4:50, na po godine tior, 2:25 ; za Dubrovnik sa donašanjem
i Bosnu inu s poštom : na godinu fior. 5, na po

š
tior. 450, i tarski troškovi

Pojedini broj stoji 10 novč Ko ne vrati list
je predbrojen i za došasto polugodište.

S kruške na jabuku.

Nigdje ne bijaše više konfuzije za prošlijeh
izbora što u Boki. Onamošnji Srbi nikako ter ni-
kako ne hitjedoše, da biraju svojijem zastupnikom
dr. Kvekvića. Ovaj Kvekvić mora da je vrlo slab
političar, kad j6 u malo doba, u svojoj stranci, a
protiv sebe umilo da uzgoji onaku opoziciju. Po
kompromisu službenim kandidatom srpske stranke

| bio je jedino. predloženik srpskoga kluba, a ovaj
se izrazio za Kvekvića. Ali većina srpskijeh bira-
ča neće da) iu poda svoje glasove. Po kompro-
misu hrvatski birači narodne stranke moradoše da
ga podupru. Ali bokeški Hrvati ne izjaviše se pri-
stašama narodnjaka. Dogodio se upravo jedan ka-
08. Niko nema toliko anktoriteta, da imponira po-
sluh. Jedini je valjda Sava Bjelanović to po ne-
kad mogao, ali on je taj čas ležao u mrtvačkome
odru. Da sada ?

Kad je bilo dogorjelo, što no riječ, do noka-
ta, skočio se urednik službenoga lista crnogorske
vlade g. dr. Lazo Tomanović, da on metne reda.
Otišao a Risan i nagovarao rišnjanske birače da
glasuju za dra. Kvekvića. Potrči onda natrag u
Hercegnovi pak do Kamenara sa naročitvm .bar-
kom, pohagjajuć mjesta gdje su stanovali birani
birači, koje je nagovarao, molio i inače oko njih
radio. Tako se događi čudo ne vigjeno. Najžešći
protivnici dra. Kvekvića, kao rišnjani i neki nov-
ljani, postadoše mu najbolji privrženici. Ali dr.
Lazo strepio je, da se u Kotoru ne.dogodi izdaja.
Zato na dan izbora mogao si ga vidjeti kako svje-

Ait € iti

tuje, naregjuje, viče. Poslušaše ga. Većina srp-'

skijeh birača poklonilo je svoje glasove njima o-
| mraženome dru. Kvekvića i on bijaše izalran na-
|  rodnijem zastupnikom Boke Kotorske. A i doša-
stu subotu službeni list crnogorske vlade izkaže

mu svoje moćno zadovoljstvo, .spomenuv kako st.

protivu njegova izbora ,mnogo radilo.“ : ,

Ovdje ne treba nikakvijeh komenata. Jedino
što će Hrvati iz gornjega fakta da povuku neke
zaključke. Logika je njihova očita i neumoljiva.
\ Mi smo i otprije znali čiji prsti miču: sa onim hr-
vatoždenim marijonetama, koji pod imenom srp-
skim pobijaju hrvatstvo naše jadne Dalmacije, pak
je ovo :8amo jedan dokaz više. Ne znamo samo

hoće li neki Hrvati iz toga šta da nauče.
* o *

«3 *

U Zadru prigodom izbora za gradove narod-
na-hrvatska stranka postavila je svojim kandida-
tom g. Antu vit. Šupuka. Po komipromi*u  pra-
vašim ovi bijahu dužni da glasuju za ovoga kan-
didata, a po kompromisu %sa' Srbima i takozvani
Srbi. U Zadru je većina talijanaška, Badilo:se da
se oko hrvatskoga kandidata okupi što više hrvat-

| skijeh — ili, ako hoćete, slavenskijeh — glasova.
| Pravaši su do jednoga svoje obveze' savjesno odr-
žali, premda je Šupuk stari njihov, protivnik. Aii
tu se nije gledalo na osobu, Radilo seo ugovoru,

o poštenju i o načelu. ii
*.\ Srbin: dr. Baljak,;& 28: njim i drugi: zadarski
_ Srbi: ostentativno: izostaše i :ne glasovake: za Šu-
| puka i to baš onaj Baljak; za koga stu dva dana
| prvo Šupikovi šibenski birani 'birači' predali svo-
| je' glašove, kojim ima “da zahvali 'wvojć' zastupni-
čko mjesto. On. nije htio da glasuje za:Šupuka,
koji je prekolani
| bin mjesto pravaša pogje u zadarski sabor! Evo

List izlazi svake subote. Cijena mu je unaprijeda u Otpravništvu lista: na godinu fior.

kad mu pretplata mine, smatra se da

volio, da iz njegova kotera/ Sr-.

(

U DUBROVNIKU $. Aprila 1897.

u kuću i za Austro- Ugarsku,
godine tior. 2:50 ; za inozemstvo

 

 

ovolika je mržnja Srba na Hrvate i Hrvatstvo,
ma kako se oni zvali, ma kojoj god stranci pri-
padali, mržoja koja tamo i amo umije da se gdje-
kad i priđuši, no ipak izbije na javu u najnedu-
žnijoj prigodi, da pokaže čuvstva što ih prema

nama goje ova naša vajna braća.

* *
GG

Srpski listovi puni su ovijeh dana sloge sa
hrvatima. Njihovi stupci kite se nekijem članci-
ma prenesenijem iz stanovitoga tobož hrvatskoga
lista. U tijem člancima izrugavaju se neki naši
mladići hrvatskome narodnome i državnome pra-
vu. Srbi to u ime bratske sloge preštampavaju,
baš oni Srbi koji nijekaju eksistenciju hrvatstva.
Oni vele da se je hrvatska omladina ,opametila,“
da je pristupila slavenskome kolu i bratskoj slo-
zi, a oni jadni mladići misle, da je tako — u ime
realizma i slovjenske uzajamnosti, koja im je uvi-
jek na ustima!

Mi se Srbima ni malo ne čudimo što ovake
budalaštine hvale. To njima ide u prilog, u koli-
ko one malo po malo učine, da dotičnik te ih
pripovijeda, ako je Hrvat, omlohavi i izgubi vje-
ru u budućnost naše domovine. Njegovi drugovi
stanu ga onda izbjegavati, prezirati, a oo da im
se osveti uskoči u Srbe. Ovakovih pfebjega voju-
je danas došta u srpskoj vojsci. Srbi pak zdušno
podupiru ovakove nazore — u zemljama hrvat-
skim. Oni u tom slučaju nemaju što da izgube, a
mnogo da dobiju; oni ostaju ipak Srbi i žestoki
Srbi usprkos svoj slozi i lijepijem riječima, kojim
darivaju ovake Hrvate.

Jeste li nas razumjeli? Za ovijem ide taj
tobožnji ,bratski“ pokret, kome je duša — Pavle
Jovasović urednik ,Srbobrana“ u Zagrebu, onaj
isti, koji nam u svakom broju svoga nesretnoga
lista pripovijeda, kako smo mu ukrali jezik i sve
jpnajviše pjesnike hrvatske od Preradovića do Ka-
čića. Ona je apostol ove kukavne sloge, koja se
slžila da izrugava našemu narodnome i državnome
pravut. Jeste li razumjeli vi mudri ludorije, koji
hoćete da solite. pamet narodu i rodoljubima
hrvatskim ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
  

* *

*

Izbori su svršili, parlamenat se otvorio. Sada
svaka stranka čini svoje račune.

Ako poslušamo. naše Srbe, to su oni u ovi-
jem izborima pridonijeli narodnjacima Hrvatima
tešku žrtvu i veliko popuštanje. Oni su im žrtvo-
vali skoro sve što su imali i na ovaku žrtvu hr-
vatska većina u Dalmaciji neće da se smiluje i
da prizna da je ova pokrajina i srpska i hrvatska
nego veli: Dalmacija je hrvatska zemlja sa lije-
pim brojem Srba. A_mi nećemo — vele Srbi — da
nas oni tek priznaju, da smo tu. Hoćemo polovinu,
| Sjećamo se kad su pravaši izjavili jednu
svetu istinu: da u Dalmaciji žive samo hrvatski
narod katoličke i pravoslavne vjere. Ako se pra-

povima i kalugjerima, koji im ,srpskom“ vjerom
ucjepljuju ;i narodno srpstvo, —' Oada su naši
Srbi vikali i pisali nemile članke sa sensacijonal-
nit naslovima: ,Nema Srba??!!“ jli: , Ima Sr-

u nas neka narodnost. A
priznadoše, sad imto priznanje nije dosta, već ho-

jine naše!

  
  

voslavni nazivaju Srbima, to se ima zahvaliti po-

ba!!'“ i tražili da ih Hrvati priznaju, da su oni

(mo li pr&vo.
sada kad ih narodnjaci |

će da s njima na pola podijele javni život pokra-

  

Pretplata i oglasi plaćaju se upravi ,Crvene Hrvatske“ u Dubrovniku, a dopisi
šalju se Uredništvu.

Za oglase, priopćeno, zahvale i ost. plaća se 10 novč. po retku, a oglasi koji se
više puta tiskaju po pogodbi i uz razmjerni popust.

Rukopisi se ne vraćaju. Listove nefrankirane ne prima ni uredništvo ni uprava.

 

Jer oni su se u ovijem izborima žrtvovali.
Za ono 70-80 odlučujućih glasova što ih dadoše
hrvatskome  predloženiku u  srezu veleporeznika
dobiše od narodnjaka jednoga srpskoga zastupnika,
u kotaru gdje nikada Srbin ne može biti izabran.
Inačije svoje glasove bili bi, bez ikakve sebi ko-
risti, dali Bondi kao i god. 1891. Narodnjaci su
im dali jednoga zastupnika i prištedili novu bru-
ku srpsko-talijanskog saveza —-+ koji u: mnogo
krajeva još i danas opstoji. "Po njihova: pisanju
Hrvati narodnjaci moraju im biti još i zahealnit

Pak još neki naši ljudi bulazne o slozi.:Ne+
ka sutra dogje na tapet jedno naše: načelno pita+
nje, kao sjedinjenje, mi ćemo Srbe vidjeti u: prvim
redovima naših dušmana. Evo ovoliko vrijedi ta
tobožaja sloga !

* 3 *

Mnogi će nas čitatelj da upita: Zašto mi
sad ovako pišemo?

Mi pišemo ovo i ovako jer nećemo da še
mute pojmovi u našemu jadnomu narodu. Našlo
se Hrvata koji svoju braću izdaju i vole 'tugjinia
nego svoga: svedoče istarski izbori V. kurije. No
to je bio zavedeni puk. Našlo se Hrvata koji se

usudiše narugati hrvatskome državnome! i narodi
nome pravu: vuo vam Ornkovića i ovijeh mladića

u Zagrebu i u Pragu. Oni su'se doduše uputili
sa različita stanovišta, ali su došli na isto mjesto.
Našlo se i imade Hrvata kojim pojam' hrvatstva
nije još bistar. Nećemo ovdje prstom kazivati. 'Ali
to je sve skupa šaranje ili izdajstvo, ludilo ili
zločin, Meo

Nama je hrvatstvo sve na svijetu.: Mi nema-
mo uzvišenijeg narodno-političkog idejala od hrvati

, skog. Koji Hrvat drugčije govori, taj ije ili: lud; iti

nezaalica, ili nešto gorega. On je protiv mišljenja
svijeh izobraženijeh naroda cijeloga svijeta. Englez
radi za Eagleze i za svoju Englešku, Francez za
Francesku, Magjar za Magjarstvo, Nijemac za Ni-
jemstvo. To su njima jedini narodni idejali. Hr-
vat mora raditi za svoju Hrvatsku, za Hrvatstvo.
Ko nam Hrvatstvo niječe, nas niječe; ko nam Hr:
vatsku mrzi, mrzi nas. Nije to pusto pražno ime,
kako neki misle, Ne! To je ljubav, uvjerenje, o-
sjećaj sopstvenog opstanja, posljedića povijesti, pro-
šlosti, sadašnjosti i budućnosti ; slave i borbe ; je-
zika i kulture; patnja i svijetlijeh dana; olfičaja;
uspomena, blaga narodnjega. Sve to čini naš na-
rodni ja! To je nama Hrvatstvo. '

Ako budemo sve naše dobre narodne sile
složno sabrali, da pod hrvatskim barjakom i pod
hrvatskim imenom uspostavimo našu' slavnu D+ša-
tu Hrvatsku, mi smo uvjereni da ćemo je nekada
i izvojštiti. Mi imamo jakih temelja, na kojim mo-
žemo trajno graditi, da hoćemo. Branimo daklešto je
naše od svakoga i proti svakome! Naši duš.
mani jaki su i brojni, sli nijesu složni. Ako bu
demo i mi jaki i uvaženja dostojni, naći ćemo do:

\brih i korisnih prijatelja, koji će n&& pomoći; da
\i mi njih pomogaemo. Iuačije, ako se budemo za:
 vagjati za kojekakvim kombinacijam, a napuštati

hrvatstvo, neće iz nas nikada biti ništa, “| |

sd LUIRIT

A rodoljubi hrvatski neka razmišljaju“ ima-.
+ ibo

'Srbo-Hrvatstvo ns E

Nu hrvatskome sveučilištu a Zagrebu. opste-.
jalo je do Oktobra 1895. skademičko ,

 

st. jeu ss >