pi Domaće vijesti. fmenovan. — Gosp. Antun Urlić dosadaš- dan zakopani u kartošinama, u registrima, roba z8

nji učitelj na mjesnoj gragjanskoj školi. imenovan izgubit zdravlje. Ma opet neki drugi.... okladio
Skupština stranke prava. — Stranka je priv. padučiteljem kod muške preparandije u bi se da imaju u tavolinu brojanicu kako Turci, pa
prava držaće svoju glavnu godišnju skupštinu na | Zadru. Čestitamo ovomu radišnome i vrijednome je promiču, da im pasa vrijeme.
Sušaku kraj PJ na 15 oktobra. e . M učitelju ! Vlaho. — Spjegaj se bolje.
om na odnošaje vrlo važna skup tina. ka i Ivo. — Neću se spjegat sffatto, a svak zna kud ova pro-
Hrv. Domovini“ izišla je muževna izjava stran- NEG. Dos: teta Eo o lazi. U toliko meni je drago. Samo me strah da će
ke u kojoj se pobi klevete, što se o stranci | ja je u cvijetu mladošti u 21 god. života, nakon krešit imposta.
šire. Samo junački, hrvatskom, pravaškom stezom | pemile i duge bolesti, koja je za punijeh 15 mje- Vlaho. — To da znaš.
naprijed, a istina će prije ili poslije pobijediti! | geca bijaše prikovala u krevet. Ovaj tužni slučaj Ivo. — Sad hajde ti ugodi : jednomu bolje drugomu go-
Najsrdačnije pozdravljamo predlog vrlih Primora- | mjade djevojčice ganuo je svakoga. U srijedu na re. Reci mi još nešto: oli su neši fratri crni diven-
ca, da se skupština drži na Sušaku, u nepokva- | 31 po podne bio joj je krasan sprovod. (Gospo- tali Srbi ?
renoj kolijevci stranke prava! gjice u bijelu i mladići u crnu okoliše lijes nose- Vlaho. — Po čemu to sudiš?
Pišu nam iz Dubrovačke Rijeke: — ći vijence i cvijeće, a za njim stupaše, se ojagje- | 179 = so a kostao Zi pr
U prošlu Nedjelju jevali su u nas dva Talijanca lim ocem i braćom joj, mnoštvo gospode. Pokoj osi di : rigodi,

Puljiza): Siamo taliani non siamo Croati — joj duši, a uglednoj obitelji naše saučešće u go-
ffuori orlaceki dalla cita. Sad mi pitamo: da lemoj žalosti! Vlaho. — To još ne hoće rijet ništa.
3i Ivo. — Jes, ma Srbi, kakvi su, poslaće ti to onijem u Sr-

je na ovo nastala reakcija, tršćanski Pi obra- Ivan vit. Trnski ostavio je u četvrtak naš :
e a zanago u Rim, da uzmu u zaštitu mir- | Dubrovnik nakon boravka od desetak dana. Kao biju i u Oru Gora podrigano ono od žiampari?
; ki : : Zao da se vidi tri milja i tako insinuat naše fratre ka-
ae e. Ne provocirajte ! pozdrav svoj poslao nam je sijedi pjesnik sonet ko ,ovejane Srbe-katolike.“ Što ne?
Oganj u Stonu. — Na skrajojem rtu Pe- Gradcu“, koji priopćujemo u današnjem podlis- | viaho » Ništa lnšnje. Kad se promisliš koliki sekiča
og poluotoka sa stonjske stvane užegla se | ku. Gosp. Trnski će preko Bosne, Hercegovine i rje ri don Amdrom. Ko ono lega
šuma. Vatra je trajala više dana. U drugijem pre- | Slavonije natrag u Zagreb. a ne zna kako stvari stoju, paralo bi mu da su svi
djelima upotrebe regimente vojske da lokalizuju. Ovom prigodom spomenućemo, da će on do naši popovi srbi. Ma..... Ivo ja ti se klanjam 0-
A u nas? brzo izdati u posebnoj knjizi svojih 66 pričalica, | 100. Za neta agi (i TO. Sa brije zaš.
Novinarski običaji. — Mostarski ,Osvit“ | 9 kojim se je kritika vrlo pohvalao izrazila. Šu- "no donijeli Spljećani onega njihova lijepoga, ma o-
marljivo preštampava sve članke 0 Mubsmedan- | radnik ,Obzorov“, koji ih je sada pripravne za ve godine ni to. Vlaho zbogom !

cima, koji izagjoše u našemu listu, a da nijednom štampu proštio. u velike ih hvali, te piše da su
nije ni spomenuo otkle ih striže. I ako to nije domaćim sadržajem, čistim jezikom i dotjeranom

lijepo, više mu zamjeramo na tome što on ove | metrikom siše s da a osobito mlagji 34 JAVNA ZAHVALA.
članke ponešto ispravlja te promjenjuje imena i raštaj prouči. Megju njima ima i ona »Pracatov Prežalosnom prigod rti

o u prigodom sm moje
značenje nekih izreka. Nadamo ge da se u budu- gušter. preljubljene dvadesetogodišnje kćeri

će neće toga dogagjati. U knjižari Pretnera i Tošovića te u našem

_ | Uredništvu nalazi se Poziv na naručbu ovih Pri- IN U

si Pišu nam iz Boke kotari il Oarics čalica, koje će od prilike iznositi 18 tiskanih ara- IRENE

kraljice naše Jelisave rastužila je i u crno zavila ka (280 str.) a zapasti će 1 fior. Poslije će koji- toliko sam i toliko primio iskaza prijate-

svu Boku. Po svim bokeškim mjestima žalobni žareka cijena biti dosta skuplja. ljstva i štovanja koliko za vrijeme njezi-

zvuk zvona javljao je narodu ovu nenadnu nesre- Franceski gosti. — Juče prispio Je pred nog dugog bolovanja, toliko u času nje-

ću. Zastave su se svukud vijale na po stijega. Lokrum orijaški franceski parobrod »Senegal“ sa zinog sprovoda, da mi nije moguće sva-

Bile su svukud obustavljene sve zabave i vanjske | franceskim izletnicima, koji su obišli i razgledali kome pjedince zahvaliti i izraziti moju
ti. Dne 17 tek. u Kotoru su bile držane | naš grad i fotografirali naše starine. duboku i vjekovitu harnost. Mojoj svojti

svečane zadušnice, a jučer dne 19 tek., po svoj Pir. — Jutros se vjenčala dražesna kćerka dakle i mnogobrojnim prijateljima i znan-

Boki uslijed odredbe presv. biskupskog Ordinari- | g. Miha Ivete gji.ca Marica sa vojničkim liječni- cima u ovom gradu, pak u Kotoru, Splje-

Čujemo, da je svukud mnoštvo svijeta pri- | kom dr. Josipom Janakom. Čestitamo! tu i Smja ovim putem iz dubine moga
sustvovalo. A i pravo je za onakovu kraljicu! — Činovničke plate napokon su uregjene. srca zahvaljujem.

Pišu nam iz Dobrote, 21 Septembra: — Čestitamo gospodi činovnicima, da im se ispunila _, Ne mogu pako zamučati da na 080-
Današnja svečanost sv. Mateja, odvjetnika mjesta, | ova nada, koja je u zadnje doba sačinjala skoro biti način zahvalim mojemu prijatelju od
bila je lijepo obavljena. Funkcionirao je presvi. | jedini predmet svih njihovih razgovora. Eto — djetinstva veleučenomu 1 vrijednome rav-
Biskup Uecellini. Naroda je bilo dosta. Vanjske | sad su mirni! natelju prvencu ofe Bonice, Dru Roku &
avečanosti, nije bilo radi opće žalosti sbog premi- Izlog. — Vrana naša slikarica gji.ca Dome vit. Mišetiću, koji preko 14 mjeseci ne-
nuća Ni. V. naše dobre i ljubljene kraljice. — Suhor izložila je jednu svoju radnju (portret) u Ren maojeto 4 200 poloeiku, M.

m dućana manifaktura gosp. Stijepa Bravačića na O Čirila ubo sE re - i
Gradska Kronika. gne koja je krasno ispala. Čestitamo oškom zilovrdnoća osobao i e a
Zadušnice za Kraljicu Jelisavu. — U Pravlj enj . vita Hrgi I ( osta . P.P. 0.0. svoga manastira
: i , — Hrgjav utisak čini
subotu na impsantnim zadušnicama u Gospi, 0 | gledat onu nepomnju s kojom se sl ate > e ttožnrivodih mojoj MD 20

nekim mjestima. Osobito ondje gdje se gnječi

valo je Rossijevu misu upravom učitelja | a milostive gospogjice i mladiće, koji svo-
poma je sr Ralik o Ms lje nogama, a je sve skoro bismo rekli  nakasno jom nazočnosti htjedoše počastiti moju
& tne zadušnice u Jezuvitima za gimnazijalce, 0000 € da ono imaju pit živine. a ne ljudi. | [NN preljubljenu pokojeicu. Molim dakle svu
u Spasu za nautičku školu, & takogjer i u pra- | za a pr a WIR >. moju svojtu, prijatelje i zuance, da prime
voslavnoj crkvi, u prisuću oblasti. — U utornik | tg bi se imao staditi, dokle praktični i jefti- ra MR valu čuvstvom neiz-

bijahu u Dominikanaca za vojsku. — U četvrtak | pi ući h
ih prirdiše Franjenc i Dominikanci u svojim tr u eć i E Arno ka mogo i petar Juričević_
pučka i gragjanska škola u Dominu. glazbe primila je iz Soline u Rumunjskoj za pri- o a sebe | svoju obitelj.

reparandija pri | pomoć glazbi franaka 70.50, što ih je megju ona-
ke-at podije. PR a mošnjim našincima sakupio naš dubrovčanin gosp.

škole do crkve. Najprvo stupahu djeca u bije- Ivo Baburica. Evala mu ! I drugi se po svijetu u | Frano Supilo upravitelj, isč ji ode !

u bijelu u u velo! rodi. 3". =
Hrvatska Radnička ruga. — Na glas | stu iskrcava radu. -— Beatrice iskrcava u Tretu. Svileni amas i nč.

i u — Galeb iskrcava žito u Veneciji — Hartington :
Ženevske trugodije Hrv. R. Zadruga" otposlala | zg putu za Rotterdam. — Zatok na poto Lice. 50 do fi. 14.68 po met. — kao crna, bijela i bojadisana Men-

zavarni

 

je ovu : i ne va svila od 45 nč do fior. 1465 po met.
N Veličanstvu Caru Franju Josipu I. Rotterdam. — Napried na putu iz Barcelone u nE E i nacrtima. Am posto :
kralju Beč. Teškom ranom, koju be. Dunav prazan. — Oskar na 22 rošao Carigrad | poreza ge E Uzorke vol
nička ruka zada srcu Vašeg Veličanstva, ucviljeni Dutetvdisnsku, da krca žito sa Italiju. — Prassat- | G. HENNEBERG OVI FANRIKE SVILE (6. | kr
hrvatski dubrovački radnici, kano ljudi, daju oduška tus iskrcava u Trstu ugljen. dvor, dob.) SURIOK.
svom dubokom zgražanju nad nečovječjem i kukav-
nijem ned kamo Ca dadu: kato podnici | Fisher PLAN u zi ,The Gresham“

I velikijem komplotima kako bi

: anaši ovijeh dana
bolno ćute nesreću, e sadesi Vladalački Dom; ka- SRE E EEE Englesko osjeguravajuće društvo na život

no Hrvati, urrijegjeni su u najsvetija čuvstva u Londonu.
i Ivo. — Kako ne vraže. Anci ima u tijem konferencama Aktiva društva do 31 decembra“
saa: s Gi ku a sesti o akt 0 muoa, koja ska pogle alvija,rigjećaš | — 1807 0 <<< < > > > Be. 100.047,870.—
ljube tako često ie. Kralje, usda- gusta. Godišnja oplata premila iL drde, i
Noom. njihovom Da je Vašem Veličanstvu mele- Vlaho. — A moše li se snat što je? iš resa do 31 decembra 1897 kr. 28.823,875.—
ma moguće, ono bi stalno bio općeniti 1 iskre Ivo. — Za sad ne; dokle ne sasi. Nego ja se čudim ki | Isplaćeno sa i inte- ;
iskas svijeta i podanika, megju se časte ko im Fabris peruoti da činu ove porksrije ... obi rene od društva
ubrajat i Ria. ose o E Kralja svo- onaki veliki Slaveni. Legaš li ,Dubrovnik“ ? (1848) < + + + ++ s E. B43,860,067,—
o ljubavi i vijernosti i Vlaho. — Da ti pravo rečen, više malo. Istuhovjetrio | U godini 1897 izdano 1468 tv,
da ove riječi u djelo pretvore i da je sasvijem u velikijem proročanstvima i u dubo- police sa glavnicu od. . kr. 67.891,867.91
se uksžu dostojni potomci svojijeh otaca. —- Dw- koj politici. Nego. čaj. Ja sam obazno da ih je Eu" cjenici i uopće sve druge infor-
zom reže e | mo siše sit i da se sakleo, bilo što bilo, da 90 vi- te muktice, kogod pismeno sapita
še neće primit na nijedan načio. maci imenovanog sastapstva, koje je dopisuje
u svijem