ljudima dobre volje. Cijeli život naroda kršćanskih
prispodobit je životom Spasitelja Hrista. Preporod,
kušnje, pataje, progonstva, pa konačna pobjeda.
Našoj braći Hrvatima uopće, a našim prijate-
ljima napose čestitamo ove mile božićne svetko-
vine, željni da ih provedu mirno i veselo. No mi-
slimo da neki od naše — braće neće mirne duše
zasjesti za domaći stol ni veselim srcem proći o-
velike blagdane, jer će ih savijest mučiti, da
radili proti svome rodu, na korist svojih duš-
šta da im kažemo?.... Ta oni nijesu

, Pa
i dobre volje!.....

E:

ži

 

\ Naša željeznica.

Došaste godine dakle počet će, da se na
sve strane gradi nova južno-dalmatiuska željezni-
ca, koja će Dubrovnik i Boku spojiti sa ostalom
Europom. Isprvine govorilo se, da je njome cilj
čisto atrategički, jer se želi imati sveza sa zna-
menitim lukama Boke i Gruža i pograničke tvr-
gjave oko Crne Gore staviti u brži kopneni doti-
caj sa monarkijom. Poslije, kad je amo došao
Kallay, reklo se da željeznica nije nipošto strate-
gična, nego prometna: on će nastojat da se u
Gruž svrati bosanska izvozna tigovina s drvljem
i želi da obala bude pristupna najvećim parobro-
dima. Što je istina, ono prvo ili ovo drugo?

Bilo kako mu drago, mi ćemo tu željeznicu
do brzo imati. Ali ovom prilikom treba napome-
nuti nekoliko stvari, koje je dobro, da se u nas i
vanka znadu.

Prvo da su Srbi vrlo protivni ovoj željezni-
ci. To nam dokazuje govor Baljaka u car. vijeću,
onoga Baljaka, koga su narodnjaci po kompromi-
su u Beč poslali. On je na gradnju ove željezni-
ce iskalio svoju srpsku žuč, a zašto vrag bi znao,
ako ne s toga što su joj i ma Cetinju — otkle
naši srbi riječ uzimlju — nešto veoma protivni.

Nama bi takogjer milo bilo da se gradi ona
pruga Spljet-Bosna. Onaj projekat bio je sudbo-
nosan za stranku prava god. 1895. Njega je na-
rodna stranka bila razvila kao svoju zastavu, su-
prostavila predlogu adrese za sjedinjenje kao ne-
ki program sadašnjosti i s njime stupila na izbo-
re. Narod sreduje Dalmacije mislio je da će že-
ljeznica odmah zazviždati put Bosne, ako on gla-
suje za narodnjake i ne pita sjedinjenje. Od onda
brzo četiri godine, a željeznici ni traga ni glasa.
Bio prosti izborni manevar Bulata i drugova, koji
poslužiše gospodare, a ovi ih otpratiše praznijem
riječima i zatvoriše im vrata. Inače kako se ispu-
niše Bulatova obećanja ? Gdje je željeznica ?

Ali dok one nema, čemu javno napadat ili
potajno vodit neki animozitet proti ovoj južne
Dalmacije? I ona će biti korisna ovome narodu,
ako se on sam uzumije okoristit.

Drugo što bi opazili jest, da vlada, bilo a-
ustrijska bilo bosanska, a navlastito ova zadnja
koja vodi ovaj posao — ne bude u ničemu za-
postavljala domaću čeljad. U naš ima i radinih
ljudi i poduzetnih kapitalista i radnika. Pravo
je da se ovi okoriste u prvom redu poduzećem,
koje se izvodi na zemljištu praotaca njihovih. Ne
bi nam bilo milo vidjeti, da ova željeznica dove-
de amo stotine tugjinaca, koji će da zasjednu me-
nas i našemu čovjeku kruh otimlju, & sutra

mu i jezik — uz srpsko-talijanske prijatelje — u
pogibelj stavljaju. Ljudi koji sada oko ove željez-
i nice rade većinom su Nijemci i po gdjekoji Čeh.
i Hrvata, koji bi bili kadri, da do-

g

 

  
  

ostave kakvo mjesto IX. razreda. Hoće li tako biti
i kod ove željeznice, koja će trebati da pokrije
koju stotinu činovničkih i nižih mjesta? Svukud
ovdje morali bi se u prvom redu uzeti domaći lju-
di, te im pružiti prigode, da se, u koliko već ni-

jesu, u praksi usposobe.
Ako bosanska vlada bude uzeti u obzir ove
želie, onda će ova željeznica našemu domaćem

pučanstvu donijeti velike koristi. Pod imenom do-

maćih razumijemo starosjedioce zemlje, a ne ljude

odtud i odovud, koji će doći i okoristit se i na

koje gosp. Kallay često prstom upire, kad hoće jda

uspjehe pokaže. Neka ovi doma stoje, njihova nas

se korist ne tiče; domaći se gledaju i po tome se

ravna interes dotičnog naroda u jednoj stvari.

Ovo je glavno za nas. Da li
gradi željeznicu iz prometnih ili iz strategijskih
razloga, to se nas malo tiče. Naš narodm i poli-
tički interes zahtijeva, da Dubrovnik, Boka, Bosna
i Hercegovina ostanu sa ostalim hrvatskim zemlja-
ma u habzburškoj monarkiji. Naše stanje nije paj-
bolje i mi ćemo nastojat da se, po hrvatskom na-
rodnom i državnom pravu, u monarkiji popravi,
Ali van monarkije mi nemamo ništa da dobijemo.
a sve da izgubime. Naše ime, povijest, individual-
nost sve bi to — kako danas stvari stoje — is-
čezlo i mi bismo postali žrtvom slijene nebratske
mržnje, plijenom najgore vjerske intoleranciie, Za-
to je naša deviza: U monarkiji, ali ravnoprav-
ni, ne pod supremaciju Nijemaca i Magjara! A
to će se, uz pomoc drugih Slavena, postići prije
nego se nadamo. U to ime neka se južoa željez-
nica gradi bilo za promet ili za strategiju. Poj-
mljivo je dakle, da se, rad ovog zadnjeg, naši S$r-
bi kroz Baljakova usta vrlo ljute ali mu je Perić
odmah lijepo odgovorio.

 

ius +
Naši dopisi.
Kotor, 16 Decembra.

Naši protivnici Srbi i legaši pošto na sve
moguće načine napadoše našu zaslužnu općinu i
dičnog joj načelnika ocrnjujuć kako bolje znadija-
hu neprestano i načelnika i upravu i tajnika i svi-
jeh redom, sad ništa manje hoće da prestave na-
šu općinu veleizdajničkom antidinastičnom. Ko ne-
poznaje naše okolnosti a pročita dopis iz ovoga
grada tiskat u 50 broju , Dubrovnika“, takovom
će smatrati našu općinu. Za proslavu Jubileja pa-
ime naša općina nije se niti pobrinula ,da rasvi-
jetli ono baš što njoj pripada.“ A znate li zašto?
Dubrovnik“ veli jer je ,utrošila priličnu svotu
novaca oko kićenja i rasvjete ,Hrvatskog Do-
ma.“ —  Blagajnik je naše općine činovnik Jovo
Kadija, poznati srpski delija. Kad , Dubrovnik“
znade reći, da je općina potroši priličnu svotu za
rasvijetu ,Hrvatskog Domv,“ sigurno je da zma-
de i kolika je ta svota Pozivljemo stoza ,Du-
brovnik,“ da iznese tu svotu. U toliko izričitu u-
moljavamo općinskog blagajnika činovnika gosp.
Jova Kadiju, Srbina, da svojim potpisom očituje,
koju je svotu on kao blagajmk isplatio iz općin-
ske blagajne ga rasvijetu našeg , Hrvatskog Do-
ma.“ Ne dadeli ovo očitovanje gosp. Jovo Kadija,
mi ćemo smatrati dopisnike , Dubrovnika“ pro-
stim lažcima i klevetmic:ma, a list , Dubrovnik“
stovarištem najsramotnij:h laži i najogavnijih kle-
veta. — Na ostale laži ,Dubrovnika“ ne ćemo
se niti osvrnuti! —

Kotor, 18 Decembra.

Nijeste pogodili, gospodine uredniče, kad
ste ono u zadniem broju cijenjene naše ,Crveae“
natu«nuli o vjetriću koji piri iz palaće kod $,
Šimuna. Vjetrić piri i obično razblažuje, & ono je
vihor koji lomi i pali sve što je naše koji briše
našu prošlost, koji kida naše stoljetae ustanove,
koji nas tjera da selimo, ko što su naši stari se-
liti morali izmegju sile odozgor i nepravde ili
mrzla nehajstva upravo odavle odakle se nadija-
smo da će nas sunce razgrijati. Ovo malo rijeći,
gospodine uredniče, vojna je historije Boke Ko-
torske devetnaewtoga vijeka, pa kad sada, upravo
sada ne samo vidimo čudno raspoloženje zadar-
skoga Eolusa, već i kušamo mrzžle njegove mla-
zove A Pak > na Daj det
nijesu pog i, ili ljudi koi su postavljeni da
bdiju, zar moraju ovdje pod Lovćenom da izvrše

svoje šegrtništvo ? !
Kotor, 21 Decembra,

Nije nas amo ni malo iznenadio kompromis
sklopljen i u vaših ,Srba“ i tilijanaša. Vasi
»Srbi“ kao svukud ,Srbi“ spravni su vavijek sdru-
žit se s najvećim narodnim dušmanima, samo da
škode Hrvatima, svojoj braći, dok ujedno na sve
m. vazda g e - slozi i 0 gr

solidarnosti. ompromisvm

ovo slavenske duše. Ne >

F
g

sad ,Jedinstvo“. On

ipak monarkija

  

Pogled po svijetu.

Austrijski parlamenat odgogjen. Slaveni de-
snice vrlo su nezadovoljni, je Thuu skanjiva da
udovolji njihovim zahtjevima. — Vlada u Ugar-
skoj spravna je u boj proti opoziciji ga skrajnjim
srestvima. — Položaj u Španjolskoj radi karlistična
pokreta vrlo ozbiljan. — U Italiji vlada na muci
radi financijalnih neprilika. — Očekuje se dola-
zak Dreyfussa u Francesku. — Njemačka izganja
iz svoje države Dance, a ovi iz svoje njemačku robu.
Sva je Skandinavije u tome složna. Računa se da
ćestim Njemačka da izgubi godišnjih 200 mil.
maraka.

Domaće vijesti.

Pišu nam iz Spljeta: — ,Awmošnji narod-
njači u Čitaonici ljute se da Hrvati u Dubrovni-
ku nijesu prihvatili kompromis Srbi.“ 3

Ovako naš dopisnik. Spljetski narodnjaci, to
su većinom vijerni dra Bulata — ljudi bez ikakva
načela kao i vogja im, koji n: maju hrvatskog čuv-
stva, nego ga umjetno i nenaravno ističu, a go-
vore i misle talijanski. Njima je stalo da uzdrže
svoj klimavi položaj u pokrajini, pa bilo s Srbima,
s vladom, s talijanašima (na Visu itd) s kim mu
drago; za i proti sjedinjenju, to je njima doveta.
Sjedinjenje je za pjih neka sekantna ideja, koju
vlada mrko gleda, zato bi se oni drage volje jav-
no odrekli, da ih nije strah od pravaša u narodu.
Njima je glavno njihov položaj. Nije čudo da ovi
ne odobravaju hrvatsku ideju, koja nas je u Du-
brovmku vodila, kad smo onako postupali. Oni su
se prepali, da je u došastim izborim u Beč izbor
Borčića srpsko-talijanaškim savezom postao nesi-
gurmji, a to je njima glavno.

No splitski narodnjaci mogu prištedit svoje
kritike, jer ih dubrovački Hrvati neće uvažiti. Po-
gubna politika splitske narodnjačke klike kriva je
u Dalmaciji mnogom zlu i razdoru. Zato bi bolje
bilo da mas sebićnim savjetima poštede.

Promocija. — Pišu nam iz Graca: Na 19
ov. mj. promoviniu je na čast doktora sveukupne
medicine naš vrli pr.jatelj i čestiti Hrvat gosp. Vlaho
Poljanić iz Potomja na poluotoku Pelješcu. Živio!

Hrvatska gimnazija u Istri. — Kako je
poznato, vlada je napokon udovoljila želji većine
pučanstva Istre, te će podigout jednu hrvatsku
gimnaziju Za mjesto odabran je Pazio hrvatski
grad sa hrvatskom općinom. To je talijan:se uči-
nilo izvan sebe, jer Pazin oveći grad, na uajvo-
ljem položaju u srcu Istre. Počese mahnito pro-
testirati. Trst se stavio na čelo pokreta. U ne-
djelju u tršćanskoj Politeami imao je biti veliki
javni meeting. No na meet:ng dogjoše i socijaliste
i Slovenci, koji upriličiše takovu protudemonstra-
ciju, da iredenta nije mogla ni prvi govor izreći.
Poslije je došlo do tućajave i iredeata je pobje-
gla. Prvo meetiaga prijetiše Talijani: Trst će pro-
govoriti ! a sada se Hrvati i Slovenci rugaju:
Trst je progovorio !

Gimnazija u Pazinu sveisto će se podići, a
tomu im+mo zahvaliti mudrom, oprezaom, ali o-
dlučnom i patrijotičuom nastojanju omih dičnih ua-
ših prvaka Spinćića 1 Laginje.

Hrvatski sabor imao je prošlih dana vrlo
burnih sjednica, nadasve, kad je došao novo-, iza-
brani“ zastupnik Pisarovine g. Vuksan. Združena
opozicija patrijotično vrši svoju zadaću. Samo bi
preporučili, da se gg. Š. M. i D, S. čavaju nekih
naprasitosti, da spekulanat F. ne tjera 1z toga
svoj ličai profit.“ Hrvatski narod želi slogu na
temelju, hrvatskih načela, koja isključuju sadasaju
nlagodbu“ s Magjarim.

»Bihać“ hrvatsko Društvo za iztraživanje
domaće povjesti u Spljetu, držati će dae 27 pro-
sinca t. g. na 11 s, jutrom svoju redovitu godi-
šnju sjednicu u Općinskoj Vijećnici ovim -
nim Redom: 1. Izvješće Upraviteljstva o društve-
nom radu kroz godinu 1898. 2 Izvješće Strukov-
nog Odbora o zaaustvenom radu kroz god. 1898,
o iznašašću starohrvatske crkve Sv. Marije od
Otoka u Solinu i natpisa hrvatske kraljice Hele-
ne, 3. Izvješće Blagajnika 0 ekonomićnom stanju
Društva. 4. Izbor odstupajućih Upravitelja. 5. Ko-
uačno uregjenje odnošaja sa braćom Katalinić iz
Kaštel-Novoga glede zemljišta na ,Mirih,“ sa Cr-
kovinarstvom crkve Vranjic-Solina glede
nog zemljišta Gospe od Otoka u Solinu. 6. Slu-
čajna nabava jista u ,Rižinicam“ u Solin“
skom Polju u svrhu izkopina, i nabava glike sr-
dara Smiljsanića us S
7, Eventualni predlozi. Pozi
novi ,Bihaća“ na ovu sjednicu, &

— Umoljavamo naše cijenjene predbrojnike,
da obnove pretplatu, — Zaostale pako molimo, da
se, barem na koncu godine, nas sjete i pretplatu
nam podmire,

Hrvatski salon. — Primili smo

. “