ći sveti dan, prekrštenih ruka gledaju tugjinsku
invaziju, dok mnogi -od njih stupovi su sistema,
koji nas bije. A mnogi prostodušni Hrvati slušaju
zablenuti ove lijepe i bručne fraze, pak vjeruju
onim. istim, koji ih uče, da ni Hrvatsku nećemo u-
jediniti, da ćemo mi izvesti ovo veliko djelo —
kada ? Kada Bugari, Srbi, Česi i drugi izgube
glavu; pak se stanu odricati sebe i svega onoga
što su na temelju svojih narodnih i povjesnih pra-
va stekli ili idu da steču!

Tendencija ovijeh nauka očita je. Hoće se

da se pocjepka Hrvatstvo nadijevajuć mu  svaka-
kova imena, koja bi poslije nesložna bila, pak da
se nad njegovim rasapom zavrze kolo nijemaca,
magjara, talijana, a uz to na žalost i braće
Srba. Jer ako se mi budemo baviti slovin-
stvom, jugoslaveastvom i inim umjetnim nazivima,
posve je naravno, da ćemo bataliti i sjedinjenje sa
Hrvatskom i naše hrvatstvo i u isto doba odreći
se svijeh prava, koji su posljedicom ovoga imena.
Dalmatinac može da iste aneksiju jedimo na te-
melju historičkih i narodnih prava hrvatskih i ni-
kako drugačije.
Zato ne slušajmo ove podmukle ili ludaste
insinuacije. Budimo dobri Hrvati i ništa više, kao
što su Bugari — dobri Bugari, Česi — dobri Če-
si. Istina je da Prusi neće pruzizam nego se z0-
vu Nijemcima, no po ovim teorijam Prusi bi ima-
li odbaciti i Nijemstvo, pak se nazvati Germani-
ma, t. j. imenom cijele obitelji u koju spadaju i
Danci, Švedi, Englezi, Holandezi itd. Ko bi im to
predložio, Nijemci bi ga otpravili u buduću. Prvi
Srbijanci bili bi ludi, kad bi pod kojekakvi na-
zivima došli, da se s vremenom ,uokvire.“ Zato
se tvrdo drže svoga srpstva, na drugo ne okreću
glave i pravo imaju.

Kad budemo dobri Hrvati, mi ćemo eo ipso
postati i dobri Slaveni, čija smo čest. Naša snaga
i narodna svijest biće snaga slavenstva, jer smo
njegove obitelji. Ali ako budemo lutali i ševrdali,
sad tamo sada amo, nećemo nigda biti ništa, ne-
go će se svijet s nama rugati, a povjesničari nas
prikazivati kao unicum ovoga svijeta, kao narod
koji u svojim najtežim časovima nije drugo smi-
šljao, nego kako bi se lakše odrekao svoga imena.

 

Naši dopisi.
Ston, 5 Januara.

Bljutavi ,Dubrovnik“, kad nije sretan da na-
dje pristaša u Konavlima, prodičio se dopisnikom,
Ali su u laži kratke noge veli se, a po svoj pri-
lici isti piskaralo, da se vele ne razbija pamet
gonetajući, koji bi mogao biti, sam je sebi nadje-
nuo ime topčija, jer je laži i bumbe izvalio. Ko-
navljanin svakako nije; jer konavljanin ne bi Ba-
čiću promjenuo ime; a po člančiću lahko bi mo-
gao imenovati uz naslove toga gospodina, a nado-
vezati još štogod što mu ne bi baš od dike bilo.
Elem, na jednu ću samo odgovorit. G. Topčija
spominje nekakve crvene bječve. A što bi mi, kad
znade da ima 10 godina da ih mogu nositi? Ali
uhvam ako mi Bog podari zdravlje a podrži pa-
met, da kako ih nijesam do danas nosio, i ako
imao pravo, neću ni unaprijeda. Ako sam pak
nazad mjeseca izjavio da neću se primiti kandida-
ture na to me nijesu vodili maljušni i sebični raz-
lozi, nego veoma važni i takove naravi, da svaki
pošteni čovjek u mom položaju ne bi bio drugči-
je postupo Svakako to je posao stranke, koja po-
sve sam uvjeren begeniše moje značajno ponaša-
nje. Mojoj braći u Konavlima, i onomu junačkom
i nepukolebivom narodu moja srdačna hvala, jer
su me željeli. 1 ovom prigodom ja ostajem haran
i preharan; utjeha mi je da sam postupao kako
mi je poštenje nalagalo; i da neće uz moje ime
biti prikopčane neke izborne srpske manevre, ka-
kve smo u pokrajini doživjeli. A. L.

Kotor, 13 Januara.

(Crkva Sv. Nikole i još koješta.) Poznata
vam je velika katastrofa, koja se dogodila na
pravoslavno badnje veče, kad je u požaru uz voj-
nički magazin izgorjela i grčko istočna crkva sv,
Nikole. Srpske novine doniješe o tom požaru op-
širne dopise, jer se poglavito njih tiče, a mi vam
možemo samo natuknuti, da onake pobune i ono-
ga straha još u Kotoru ne bijaše, jer se svak bo-

jao, da 86 cijeli grad ne zahvati, čemu no jo teš+
kom mukom izbjeglo. Šteta je neprocjenjiva. Ra-
zumijemo žalost našijeh hrišćana i mi joj saučes-
tvujemo, jer je izgorjelo zbilja veliko blago, pak
njihova tuga pojmljiva je. Ali u ovom jadikovanju
pobjeglo im je nešto što mi kao Bokelji i kao
Hrvati ne možemo propustiti. Poznati M. na pr.
ovako jadikuje u dopisu .iz Kotora: ,Zora je po-
čela da puca kad je plamen prestao ..... Kad je
pošljednja greda sa krova pala i tijem plamen u-
ništio pošljednju svoju žrtvu, činjelo mi se kao
da je to pošljednji pozdrav do pred nekoliko sati
veličanstvenoj i najljepšoj pravoslavnoj crkvi na
našem primorju.“ — Pravedno je da se zna, a
Srbi su sami morali to spomenuti, da to nije bila
pravoslavna crkva, nego su je oni nama oteli. Cr-
kvu sagradiše velikim trudom oci Dominikanci god.
1545, te su je velikim žrtvama Bokelja krasili i
uzdržavali sve do početka ovoga stvljeća. Tekar
tada prešla je ona u ruke kotorskih Srba. Poklo-
nila im je jedna hrišćanka, koja je kod francezkog
zapovjednika uživala veliku naklonost. pak se je-
dnom s njime pokartala o rečenu crkvu. Povijest
nam ne kaže koji bijaše njezin zalog, ako izgubi,
ainetreba, kad je ona igru dobila i 8 njome ovu
crkvu. Ova vijestica povijesti ostala je u peru do-
pisnika g. M.

Naši srbo-talijanaški protivnici, koji u ko-
turskim izborima doživješe grozan poraz, sada ne
znaju ništa pametnije nego da jedan drugoga za
nj krivi. Oni su se nadali, da će ih vlada i ruka-
ma i nogama pomoći, a po novinama su pisali, da
je vlada za nas Tako je ,Dubrovnik“ javio, da
će se po glasovanju vojničkih činovnika najbolje
vidjeti ko uživa njezinu milost, jer da su ovi do-
bili nalog za koga imaju da glasuju. Srbi se na
izbor me prikazaše. Nijedan vojnički činovnik nije
dao svoga glasa.... . Po njihovoj pisaniji ovo bi
riješavalo čvor. Nego kako rekoh u ljutini jedan dru-
goga tuži. Dr. Rade Kvekvić viče na g. Iva Giunia, jer
da je on svojom prisutnošću u Unione Cittadina ra-
strovao srpsko-talijansku slogu. Nepravedna tuž-
ba, kad sva Boka zna, da g. Gjunio nije štedio
truda ni vremena, da uspjehom okruni svoje od-
metništvo. On dru. Radi vraća šilo za ogojilo, pa
govori da je on glavom kriv, a kad g. Gjunio go-
vori: parlo io, parla Iddio — tako je! Gjunio
veli, da bi ih: vlada;bila pomogla i svijem Kotor-
skijem činovncima, koji se osjećaju Hrvati, zabra-
nila glasovati, ali da je Kvekvić odviše izložio
srpsku stranku, kad je išao na Cetinje, tamo de-
putacije izvodio i govore držao. Ovako se oni iz-
govaraju, te nijedan neće da vidi, kako je njih
kotorski puk osudio i porazio, jer mi nijesmo Sr-
bi već Hrvati

Uz ove glavobolje stiže našeg Radu i dru-
ga, menadoa. Račeta mu prijeti, da je došao i
pjegov dan, a Rade mu, čini nam se, ima na mno-
go da odgovara, pak je siromah na velikome ču-
du. — Da ste mi zdravo! Kotoranin.

Budva, 14 Januara.

Gosp. uredniče! Molimo Vas, da ma ime i
pod odgovornost budvanskih Hrvata priopćite o0-
vaj dopis. U samozvanom , Dubrovniku“ bi uvršte-
na prigodom smrti načelnika Auzvlovića, vijest
koja je uzrujala sve naše gragjanstvo, pak i same
Srbe na općini. Tu stoji da je pokojni Anzulović
bio veliki Srbin, da su ga Hrvati radi toga mr-
zjeli ,š činili mu svakojakih neprilika, tako da su
mu prije nekoliko godina posjekli vinograde i na-
nijeli mu veliku štetu.“ Kad ovakovih laži prima
taj list, onda se ne čudimo što nam je mučna bor-
ba sa protivnicima, koji se sličnim srestvima slu-
že. Sva Budva zna ko je taj dopis sastavio i po-
slao, a čujemo da je općina poslala ispravak na
uredništvo toga srpskog lista. Dopisnik se možda
podrugiva, jer nijesu Hrvati Anzuloviću vinogra-
de posjekli, nego su sami Srbi iz stranke dopis-
nikove pokidali bili loze trojici Hrvata, & to rad
toga što dupisnikova strauka nije prodrla na op-
ćinskim izborima proti Anzuloviću, za koga su
Hrvati odlučili. Bijaše radi ovog pustošenja uap-
šeno i kažnjeno 6 Srba. — Ovako stvari stoje, &
dopisvik imao je obraza, da nas Budvanske Hr-
vate prikaže kao palikuće i osvetnike političke
mržnje ! Nema dvojbe, da će sve srpske novine
preštampati ovu bezočuu laž ,Duhrovnikova“ do-

plsnika, pak ih zato | vi u me naše naprijed
pobijte. Budvanski Hrv:i.

 

Pogled po svijetu.

Muravjev. — Ovo je ime sada po svim
novinama svijeta, jer se tako zove novi ruski. mi-
nistar izvanjskih posala, koji je u utornik bio i-
menovan. Grof Muravjev bio je do sada poglani-
kom Rusije na danskomu dvoru. U Berlinu nijesu
ga pozdravili, dok drugi hoće da: mu je car Vi-
lim II veliki prijatelj. Muravjev je razmjerno mlad
čovjek (52 god.) Njemački listovi donose ovo i-
menovanje kao pobjedu upliv& careve majke.

Kuga. — Strašna vijest iz Iodija: kuga!
Odavna nije bilo njezinih strahota. Umire ih na
stotine, na tisuće, usprkos svemu nastojanju en-
gleskih liječnika, koji i sami podliježu. Narod bje-
ži iz Bombay-a. Države poduzeše mjere, da se n&
uvuče i u Europu. Na Lloydovu parobrodu .,lin-
perator“ pojavio se slučaj, pak će u Egiptu čini-
ti kvarantenu. :

U Italiji izgubiše svetoga i pobožnoga kar-
dinala Sanfelice, napuljskoga nadbiskupa. Držaše
ga kao jednoga od najozbiljnijih kandidata za na+
sljestvo Lavu XIII. — Zarobljenici se po malo vra-
ćaju iz Abisinije. Ni jedna ni druga vlada nema
volje da rat obnovi.

 

Domaće vijesti.

Hrvatski sabor opet je otvoren. Sada vi-
jeća o tiskovnome zakonu, koji je očito naperen
proti opozicijonalnoj štampi.

Nedostojno. — Neka gospoda u Zagrebu,
kojim je sve zazorno što se ne klanja stanovitoj
osobi, drznuše se, da u više navrata napadnu one
dične rodoljube što se zovu Spinčić i Taginja, 0-
crnjujuć njihov rad za hrvatstvo bijedne Istre. To
je izazvalo veliko čuvstvo ogorčenja po domovini,
tako da je isti inače vrlo oprezni , Narodni List“
izišao iz svoje reserve i otresao dvije tri dotičnoj
družini, koja je ime našega pokojnoga prvaka u-
zela, da zlorabi u svakakve svoje svrhe. Ove
nje i pogrde stanovite družine i njihova lista, na
sve one, što se ne povagjaju za njihovim gospo-
darom, prevršile su već svaku mjeru, pak je skraj-
nije vrijeme, da pokrajinska štampa izagje 1z svo-
je šutnje i tome na put stane. m

Dr. Ivan Crnčić. 4 — Na vodokršte pre-
minuo je u Rimu kanonik kaptola sv. Jerolima di.
Ivan Crnčić, koji je zaslužan kao hrvatski povjes-
ničar. Vječni mu pokoj! — Ovom prigodom na-
pomenuti je da ilirski kaptol, negda dika Hrvati
sasvim je propao, jer tamo je sve u potpunom
neredu. Sv. Otac Papa vrlo je nezadovoljan s pji-
me, pak će ga, kako čujemo, i raspustiti, ako se
hrvatski biskupi na vrijeme ne pobrinu i složno
ne urede, da ilirski kaptol opet na novo procvjeta.

Mostarski načelnik Ibrahim beg Kapeta-
nović umro je u 56 godini svoga života. Ibrahim
beg brat je poznatog pisca Mehmed bega Kape-
tanovića, potječe iz ugledne porodice hercegovać-
ke, no oba brata bijahu pristaše bošnjaštva.

Dalmatinska željeznica. — Prolazi go-
dioa za godinom, sabor za saborom, zasijedanje
za zasijedanjem a dalmatinske željeznice nema te
nema. Nema jošte ni izgleda, da će joj se sreća
nasmijati, pak se probuditi u kakvome proračunu,
zato ,Bosanska Pošta“ punim pravom se ruga, jer
oni su onamo odavna gotovi. E, ali ona ne zna,
da se u nas ide polagano.

Pišu nam iz Beča. — Hrv. ak. druš. ,Zvo-
nimir“ priregjuje 12 februara o. g. u prostvrijam
Ronachera u slavu svoje petnaestgodišnjice svečani
koncerat s plesom uz Dobrobotno sudjelovanje o-

e pjevačice na c.k. Karl-Teatru u Beču gji.ce
aule pl Gjaj, dvorskoga kvarteta Fitzner-2ert,
potpune vojničke glazbe I. Bosansko-Hercegovačke
pukovnije i tamburaškog društvenog zbora. Čist
prihod namijenjen je postradalim Zagorcima, Dal.
matincima i Bošnjacima. — Odbor.

Matica Hrvatska. — Brzo će početi ra-
zašiljanje kojiga naše Matice. Ko.je skasnio neka
pobrza do povjerenika, da mu knjige na vrijeme
stignu.

Novi književni list. — Primili smo prvi
broj Lovora novoga književnoga lista, što ga je
pokrenuo naš mladi pjesnik Rikard-Katalinić Je-
retov. U njem ima nekoliko sastavaka R. Katali-
nić-Jeretova, dr. A. Tresić-Pavićica, Petra Kuni-
čića, Nikole Ostojića, Dinka  Sirovice, Dujam-
Srećka Karamana itd. Sve su ovo naše mlagje si-
le, no nadamu se da će ih Lovor još oko sebe
okupiti. Želimo mu svaku sreću i, što je najviše,
dobro zdravlje t. j. tačnijeh predbrojnika.

Grof Bonda srpsko talijanski zastupnik u-
činio je predlog, da se u Spljetu osnuje niža ta-
lijanska gimnazija. Brzo su izbori pak se gosp.
grof preporučuje. Slučaj htio, da je tada većina