U DUBROVNIKU 22. Maja“ 189%.

Br. 21.

CRVENA HRVAT

Pretplata i oglasi plaćaju se upravi Crvene Hrvatsko“ u Dubrovniku;:a dopisi “;

 

   

b List izlazi svake subote. Cijena mu je unaprijeda u Otpravništou lista: na godinu fior.
4:50, na po godine fior, 2:25 ; za ovnik sa jem u kuću i za Austro- Ugarsku, || šalju se Uredništvu. 54; ug
: ine ve pao na godinu fior. 5, na p6 godine fior.2:50; sa inozemstvo || Za oglase, priopćeno, zahvale i ost. plaća se 10 novč. po retku, & oglasikaq?#<_ e
Pojedini broj stoji 10 novč Ko ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da više puta tiskaju po pogodbi i uz razmjerni popust,
je predbrojen i za došasto polugodište. Rukopisi se ne vraćaju. Listove nefrankirane ne prima ni uredništvo ni uprava.

   

Za opstanak i budućnost.

Pritislo je sa svijeh strana. To se vidi, a još
se bolje osjeća. Sitnarije, najmanje, koje ti po
pravu i pravici pripadaju, moraš da izvojštiš u
krvavu zooju i napornu, grozničavu radu. Pitanja,
koja bi se imala riješiti u jedan četvrt sata, jed-
nim glasovanjem i jednim potezom pera, čekaju
godina i godina, a borba, da ih se ma samo pos-
tavi na dnevni red apsorbira skoro sve naše na-
rodne sile. Da je moguće mjeriti snagu što se o-
čituje u ovoj duševnoj borbi na mjeru fizičku, mi
bismo vidjeli da hrvatski narod potroši više tone-
lata sile, dok u svojoj zemlji dobije jednu pučku
školu ili stolicu narodnoga prestavnika — nego li
drugi za svoju prevlast u Europi. Ali mi se —
što još niko — moramo i zato boriti, da svoj jezik
možemo zvati svojim, hrvatskim imenom !

Je li to nazadak ili impotencija? Ni jedno
ni drugo. Mi bismo rekli, da se ovom našom bor-
bom zasvjedočuje upravo velika žilavost našega
naroda, koji je odolio gorim kušnjama nego li su
drugi, te su sada isčeznuli. U Europi bivalo je do
nedavno, osvem sadašnjih, i drugih naroda. Oni
bijahu mnogo veći od nas, imadoše svoje velike
države i sjajno doba. Danas im-se za trag—i ni
zna, a njihovo bivstvovanje postalo je tek histo-
ričkom uspomenom. Gdje su danas Briti, Huni,
Langobardi, Kelti, Daci, mongolski Bugari it.d.?
Gdje su naša braća polabski Slaveni? Njih je dav-
no nestalo, a mi, njihovi maleni vršnjaci, još uvi-
jek opstojimo, ako i ne onako kako bismo htje-
li, ali uvijek čilii spravni da neprijatelju suprosta-
vimo našu silu i našu narodmu svijest. Ovo nije
mala stvar.

Naša borba raznovrsna je. No ona se kao i
svaka narodna borba može podijeliti u dvije glavne
skupine: političko-ekonomsku i kulturnu. Negdje se
Hrvatu boriti sa jednim protivnikom na oba polja,
a drugovdje su dva na različitom zemljištu. Ko bi
se na pr. usudio kazati da naša braća u Banovini
protiv Magjara moraju da vode borbu i na kul-
turnom polju? Magjarska kultura nije kadra da
apsorbira ni ugarske Bunjevce, a kamo li će Hr-
vate, nu zato je velika pogibelj sa političko-go-
spodarske strane Njemački narod naprotiv nema
danas upliva u Hrvatskoj, u političkome smislu,
ali ima njegova knjiga i njegov jezik, i to tako ve-
lika, da su naprezanja hrvatske kulture protiv
njemačke ništa manja od borbe, što je na politi-
čkom polju hrvatski narod vodi protiv Magjara.
U Dalmaciji i Istri Hrvatu se je otimati proti go-
spostvu njemačkog i talijanskog jezika i politi-
čkog upliva, a tu je muka veća, jer nijesu sile

jednake.

Pa ipak uza sve to mi nekako odoljevamo,
dapače, neda se poreći, i napredujemo. Taj napre-
dak valja znati razumjeti. Nega valja tražiti u
svijem kutićima svoga doma, valja pokupiti sve
mrvice, Mi na pr. znamo, da će Hrvat, koji je
naučio svoj jezik a izobrazio se na visokim ško-
lama njemačkim i franceskim, kad dogje kući, biti
sposoban, da na temelju onoga što je naučio, na-
piše pametnu knjigu na svome narodnome jeziku.
Ali valja poći u obitelj pa gledati kojim jezikom
uzgajaju hrvatske majke svoju djecu; u dućane i
zaviriti u knjige trgovaca i dućandžija, bilježe li
oni hrvatski svoje račune; u advokata i bilježni-

Bai stam mmm — a (g mn aii imama mm ija, JO o Qua — - — aram SRJ

 

ka pišu li hrvatski svoje akte. I tako naprijed u
svaki kraj, pa tek onda možemo da zbrajamo, mje-
rimo i prispodabljamo.

Rezultate možemo sa zadovoljstvom  pro-
matrati. '

A ipak naš politički «položaj nije se promi-
jenio! To je dokaz da je tugja sila još jaka, ali da je
tvarina, iz koje je sastavljen hrvatski narod, zdra-
va i žilava. Ako smo mi i u sadašnjim okolnosti-
ma napredovali na kulturnom polju, a u ničem ne
nazadovali, mi smo pružili dokaz da možemo i da
imamo prava živjeti našijem vlastitijem životom
kao narod i kao država.

Ovo doba sve se malo po malv primiče. Zuak
je tome i to, što su naši protivnici, osobito u sa-
dašnje dane, stali da jače potiskuju. Mi to dobro
osjećamo, ali se veselimo, da osjećaju i oni, da se
uskorio čas, kad će prestati ovaj današnji položaj,
u kome su se oni toliko zaboravili, da su se usu-
dili nazvati nas inferiornim narodom. *) Mi im taj
izraz nećemo lje zaboraviti.

Jedno je samo neophodno potrebno, ako hoće-
mo, da iza narodne pobjede, do koje ćemo danas
ili sutra sjegurno doći, da sačuvamo, razvijemo i
unapredimo što stečemo: da naime budemo na čistu
"sa sarijem sobom t. j. Ai postanemo svijesni svoga
narodnoga ja. Mi ćemo i onda imati stranaka i
frakcija i onda će biti borbe megiu raznim mišlje-
njim, koje će, kao i u drugih naroda, mnogo i
mnogo puta da pregju granice. Ali te borbe i te
stranke ne smiju da budu išta drugo nego razni
putevi, kojim pojedini djelovi naroda upregouše ko
će od njih prije doći do jedinoga i zajedničkoga
cilja: dobrobiti Hrvatske i Hrvatstva! Danas na
žalost nije tako. Hrvatski narod uzgojio je u sebi
elemenata, kojim su putevi drugi, ali im pi cilj nije
ista. Hrvatski patrijotizam mora nastojati, da se
ovi elemenat izgubi iz naroda, ako neće, da mu
se u kojoj drugoj prigodi ne ponovi ono što se je
dogodilo god. 1868, kad su zapanjeni Magjari na
svoje čudo mogli konstatirati, da je hrvatski na-
rod dao sinovs, koji su bili veći Magjari nego
oni sami.

 

Naši muhamedovci.

Nema nikakve novosti iz Bosne i Hercego-
vine, koja bi sad u ovo vrijeme mogla da dade
povoda hrvatskome listu, da štampa članak pod
gornjijem naslovom. Tamo je nekako sve u sta.
gnuatornom stanju, što se narodnosti tiče. Hrvatski
elemenat osjeća se takovim i radi da se hrvatstvo
uzdrži. U ovome svagdanjemu tihome nastojanju nije
nastupila nijedna zlamenitija promjena. Ono nešto
pravoslavnih (i zato Srba) koji iza kako obogati-
še austrijskom okupacijom i raznim liferacijama,
na račua svojih zemljaka, sada stadoše da vode
sport, biva nekakvu srpsku politiku, ne mogu se
ozbiljno uzeti, neka je njihova galama vrlo bučna,
Sasvim tim ima kod naše braće Muhamedove vje-
re jedan pojav, koji je sam po sebi vrlo zanimiv,

Dogagjaji na Istoku nagjoše nešto malo o-
djeka i u Bosni i Hercegovini. Naši muhamedov+-
ci počeše s interesom pratiti, što se tamo zbiva,
Armenske, grčke, kretske i macedonske stvari ne
ostaviše ih ravnodušne. Ovo se zanimanje još u-

*) Njemački zastupnik Wolff u bečkom parlamentu. Što
oprezni misle, to zanešeni govore ! Ur,

većalo, kad je Turska na izazive Grčke bila pri-
siljena, da ovuj rat navijesti. Dogagjaji i bitke sli-
jedile su, a naša braća u Bosni i Hercegovini o0-
živiše uspomenama. Imena Ghazi Osman paše,
Edhem paše i drugih turskih junaka djeluju na
njih drugijem dojmom. Vijesti o zauzeću Larisse,
Pharsale, o bitki kod Mati, o bašibozluku iz Ma-
cedonije i junaštvu bijelijeh fesova iz Arbanije
razdragaše njihova srca. Jedan naš prijatelj pripo-
vijedao nam je o nekom seljaku muhamedancu.
Utisak što je na nj proizvela vijest o turskoj po-
bjedi neda se opisati. Njegova čuvstva nijesu mo-
gla da probiju na javu kako to bude -kod izobra-
ženijeh ljudi, ali unutrima mu je nešto grudi na-
dimalo, a iz oči frcnula iskra veselja, Pa kud će-
te boljega dokaza ? Eno ,Bošnjaka“, najumjereni-
jeg megju umjerenijem, koji se ipak nije mogao
suzdržati, nego je mišljenju svoga urednika u svo-
jim stupcima dao obilna mjesta. Mi idemo dapa-
če tako daleko, pak ćemo ustvrditi, da je malo
falilo, e bi se iz Bosne i Hercegovine bilo prija-
vilo dobrovoljaca, koji bi rado posli pod zastavu po-
bjedonosnoga Edhem paše na tesalske poljane.

A ipak naši muhamedanci nijesu Turci, nji-
ma su ovi isto tako tugji narod kao inama. Tar-
ski jezik, ako ga kojigod poznaje, morao ga je u
školi naučiti, a nije daleko doba kad :su-se oni,
kao muhamedovci, najupornije borili protiv :pre-
vlasti turskoga elementa u sadašnjim okupiranijem
zemljama |

Sve nam ovo govori kako je vjera velik vez,
koji muslimstvo veže u jednu cjelinu, ma gdje se
ono nalazilo, ma kojim jezikom govorilo, Maro-
kanae iz Feza i Indijanac. iz Delhi, kao sljedbe-
nik proroka isto je tako treperio nad sudbinom
turskoga oružja, ko i naš brat iz Bosne i Herce-
govine, Hrvat po rodu i jeziku, s kojim nas veže
ista krv, a po svoj prilici i zajednička sudbina.
Ovaj se fakat može različito komentirati, .on daje
povoda premnogijem razmišljajima, ali on se za-
nijekati neda.

Saučestvovanje kojim naši muhamedanci pra-
te život svojih suvjernika drugih narodnosti još
je intenzivnije na kulturno-religijoznom polju. Po-
znate su dvije stranke koje se danas u izlamstvu,
kao i drugdje bore za prevlast: konservativna i
napredna. Konservativeni muslimi bili oni Berberi
ili Arapi, Turci ili Persijanci, Mongoli ili Indijan-
ci hoće uzdržanje staroga duha sa svim njegovim
posljedicama, Islamstvo onakovo kakovo je opsto- '
jalo za slavne arapske epopeje ili Sulejmama II.
Sint ut sunt aut non sint, njihovo je geslo, neka
budu kakvi su ili neka nebudu. Napredna stran-
ka pak vidi, da je muhamedanstvu potrebito ne-
kijeh reforma, ponajprije u političko-socijalnom
životu; ona se boji da će ono, ostane li kao do
gada, morati da nekad podleže orijaškom napretku