Br. 8.

CRVENA

List izlazi svake subote, Cljeca sa i ena
4:50, na po godine tior. 2:25 ; za

i Bosnu Hi s poštom :
fior. 4:50, i poštarski troškovi.

je predbrojen i za došasto polugodište.

eda fi
Ipmbrzitjvmiu ramnet
na godinu fior. 5, na p0 godine fior. 2:50 ; sa inozemstvo

U DUBROVNIKU. 19 februsra 1898.

 

Pretplata i oglasi plaćaju we upravi ,Orvene Hrvatske“ u Dubrovniku, gde su
i utužljivi, a dopisi šalju se Uredništvu.

Za oglase, priopćeno, zahvale i ost. plaća se 10' novč. SENN 4
Pojedini broj stoji 10 novč Ko ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da || Yiše puta tiskaju po pogodbi i uz razmjerni popust,

Rakopini se e vraćaj. Limovo nelrnkirane 26 prima ni uredikvo si uprava

 

Junačka borba.

Mi amo sovu stranu Velebita previše smo
zaokupljeni sa dogagjajima koji se zbivaju u Au-
striji, koje smo de facto još uvijek dio, ili u
u našim zemljama. Imamo parlamentarnu krizu u
Beču, Gautscha sa njegovim pokušajima, odmet-
ništvo konservativca Ebenhocha, pobune na sveu-
čilištima, djelovanje sabora itd. Imamo nadalje
nečuvena divljaštva u Istri i tešku borbu braće,
dalmatinski sabor, adresu i njenu raspravu, tali-
janaše, srbe i t. d. Koliko li je različite robe | Poj-
mljivo je dakle ako narod ne prati djelovanje na-
še braće preko Velebita. onom intenzivnom pažlji-
vošću, koju bi isto zaslužilo, koh radi položaja u
ovom općem položaju, toli radi nas i radi načina
i uspjeha kojim se vodi.

I doista ustavna borba, koju prekovelebitska
hrvatska opozicija vodi proti sistemu i ljudima ko-
ji ga nose, tako je velika i uzvićena, tako vješto,
mudro i odriješito povedena, da može služiti na
diku hrvatskome parlamentu. Ostavimo na stranu
Beč, gdje opozicijonslni sveučilišni profesuri vade
noževe, Italiju gdje se svaki čas čuje nepuštenih
prizora i prvaci stranaka radi lupestine se progone,
u samoj Engleskoj gdje se ustavnost rodila, hrvat-
ska opozicija činila bi izvrsnu figuru, a njezini
vogje ne bi imali ništa da se posrame ispred prva-
ka irske i engleske opozicije, ako 1h ne bi u će-
mu god joši natkrilili.

Tu je na pr. barun Rukavina, čovjek zatvo-
ren i mučaljiv, koji kad ga je došlo red da govo-
ri, izrekao je kratak govor velike i trajne vnijed-
nosti, u kome svaka riječ ima svoju misao, a sva-
ka alineja zaslužila bi brošuru komenata. Njegov
govor izazvao je u velike vladinu stranku i svi su
se na nj navratili, od bana do zadnjeg govornika
vladina. On je kazao da naš narod može doći
do švojih prava samo na dva načina : preokretom
smonarkije sli toljugom % ruci, ws pripomoć kojeg
moćnog savesnika.“ U jednom ili drugom slučaju
ovaj sištem ne bi se održao. vladina stranka so-
fisterijam htjela je da se igra oko riječi , toljaga,“
podmećuć barunu Rukavini ko da je za nju stran-
ka prava. To su sve bile prazne doskočice, jer ba-
run Rukavina nije tu izjavljivao sto će izabrat
pravaši nego je naglasio jedan fakat. Ali ljudi ve-
ćine nijesu ustali da taj fakat temeljito pobijaju ;
oni se u cijeloj ovoj debati nijesu smjeli nigdje
da licem u lice suoće sa načelnim pitanjem, što
ga je opozicija postavila.

Barun Rukavina nije nikakav govornik, pak
i njegove misli nemaju lijepu formu, nego su pre-
pune soka i državnickog shvaćanja. Ali je sato
dr. Marijao Dereučia izyrstan govornik. Oa je iz-
rekao takove govore, podnio takove predloge i in-
terpelacije da smo ostali zabezeknuti. Da je ono

%

Neki naši naduveni patuljčići, puni prkosa,
perfidije i osobnih strasti, a nesposobni da vedro
motre i sude, čudiće se da se, mi pravaši, ovako
izrazujemo o čovjeku, koji možda još i danas pri-
zuaje nagodbu, u ime koje bijaše i na vladi. Jest,
1 mi bijasmo dru, Dereučinu nekada žestoki pro-
tivnici, ali ta su vremena hvala Bogu prosla. Ka-
da jedan David Starčević, Grga Tuškan, Žerjavić,
Banjavčić i drugi ustaju pa kažu banu Khuenu:
tvoja politika ne valja i tvoja vlada ne valja, oni
to mogu kazati žešće ili blaže, kraće ili dulje, to
Je nama kao pravašima nešto već sasvim ubična.
Ali kada ljudi kao dr. Derenčin, koji sa do juče
sjedali na vladi, danas stupaju s nama u opozi-
ciji, pa ustaju na bana Khuena i oštrom kritikom
rašćinjaju njegovu eru i njegava načela, e to je
onda velika stečevina za stranku prava, pak mi
imamo razloga da se radujemo i pljeskamo, jer
je to još jedan dokaz, da rad stranke nije ostao
neplodan i da su njezine riječi bile temeljite.

Govorilo se što se hoće grof Khuea Heder-
vary ipak je čovjek darovit 1 neobićno fin. Oa se
nalazi na vrlo klimavu stanovištu, pak njegovi go-
vori i obrana ne mogu ni da se prispodobe za
govorima 1 kritikom opozicije, jer on braui stvar
Koja se brauti neda. Ali Khuen je vražji ptić,
pak se ne veli zaludu: samo neka on otigje pa što
bude, jer kakav god dogje, tesko da će mu dora-
stu. Izmegju ostalih državničkih svojstava ima grof
Hedervary 1 vrlo tima nos. On znade obvonjat i
naći svoga čovjeka, gdje se niko ne bi nadao, a
zna ga se opet brzo riješiti, čim opazi da mu je
pogibeljan. Tako je vn od nesnatnoug državnog od-
vjetuika Spilzera načinio podbana KrajesšovićĆa, la-
ko upotrebio i otpustio Kršnjavoga; 14 zakutnog
pravoslavnog kalugjera podigavo silu& 1 sebi oda-
na episkopa; izribao Tumašića i predao mu na-
sljestvo Crukovićevo ; u Primorju upotrebio neg-
dasnje pravaške korenike Ratkovića, Krajaća a sad
evo Šilovića 1 druge. U tomu je on pokazao us-
pjeha, jer premda su mu na ruci moćaa srestva,
opet nie lasno. Po svemu se dakle vidi sako on
nastoji da se okruži ne samo mamelucima, koji
su sretni što mu se mogu pokloniti, ili plaćenici-
ma, koji su onoga ko može više da dade, nego i
ljudima talenta, glasa i naobrazbe, koji neće sa-
mo ustajati na glasovanje i pljeskati njegovim ri-
ječuna, nego će ga podupirati svojom vještinom,
učenošću i auktoritetom. Tako mi vidimo u vla-
dinu taboru, Tomašića, Pavića, Maretića, Viadimi-
ra Nikolića, Kukuljevića, Sakcinskoga, bilovića,
itd, ljude, koji nijesu na odmet, te dok je prava
grehota da troše svoje sposobnosti u službi ga

nenarodnu politiku, opet im moraš priznati, da

nije šala voditi s njima opozicijonalno borbu. I
Khuen dakle imade oko sebe i te kakvih glava!

NAUCNA BIBLIOTEKA, DUBROVI

Tadija Smičiklas. U proračunskoj raspravi, i on je
govorio i zazvao u pomoć hrvatskoj stvari ,husto-
riju hrvatsku, koja u njemu imade učitelja, onako
slavna i kazao svome osobnome prijatelju Plive-
riću pravi državopravni položaj Hrvatske sudbonosaih
godina prošloga vijeka, a velikom županu Kova-
čeviću dokazao da nema pojma 0 hrvatskoj pro-
šlosti i da se samo blamirav kad se upustio u
ovu učenu raspravu. Pak je onda svoje razlaga-
nje završio uvjerenjem što ga je stekao prouća-
vajući na izvorim prošlost 1 povijest hrvatsku i
to baš ovim riječima: ,Moja Gospodo! Govorio
sam najdubljim uvjerenjem, govorio; sam kako. ži-
vo vjerujem ja i moji prijatelji: da samo obranom
našega državnoga prava, stalnom, meprekidnom,
neštedeći migakove žrtve, možemo naš naryd.o-
braniti. Mi nećemo takav savez sa Ugarskom, po
kojem bi Hrvatska bila u takovoj podložnosti;
nećemo savez, u kojem hrvatski narod mora da
strepi, neće li ga jednom nestati, ovakav sayez
nećemo. U ovakav sistem nemam. povjerenja i ne
primam ovoga proračuna,“

Kad ovako govori profesur hrvatske, povije-
sti na hrvatskom sveučilištu,, koji već uuapred
znade, da mu ovo razlaganje samo stete može.do-
nijeti, ko će se od. Hrvata, usuditi da posumnja
u njegove rijeći?

Ali ako barun Rukavina bistrim pegldama
obuhvaća sadašnjost i budućaost uaroda, pa. &v0-
Jun govorom pruža narodu i sfranci. prava. kate-
kizam hrvatski, ako Derenčin, . Saućiklas, ;,Vrbpaić
govore u ime Hrvatske kao neki prestavnici juri-
dićue, histuričke 1 državne znanogti, Davi, štar-
cević, Tuškan, Mažuranić, Zorić, Hegodić; a ostali
govore uprav iz duše 1 srca hrvatskoga naroda.
Dok nas rijeći prvih nekako uzdižu, sjeći; ovih
pušljednih vibriraju našim osjećajim, našim pogo-
Bom uarvdaun i svim omim, u ime čega. 86. 18po-
vijedama Hrvat, Njihovi govori ne upustaju se od-
Vise u znanstvene taučine, nego u njima vidis erup-
čiju odlučne narodne volje i uvjerenja o stvari.ko-
Ju brane. Nema tu ni traga sofistorijama grofa
Khuena i doskočicama bez čuvstva. i osjećaja, će
onoj nekoj ravnodušnosti kojom syoje razloge ni-
žu govornici većine, kao advoliati kada slom pa-
ragrafa hoće da obrane hrgjavu stvar. Iz njih. go-
vori ogorčenje na današnji naš. pološaj, & osobe:i
proslost ovih ljudi jamće & 0 NISU ERENSNE
i pošrtvovanju. o " suo

*.; * lnJado;

Hoće li sva ova. teška i-jnagčka .hosbaidgai-
jeti ploda hrvatskomu narodu? Mi se čvrato nada-
dno da hoće, ali to ne stoji samo do onijeh. .ljudi
koji je pokrenuše i vode; te stoji do nag svijeh, do
samoga naroda, koji valja da odgovori kad:.bude
potreba, a i do samih vogja, da ne malakšu i da
ne zakreću na kakove straapulice,: već usteaju .sa-
zom stazom. laaće slo i aojako. Više je dte-