List izlazi svake subote. Oo mae ena mu je un
AE Mbi I ESA 230. ae Deir

for. rr i tarski troškovi.

Pojedini broj stoji 10 novč. Ko ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da

je S i za došasto polugodište.

seaijeda u Oiprevništov štala: na gočina Sor.
kuću i Austro- Ugarsku,
s poštom : 30 ae: 5, na po godine fior. 2:50; 4a inozemstvo

Pretplata i oglasi plaćaju se upravi ,Crvene Hrvatske“ u Dubrovniku, gdje su
i utožljivi, a dopisi šalju se Uredništva.

Za oglase, priopćeno, zahvale i ost. plaća se 10 novč. po retku, a oglasi koji se

više puta tiskaju po pogodbi i us razmjerni popust.

Rukopisi se ne vraćaju. Listove nefrankirane n& prima ni uredništvo ni uprava.

 

Muhamedanci i Turci.

Sarajevski ,Bošnjak,“ radi očitih ciljeva svo-
jih oštro pazi na sve ono što će kojigod hrvatski
list, da napiše ili tek da navede iz stranih listova,
a nepovoljno je po Turke ili današnju upravu Tur-
ske. Bošnjak to onda brže bolje prenese u svoje
stupce, pak ureda se zgraža i brani Tursku od dotič-
nih vijesti, a pri tom izmegju redaka pokazuje mu-
hamedancima: evo ovo su vam ti vaši Hrvati! Pa
vi još idete za njima!? — ,,Bošnjak“ lukavo pomije-
ša tursku i muhamedansku stvar skupa, računa-
juć na još dovoljno nerazbugjenu svijest našega
naroda islamske vjere, eda bi ovaj pomrkao na
vlastitu braću jednoga jezika i jedne krvi.

S toga treba raskrinkat i pokazat svakome
namjere sarajevskog ,Bošnjaka,“ da mu upane u
stupicu. Naši bosansko-hercegovački muhamedan-
ci nijesu Turci. Oni sa Turcima imaju zajedničku
vjeru, neke zajedničke cbičaje s vjerom spojene,
ali oni Turci nijesu. U dokaz tome dosta će biti
ako navedemo, da velika većina naših muhame-
danaca turski ine zna. Samo oni koji su u školu
išli te primili vjersku ili šerijatsku naobrazbu, po-
znaju taj jezik, ali ih majka s njime nije učila.
Na dokaz da naši muhamedanci nijesu Turci slu-
ži nam i sam ,Bošnjak,“ koji hoće da su oni na-
rodnosti bosanske, a ne hrvatske. lnače i om bi
na svoje čelo metnuo naslov ,Iurčin“ i dokazivao
da su turske narodnosti, Muhamedanci Bosne i
Hercegovine Hrvati su i Slavenskoga porijetla, &
Turci su narod porijetla azijatsko-mongolskoga.
Ne samo u jeziku, i u krvi je razlika. Može se
reći dapače, da su uprav naši mubamedanci naj-
autochtoniji Hrvati i da u njima teče najčišća
slavenska krv, Jer dok su ostali Hrvatskipuci, pa i
drugi Slavenski narodi miješali se i primali me-
gju se tugin krv, muhamedanci naši — otkako
islam primiše — ne miješahu se sa inokrvnim ro-
dom, pa ni sa istim Turcima. Što više, historička
je odvratnost koju oni osjećahu od turskoga živ-
lja i nebrojene bune, što su ih bosanski begovi
podizali protiv osmanlijske sile, svjedoče, da oni
doduše željahu biti s Turcima u jednoj vjeri, ali
ne htijahu da im Turci zapovijedaju, Ej da usta-
ne neumrli Zmaj od Bosne i ostali po izbor ju-
naci iz borbe za autonomiju bosanskih muhame-
danaca, pa da vide kako ih ovi ,Bošnjakovi“ Ka-
lajevići hoće sada da naprave Turcima!! Ali ...,
vremena se mijenjaju; sto krv nije mogla da pod-
nese, moše papir; on je ustrpljiv + sve prima.

Mi se toliko ne bojimo, da će ,Bošnjakove“
namjere mnogo polučiti, jer mlagji naraštaj i o-
nako danas već drugčije sudi. Ali još ima starijih
ljudi koji neće mnogo razmišljati, pu će, sko je
kad kakav hrvatski list rekao nešto protiv Tura-
ka ili Tarake, zaključiti, da au Hrvati protivni
mubamedancima., To ,Bušnjak“ i želi. Ali hrvat.

ski listovi pišu i. protiv, talijana, Magjara i Nije. |

maca, & ovo su kršćani? Po logici koju ,Bošnjak“

hoće da inainuira svojim čitateljima, trebalo bi za- |

ključiti da su Hrvati protivai kršćanstvu 1! Eto

dokle dovodi apsurdum ,Bošnjaka“, kome narav- |
no ne stoji dobro da shvati kako je jedav vjera |

& drugo narodnosti kako 86

dnima. mode hit skuja, + u naroda no 1 o- |

bratao.

  
  
 
  
   

pokrste. Oni su postali hrišćani, ali su isto ostali

Turci. Pa neka su kršćani, naši. muhamedanci kao
muslimi, opet bi nam bili bliži, jer su s nama je-
dan narod, jedan jezik, jedna krv. No zaludu te
stvari tumačiti sarajevskom ,Bošnjaku.“ On ih i
onako dobro znade, a dobro mu stoji da ih pobija.
Zato je tu. Stavljamo samo na srce muhamedanskoj
našoj omladini, da ona u tom pogledu megju svo-
jim istovjercima hrvatskog naroda vrši svoju pa-
trijotičnu dužnost.

 

Bokelji i sjedinjenje.

Kad je godine 1870 narod pri izborima do-
bio svoju većinu za zadarski sabor, u sjednici sa-
bora dne 3 Septembra, bila glasovana svečana i
znamenita adresa na kralja glede sjedinjenja, ka-
kovu adresu, po našem mnijenju, nije više nikad
do danas dalmatinski sabor glasovao. U onoj a-
dresi, pošto je spomenuto krunisanje u Biogradu
godine 1102, Cetinski ugovor s Habsburškom ku-
ćom od god. 1527, Pragmatična Sankcija od god.
1712, zaprema od god. 1797, rečeno je i ovo:
a»Dršavno pravo ove naše kraljevine, ako i neiz-
vedeno, još onako opstoji, kako ga primiše, pri-
znaše i opčuvaše iza ostalih starih kraljeva pret-
šasnika, slavni pradjedovi V.V. a i samo Velič.
Vaše, To državno pravo, koje potpuno odgovara
i prirodnom narodnom pravu, svejednako žive u
čuvstvu i savjesti naroda ..... koga mi zastupa-
mo; on je svegjer osjećao i osjeća sebe čvrsto pri-
vezana s otim pravom uza Vašu svijetlu krunu;
te ga smatra uz nepomičnu svoju podaničku vijer-
nost V. V. glavnim stošerom svoga državnoga op-
stanka ..... “ itd. Za ovu ovakovu adresu glaso-
vaše zastupnici saborske većine, izmegju kojih
bijahu zastupnici Boke: Vicko knez Luković, Ste-
fun Ljubiša, Kosto Vojnović i Gjuro Vojnović.
Nijedan se nije uzprotivio, što se pita sjedinjenje
ovako i što se ovako očito, jasno i glasno ističe
pdržavno pravo, koje potpuno odgovara i prirod»
nom narodnom pravu.“ Dapače isti je Ljubiša na-
dostavio kašnje svoju prisegu, koja glasi: , Bra-
nit su do svake zgode državno pravo trojedne kra-

Dubrovnik), neizuzam smijedne česti njezine, ni
pojedina okoliša, i nastojat ću Da sve moguće na-

doslovno spominjala dešavno pravo prva saborska
adresa naše većine, nek otvori saborsko
od god. 1870, ma

NAROODN EPOSLIKA HRVATSKA

NAUČNA BIPLIOTIYA, DUBROVNIK

Od god. 1871 do tekuće god. 1898 dalma-
tinski sabor nije glasovao adresu. Kad ju je htio
glasovati, vlada bi ga zatvorila.

Tek ju je dakle potla 27 godina mogao sko-
rih dana glasovati. Ali na žalost ovog puta zastu-
pnici Boke za prvi put glasovaše u saboru javno
proti sjedinjenju.

Znamo da se je u ovo 27 godina dosta pro-
mijenilo. Znamo, da se je uspjelo načelom: ,divi-
de et impera,“ da se i pokeški hriščani proglaše
Srbima, okorjelim protivnicima svake sreće hr-
vatskog našeg naroda. Ovo i još mnogo toga zna-
mo i pamtimo.

Ali da pravo rečemo nenađasmo se, da će
se sad naći Bokelj, koji će se javno u saboru u-
suditi reći, da se Bokelji nijesw borili za sjedi-
njenje na temelju državnog prava, već na temelju
narodnog prava, dočim Bokelji držahu: da ,dr-
žavno pravo“ potpuno odgovara prirodnom #arod-
nom pravu. Ne nadasmo se, da će se sad naći
Bokelj, koji će reći, da su Bokelj tražili sjedi-
njenje na temelju nagodbe, dočim su Bokelji tra-
žili sjedinjenje i davno, davno prije nagodbe. Ne
nadasmo se, da će se sad naći Bokelj, koji će
reći, da oni (t j. srpski zastupnici), ne bi bili
Srbi, ne bi bili ljudi, kad bi glasovali za sjedi-
njenje. Jer stoji, da su po srpskoj nauci Bokelji
Srbi, a po tom kad su Srbi, i oni su ljudi. Stoji,
da je Boka srpska bila, jest i bit će — naravno,
opetujemo, po srpskoj nauci. Stoji, da su se Bo-
kelji i bokeški zastupnici borili za sjedinjenje.
Stoji, da su sjedinjeuje i u svečanim adresama
na kralja pitali na temelju ,državnoga prava, ko-
je potpuno odgovara prirodnom narodnom pravu.“

Dakle, pretpostavivši sve ovo, očito je, da
se sadašnji zastupnici Boke nalaze pa protivnom
stanovištu pregjasnjih zastupnika Boke i to glede
glavnog narodnog pitanja. Očito je, da protuslove
sa svojim izjavama svoj prošlosti Boke.

A kad sve stoji što smo gore spomenuli, šta
bi rekli, da sw sadašnji zastupnici Boke, gg. Ka-
menarović, Kvekić, Trojanović i Vukotić? Kako-
vim bi ih imenom morali nazvati ?

Neka odgovori zastupnik Vukotić |

Ovo je onaj delija, koji je rekao, da. oni ne
bi bili Srbi, ne bi bili ljudi, kad bi glasovali za

Un sad imade riječ.

janju za sjedinjenje s Hrvatskom rodoljubnu sta-
gu nekadašnjih slavnih boraca; Stefana Ljubiše,
Luke Tripkovića, Gjurovića, Verone, Vojnovića,
arm Enos
zo
barjakom, pa komu je napisano: Sjedinjenje s.Hr-

TA _ koš s Bo

Unije...

pr (i NOb Ebon itid iili 2 sum
soiodu 4481 iti otitinanuši sabor.
NMELINFRNERMO

 Memino sa ge, load soc jednnm | Krs mje odao s Koa Va brovački učenjak švan Stojković,