/

N

 

List izlazi svake subote. Cijena mu je unaprijeda u Otpravništvu lista: na godinu fior.

4:50, na po godine fior. 2:25 ; za
i Bosnu inu 8
for. 450, i poštarski troškovi.

b wuk sa jem u kuću i za Austro-Ugorsku, | i u
: na godinu fior. 5, na po godine fior. 2:50 ; sa inošemstvo A oglase, priopćeno, zahvale i ost. plaća se 10 novč. po retku, a oglasi koji se

it oglasi plaćaju se upravi ,Crvene Hrvatske“ u Dubrovniku, gdje su

ljivi, a dopisi šalju se Uredništvu.

Pojedini broj stoji 10 novč. Ko ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da || Više tiskaju po pogodbi i uz razmjerni popust,
opisi se ne vraćaju. Listove nefrankirane ne prima ni uredništvo ni upr&va

e predbrojen i za došasto polugodište.

 

 

 

Vjera i opet vjera!

Ima nekoliko vremena što ruski list ,Kijev-
skoje Slovo“ donosi takovih članaka protiv Hr-
vata, kO da su se kovali u redakciji ,Srbobrano-
voj.“ Srpski listovi sa velikim zadovoljstvom pre-
štampavaju ove članke ruskoga lista.

Nije se teško dosjetiti, da je i tu po srije-
di srpski prst. Kakav srpski bizantinac — koji
se u bizantinizmu usavršava na kalugjerskim ško-
lama u Kijevu ili gdje drugo — biće umio da se
uvuče u redakciju toga lista, pa očitom svrhom
nastoji da diskreditira braću Hrvate. Jer Rus ono
ne može da piše. Prvo što Rus nema nikakva
interesa, da Hrvate onako psuje, a drugo što oni
u Rusiji o našim stvarima uopće nemaju pojma,
pa bilo i krivoga, poput članaka ,Kijevskoga
Slova.“

A na koji se je naćin brat Srbin umio da
toliko preporuči redakciji ruskoga lista, te mu
ova otvara stupce proti bratskom narodu, koji
Rusima bar nije ništa na žao učinio? Na načiu
vrlo jednostavan: dosta je bilo kazati da su Hr-
vati katoličke vjere, da njihovi crkveni starješine
potpadaju rimskome papi. Ovo je ključ koji će
još i danas mnogome Srbinu da otvori vrata u
neupućeno rusko srce. Dosta je samo nešto spo-
menuti 0 katoličanstvu, a da naša braća na Dnje-
pru i Volgi izgube glavu.

Pa ipak ,Kijevsko Slovo,“ koje kao neku
najtežu tužbu na Hrvate ističe njihov ,klerikali-
zam,“ odmah zatim preporučuje nam pravoslavlje
kao historičku vjeru Slavena! Inače nam i nemilo
prijeti. Ovaj ortodokzizam ruskoga lista naravno
nije ,klerikalizam“ nego čisto liberalstvo.

No ,Kijevskoje Slovo“ vrlo se vara, ako pra-
voslavlje drži historičkom slavenskom vjerom. Hi-
storička vjera svih Slavena nije pravoslavna nego
vjera katolička sa slavenskom liturgijom, kako ju
naučahu slaveuski apoštoli Ciril i Metod, koji pri-
poznavahu papu rimskoga. Kad su se krstili Hr-
vati, Česi, Moravci, Srbi, Bugari, Poljaci, Rusi,
nije se ni znalo za pravoslavlje, Neka dakle pusti
ruski list braću Hrvate da ustraju u bistoričkoj
slavenskoj vjeri, i da se bore za očuvanje i pro-
širenje prava svoje marodne liturgije.

Ko čita ovakove poruke ruskoga lista, taj
će ge čudom čuditi, dokle vjerski fanatizam može
da 'dopre: jer tu se ne radi o kakvoj utakmici,
Hervati su prama Rusima mrvica, niti nam se in-
teresi kose, nego jedini fakat, da smo druge vje-
re, odlučio je kod velikog ruskog lista, a da ustu-
pi prostora ovakijem pisanijama.

Ej braćo, braćo! Bićete veliki, snažni i pro-
strani, al ste još mnogo, ma mnogo natrag.

Slavenstvo je lijepa riječ i velika ideja. Ali
kako oživotvoriti ma i kulturnu slavensku solidar-
nost kada najveći narod slavenski u svakom ka-
toliku Slavenu gleda svoga dušmanina, zato jer se
ne krati sa tri nego sa pet prsta. Braća Česi ra-
di tuga, a da omile Rusima, udariše u nekakav
čudni liberalisam: protiv katoličke crkve, čiji su
sinovi, uzdižuć pravoslavje. Pa i oni kad i kad
tukau po tim katoličkim Hrvatima .....

No hrvatski se narod ne odriče svoje pra-
djedovake vjere radi kojekakovijeh kalugjerskijeh
članska, On je uvjeren, da ga nikakva sila ne mo-

sa lica somlje, ako se sam ne ubije,

Radi toga sve prijetoje ruskoga lista ostaviće vri-

jeme kakvo su i našli, Samo što nam pružaju no-

vi dokaz, da kod pravoslavnih, bili Srbi bili Ru-
si, narodnog pitanja i nema. Tamo je vjera sve-
koliko. U Rusiji imade nešto malo Rusa katolika.
Ali ih Moskovac ne smatra Rusima. I u nas ima
Srba-katolika: to su limuni iz kojih kalugieri či-
ne svoju srpsku limunatu. Kad ih istješte, zna
se gdje im je mjesto. Pravoslavlje je alfa i ome-
ga narodnoga života rečenih naroda.

Ko će da za ljubav sloge svoje ime njima
zaniječe — sretan mu put i dobra zabava.

Posljedice rata za Europu.

Nije tajna da Eugleska i Sjedinjene Države
Sjeverne Amerike nalaze se sada u najiutimnijem
odnošaju. Sva je prilika, da će ove napokon po-
bijediti junačku ali iscrpljenu Španiju, a sadržati
Filipinske otoke i eto Amerike u dvdir sa euro-
pejskim velevlastima Rusijom, Franceskom i Nje-
mačkom u lštočnoj Aziji, a što je poglavito sa
Japanom. Sve dade slutiti da Japan jedva čeka
saveznika proti prvim, koje su njega lišile poslje-
dica pobjede, a nametauli sebe gospodarima Kini.
Engleska takogjer treba saveznika u Istočnoj Azi-
ji, jer su nju potisle Rusija, Franceska i Njemač-
ka, te jedva se dočepa jedne luke nebeskog car-
stva, da ne bude istisnuta sa one svjetske obale.
To Eugleska teško će da pretrpi i zato se ogle-
dava s kim bi mogla stupiti u savez da suzbije
težnje novih gostiju. Chamberlainov govor otkrio
je svijetu bojazan Eugleske i javno pokazao da
su joj Amerikanske Države, sada u ratu, jedini
izgled oslova i prijateljstva proti svemoći Rusije
poduprte od Franceske i Njemačke. I ako Sali-
sbury očitova poslaniku Rusije, daje Chamberlain
govorio za se, on je ipak član kabineta, a njego-
ve riječi svu su Europu potresle, jer otvaraju no-
vo polje budućem savezu, a ostranjenje razmirica
zbog Kanade jasno dokazuje, da Engleska i Ame-
rika, anglosaska rasa, najintimnije se vežu. Iskazi
prijateljstva u Engleskoj i Americi ne bi ništa
značili, da to nijesu slobodne države, igdje gragja-
ni vode politiku, a ne jvlastodrici.

Anglosasi već ćute da svemoć Rusije, ovo
zadnje doba neograničena, prijeti njihovoj buduć-
nosti, ako Eugleska ne bude stvorila novi protiv-
ni savez, a to baš s Amerikom, Vrijeme bi bilo
da se Rusija ograniči u osvajačkim težajam i ko
zoa neće li sibirska željeznica postati fatalnom.
Ona hoće da se širi na tihom moru, ali tu Japan
i Eugleska ljubomorno bdiju, da se Kina ne ras-
komada, plijenom Rusije, Njemačke i Franceske.
Dogje li uspjehom rata Amerike sa Filipinam u
susjestvo Kine, eto suparnika gorostasa, koji mo-
že da Rusiju suzbija sa Japanom, Eugleskom i
iznemoglom Kinom. Eto tada Amerike na vrata
Europe!

Rusija kao da sanja o carstvu svijeta. Man-
džursku skoro zaposjeda, a otrgaula Port-Arthur,
te se vlada kao gospodar Europe i Azije, A da
bi joj bio cilj sloboda ljudstva, ne nego sebičnost
samodrštva i opće ropstvo svijeh Nerusi u narod-
nom, vjerskom i političkom pogledu.

Uspjehom Američkog rata, Rusija dobiva
golemog takmaca, koji će njezinu sada neograni-
čenu moć stegauti u Aziji i Europi. Rusija je

RODNA REPUBLIKA HRVATSKA

Hiučni 6imuoTsKa, pusrornik

mnogo kriva današnjem stanju Europe, jer svo-
jom osvajačkom politikom izazivlje natjecanje u
naoružanju, pak je došlo do svakojakih revolucijo-
narnih i socijanalnih nezgoda. .

Sloboda, kultura, blagostanje maroda, poto-
nulo je u moru izvanrednog naoružanja, koje Ru-
sija svojom sebičaom politikom uzdržava, &a pod
tim i Slaveastvo ogromno trpi. Rusizam i Pravo-
slavlje istovjetuju se, a Slavenstvo van Rasizam
nema uopće od te politike nikakve koristi,

I zato ne osjećamo za politiku neslavensku,
gdje je sloboda, napredak, uljudba, tu mora bit i
duša svakog gragjanina, a za osvajanje Rusije ne
možemo se oduševit, jer ona zoblje i Mongole i
slavensku braću, kad joj se prigoda pruži. Mi se
zahvaljujemo na takom solidarnosti.

Da Amerika kani nastaniti se u Filipioama
(ako ih osvoji. Ur.) dokaz je aneksija Hawaja na
po puta iz Californije i ludo je promisliti, da bi
ih drugomu ustupila, to neće dopustiti ni vječna
takmica Rusije, Eugleska, ni Japan, koji sad tre-
ba i Ameriku, da spase svoj upliv u Aziji. Ame-
rika nosi slobodu, a obara legitimitet. Španjolsku
je žaliti što se upustila u kobni rat radi časti 0-
ružja. Prošlo je vrijeme kad je sila držala narode
bez privole. Španjolska je morala svoju korist a
ne posjed obezbijediti, a tako će i jedno i drugo
propasti. Ali će čovječanstvo dobiti, jer stara je-
dna teorija umire, a nova oživljuje: Slobode i
napretka.

Europejski koncerat jedva čeka da dogje do
razbistrenja položaja Trojni savea4 kao da i ne
opstoji, narodi ga ne podupiru nego vlade, a pro-
mjena ravnovjesja u Aziji moraće odgovoriti i u
Europi. Azijatski novi koncerat ubiće europejski,
za kojim južni Slaveni ne treba da plaču. Dok
anglosaski probudiće uspavanu Europu, koja je
stenjala po 1 koljenom Rusije i njemačkih kasaraa,
te iznemogla svakoj krizi izložena. Dosta jada na-
rodi od njih pretrpiše i tamo i amo; vrijeme je
da to stanje prestane, zrak se očisti od sebične
osvajačke politike, koja nas svijeh davi i istro-
šuje ne izuzev isti ruski narod. Novi duh treba da
uskrisi narode da države oćute pravu gsadaću u-
ljudbe i napretka, da sloboda i bratiastvo čovje+
čanstva budu cilj svih gragjana bez razlike na-
rodnosti i vjeroispovjesti. X.

Primjetba Uredništva. Osaj članak primismo

Franjevačko pitanje.
Dalmacija, 6 Jusa. *)
Čestito vladajući crkvom katoličkom Papa

 

—— mm AR o

- A AA TE

i.

 

ot BS mm