tlale“fiam lice pred onak mnogobrojnom i &tme-
nom publikom. — Šestu je tačku programa izveo
društveni muski sbor a capella ispjevavši opet
dvije pjesme i to prekrasnu poljsku pjesmu ,Ko-
zak“ od  Moniuszka-Galla punu  najbujnijeg
čuvstva i jednostavnu, ali vrlo ukusnu i dražesnu
hrvatsku pjesmu ,Mazurka“ od našeg nezaborav-
nog FEisenhutha. — Slijedila je zatim sedma i
pošljednja tačka programa: ,Jarni romance,“ češ-
ka pjesma od Fibicha, ispjevana od društvenog
mješovitog sbora, soprana sola i baritona sola uz
pratnju orhestra. Njezini divni akordi izvedoše o-
sobit upliv na sve slušatelje; prekrasne one mu-
zikalne muance sbilja majstorski oponašaju blago-
dat vedra proljeća poslije tmurne i hladne zime
(odatle i naslov ,Proljetna romanca“), pak  neće-
mo prećerati, ako uštvrdimo, da su onakove mu-
zikalne krasote sbilja kadre, da umekšaju i najo-
korjelija srca. — Ne treba ni da spominjem, da
je svaka tačka programa bila pozdravljena bur-
nim i oduševljenim pljeskanjem i odobravanjem ;
ali osobito ouvertura , Porina,“ pjesme ispjevane
od g. Nosalewicza, produkcije gji.ce Kovačević i
ova pošljednja tačka programa.

Koncerat posjetiše izmegju druge odlične pu-
blike i naš vnjedni zastupnik Spinčić, slovenski
zastupnici Ferjančić (podpresjednik parlamenta) i
Šuklje, njekolicina čeških zastupnika, izmegju ko-
jih i zast. Kramar i ,srpski“ zastupnik dr. Ba-
ljak. Poslije koncerta ostadoše svi prisutni u dvo-
rani, da se pozabave i prorazgovore slušajuć nje-
koliko slavenskih i inih komada izvedenih od or-
hestra bosansko-hercegovačke regimente, a onda
se oko 124 ura u noći razidoše noseć svaki u
srcu divnu uspomenu na onako krasni muzikalni
užitak. — Dubrovački Hrvat.

 

Pogled po svijetu.

Položaj u Austriji ostaje sve isti i niko
ne vjeruje, da će se parlamentarni rad moći us-
postaviti, a bojat se je da se ni desnica neće slo-
ima održati. Herold je rekao da Slaveni austri-
je neće lomit koplja za ovaj centralizam, koji isti
Nijemci hoće da sruše.

Amerika i Španjolska. — Zadnje vijesti
javljaju, da je rat megju Sjed. Amerikom i Špa-
njolskom upravo neizbježiv, ako se što neočeki-
kivana ne dogodi. Španjolske eskadre već su gsa-
svim pripravne. Nadat se je u papinu intervenciju
u prilog miru. Uspjeh rata nestalan je, ali bi sva-
kako trgovini svjetskoj zadao nemili udarac. Ovaj
dogogjaj potisnuo je nazad sve ostale i njime se
bavi štampa cijeloga svijeta.

Proces Zolin. — Kasacijono sudište uništi-
lo je Zolinu osudu radi forme, t. j. da za uvrede
nanešene glavnom št4bu, ovaj a ne ministar rata
imao je podignuti tužbu. Misli se da se proces
neće obnoviti. Svakako Francesku današ više za-
nimaju izbori, kinesko pitanje i špansko-ameri-
kanski sukob nego li Dreyfussova afera.

Domaće vijesti.

Za hrvatske škole u Zadru. — Dobro-
tvorno Društvo u Zadru upravilo je pismo na vi-
djenije hrvatske rodoljube molbom da u pomoć
priteću siromašnim gjacima za hrvatske škole u
Zadru. Stavljamo na srce svijem imućnijem otač-
benicima ovu plemenitu stvar. Novci se šalju gosp.
dru. Wolffu odvjetniku u Zadru ili Upravi , N, Lista“,

U stranci prava. — ,Posavska Hrvatska“
vrlo korisni i zašlužni pravaški list u Brodu na Savi
prestala je izlaziti, jer su zapljene tako učestale, da
su list konačno upropastile. Onamošnji rodoljubi
poslaše nam o tom odulje obrazloženje, a mi raz-
mišljamo zašto vladinovci ovako proti pravašim
postupaju, a dra. Franka u Peštu šalju, & ban Mi-
li odvjetništvo daje, koje dr. Ražić i toliki drugi
pravaši nemaju. premda su već i osijedili ? Bistri se!

Med Slovencima. — Zastupnik dr. Šuster-
šić odrekao se je zastupničke časti u Beču, jer
po novoj sudbenoj proceduri ne bi mogao uspje-
šno baviti se advokaturom i djelovat u parlamen-
tu, pa se on odlučio za ono prvo, jer nema dru-
gih srestava za uzdržanje. U neku ruku i ovo je
pohvalno, kad ima po svijetu zastupnika, koji
mandatom umiju da preživu i te kako !

NOINE ORE
aus owring- Club“ b ) spi-
sak svih gostiona i prikladnih svratišta u monar-
kiji i to za ra +. članovima i članovima
s nj udruženja i to: Engles-
kog kluba, pak njemačkog, belgijskog švi-

kretarijat austr. Touring Cluba, I. Nibelme-
gengasse 8.

Mrtva ljubav. — Jedna od ubljeni-
jih i najsavršenijih hrvatskih jest

>

F

bez sumnja Pilharova Mrtvi ljubav“ na riječi
neumrlog našeg Preradovića. Svaki domaći pjevač
i svaka pjevačica imaja u svom repertoiru, a o-
na je poznata koncertnoj publici i u Pragu, Beču
i Ljubljani. Na mnogostrane želje napisao je skla-
datelj o toj kompoziciji transkripciju za glasovir,
pak smo uvjereni, da će sav naš glazbeni svijet
radošću pozdraviti ovo izdanje Ir. s je posvećeno
miloj uspomeni plemenite hrvatske rodoljubkinje
Zinke Nossanove. Transkripcija pisana je u laga-
nijem slogu, tako da bude pristupna svakom gla-
soviraču. Štampana je vrlo elegantno kod domaće
tvrdke Jul. Hilhn. Prodaje se u svim zagrebačkim
knjižarama po 80 novč, Vanjski naručitelji neka
šalju novac pod adresom : Prof. Vilhar — Zagreb
a primit će kompoziciju franko.

 

Umoljavamo p. n. gg. predbrojnike da se
požure o pretplatom, a zaostalim preporuču-
jemo da što prije izvrše svoju dužnost bez
da nas sile na pošiljanje računa i druge ko-
rake, koji su teški i neugodni i nama i njima.

Gradska Kronika.

Velika sedmica. — Svetkovine veljke ne-
djelje ispale su kao obično vrlo krasno, u čemu
je pomoglo i lijepo vrijeme. Pohvalićemo divno
crkveno pjevanje, koje smo prošlog broja navije-
stili i za koje su zaslužni gosp. Lederer vrli uči-
telj Hrv. Pjev. Društ. Gundulić, koji se i ovom
pr opoštenio i za seminarce velč. gosp. dn.

avo Matijević. Presvj. knez biskup Ljubljane dr.
Jeglić za ove svete dneve došao je s Lokruma i
učinio ih je u Gospi. Gragjanstvo ga je ovaj put
upoznalo i njegova skoro mlagjahna pojava sim-
patično se dojmila.

Sutra osviće sveto Uskrsnuće, koje mi naši-
jem čitateljima i svemu hrvatskog narodu najsr-
dačnije čestitamo, živom željom da nam narod ta-
ko napreduje, te ne bude dozvoljavao, da se iko
s njegovim opstankom titra, a onda će tek i do-
movini bolje biti.

Lične Vijesti. — Prispio je u Gruž sa svo-
jim jahtom nadvojvoda Karlo Stjepan. — U subo-
tu prispio je iz Beča nar. zast. Zore. — U srije-
du je otputovao ljubljanski načelnik i nar, zast.
Hribar.

Pera Negrini 4 Umro je prekosinoć Pero
Negrini umirovljeni činovnik od Monte di Pieta i po-
časni belgijski konsuo. Laka mu zemljica !

Gosp. Vlaho De6Giulli. — Radosno mo-
žemo javiti, da naš gospar Vlaho, koji je ovih
dana bio teško obolio, sada se, po malo, ali po-
stepeno, oporavlja. U dobar čas!

Dubrovniku“ — koji pita, ako u nj pišu
prodane duše, jer brani Crnu Goru, je su li svi
oni koji su najljepše o Crnoj Gori pisali prodane
duše, odgovorićemo u ovom poslu za sad samo to,
da mu je ono rekla srpska ,Zastava,“ a ne , Crv.
Hrv.“, pa će valjda ,Zastava“ bit umjela da raz-
likuje, da je jedno kad pišu Česi i Englezi, a
drugo , Dubrovnik.“

Pohvalno. — Prigodom smrti gosp. Nika
Bratić bi podijeljeno mjesnom dječijem zakloništu
od gosdogje sestre Obad kr. 8, obitelj gosp. To-
ma Negrini kr. 10.

Učiteljski zbor Preparandija i Vježbaonice
darovao je pripomoćnoj Zadruzi pučkih učitelja
dubrovačkog škol. kotara kruna 31 prigodom smr-
ti dječaka Milana Marcocchia.

Dubrovački parobrodi. — Balkan na pu-
tu iz Suline u Jakin krcat žita. — Beatrice pris-
jela u Cadix da nadopuni tovar za Platu. — Ga-
lab na odlasku iz Savane za Sredozemno more
krcat pamuka. — Hartington na 1 krenuo je iz
Trsta u Crnomore da krca žito za Italiju. — Istok
na 3 krenuo iz Trsta put Poti gdje će krcat ru-
du za Filadelfiju. — Napried na odlasku iz Vene-
cije za Azov prazan. — Oskar na 4 krenuo iz
Mletaka put Tangaroka, gdje će krcat žito za
Barcelonu.

 

 

Diskoras na Poljani.

Vlaho, — Ma kako to?
Ivo, — Eto tako. U toliko u kaši
nio se jedan prilični kapito. Pa će oni u Zadru

valjan. Rasumiješ li ?

lijer auliki. I ovi ti je osrto jedan od tarijsh.
Ivo. — Put, vraže, da to ne čuje! Sad je u njegovijem
rukama destin našijeh špaga.

a

%

Vlaho. = Reci tok, rodiću.

Ivo. — Ogo Nachich, kontrolur na isp6toratu od imposte,
oggi il pil possente uomo di Ragusa. I zato mi govori
polako, jer ja hoću s njime bit in bone.

Vlaho. — Hajde jadan Ivo ne stucaj, gje ti je tvoj
koragi.

Ivo. — Za koragi je lasno, ma ovdi se ne trata od ko-
ragja nego od takuina. Valja imat rigvarda.
Vlaho, — Ako je ovo čeljade o komu govoriš, finuće mu

boria. Ima i on mrvica.

Ivo. — Što? što?

Vlaho. — Bio je došo komesar Palisco iz Zadra radi
jeduoga pročesa, jerbo je ovi šior Ugo bio tužen,
da fatiga fasijoni za drugoga i da se čini naplaći-
vat i komu ih on včini, da može spat kako pečen.

Ivo. — Ma što mi govoriš? Pa kako je svršila kvestijon?

Vlaho. — Ja ne znam što je Palisco našo, ma ovi go-
spar nije osto vele komtenat. Ma bilo što bilo, ja
držim da je za njega lasno, jerbo on ima velikoga
sveca u Beču, kuma Bondu.

Ivo. — Što mu je Bonda kum ?

Vlaho. — Kako ne? Valja da znaš da je ti šjor Ugo
italianissimo.

Ivo. — Vigji ti ovijeh impjegata, kako se umiju ingje-
njat ! Svakako i mene je ova kvestijon počela inte-
resat pak ćemo vigjet kako će svršit, jerbo, govo-
rim ti, vas grad prid njim prede.

Vlaho. — Ah ludova ! Zašto se ne pogju posjetovai u
njega ? Ma puštimo te mizerije, Sad će glorija, &
ovo su tri godišta da nijesam vidio Puljize kako
razbijaju lopiže.

Ivo. — Bona idea! U toliko evo zvoni. Vlaho čestito ti,
per molti ami!

Vlaho. — I tebi Ivo na isti način.

JAVNA ZAHVALA

Hoteći javno posvjedočiti dužnu za-
hvalnost mnogima, koji prigodom nemoći
sprovoda i smrti, te u cvijetu mladosti

pokosi 17 godišnjog našeg ljubljenog
| NIKA

zaslužiše našu harnost radi velikih usluga
i utjeha, što nam pružiše, smatramo se
dužni ovim putem da izrazimo najiskre-
nije priznanje.

Utješljivo bi nam bilo imenito ista-
knuti pravedne zasluge nekojih osoba, ko-
jih će veliko požrtvovanje ostati vječito
urezano u našem neucviljenom srču; ali
radi izražene želje ne smijemo na javnost
s njihovim č. imenima. Neka je dakle nji-
ma u prvom redu ovaj izraz javnog priz-
nanja. Fala i harnost Veleuč. Dr. Venzi
K. Syč-u koji je sve sile bio oložio, da
preranoj smrti otme našeg miljenika; fa-
la i harnost Svećenicima, Nautičkoj školi i
braći Cavtaćanima, koji u velikom broju i
do ganuća počastiše ostanke milog pokoj-

| nika; fala i harnosti svima ostalima, bez
iznimke, prijateljima i prijateljicama, koji,
ma bilo na koji način, olakšaše nam teži-
nu gubitka.

Mili Bog neka obilato svakoga na-
gradi; a ovo budi svima znamen trajne i
žive harnosti !

Cavtat 3/4 1898

Obitelji

Bratić-Krilanović-Pesiak.

 

u——————————m—m—m——mm—————mau——————m—m=<m<m<m——m——a—<————m—— = —
Frano Supilo upravitelj, izdavatelj i odgovorni urednik
Tipografija Dragutina Pretnera u Dubrovniku.

Odjela s'rove Svile fior. 8.65.

va svila od 45 nč. de fior, 14.65 met. u modernim pre-

glam bojam i macrtima. An private posto i poreza
anco u kuću. Uzorke po volji.
G. Hennebergove ooo ree (e. k. dvor. dobavljač)

jene Brašna.
pai i zpkna adeč Toon

Zavrelju Župe uz ove
Kris pšenična

 

 

>
e
o

oEeDAIDRORGRPGO

A.
PE ki:
a

+......... S

:

NE

............ .

   
  

..............