Na skrajnjem Istoku izmjenjuju engleska,
ruska i njemačka eskadra posjete. Iz Berlina /)ja-
vljaju da je u Port Arthuru došlo do bratimljenja
izmegju ruskih i njemačkih oficira Je li moguće?

U Bugarskoj vrlo su zabrinuti radi toga
što se Srbija naoružava i na bugarskoj megji tvr-
gjave gradi. Javno mnijenje traži, da i Bugarska
isto učini. Spor se sve to više zaoštruje.

U Belgiji u izborim katolici hametom po-
tukoše liberaice. Osvem toga opazio se i jak s0-
cijalistični napredak. Kao svud po Europi !

Na Gibraltaru. — Vijest da se Eogleška
spravlja na Gibraltaru uzrujala je u Španjolskoj.
pa su počeli da utvrgjuju okolne tvrgje. Na toje
iz Londopa stigla nota, da Engleska ovakovo utvr-
gjivanje smatra provokacijom. Španjolska, upletena
s Amerikom, morala je zaustavit. Sve je ovo za-
nimivo rad buduće političke konstelacije na svijetu,
gdje će nadoći novi savezi.

Rat. — Čovjek se ne može razabrati iz
silnih protuslovnih vijesti, koje kolaju o španjol-
sko-američkom ratu. Ove i prošle sedmice bilo je
bojeva do zuba, flote uništene, Sampson ubiven,
a poslije sve to lažno! Zato valja primiti s re-
servom i najnoviju vijest, koja veli, da je oko
Sant Jaga došlo do bitke, u kojoj su tri amerikan-
ska broda jako oštećena, a jedan izgoren, radi
čega u Madridu veliki entuzijazam. Valja čekati
i ovome potvrdu.

===
Domaće vijesti.

Sherman-Hrvat. — Čuveni amerikanski
ministar Sherman, o kome se sada toliko piše bio
bi po rodu Hrvat iz Istre. Tako javlja ,N. L.“
i nadodaje, da je u Americi pomagao svoje ze-
mljake i daleke rogjake.

Tomislav Padavić. 4 Umro je u Zagrebu
Tomislav Padavić narodni zastupnik hrvatskoga
sabora iz šesdesetih godina. Pokojnik je do smr-
ti radio na javnom polju kao pristaša ,Obzorove“
stranke. Pokoj mu duši |

O badućoj žetvi. — U ovoj skupoći svak
izvedljivo čeka glasove o skoroj žetvi. Po službe-
nim izvješćima u Ugarskoj &se nadati prosječno
običnoj, t. j. srednjoj žetvi, Malo bolje je u Hr-
vatskoj i u Rasiji. U nas pako, i ako se ne pro-
izvagja koliko je dosta, ipak se žetva prikazuje
veoma povoljna. Cijena brašnu počela je zadnjih
dana nešto opadati.

Nove knjige. — Primili smo sa zahval-
nošću: Zapreka. Napisao Branimir Livadić, Pre-

štampano iz ,Nade“ Sarajevo. Zemaljska štampa-

1898.
M: Život se. Vida opjevao pučkim stihom od
N. Batistića. Cijena 40 novč. Nabavlja se kod

'Tiskare Vitaliani, pisca i knjižara u Zadru.

;

#Ri
1288
s

sie
E
#

Zagreb, 23 maja 1898. Uprava , Matice Hrvatske.“

Brzojavna postaja. — Već se radi ok
nove brzvjavne postaje, koja će se došastim mje-
secom otvoriti u Laci Šipanjskoj. Bilo je od po-
trebe za onaj prometni otok.

Hrvati i Hrvatice ! U svakoj radosnoj ili
žalosnoj prigodi sjetite se Družbe sv. Čirila i Me-
toda u Istri!

Primičemo se i svrsi prvog polugodišta, a ne
samo većina predbrojnika ne podmiri ovu godinu,
nego ih još mnogo ima, koji nam ni lanjsku ne
izravnaše |! Molimo dakle sve naše cijenjene pred-
brojnike, da se požure sa isplatom pretplate, jer
inače odlučismo bezobzirno postupati, pošto ova
zakašnjenja listu su od velike štete.

Gradska Kronika.

Lične vijesti. — Prispio je iz Kotora bo-
keški biskup presvj. Uccellini.

Duhovi. — I ove godine bilo je mnoštvo
djece obojega spola, koji su od presvj. biskupa
primili sv. krizmu.

Iz tugjine. — Ovih dana došao je iz ln-
dija Šipanjamin gosp. Lešević sa svojom obitelji
nakon oduljeg boravka van domovine i donio je
veliki imetak. Sreteo !

Nagjeno. — Našio se jedno srce od zlata.
Ko ga je izgubio neka se sa dotičnim lančićem, na
komu je visio, prijavi našemu uredništvu.

Stranci u Dubrovniku. — , Narodni List“
ima lijepi i dobro pogogjeni članak, u kome isti-
če bojazan o tugjinskoj intiltraciji u Dalmaciji pu-
tem kojekakvih stranih utjecaja u naš domaći tži-
vot, pa spominjuć Dubrovnik veli ovo: ,Sad je
Dubrovnik na putu da subira drugu evoluciju u
svom narodnom harakteru. Tamo se stali podizat
raskošni hoteli. U prvi mah izgleda kao da se
tim hoće materijalno pomoći gradu i njegovoj o-
kolici. Mi ne znamo, koliko će se od svega toga
dubrovačko pučanstvo okoristiti, ali znamo za ne-
što drugo. Zavirimo ćasom \u imenicu svih onih,
koji sada dolaze u Dubrovnik, da se tamo tobože
nadive krasota njegove okolice. To su ti većinom
dangubnjaci iz Beča i Pešte, okolo kojih se uxre-
dotočuje dubrovački gradski život; sad su ti stran-
ci počeli davat intonaciju zadružaom životu gra-
da.“ — Ima pravo ,Nar, List“ kad predvigja pogi-
belj koja bi mogla nastupiti iz toga a treba biti
na oprezu i to tako, da naša domaća čeljad ži-
lavošću, radom i utakmicom u poslovima onemo-
guće dolazak i naseljivanje stranih trgovaca itd.
Dubrovčanin ima dosta eneržije, samo kad hoće,
Ali, Bogu hvala, ne stoji bar do sad ona, da ti
stranci oko sebe usredotočuju dubrovački gradski
život i davaju mu intonaciju. Oni odlaze i dolaze,
a da se Dubrovčanin od njih i ne stavlja, a svak
se još sjeća lekcije, koja se ove godine, uz opće
odobravanje, dala nekijem, koji većinom stran-
ci, usudiše postupati proti duhu i tradicijam pra-
vih Dubrovčana.

Dubrovački Parobrodi. — Balkan u Tc-
stu iskrcava rudu. — Beatrice krca u nan Lo-
renzu (Plata) pšenicu. — Galeb na putu iz Niko-
lajeva put e krcat žita. — Hartington na
putu iz Azova put Genove krcat žita, — Istok na
> u Filadelfiju krcat rude, —

uo iz Dubrovnika put

 

 

Trsta prazan. — Na-

pried na putu iz Genove put Azova prazan, —

Oskar u Azovu krca žito za Sredozemno More. —
Prasattus krenuo iz Trsta put Novorosijski prazan.

Diskoras na Poljani.
Ivo. — Dunque festa, a?
Vlaho. — I kakva ! Srbisam trijonfa. Govorio sam ja:

više valja jedna žena u gaćama, nego stotina ljudi
u kotulama,
Ivo. — Moj Vlaho, sesso dobole — segso forte,

Vlaho. — Jadnoga gospara Gaja!

Preitpogati Uruguina Pretaača s Dukrvraicu.

 

Foulard Svila 65 nč.

do & 1465 po met — kao orma, Bijel i bijadisana
Henneberzova sila od 45 ač de fon I465 po met
— & modersim pregjam, boj četi An private

U a
PES ERERGOVE vini šli M u
Čvor. dod)

Patent žič. staklo Nibišhv dučdkK

PROZORE TVORNICE ragme jakooci, peere do 175 3
met. OSOBITE NOSTI: SIGURNOŠ
OD RAZBIJANJA PROI

10 ske REM IKE. SIOCRNOST reška prdi

a
a

ČVRSTO se drži kod SLUČAJNOG PRELOMA, jer žica
caklo spaja vrio PROZIRNO, VELIKI EFEKT SVJET.
LA. K ai DRŽAVNIH i PRIVAT. ja u mno-
žini USPJE rabljen. Muogobrojač stu prospek-
ti i uzorci na sležia.

LIJEVANE STAKLENE OPEKE ZA PODOVE
KOJI SE DIŽU, podstmoe ziva il. sanele
kod željeznica. u fiksiranoj masi, glatke ili sa raz izmuš-
površinam u i
sir. lijev. stakla) i bojadi i

KUPA i ŽLIJEBOVA od stakla razne. veličine.
AKTIEN GESELLSCHAFT F GLA SINDUSTRIKN VORM.
FRIEDR. SIEMENS, NEUSATTL, BEI ELBOGEN (Češka )

Drugi proizvodi: flaša svake vrsti, daš zaklopaca,
čaša belgijske i njemačke vrsti i stanca (patent. stak. slo-

vnica).
0GLA S
a ki

Počamši mjesecom Majom najbrži Lloydov
parobrod ,Graf Wwurmbrand* prezimlje e
svoju redovitu pragu, a suviše, ako vrijeme do-
pusti, na povratku u Trst svake nedjelje prire-
gjuje izlet u Veneciju.

tr WT a
A V y I S 0.

Col mese di Maggio il celerissimo vapore
del Lloyd ,Graf Wwurmbrand* riprende le sue
corse regolari, di pid, tempo permettendo, a suo ri-
turno a Trieste ogni domenica in gita per Venesia.

100 do 300 fior. mjesečno mogu da zasluže osobe
rodaji zakonom dozvoljenih srećaka i RE E
de na Ludioig Osterreicher, Budapest Vili. Doutčchqasse 8.

PRODAJU SE 35v".

dva dijela od
40,000. čet-
vor. metar. Zemljišta 1 velike i
1 male kuće sa crkvicom kod nove
vojarne pokraj starog puta od Gruža.
Ponude nek se uporave

Gjivu Vuličeviću,
djela i Crevalja za gospodu, gospogje
i djecu kupuje se majbolje vrsti i uz
jeftinu cijenu kod WE1S$A

SREĆA.
500.000 M. | POZIV!
Na sudjelovanje dobitaka u velikoj novčana) lu-
triji, zajamčenojdržavom i. kojoj sigur-
no moraju se dobiti 11 milijuna 394, 335 maraka,
Dobitci ove doista valjane latrije koja samo 118.000
srećaka ima slijedeći su:
Glavni dobitak u ev. slučaju 500,000 maraka.

 

 

 

 

 

 
 

  
     
    
     
      
 

 

 

 

 

iagra
1 zgodi 56 zgod. po

1 zgoditak — 100,000 m. 106 sgod. po 8,090 m.
3 sgoditka po 70,000 m. | 206 zgod. po 2,000 m.
1 zgoditak 70,000 m. || 802 sgod. po 1,000 m.
1 zgoditak 65,000 m. || 1818 zgod, 400 m,
| sgoditak 60,000 m. \ 40 zgod, 800 m.
1 zgoditak 856,000 m. | 140 zgod, 200 m,
3 zgoditka po 850,000 m. | 86954 sgod, po 105 m,
1 sgoditak 40,000 m. || 9939 ag. po 134, 104,

1 zgoditak 80,000 mu. 100 m
a po 30,000 m. || 9331 sg po 78, 45, 21 m.
': 80 zgoditaka koji kroz malo mjeseci u

4

u mmm