mv
List izlazi svake subote kroz cijelu god z
ula, avgusta, septembra i oktobra. B
po polovinu oo a . sm
na po ine tior. 2:25; za kuću &
i Bosnu Hercegovinu s poštom: na godinu fior. 5, na p0 godine for.| Za oglse. priopćeno; zahvale i-ost. plaća se 10 novč. po retku, a oglasi koji se

sec4 juna,

imadu wvije

godinu nor. 4:90,

Austro- Ugarsku,

2:80; za inosemstvo lior. 4:50, i poštarski troškovi.
Pojedini broj stoji 10 novč.

je listu

U Dubrovniku, 22 Decembra.

Eso nas da, po običaju, svršetkom godine
progovorimo našijem čitateljima par riječi. Cijelu
božiju godinu vodi se borba, pretresaju se pita-
nja, rasprave, goni se polemika, pak mora kadgod
da dogje vrijeme, da list kao takav prozbori
nešto i o sebi, 1li kako bi se drukčije reklo pro
domo.

Ulazeć brzo u devetu godinu svoga života
Crvena Hrvatska“ ne osjeća potrebe, da se iko-
me prestavlja. Hrvatski je narod već dovoljno
pozna, a poznadu je i protivnici. Ali ipak želi
da nešto kaže.

Nazad osam godina, ,Crvena Hrvatska“, izla-
zeć prvi put na svijetlo u starom slavnom Da-
brovniku, u vrlo nesretnom stanju našla je hrvai-
sku stranku. Hrvatsku stranku? . . . . Je li se
uopće moglo onda i govorit 0 nekoj hrvatskoj
stranci, kao takovoj po imenu, osjećaju i progra-
mu? Po, programu možda. Stari borioci stare na-
rodne stranke ne činise razlike izmegju Srba i
Hrvata vstajuć vijerni temeljaom programu stran-
ke, sjediujenju sa Hrvatskom. Ali kad se Srbi,
kao Srbi, odrekoše prvobitnog programa, te shva-
tanju što ga o načelu n&št narodnosti imaše na-
ši stariji ljudi, pretpostavise najbezobziralji srp-
ski eskluzivizam, oni ove ljude aastojahu da sru-
še i ostrane sa svih javnih mje+.a, u koju svrhu
združiše se sa najgorim dušmaninom našega na-
roda sa Talijanašima. Njihova namjera pogje im
donokle za rukom.

U to doba -— u povijesti našeg preporoda
doba veoma teško i po Dubrovnik i po ostalo Hrvat-
stvo — pojavila se je ,Crvena Hrvatska“, Ona je
srpsko-talijanskoj siozi suprostavila ideju Hrcafstva,
pobijajuć najžešće sve i svakoga, ko bi so u
dio, da ovu ideju dira ili napada. Dubrovnik je
hrvatski grad! Južna Dalmacija nije srpsko pri-
morje nego hrvatska semlja! Mi smo Hrvati!
Uz ova načela jurila je ,Crvena Hrvatska“ neu-
strašivo, bez obzira na desno ili na lijevo. Pri
tom pak, uvjerena da samo načela stranke prava
mogu očuvati i ostvariti Hrvatsku, našla se odmah
svojim postanjem u njezinim redovima, ne otklanja-
juć nikada sloge, sporazuma i postena zajednič-
kog rada sa drugim ilrvatima, na obranu hrvat.
stva protiva zajedničkome dušmaninu. Naši nepri-
jatelji i protivnici podižu nam toliko prigovora, možda
najviše zato što više puta ne htjedosmo pisat ka-
ko je milo osobi Petra ili Fivla, nego kako je
korisno stvari hrvatskoj. Ali neka nam u cijcio

   

M
ri

inu pita i to: subotu
BEI LSE:
a u Ot; H

sa donašanjem u i sa | sto polugodište,

1
1
|
:
i
4
ti

bi i rni
Misa no oračaju. istove ne

   

na; naši mladi ljudi postaju trgovci, učitelji, sve-
ćenici, liječnici, činovnici i dobri su Hrvati. Evo
ovo su plodovi novoga pokreta inaugurirana sa
Crvenom Hrvatskom“. Može li ko to zanijekati ?
Što bi bilo od nas, da toga pokreta na temelju
odrješita Hrvatstra bilo nije?

A protivnici? Srbi, smeteni našim napret-
kom, svakoga se srestva prihvatiše, da ga zausta-
ve. Misljahu da im savez talijanaski narodu ško-
di i odbacise ga. Prepadoše se opozicije i sakriše
ge iza ljudi u Beču i Zadru dobro vidjenih. Zatim opet
stupiše u opoziciju i opet ju odbaciše u salame-
lecima, koje je svak opazio. Ali sve zaludu, jer
mnogogodišnjim iskustvom uvjeriše se, da njiho-
voj stvari u nas zemljišta nema i da oni, sami,
kao Srbi, neće nikada u Dubrovniku učiniti sišta.

Pokušsaše zatim da pod krinkom sloge zava-
de i rascijepaju dubrovačke Hrvate, ali im varka
ne pogje za rukom. Uvjeravahu, da se oni više
nikada sa talijanašima  združiti neće. 1 evo ih
napokon u novom savezu s njima, gorem nego i-
kada dosle! U slavu toga saveza bi izabran ,na-
dobudni“ Srbin dr. Viaho Matijević narodnim za-
stupnikom, ali se zato Srbi obvezaše, da u slu-
čaju pobjede izruče izlijanskoj straući upravu
općine grada Dubrovnika. Hoćemo li ma umrću
devetnaestoga vijeka da doživemo tu sramotu u
hrvatskoj i slavenskoj Ateni? ....

Ovim korakom počinje nova era u našoj
nardaoj borbi, jer se protivnici udružiše ma ži-
vot i smrt, na uništenje Hrvatstva. Da to po-
stignu, Srbi, kako vidimo, ne žacaju se Talijana-
šima data naibolji dio. All još je stvar zanimivija,
kad se zna, da je cijelo dalmatinsko Srpstvo, kroz
Srpsko Bratstvo“ odobrilo ovaj savez proti Hr-
vatima i navijestilo nam rat. ,Lega“ i ,Srpsko
Bratstvo“ dava su proti nama uiruženi | I to
još mije sve. Pouzdano znamo, da je samo Ceti-
nje novoj koaliciji, kao i onoj prvašajoj, udijelilo
svoj blagosov, dapače je i potaknulo. Ovih dana
kad se je ugovarala srpsko-talijanska sloga, bo-
ravio je u Dubrovniku i imao sastaoke sa našim
Srbima neki P—ć, Ornogorac i na celinjskom
dvoru vrlo uplivna i pouzdana osoba. Imade ne-
kih zaakova, po kojim bi se reklo, da je ovaj
naročito zato ovamo bio i došao i kompromisu
kumovao. Dalje ne ćemo da govorimo.

Uz ave ove protivnike čeka Hevatstvo Da-
brovnika i Južne Dalmacije žestoka borba. ,Cr-
vena Hrvatska“ ide joj u &usret mirae savjesti,
jun»ćki, uvjerena da vrši patrijotičku dužaost.
Nećemo sebi pljuvati na obraz! Borićemo se po-
šteno, otvoreno, sami; borićemo se za hrvatstvo
naše. uvjerenjem da branimo jednu svetu istinu i da
puk alijediti s nama ko i dosad, i još bo-
o dosad.
to ime: Bože pomozi! A Vama, braćo i
hrvatska, čestito Vam Bušić i bošitaji

Božić.
Statistika veli, da na svijetu imade preko 800

milijuna katolika. Svijeh kraćana sk ipa biće oko

5660 milijuna. Vjeruju li svi ?.,.. A oni koji vjeruju,
vrše li svoje vjerske ditšaosti ?..... Velika i ted+

ka pitanja 1..... Ipak i sa onog koji vjeraje & ne
vrti, i sa onog koji je vjera (dar bošiji) izgubio,

se
ži

i.

OMA

nefrankiran

Pe no prima ni uredništvo ni uprava. ,

pak je još kršćanin samo po tom što su ga kao
maleno dijete ukrasili svetim otajstvom, i za sve
ove i tolike druge indiferentiste preraznih forma
imade u kršćanstvu jedan dan, koji ih ko nekom
vrhunaravnom silom dovodi u krilo i društvo krš-
ćanske crkve — a to je Božić. Božić je dan mač-
koga izmirenja otporaih sa Kršćanstvom. Najveći
ateista ; filozof koji po cijelu godinu niječe božan«
stvo i vrhunaravnost; pisac koji svoj vijek troši
ratujuć proti kršćanstvu, političar koji se ponosi
da je član slobodnozidarske sekte ; slobodni misli-
las koji iz straha od smrti, nekom zdvojaom mi-.
lanterijom diže visoko glavu i veli da nema ništa ;
pop-raspop; moralni propalica — svi ovi i još
mnogi i mnogi ne mogu, a da se ne poklone ve-
ličanstvu Božića. Vidimo po svijetu najateističnije
institucije gdje svetkuju božićne praznike. Parla-
menti Rima i Pariza sa framansonskim većinama
zatvoraju svoja vrata. Veliki svjetski listovi — i
baš oni koji se po cijelu godinu ističu u borbi
Božiću otvaraju subskripciju
djeci. Zašto na Božić, a ne
u koji drugi dan kada ne vjerujete? Odgovor je
trudan, jer ima u čovjeku nešto, protiv čega om
pe može da se hrva. To se najbolje pokaže na

 

protiv Kršćanstva, o
za darove siromašnoj

IRON 1114

narogjenje Njegovo ?

Ko sve ovo ne zna, ko na pr. ne zna
naš Božić, a čuje o velikoj moći ove slave, mislio
bi, e se tu nekim nevidjenim sjajem i bljeskom
svijet obmanjuje. A ima li tihije i skromnije sve-
čanosti nego što je Božić? Ima li čednijega. slav<

što je