Kandidati stranke prava. -— ,Hrvatski
Narod- priopćuje imena nekih kandidata stranke
prava za došaste izbore. Dr. David Starčević kan-
didira u gorskom kotaru, dr. Ružić u Koprivnici,
Grdenić u Križevcima, dr. Banjavčić ju Karlovcu,
dr. Potočnjak u Bakru, dr. Brlić u Brodu na Sa-
vi, župnik dr. Žerjavić u S. Iv. Zelini, Jakčin u Ja-
ski, dr. Mažuranić u Novome itd. — 1 neodvisna
stranka ili ti obzoraši istaknuće svoje bolje sile
u nekim sigurnijim kotarima, te će se obje stran-
ke lealno uzajamno podupirati.

TS su uništili izbor sah. zast. i vi-
abergoja, bez ikakva razloga ili protesta,

ćnika
dino jer je njima bilo tako mit! Evo kako po-
stupa irredenta gdje je u većini Oua ne pita raz-
log ni pravicu nego silu. Nema sumnje da će ovaj
banditski čin imati posljedica.

,Il Dalmata“ ne može dase utješi radi
poraza što ga je njegova stranka doživljela u Dal-
maciji, pak u kilometričnim člancima plače i psu-
je, tješi se i prijeti. Nije vrijedno obazirati se na
sve one jeremiade. Samo bi ga jedno umolili. Ne-
ka zbroji i priopći koliko je talijanaških glasova
odbiveno zadniih izbora u cijeloj Dalmaciji. Po
tome bi nas najbolje mogao uvjerit, da su njego-
vi pristaše podlegli nasilju. Na posao dakle!

Naše željezničko pitanje. — Ni ove go-
dine neće biti uvršteno ni novčića za gradnju dal-
matinske željeznice.

Izbori u Zadru. — , Jedinstvo“ donosi vi-
jest, da su u Zadru uništeni izbori III. tijela. Još
pravice na svijetu imade,

Uspomene. — D.:Ivo Prodan slijedi obje-
1 ivanjem svojih Uspomena, Primili smo VII,
VIII | IX svezak. U ovom zadnjem vrlo je pouč-
na rasprava : Zvonimir hrvatski kralj, polemične
narati naperena protiv talijanaša,. Napisao ju je
u svoje doba naš učeni Bulić.

Gradska Kronika.

Lične vijesti — Presvj. gosp. dr. Jagatić
povratio se sa vizite u Crnoj Gori natrag, pošto
radi nereda i sukoba nije mogao da proslijedi
putovanie u Arbaniju.

Ima nekoliko dana što u nas boravi porna-

Dubrovnika i glasoviti liječnik prof.
, Krafit Ebing dvorski savjetnik.

S Lokruma. — Presvi. dr. Stadler očigled-
te oporavlja se na našem lijepom Lokrumu uz
čarnu prirodu, svježi zrak i sinovsku brižnost
O. Dalmacija. Posjeta mu naravski ne fali, a ve-
liko saučešće kojim iz svih hrvatskih zemalja pi-
taju i bilježe o njegovu zdravlju, velik je dokaz
ljubavi i štovanja što ga on uživa u našem naro-
du. Nade je da će do koje doba presvj. gospodin
moći da posjeti i naš Dubrovnik, u kome još ni-
je bio, pošto je za dolaska u Gruž odmah otišao

parobrodom na Lokrum.
Matičine knjige. — Došle su krasne Ma-
tičine knjige. Gradski članovi mogu ih dignuti

kod povjerenik&: gosp. Drag. Pretnera u knjižari
g Dvorom“ i gosp. Mata Stojkovića u njego-
vu stanu na Pilama. — Još se primaju članovi za
ovu godinu, zato ko se nije preptede još mu je
na koi Isto tako primaju se i pretplate na
Hrvatske Narodne Pjesme sve dok istih dotječe.

Nesreća. — U ponedjelnik u jutro panuo
je limar Božo Glumac s kupijerte nove kaserme.
Jadnik ostao je na mjestu mrtav.

Pohvalno. — Prigodom smrti gosp. Josipa
Posedela bi no mjesnom dječijem zaklo-
ništu od gosp. Iva Dabrovića kr. 10.

Prigodna knjiga. — Bogoljuhnom općin-
stvu javljamo, da je nakladom D Pretnera De.
brovnikw izišlo VI. izdanje molitvenika : Bogoljuč-
nost ga petak veliki na usnomenu, Jezusa na kri-
žu, D. Simo Trosani dodatkom muke gos-
podinove ili plača Gospina u pjesmi. Cijena s poš-
tarinom 30 novč, a u tvrdu vezu 40 novč.

Nova tvornica šifona. — Ovih dana na-
bavio je gosp. Mazzaliu lijepu novu mašinu 7a
pravljenje šifona (sođa-vode) i krakica, Mora se
pohvaliti :čistoća, koja. mu vlada u tvornici, te
svak može biti sjeguran, da je voda zdrava čista
i procijegjena. — Radi toga može ga se slobodno
preporučiti hotelim, gostionicam i kafanam, ier nje-
gova voda zaslužuje preporuke.

izaći će iz reserve!! — Zadnji ,Dubrov-
nik“ piše, da je nadbiskup dr, Stadler primajuć
sjemeništare rekao ovijem; ,Isukrst uči da ljubi-
te svoju domovinu. Ja sam Hrvat, pa ljuhim svo-
ju domovinu, tako i vi morate ljubiti vašu hrvat-
sku domovinu.“

Na ovo ,Dubrovnik“ sasvim ozbiljno izjavlja,
a pje riješen ,one dužne reserve, 0 čemu dru-

put.“
A sada?! Svi Dubrovčani Hrvati stiahom i

t m čekaju člančić, s kojim će Fabris uništi-
ti dra. Stadlera. \
Ovo ti je kad neko uzme ton od importance,

rekli bi Ivo 4 Vlaho, <-> 2 04

Željeznički kongres. — U subotu držao
se u dvorani Hotel Imperiala godišnji željeznički
kongres prestavnika svijeh austriskijeh željeznica.
U veče mnogi otputovaše natrag.

Izleti u okolicu. — Proljeće je u nas o-
davna počelo. Stranci koji dogjoše u Dubrovnik
rado poduzimlju izlete u okolicu. Tu je u prvom
redu Lokrum, pak Župa sa svojim Trgovištem, Put
od Trebinja s lijepim pogledom, Rijeka s mlinima
gosp. Kisića, Lapad, Kono itd. Opažamo da ih
malo ide na Srgj, valjda zato što ih niko nije u-
pozorio na krasan vidik koji se s vrha pruža na
sve strane, nadasve na Gruž i dubrovačko otočje.
I ako podalje, i Trsteno je mnogo posjećeno radi
svojih orijaških platana i krasnog perivoja gosp.
Vita pl. Gozze. Nadvojvotkinja Stefanija tako je
bila ushićena, da je u ovom ubavom vrtu objedo-
vals, na koji objed pozvala je i domaćina gosp.
Vita, u koga je kasnije pošla na čaj.

Trsteno, Lokrum, Rijeka, Župa, Ploče, Bo-
ninovo, Gruž, Srgj i ostali predjeli maše okolice
mogu se takmiti sa najglasovitijim krajevima na
svijetu. Ovako govore bez iznimke svi oni koji o-
vamo dolaze, na veliko čudo pravijeh Dubrovčana,
koji su svome mjestu nikli i navikli, pak im se
čini da je to sve obično.

Iza glasovanja. — , Dubrovnik“ bi htio da su
u prošlim izborima u južnim gradovima dubrovač-
ki Srbi dali više glasova nego Hrvati. Ako baš
nijesu uvjereni da su Hrvati donijeli mnogo veći
broj nego Srbi, neka se potrude k nama, pak će-
mo ga poslužiti tačuim imenikom svijeh onijeh ko-
ji su glasovali.

Teatar. — U nedjelju priredila je u našem
teatru koncerat operna pjevačica iz Beča gji.ca
Biibsehmann. u društvu baritona g. Balduina uz
pratnju na glasoviru g. Radovani. Nije bilo vele
publike. Pjevačica je vrsna sila, sa glasom koji je
u našem teatru prejak, ali u većim mora dobro
pristati. I gosp. Balduin dobar. je bariton, komu
glas dosta naginje k basisti. — U četvrtak uči-
njen je drugi koncerat uz sudjelovanje našega va-
ljanoga tenora gosp. Bressana.

Ovo je, kako nas uvjeravaju, prvi put, što se
je sa dubrovačke pozornice čula njemačka riječ.

U ,,Hotel Imperial“ stigli su od 26 mar-
ta do 2 aprila ovi gosti: gja. Anna bar. Riidt-
Collenberg-Biidigheim, Beč — gja. Bertha v. Grois-
Seinsberg, Schloss Hollg St. Andreas — Norbert
Schmidt i gospogja, Krems — pl. Xaphengst kr.
prus. posl. attachć, Monakov — R. barun Bodruan-
Bodruan carski izvj., Strassburg — dr. Wilim
Ellenberger med, savj. i gbspogja, Dražgjani —
E. pl Hein banquier i gospogja, Beč — Viktor
Broda viši knjigovogja, Rohatec — Eug. Broda
direktor, Beč — barunica i baronessa Dunkelmann,
Neulengbach — Rud. Maass tvorničar, Beč —
A. Firster tvorničar, Beč — Teodor Reuter trg.,
Berlin — C. W. Drescher direktor glazbe, Beč —
miss Kustac i miss Sotham priv., Castlemore (Irska).

Diskoras na Poljani.

Vlaho. — Jesi li prolego knjigu Bondinu ? On ti tu ho-
će ni više ni manje, nego da je bio kandidat ćivil-
tati, kulture i slobode.

Ivo. — Jes, ma puljiške. A ti se na to jediš? Pušti ga

i jadnika neka se sfoga.

Vlaho. — Neka se sfogava, koliko hoće ma neka ne
govori šprdanaca.

Ivo. — Sad bi ti ćio da svak bude razložit Da je tako
ne bi u nas bilo ni Srba ni Lege. Dunque ostavi
ga s mirom. Iza one batoste jedina mu je konsola-
cijon, što je učinio ouu fanfaronadu. Per altro ne
od dubrovčanina. Vidi se da odavna manjka iz gra-
da. A reci mi što ima novo ?

Vlaho. — Ima novo da su počeli sekavat dum Ivana in
un modo nuovo. Nema setemane, da mu ne kapita
po koja... torta; » gdjegod i po dvije. Sad se on
tuži, jedi i viče, suje i govori da će se komu grubo
osvetit.

Ivo. — Jedan filozof kako on ne bi imo obadat što se
od njemu govori. Almeno je tako do razumjet u o-
noj njegovoj traducijoni i srpskomu kalendaru. Što
se sad ozivlje ?

Vlaho. — Kakav filozof jadan ne bio ! Onoti je u njega
sve afetacijon, Kad ga vidiš come si comporta reko
bi: ovi čovjek drži u ...... vas svijet, a kad tamo
mala oservacijon učini ga poć in bestia.

Ivo. — Da zašto se onda prti ?

Vlaho. — Perche su ga nasukali Srbi, Ma govoru da se
je zakleo, da će svoju storiju literature štampat na-
pose i koregat sve ono što su mu oni učinili, da
pod njegovijem imenom izigje kontra nama.

Ivo. — Tako smo ti mi, moj dum Ivane, in attesa Vi-
gjećemo hoće li održat riječ... &%. Nego zbilia, jesi
li vidio koliko forestarije dolazi & Dubrovnik ?

Vlaho. — Kako ne! Ma da ti pravo rečem ovo je naša
rovina.

Ivo. — Zašto?

Vlaho. — Pušti ti mene, ja sam ti od starijeh. Ovi što
dolazu, nadasve ženske, bogatunice su koje mogu uči-
nit i spengjat, -A neke naše ćele bi da se stavu
s njima. Počeo ti je veliki lus.

Ivo. — A što ćeš učinit? Mene per altro svo to diver-

tiška imenso, nadasve ovi neki kompreč, kaji jo po

NINRNRERNINENRNISNŽNNNE=mmxxmunmNnnNmNomums=aonocoo CO goes oo soon O m i

čeo dolazit u modu. Ah, da mi se moć malo bolja
esprimat ! u

Vlaho. — A zašto nećeš? :

Ivo. — Perche non sta. Neke naše kundurarije valja da
ostanu za nas, i u Dubrovniku ... .:. Ti me ra-
zumiješ? .... sai

Vlaho. — Huncute jedan!

Frano Supilo upravitelj, izdavatelj i odgovorni urednik
Tipografija Dragutina Pretnera u Dubrovniku

Odjela iz sirove svile fior. 8.65

o 42.75 po robi potp. odj. — Tussors und Shantungs-
Pongees — kao i crne, bijele i bojadisane Hennebergo-
ve svile od 35 nč. do fior. 1465 po met. — glatka, po-
štrapana, karirana, izmuštrena. damast itd. (oko 240 raz.
vrsti i 2000 raz. boja nacrta itd) porto i poreza pro-
sto u kuću. — Uzorke po volji. Dvostruka poštarina za

Švajcarsku.
Fabrike Svile 6. Henneberg (c. i k. dob.) u Zilriehu.

i Kod kujižare Pretner i Tošović u Dubrovnik
nalazi se na prodaji.

 

 

 

 

 

BOGOLJUBNOST"
ZA PETAK VELIKI

na uspomenu
JEZUSA NA KRIŽU.
(Preveo
D. P1MO TROSANI,

Dodatkom Muke 6Gospodinove ili plača
Gospina u pjesmi.

VI. izdavje.
Cijena sa poštarinom 30. nč.
a u tvrdom;vezu 40 mč., | '
hi

Vinska MEDLJIKA

(PERONOSPORA VITICOLA).

ZA JAVNU POUKU

Jaja za leženje /

od pravih kokoši Brahma komad 15 nč. Holan-
deških ernih po 25 nč., Houdans po 25 nč. Pra-
vih štajerskih kokoši po 10 ač., Srebrnih
paduanskih 30 oč., Langshans 80 nč. Truth-
kokoši 30 nč., Srebrnih-Wyandottes 30 nč,
Talijanskih 30 nč., Zwerg 30 nč, Coehinehi-
na 25 nč, Siebenbiirger Nackthilsen (golo-
vratica) 20 nč, Dorking 25 nč, Yokohama 50
nč., Emdener Riesenginsen (R69) 1.fi., Pe-
king-Enten (patčija) 20 nč, velikih štajerskih
pataka po 20 nč. jaje.

Šaljem jaja za: leženje samo' čiste
votinja, koje su često bile nagragjene i pružam ga
čistoću i istovjetnvst race svu garanciju.

€
MAX PAULY, Koflach tim

napisao : i
FRAN JERGOVIĆ,
Sa osam slika. 4:

Cijena sa poštarinom 40 novč.

 

Pruži ruku sreći!
500.000 maraka.

Najveći je zgoditak Hamburške Lutrije dr žavom
garantirane i ovlaštene. Ova lutrija ima 118.000
srećaka od kojih 59,180 kroz 6 mjeseca sigurno
moraju dobiti i u istinu po službenom planu isvući
će se u 7 razreda slijedeći zgoditci :

Eventual. 500,000 mk.

   
  
    
    
    
    
   
    
    
   
 
   
 
 
 

 

   
 

Nagrada: 300,000 m. 2 20,000 ,

1 zgodit. po 200,000 ,: 26 p 10,000 ,

I ža a MOO 28.0. E

8 e, 00000. 108. ž000 g

1» » 70,000 » 206 n 0001 | n

1 . » 65,000, | 812, 1,000 ,

b, » 60,000 , | 1518. , 40 ,

1 . » 095,000 , 40 , 8% ,
Mao OI 0... 00 .
1/9, 40,000, | 86952. , 155 i
1 po. 34000, | 19310 - 134

»

104,100,73,46,21 Marka.

u cijelom iznogu od 11 mll. 764525 mk, —
Hamburška lutrija uživa po M i ko i
opstoji od 150 got. U zadnje doba isplatih 0
premiju posireć zgod.; mojim kupcima izvan. muao-
go drugih gi. itaka i preporučam moju s.
sioniranu Kolektu za dotavljanje srećaka. Službe-
no ustanovljena cijena srećaka 1 rase, za

cijelu srećku a. v. f. 3.50 = maraka 6. a

potesina $ AJE: + 4 8
otvrtinu 3, . . » 0.87 =

Pošto su naručbe česte i brojne, molim di ?što
moguće ranije uprave, u svakom slučaju šaljem na+

tetjima još prvo 10 a primitku gornjeg
izvora o risišna srećke Ne

Naručbe sa ovih strana obavljaju sa brzo i sa-
vjesno. — Naručbe molim samo preporučenim pi»
smom, iznas se može podtoti u su ttiaukam
i biljezima. Službeni plan prilaže se naručbi gratis.
Naredbe neka se šalju direktu».na io

f

sI SOM ANICE Qi A RA AE

   

Jose

jOoTTTTITVIMMCJH