rub rITEJO

gen INnIETISES
1 ruavi Ko ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da

je predb došasto. polugodište.

ree lt, na godi Bo. m

 

DIO MANY SGA

 
   

Ki, zli | i ik sik i sig Aililao
EDIT
4 gm getaje ui Listove ndrazkirno na prima ni urenidov akinprara;

 

DUBROVNIK, 1 Januara,

Naš list nije stvoren od obijesti no od goleme po-
trebe: da brani ugroženo i nemilo napadnuto Hrvatstvo
naše, bilo gdje bilo, a nadasve i u prvom redu u ovim vr-
lo izloženim krajevima. On je toj svojoj zadaći odgovorio
uvijek i u svako doba, bez obzira na osobe, kako je bo-
lje znao i umio. Neka drugi i pametniji sude o našem u-
spjehu i prispodabljaju prošlost sa sadašnjošću. Mi ne
možemo drugo nego obećati, da ćemo slijediti stazom,
kojom se uputismo od svoga postanja.

U ime toga otvoramo pretplatu za došastu godinu,

judoim pozivom na p. a, gg. pretplatnike, da nas i na-

dalje podupru svojom predbrojbom Istodobno molime i

ostale prijatelje i rodoljabe hrvatske, da mam i oni pri-
če u pomoć malenom žrtvom, godišnjom pretplatom,

 

Velika i mala pitanja.

na pitanja, koja je marvd u svojoj borbi
za opstlana& | preguuću za napretkom uglavio kl
najj reča i najvažnija, da mu se riješe. Rodoljubi
razivišljaše o narodnom boljku, te nakom dubo
kog proučavanja kazaše: aku će da nam bude bo-
lje, pulrebno. je, da se izvrši ovo i ovo. To se
onda napiše na zastavu pod imenom programa, na-
stoji aputić narod, eda se oko te zastave okupi u
gromuijem broju, pa ga onda povesti u bor-
ostvorenje ovih njegovih idejala, ovih veli-
irodnih pitanja, koja su za Hrvate sjedinjenje
stalnost hrvatskih zemalja.
ii narodne su potrebe raznovrsne. Izvan je-
nih 1 svemu narodu općih, imade još i drugih
pitaoja, koja ili su opća a mioje vrijednosti, ili su
pitau,a pojedinih krajeva, dakle regionalna i lokal-
4 program samostalnosti i jediustva Hrvatske
ni imamo toliko drugih stvari koje nas tište, na pri-
mjer : pitanje željezničko, hrvatskih škola, pohrva-
čenja ureda, glagoljice, osvejenja otugjenih gra-
dova i općina, jedinstva pravopisa, medicinskog
fakulteta, pak pilanja gospodarske naravi, Kojih je
sva sila td, Ova i ako su vrlo važaa i korisna
po narod, ne mogu se mjeriti naprama prvim, da-
pače mnoga od njih otpadaju onim časom, kad bi
se izvela i riješila prva, kao na pr. pohrvaćenje
ureda : škola i toliko drugih. Ovo dakle naprama
vnim tačkama programa, usprkos svoj svojoj
zlamecitosti, jesu mala, ili barem mawa pulanja.
i obar rodoljub i umaa političar mora da
očima i jedna i druga. Neka svim svojim
ilama teži poglavito k& ostvarenju velikih, no uz
bo iiima lo ZaD0iAVI Gi Ola LAlJA, J6Č duda pula
ona budu lakša da se riješe, a onda su narodu
od velike koristi, da što grije dugje glavnoj ineti.
Izmegju ostalih stvari koje se u nas zlo
Bh ićaju, spadaju uprav i ova velika i mala pita-
nja Moogi ć0 luće u dva sasvim protivna shvaćanja.
Jedni rade i postupaju uprav lako ko da
vele: — Šta ćemo se mi bavit ovim &itnarijam i
mrvica m, ko da sloboda Hrvatske ovisi 0 tome, je li u
Peticsu Belu hrvatska ili talijanska pućka škola?
da i je na pečatu poštanskog ureda u Lopudu
itd, mjesno ime hrvatski napisano? ima li hrvat-
skih uskanica na poreznom uredu u Orebićima?
To su sve trice i kućina, koje će nam slobodna
i uje linjena Hrvatska otpuhati ko vjetar prašinu.
Radio dakle za ostvarenje velikih naših idajala,
a pus o ove malenkosti, koje će po
— 100, ali kako ćemo mi radit za

roda, ško puklo ote

iii 1

 
  

akumulatori njegove svijesti, koji epijeći ajd
no po cijeloj domovini davaju nam narod jak i
osviješćen, sposoban da pregne za riješavanjem
svojih velikih pitanja.

Drugi pako čine obratno: — Kud ćemo se
mi lomit po idejama i programima, kad se nama
hoće kruha ? Neka nam dadu lukobran u ovoj lu-
ci, put u onoj općini, most preko te rijeke, neka
se narod prvo ekonomićki podigne, pa onda ćemo
se bavit i s drugim stvarima, ali sada nemamo za-
to vremena. A ne znaju ovi, da sve ove gospo-
darske i ezonomske stečevine od danas su do su-
tra, ako ih ne blagosovi narodna sloboda ; da iraj-
no narodno dobrostanje ne može uslijediti, akc o-
vaj ne raspolaže svojim silama i svojim financija-
ma prama vlastitim potrebama, a da toga bez 08-
tvarenja velikih idejala, ne može da bude.

ireba dakle da jedno i drugo bude čvršto
sljubljeno, da se povede borba na svoj liniji, /a-
viri u najskrovniji kutić i da naš rad bude nada-
hnut jednom idejom, a namijenjen jednome cilja.

Nego pri ioim valja biti vrlo na oprezu, jer
lasno da nas prevare.

Dogodi se, pa je cijeli narod uzeo na nišan

jednu svoju veliku metu i prama njome smjelo i
odlučno koraca. Onda stanu nicati manja pitanja
kao gljive iza dobre kiše. Jaoh ako se tada narod
zaustavi na njima i posluša sirenske glasove oni-
jeh, koji ga zavode na drugu stranu, samo da ga
ometu s glavnoga puta. U tom času obećivaju mu
se sivari, za koje je još juče krvavi znoj utaman
cijedio. Kaže mu se: daćemo ti to i ovo, pa a-
ko se većina zaustavi na ova obećanja, onda je
namjera promašena, a radnja izgubljena. Treba
početi iznova.
mi imamo nekoliko takovih primjera. Zad-
nji je bio u Dalmaciji, nazad četiri godine, kad se
ono silno razmahala stvar za sjedinjenje i narod
se bio pripravio, da odgovori momentu i poslje-
dicama. Nećemo spominjati šta se onda obećivalo,
šli svak zna da je pokret aneksije bio utućen, &
od obećanja još ni (raga ni glasa.

S toga valja dobro razlikovati velika i mala
darodna pitanja. Velika vode narod i pokreća ak-
čiju, mala pak mora da idu uvijek s njima, ali i-
za njih. Kad vidimo da su manja pitanja istrčala
naprijed, ispred temeljnih narodnih idejala, e on-
da tu nije čist posao. Po ovome ključu, može se

dakle mnogo toga kod nas riješiti i razumjeti, bez

pa

da se mi imonično i upuštamo u raspravu i ocjenu.

 

Spor na Balkanu.

Čitasmo u novinama, da je Ranko Tajsić

 

MVA REPU SLIKA MEMA

sib. ua žali

eej m me ram

znanom

svijeh vizita — danas napetiji, s. li su ikada

bili. Srpsko pleme kolikogod bilo,  premaleno je
za dvije države i dvije, dapače tri, dinastije, Srp-
skog jedinstva biti neće, ako se jedna drugoj mla-
gja ne učini. Da se postigne njemlčko državno
jedinstvo mlagja kuća Hohenzollemma skučila je
iza god. 1866 milom i silom :tare i ponosv& šak-
sonske i Vitelbachove loze pod carsku krunu; ko-
ja stoji na glavi jedino pruskome kralju.: Ali ta-
imo je odlučila veličina, jakost i bojna sreća. Kan
da se ove utakmice i ne mogu da sjede

jem putem .....

Ludo bi bilo tajiti, da slična ljabonictt#ost e
opstoji i megju srpskim dinastijama, od kojih sva-
ka ima svojih zesluga za narodau (stvar.' Ako je
Karagjorcjevićeva počela, Obrenovićeva je dovrši-
la oslobogjenje Srbije, a Petrovićeva pak hdće da
pokaže u sebi neki kontinuitet od Lazara do da-
nas, i sko je naše čvrsto uvjerenje, da su ma Ce-
tinju mnogo pogriješili, kad su se ovako baćili u
velikosrpsku politiku. Nego bilo pa prošlo, ps ideino
da vidimo ko će u ovoj borbi da nadvlada. Sada'se
najviše radi o prvestvu izmegji: Cetinje i Beograda,
a tu je dosta teško otsjeći, jer ako Cetinje u Srbiji
imade mnogo pristaša, to se može lakše opaziti, po-
šo je Srbija nekako ustavna država gdje su rini-
jenja slobodnija. Koliko pristaša broji Beograd u
Crnoj Gori? Da ih ima, poznato je, no koliko i
kakvijeli, malo je teže označiti. Ali svakako veliki
dio slobodoumnije crnogorske omladine, nije za-
dovoljan sa apsolutizmom, pak je tome više puta
i oduška davao.

Ovo megju samim Srbima. Ali ni megju Sr-
bima i Bugarima stvari ne teku ništa bolje, -ine-
nito radi Macedonije. Macedonija je vječiti izvor
srpsko-bugarskome sporu, od VII. vijeka do dašias
isto kao med Hrvatim i Srbim Bosna i Heroago-
vina. Radi toga vodi se oštra polemika iz Sofije i
Beograda. A kako su pak Bugari mogućniji i &-
nergičniji, to im u Macedoniji — koja i porije-
tlom njima pripada — bolje uspjeva, pak u.
Beogradu do zla boga ljuti.

U ovoj borbi mi vidimo oživljelu staru po+
vijest balkanskih naroda iz srednjega vijeka, koje
je brutalna sila pretrgnula za pet vijekova; vidimo
Srbiju punu domaćih raspra i nevolja, taman kao za
Joba Nemanja; junačku ali nepokornu Zetu uobliće-
na u današnjoj Crnoj Gori; vidimo nadalje Bosnu,