G\

i Bosnu
fior. > i
je predbrojen i sa došasto polugodište.

Uoči skupštine.

Na 12 ov. mj. na Sušaku sastaje se glavna
godišnja skupština stranke prava, na koju će pri-
stupiti — kako se već čuje -— veliki broj pravaša
sa raznih strana naše domovine.

Stranka prava je prvi i najvažniji faktor u
narodnom životu Hrvata, i ako se to ne opaža,
ako se sudi po vanjskim znakovima rapresentativ-
nim. Može biti ljudi koji drugčije misle i u dru-
ge stranke pripadaju. Ali načela stranke prava
tako su se upila u narod, da ih se više nije mo-
guće otresti. Stranački protivnik, renegat ili ma
ko bio u našem parodu, i neopazice ima na sebi
nešto hrvatskoga, što mu udahnuše ova jedino
hrvatska, jedino narodna načela. Danas nije kako
je bilo prije. Mi vidimo svaki čas kako tugjin i
Nehrvati uopće kore sve nas, dapače i one kojemi već
davno smatramo odmetnicima, da su pravaši. O-
ni, biva, imaju po katkat ma i sami jedan čin,
koji će dokazati, od kolika je utjecaja stranka
prava na hrvatstvo.

A što je to tako magična, te ova stranka u
sebi posjeduje? Koje je to njezino načelo, koje
se tako neodoljivo nameće ? Naj je nostavnije od
svih: Hrvatstvo stranke prava! U našem na-
rodu ima i drugih mačel«. Ali nijedno ne uhvati
takog korjena, jer neshvatljivo ili tugje.

Jedni vele: Mi moramo s Magjarima, pod
krunom Sv. Stjepana kao država u cjelini. Jedna
država ili dvije? Sami nijesu na čistu ni kakva bi to
imala bit država, ni čiji mi državljani. Nego nose
u sabor jabuke, kao dr. Tomašić, pa ih režu do
petlje i tumače s njima, & ne znaju, da se jabu-
ka, razrezana, ne može očuvati, već ili sagojije ili
ju moraš pojesti.

A stranka prava veli: mi tražimo da imamo
svoju: državu, svoju kućica; svoju jabuku ako i
malenu, ali ćijelu. Mi hoćemo Hrvateku.

Drugi opet kombiniraju visoke politike, skla-
paju (u mašti) saveze i stapljaju narode, Na pa-
piru to lako ide, na djelu malo teže. Programa i

načela izobilja za pusto mudrovanje.
A stranka prava kaže: onoliko nas ie koli-

ko nas je Bog dao. Nastojmo da budemo svoji,
valjani, napredni, — da bademo dobri Hrvati.
Treći... no ko'bi sve niiance nabrojio ?
Naprama svijem njima ustala je stranka prava i
iznijela jedu jedinu zastavu: hrvatsku ; jedou je-
dinu narodnu i državnu ideju.
I Hrvatstvo stranke prava prigrlio je, shva.
tio i upio hrvatski narod: Još se tamo-amo pomi-
če po koja utopija. Ali, kako rekosmo, načelo
stranke prava tako je impregniralo sve duhove,
da (ti i tehiote moraju pripomnati. —'
“ Ali načelo, — to je nešto spstrektna, & lju-
di sti /oaf, koji tome života daja i ideju u djelo
vljaju. Stranka prava brojila je u svojoj stedi-

gli dičitt
Izmegju svijeh
Eugen Kvaternik, i jedan i drugi
zaađajem, voljom, krepostima. A
njih rasla je felanga narodnih

 

nfih odvojiše dr. Aute Starčević i
velikani umom,

Cijenik 19 uatpetjoća £ Oprhunilim Žinie: so GNEŠNA
u kuću ustro- garsku,
s poštom : na godinu fior, 5, na pd godine for. 2:80; sa inozemstvo i utužljivi, a dopisi šalju se U

broj stoji 10 novč. Ko ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da

0 DUBROVNIKU 8  Gktobra 1898.

  
  
 

 

   
 

Pretplata i oglasi plaćaju. se. upravi ,Crvene Hrvatske“ u Dubrovniku, |
redništvu.

  

 

kve druge nagrade, osvem samosvijesti, koju uživa
pošten čovjek, kada vrši svoju dužnost naprama
narodu, čiji je sin. Inače pristaša stranke prava
izvržen je svakojakim materijalnim i inim neugo-
dnostima, a to su žrtve, koje načelo i harak-
ter, u današnjim prilikama, od njega traži.

No osvjedočen pravaš te je žrtve rado pri-
nosio oltaru domovine i cijeli ovaj list nebi do-
stojao da ispiše samo imena onih, koji su trpili
kao pristaše stranke prava.

To je naravno podavalo stranci novoga ži-
vota i snage.

Rekosmo da su njezine ideje provagjali lju-
di. No ne rekosmo da je izmegju dobrih bilo i
zločestih pravaša. Bilo je naime i takovih, koje u
pravaško kolo ne dovede mi uvjerenje ni domo-
vinska ljubav; nego začarani našim uspjehom u
narodu, pristupiše k nama iz slavohlepja ili iz i-
nih ličnih pohota. Pa kako su ovaki elementi 0-
bično ambicijozni i po naravi puni isticanja, to
stadoše raditi, a taj ,rad“ samo je škodio stran-
ci, jedno jer oni ne bijahu proniknuti njezinim
načelom, a drugo jer ne radiše radi stranke i na-
roda, nego radi — sebe.

Povijest stranke prava bilježi mnogo tako-
vih slučajeva sa pojedinim svojim članovima, kojih
se stranka vazda sretno riješila, uz manje ili veće
nutarnje krize, a onda bi išla dalje — svojim pu-

tem sve na boljak i sreću naroda hrvatskoga.

* *
>

Evo ovo je stranka koja za 12 oktobra sa-
zivlje veliku svoju Skupštinu na Sušaku u Hr-
vatskoj.

Stranka prava imala je u zadnje doba radi
gore istaknutih razloga veliku nutarnju smutnju.
Došao stran čovjek, tugj narodu našem i po ro-
du i po jeziku i po osjećaju i po mišljenju i po
svemu što nas čini Hrvatima. Ovi čovjek primio
vjeru naroda našega, naučio jezik naš i stao, bez
osjećaja, tumačiti mišljenje naše, onako kako je
on htio ili znao, pa želio da sajaši našu stran-
ku. Ali stranka prava u Banovini i Istri nije se
dala pod tugju mamuzu i dobro je uradila. U Dal-
maciji imade ih na žalost jošte, koji ili zavedeni
nekim smutljivcima, ili neupućeni u stvar, još ne
vide što i slijepi vide. Ali to neće mnogo trajati.

Srdačno pozdravljamo  pravašku skupštinu
na Sušaku, željom da ova podigne duh naroda
hrvatskoga i da mu pokaže i razvijetli put, kojim
mu je poći, ako želi sebi dobra!

Za učitelje!!

: Iz srednje Dalmacije, 1 oktobra.
Danas kad stupa u krijepost zakon 0 povi-

 

:šenju činovničkih plaća, ne savigjajoć nikomu, ':

BIKA HRV. 75

oo i
NAUCKA Ri OTEKA, DUBAOVNIK

i podučitelji ne moraju se zanimati nuzgrednim
poslovima, uzmognu svu svoju snagu zvanju svo-
me posvećivati, a učitelji još i porodicu svoju ot-
hranjivati primjerno mjestnim okolnostima.“ —
Ruke na prsa gospodo koja vladate sudbinom u-
čitelja i kažite istinu, jeste li se kada ozbiljno
pobrinuli. da smisao onog humanitarnoj paragrafa
udjelotvorite?  Nerazmjerje izmegju činovničkih
plaća, te danapokon onih poslužaika, koje će sko-
ro zastalno u krijepost, tako je ogromno, da se
učiteljstvo osjeća poniženo, te ide u susret novoj
školskoj godini, gdje ga čeka toli visoka zadaća,
razočaranjem koji ubija zanos i oduševljenje, bez
kojih nema pravog napretka u nikakvoj školi.
Veliki broj učitelja iz srednje Dalmacije.

Na hodočašću.

Erceg-Novi, 29 Septembra.

Ne znam upravo zašto, ali vidim, da su se
vijerne sluge nešto mnogo ovud užurbale! Sve po
dvojica od jedared, i to svaki iz svoga kraja, do-
laze na Cetinje ,ad audiendum verbum vegium *
— Eto tu prije neki dan odjuriše bez duška uz-
brdo Kašiković, izdavalac ,Bosanske Vile* iz Sa-

rajeva i u isti mah Jovo Kovačević, nepismeni \-
rednik , Bosansko-hercegovačkog Glasnika“, iz Bi-

 

ograda. — Kažu, da dovode nekakvu djeca na '

vaspitanje na Cetinje, jer su crnogorska prosvje-
ta i kultura, sigurno već preskočile zapadnjačku
obrazovanost. Siromašna djeca! Veći ona moraju
padati žrtvom, kad se radio sasvim običnim poli-

tičkim spletkama! — Nu takvo mu je vrijeme! — '

Na Cetinju se zorli naljutili na predlog rs-
zoružanja, kojim je car Nikola, onako ispod žita,
pokušao podvaliti Evropi. —- Šta mislite? Tolike
puške! Tolika džebana | pa sve to sad da trune u
skladištima! Ne, ne, to ne može, to ne smije bi-
ti; a najmanje (onda, kad okretm agenti-izasivači,
Kašikovićeve i Kovačevićeve bagre, onako uspi-
ješno utiru put onoj velikoj ideji, kojom %e već
nekoliko desetina godina bujno zanosi glava knez-
Nikolina! — Kašikoviću sigurno stoji u izgledu

 

kakvo mjesto ,carsko dvorskog maršala“, a Jovo

Kovaćević, koga u Srbiji me mogahu upotrijebiti
ni za sreskog pisara, postaće najmanje okružnim

prestonice! Ako, ako, ,neka # u našemu gaju na- |

raste drenova batina !“

Nu dok Kašiković i Jovo Kovačević, o tu. :

Ali ljudi Kašiković-Korčevićeve torte, uvigjaja
ipak imaju računa, da potpomaže nečije pretjera-
ne trtoglavice. ,Zasno je čovjeku kupiti kapu —

e