na čelo stupili ljudi koji hrvatski ne
osjećaju, kojima je patriotizam — egoizam.

. Kako je i pravo, sve što se u Dalmaciji vi-

septembra i oktobra. Broj prije i bro;

sa .
: ma godinu flor.

 

U DUBROVNIKU 16 Decembra 1899. ;

o ne.
lugodište

kO. priiai

vraćaju.

što dulje održi. Zato svakim.danom postaje sve to
silnija, htjela bi da niko nigdje slobodnije glavu
ne podigne jer u svačemu nazrijeva svoju propa-t
Taku eto straoku ,Jedinstvo“ kao njezin organ
ima zadaću da brani perom i crnilom gdje se ne
može silom i befelom. Taj list napada i kleveće
sve što se neće da te njegovim gospodarima sli-
jepo pokori, Ako je svjetovnjak tad je anarkista,
revolucijnista, fukara. Ako je pop tad je klerikal
do čuda, bezbožnik i svašto. I tako naprijed u-
dara, sad evo na čitavo svećenstvo u namjeri da
ga na taj način omrazi i ocrni pred narodom ne
bi li tako svaki ugled i upliv kod njeg izgubilo,
dok u istinu ima samo jednu veliku krivicu što
osjeća pravo hrvatski i svoje načelo i uvjerenje
ne će da žrtvuje osobnoj ambiciji Bulata i Mor-
purga itd.

Ne treba ni govorit da ,Jedinstvo“ ni naj-
manje en misli kad bi sa svojim časnim djelom
uspjelo koliko bi to zlo bilo za sami narod, kako
bi lako tad oslabio u vjeri i brzo izgubio moral;
kako što se svukud dogodilo gdje je narodu sve-
ćenstvo pa po tom i crkva omražena. Ali na to da
Jedinstvo“ pazi ili je njemu stalo naroda? Nje-
mu je stalo samo da dogje do cilja — do svoga
časnoga cilja — a za srestva i posljedice ko da
ge lud brine!

Nek , Jedinstvo“ i dalje slijedi taj put i ta-
ko dovrši — potpuno i jasno diskreditiranje sebe i
svojih gospodara pred dalmatinskim hrvatskim
narodom, a za naše svećenstvo ne budi nas strah,
ne će mu moralno naudit.

S Pila do Ploča.

Dakle Dr. A. Mitrović istupa iz uredništva.
Bilo se je i nadati. Kad Srbin dogje u konflikat
sa onijem, koji uz srpskom nebu vedre i oblače,
ne ostaje mu drugo, no da smota like. Koji su ti
vogje srpske politike? To. nam isti g. Mitrović
kaže u svom ,oprosnom slovu.“ Njegova je izja-
va za Hrvate zabavna vrlo, jer je ujedno opis i
ocjena srpske stranke; opis i ocjena istekla —
ne iz pera kojeg stranca ili političkog protivnika
— nego od sumišljenjaka, urednika njihovog glav-
nog organa, paček vogje primorskog srpstva, da-
kle od čovjeka, koji Srbadiju pozna u srcu, u du-
ši i u mozgu. To je dosta, da riječima g. Mitro-
vića obratimo svaku pažnju.

G. Mitrović kaže, da je — prije afere —
već tri puta nudio stranci svoju ostavku, ali da
ga je stranka molila da ne istupi. On je ostao,
Valja da zuate, da — svugdje i svagdje — ured-
nici novina predavaju odboru ostavke, kad je nji-
hovo načelo po srijedi. Uzroci ne budu sitnice,
već krupni razlozi, ili — kako govori g. Mitrović
— ,kad sam imao dovoljno prilika, da se razo-
čaram o svemu onome, što mi njekada bijaše paj-
veći idejal“ Molim čitaoca nek ove riječi pro-
mosga : naprijed. Iza afere predao je
Mitrović po četvrti put ostavku, jer se nije vi-
htio , strijelama onijeh, kojima je Srp-
samo * Koja su ta čeljad? — v-
“pa... svi i listovi u Monarhiji. Nji-
je dakle Srpstvo samo firma. Ah! Corpo di
corpo, di um corpo! To je pošljednja novost

vijeka, toliko bogata u no-
idimo

 

i

š
i

a:
š

!

NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA

NAUČNA BIBLIOTEKA, DUOROVNIK

 

inače
dalje! G. Mitrović ovdje

 

redništvu.
pretplata mine, smatra se da je predbrojen i za poša-

otvara zagradu: tuži se na srpsko novinarstvo.
On veli, da je ,spalo na najuiže grane. Postalo

je, tako reći, pusto maslo ..... Ljudi, koji nije-
su mogli ili nijesu htjeli da izuče nauke .... po-
gjoše u srpske novinare ..... ; pošto su proigra-

li svoju budućnost i izgubili uslijed toga i poj-
move o poštenju, u njihovijem je očima svak
prodan i plaćen za ono što radi .... Po sebi su-
de i druge.“ — Što vam se čivi, braćo Hrvati,
od ove slike? To baca na njeke pojave čudnova-
to svijetlo. Uz take uvjete, kakva je ta srpska
stranka ? Kakvi su ti njezini vogje? Kakva su
njezina glasila, i koliko se vjere i pretežnosti mo-
že podati njihovoj riječi? G. Mitrović nam to sta-
nje u najcrnijim bojama opisiva. On kaže: muvje-
ren sam, da je najbolje ako se ostavim čorava
posla,“ jer ,ja sam ne mogu da popravim što je
pokvarilo njekoliko njih.“ G. Mitrović, naravski,
tek natuknjiva na njeke ... jame i jazove, jer —
kano Srbin — pe smije da sve oblo kaže. Nogčo-
vjek zdrava razuma mora da odatle vadi zaključ-
ke, po onoj talijanskoj: se šanto mi da tanto,
quanto mi dari tanto.

,Srpsži Glas“ izlaziće dakle još za pjekoli-
ko brojeva pod firmom dr. Mitrovića, ali ,koliko
ih god bilo, ja na listu neću Više raditi.“ No do-
ista sam čuo, da je stanoviti odbor faktično sa-

branio g. Mitroviću da išta više piše u pomenuti

list. I zbilja u pošljednjem broju, nema više ,0-
brana“ ni članaka kano ,Još na izazivanje.“ Tek
na zadnjoj strani, u ,Porukama“, odgovora »Zas-
tavi“ da će joj se javiti ,na drugom mjestu“ ; &
g. Sabu Jeliću kaže: ,Za Vas do sada, nikada i
ne čusmo.“ Vigji slučaja! to sam isto i ja u poš-
ljednjoj ,Crvenoj“ rekao. Evo prilike ,Dubrovni-
ku“ da izvabi e smo, ja i dr. Mitrović, dogovorni.
Učiniće veliku ljubav dr. Vladimiru. Zašto baš dr.
Vladimiru? Jer g. Mitrović ide da se nastani ka-
no advokat u... Ercegnovi, t j. u prijestonicu dr.
Vladimira, gdje će po svoj prilici, nemilo uzdrmat
stolicu i položaj g. Trojanovića. Na zdravlje!
# *
#

Je li vam politika dodijala? Na službi: po-
glužiću Vas su malo literatare. U našem gradu
izlazi srpski kalendar ,Dubrovnik.“ S tijem se ka-
lendarom ima ukazat srpskom i nesrpskom svije-
tu u kakvoj je snazi Srpstvo u srpskoj Atini. Tu
pišu prvi srpski pisci; članci su da ne možeš ljep-
ši, bolji i originalniji. To je logično, jer da imadu
n. p. dubrovački Hrvati štampat kalendar, on bi

su tri; jedan nreveden:
skupušen: — to su pet. Origi
Juvan Jovanović, kritika Š. J.
nomu što se do sada Zmaj-Jovanu
da bi se takav rad mogao zvati originalnijem.

ipak, budimo širokijeh rukava. 2). Rijeka, pjesma
J. Berse 3). Dr. V. Bogišić. — To je, kako čuh,
autobiografija, jer kazana u pero od g. Bogišića