i
U"

.!

4:50, m po
“Bor, 480,
ki or. e b
i jet predbrojen i sa došasto polugodište.

e fior. 2:25 ; za sa

 

Njesam biv na zadajoj pravaškoj skupštini
'u Spljetu, pa. tako i ne znadvh za neke podrob-
.«musti, što su se.tamo čule. No sad izlazi u ,,No-
. ww. Vijeku“ u Zagrebu nekakvo izvješće o skup-
iwi, wokome ima mnogo toga, što se mene ili
ibvoga lista tiče, pa je: red da se. obranim i na-
_ kuadno klevete pobijem, da se ne šire.
Ponajprije ima tu pismeni predlog  frankov-
, ea dum . Vice Medini, s Kune: ,da se ,Crvena
Hrvatska* isključi izmegju organa stranke prava,
jer .kleveće zaslušne patrijote, jer navaljuje na či-
isto pravaške. organe i sije smutnju u narodu.“
+ _ Eksekutivni Odbor, naravno, nije uzeo u
obzir : ovu. bedastoću dum. Vice Medini. Svakako
dobro je znati, da ovdje pod ,zasluženim patrijo-
. tama,“ koje.,C. H.“. kleveće, dum . Vice razumije
(samoga sebe, kad sam, nakom neprestanog i kle-
. vetničkog pisanja i rovarenja, bio prisiljen, da mu
«nabrojim koliko je oma sve promijenio .stranaka i
š 14.:0- tom pako ko :,sije smutnju u narodu“
: prepuštam. istome narodu da sudi: dali ,Crve«
- pa Hrvatska,“ koja: je u ovim stranama podigla i
tako rekuć oživila Hrvatstvo, ili dum Vice Medi-
:ni, koji u malo. vremena što je na Kuni učini o-
naku smutnju u onoj općini i svojim rijesnim i
mećnim ponašanjem doradi, da u onoj neobori-
ira tvrgjavi narodnjaci usudiše se po-
i glavu i mislit kako bi.nam je oteli. (Ov-
dje ne mislim ono :pitanje o liječniku, koje bi
. On, u tomu neprikoran načelno ali ne u načinu
. postupanja, sad rado da prikaže uzrokom svijeh pro-
timba što ih. je tamo doživio, što ne odgovara
istini). On je na Kuni gdje su svi Hrvati — a
mo reći, s malom iznimkom, svi pravaši —
v ,mir“ uveo, da evo mora seliti izmegju o-
nog krasnog naroda i nakon kratka vremena o-
staviti nsjbolju i najbogatiju parokiju dubrovač-
+ ke biskupijel + //
PODLISTAK.

RO NL L LOL LL

$ ga Gnaper"

NOVOM DUBROVAČKOM PERIVOJU...

 

A

 

 

s Milota tud je. uzpinjat se gore
Uživat razkoš mirisa i hlada,

U zelen zurit nasadjaja mlada,

S visine motrit zidine i dvore;
Divota zriet je puklo u šir more

..., .Odmarajuć se tuj od dnevnog rađa,

Te gledjuć sunce, gdje no tonut pada,

st. mjesečina. morom ajd. do-z05e.
hi: šetat, sidjet oto ti miline, -
"A bivalit valja svemiti začetnika,

' 0 "Jjepote množča liepe domovine \
5,41 zdravlju eto svete zadušbine,; ,

O Pa čast vam to je vrlih naprednika

%

)% [ preva dika slavnog Dubrovnika |
Dubrovniku 18/99 1898. |
[vaN TRNSKI, |

a

isti i svake subote. Cijena mu je unaprijeda u Otpravništvu lista: na godinu fior.
em u

s poštom: na godinu flor. &, n& po godine. fior. 2:50 ; sa inosemstvo
troškovi,
roj stoji 10 novč. Ko ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da

Pretplata i oglisi
kuću i za Austro-Ugarsku,| i utužljivi, a dopisi šalju se Uredništvu.

Za oglase, priopćeno, zahvale i ost. plaća se 10 novč. po retku, &
više puta tiskaju po pogodbi i uz razmjerni popust.

Rukopisi se ne vraćaju. Listove nefrankirane ne prima ni uredništvo ni uprava.

Na skupštini puno se govorilo o naknadnom
izboru dubrovačkog kotara za dalmatinski sabor.
God. 1896, bijaše naime izabran pravaš dr. Trum-
bić, koji, biran i u zadarskom kotaru. odreče se
u dubrovačkom. U ponovnom naknadnom izboru
god. 1897, izagje dr. Pero Klaić, narodnjak. Ek-
sekutivni odbor bio nam je postavio kandidata
dum Iva Prodana. Sada se neki čudiše: Ako je
god. 1896, bio izabran pravaš, kako je god. 1897,
prodro jednoglasno narodnjak? Ob ovom izboru
mnoge su se klevete privato pronosile po Dal-

. maciji, osobito proti meni, da sam ja taj kotar

darovao narodnjacima, a to se i na skupštinu re-
klo..Tako su pisali i za naknadnih izbora u Beč
god. 1896. Velikoga li u mene upliva, kad ovako
mogu da darivam izborne kotare kao da su ci-

garete |
Gosp. dr. Tresić, kao tajnik, izvješćujuć ob

ovome, rekao je: ,1z Dubrovnika mije tajnik (t,
j. on) mogao doznati za mikakav rad pravaša, i
ako je tu bio prije biran pravaš, te je bio iga-
bran narodnjak.“ — I izvješće ,K. D.“ veli, da je
Tresić rekao, da usprkos pismima nije dobio od
ovamo vijesti.

Ili dra. Tresića pamet: ostavlja, ili je hoti-
mičao bubnuo jednu golemu laž. Bilo jedno, bilo
drugo, žalit ga je. Ako ga niko nije izvijestio, je-
sam ja i to prije izbora, kako će biti, i poslije
izbora. Pisao sam mu da nema. nikakve nade, da
će izaći pravaš. Ako je izišao god. 1896, to bija»
še jer su se narodnjaci bili rascijepili, pa su u
užem izboru neki od njih glasovali, bezuvjetno,
s nama i tako bi izabran Trumbić. Ovaj put da
su složni i njihova pobjeda sjegurna. Naši pak
ljudi ne rado glasuju pro forma, kad znadu da se
neće uspjeti. I ako je to korisno da se stranka
označi, pa i manjinom, poznajuć ćud naših ljudi
amo, ja ih ipak ne bi silovao. U ostalom ako bi-
smo išta mogli učiniti, mi bi nosili ne Prodana,
nego kan. Ljepopili, jer u našem puku vigjeniji.

Ovako sam. pisao dru, Tresiću i kako sam

 

VI. kateketski sastanak u Djakovu.

Časnici sastanka, presjednik i resjednik
i tajnici, i odličniji pode otsjedoše ge Njeg.
Preuzvišenošti, što u bogoslovnom Sjeme-
ništu što u po gragjana. Svakoga je neu-
(godno u srce kosnulo, što iz nekih zemalja malo
je došlo, a iz nekih nijedan.
Ki PERE

Bosne, e ne istjerati naše
nevolje ne širimo svijetom. Poznate . nesretne
okolnosti posestrime Istre, te se neprisutnost nje
hrabrih vjeroučitelja, ne smije u gri:eh pripisati.

Ali se ne dade opravdati otsutnost značaj-
nog i vatrenog dalmatinskog svećenstva, koje bi
u vodu i vatru, kad se radi o vjeri i domovini.

       

u se upravi ,Crvene Hrvatske“ u Dubro

 

predvigjao tako se dogodilo, o čemu takogjer iz-

: vijestih. A sad neka narod sudi i ocijeni ponaša-

nje ra. Tresića i drugih, koji, znajuć za ovo, ne
stidiše se latiti podvala.

Još je na skupštini neki Relja iz Arbanasa
kod Zadra pitao može li skupština smatrati pra-
vaškim organom ,Crvenu Hrvatsku“? A zsa& ne
moj Relja? Jer je ,Crv. Hrv.“ uz ,domovinaše“ |

Ovaj Relja nije odgovoran za dotični upit.

Zna se ko se obično iza njega skriva i u čije i-
me on govori.
No naš dum Ivo Prodan spravio je ovaj put
na skupštini ,Crvenoj Hrvatskoj“ odlučni i smrt-
ni udarac On je, po Tresićevu izvješću, rekao :
»Obgoraš Kurelac u svojem djelu »Fluminensia“,
dokazuje da su i Crnogorci Hrvati, dočim ,Crve-
na Hrvatska“ tvrdi da sw Crnogorci Srbi, dakle
i Bokelji, jer se oni naseljuju u Boku.“

Valja dobro poznat Prodana, da se lijepo
sve ocijeni koliko toga ima u ovoj njegovoj uboj-
noj strijeli. Svaku je on riječ izmjerio, sve je na
svom mjestu, a strašne posljedice optužbe neće
uzmanjkati. ,Crv. Hrv.“ kaže Prodan, veli, da su
Crnogorci Srbi. Dakle i Bokelji, zaključuje on,
jer se oni, Crnogorci, naseljuju u Boku. — Ero
vam dakle, braćo Bokelji, ,Crvena je EHrvatska“
vas posrbila. Vi Bokeljski Hrvati, vi nijeste sta-

log onoga Relje, kao naravni zaključak Prodano-
vijeh pretpostavaka! Jadna ,Cryena“! Jesi li još
živa? 1