vo nije dosta ima. napokon pravoslavni spor od
prošlog karlovačkog sabora. Barun Banffy bašs o-
ne sedmice pregovara sa vogjama raznih stranaka
ugarskih Srba, eda ih kakcgod skloni, da mu pu-
ste, da: on njihovu crkvenu autonomiju mirno o-

Rusi i Poljaci. — Ruski car Nikola II
posjetio je Varšavu, gdje je od poljskog nučan-
stva bio osobito srdačno dočekan. Nikola II. u
svojoj zlamenitoj nazdravici istaknuo je, da vjeruje
u iskrenost čuvstva Poljaka, te im najsrdačnije
zahvaljuje. Tako bi pred sobom imali izmirenje
Rusa i Poljaka na veliko čudo Europe, Ne zaa
se još je li i kukve je milosti dnio ovaj pohod
za potlačene pravice poljskoga narvda, jer lijepe
će riječi malo vrijediti, ako i nadalie poljački je-
zik u Poljskuj bude onako pritisnut kao što je
do sada. Ali svakako stoji fakat, da je mladi car,
protiv tradicijama svoga oca svom silom pregnuo,
da izmiri rusko-poljski spor i da Poljake sprijate-
lji sa ruskom državnom idejom, a kako ou u tu
svrhu raspolaže obiljem srestava, lako da mu to
pogje za rukom.

Nama se megjutim čini, da se je ohola polj-
ska aristokracija uželjela dvorova i dvorskoga sja-
ja, pa ne gleda je li to u Petrogradu, Beču, Berli-
nu, samo da ona tu brilira, te će se zato i zauze-
ti a da se odnošaji, kako god bilo, izglade i ona
sebi otvogi put do Peterhofa. Brzojav javlja da
su već mnoge velikašice imenovane dvorskim
damama.

Dvojni i trojni savez. — Krilata riječ
Savez“ koju izustiše Nikola IL. i Faure polegla
je čitavim svijetom ostavljajuć svakojaki utisak.
U Parizu probudila je buru oduševljenja, te su
Faura dočekali kao triumfatora. Ovacije su se iz-
vrgle u demonstracije proti Njemačkoj i caru Vi-
limu. — Humberto talijanski došao je u Hom-
burg, da odvrati posjet njemačkome caru. Govori
se da se je ministar izvanjskih poslova markez
Visconti-Venosta opirao tome putovanju, ali da
je popustio na izričitu volju kraljevu. Po tome
dokazuje se da je u Italiji trojni savez politika
dinastije. Svakako Italija ćuti potrebu da se što
više približi Franceskoj, a današnje Rudinijevo
ministarstvo svom svojom taktikom nastoji, da iz-
glavi svaku opreku izmegju ova dva naroda.

 

Domaće vijesti.

Na znanje! — Umoliavamo p. n. gg. pred-
brojnike da se požure za namirenje. pretplate. Evo
smo usred Ilog polugodista, a mnogi još nijesu
ni Io podmirili, dočim nam toliki još i lanjski
duguju ! Ovo nije lijepo ni patrijotično, niti mi
možemo trpjeti ovake zaostatke, pak ćemo proti
okorjelim dužnicima bit prisiljeni da udarimo u
druge gusle.

Sastanak središnjeg kluba stranke pra-
va u Zagrebu držaće se na 16 ov. mj. Nadamo

ge da će zaključci, koji će se stvoriti na tom sa-
stanku raspršati novotarije, kojim meki pravaši
ko da su se baš zainadili, da potkopaju stranku
prava, te da će stranka ostati uz stara načela
slobode i Hrvatstva. Tim će se ukloniti mnoga
sablazan, koja se ovih dana širi megju vijernim i
osvjedočenim pristašam stranke. U to ime bilo sretno !

Izbori u Spljetu. — Općinski izbori u
Spljetu slijede u potpunom miru po kompromisu
što je uglavljen izmegju narodne stranke i drugih

agjana hrvatskih. U budućem vijeću imade de-
setak od ponajboljih članova stranke prava, neko-
liko gragjana koji ne pripadaju ni jednoj ni dru-
goj stranci, a ostalo su narodnjaci. Bilo je nužno
da se tako učini eda se pomogne okonomskom
stanju one općine i urede toliki poslovi, koji su
tražili složnih i mlagjih sila.

Ustoličenje korčulanske općine. — Na
30 pr. mj. bilo je ustoličenje novog korčul. opć.
upraviteljstva, koje je položilo obećanje. Novi na-
čelnik grada Korčule jest mladi i vrli naš prija-
telj dr, Roko Arneri sin zaslužnog veterana u na-
rodnoj borbi starine Rafa.

Neke želje. — Interesirani neki trgovci
željeli bi da ugodi kakogod pošta dalmatinska sa
robrodom talijanskim, koji ide iz Zadra put Ja-
ina. Umoljeni. iznešamo ovu želju, da se u pri-
godi na nju uzme obzir.

Hrvatsko pripomoćno društvo u Beču
raspisuje natječaj za nekoliko besplatnih stanova
i novčanih potpora u školskoj godini 1897/98 na-

enjenih hrvatskim gjacima koji kane polaziti
velike škole u Beču. Molbenice valja da se pošlju
na društvenu adresu; VILI, Piaristengasse 43, naj-
kasnije do 10. oktobra o. g., a treba da su pot-
krijepljene : 1) krsnim listom, 2) svjedožbom siro-
maštva i 3) svjedožbom o ispitu zrelosti ili svje-
dožbom o jednom ispitu ili _o dva kolokvija iz

prošloga rosea.
Beču, dne 81, avgusta 1897
. _ Presjednik Tajnik
Marko J. Jubn Špiro Peručić
veleposjednik. cand, iur,

RRRNNRRRRNRRNSRRNRRNRSNRRENSNSNSSNSNNSSSSSSStroeS

Gradska Kronika.

Lične Vijesti. — Povrativ se je iz Senja
gosp. dr. Roko vit. Mišetić kamo je odveo svoja
dva sina, da ih stavi u internatone gimnazije. G.
Mišetić ne može da nam se dosta nahvali poviše
načina, reda i postupanja, koji vlada kod kr. senj-
ske gimnazije.

Parobrod ,,Balkan“ na putu iz Engleske
svratio se je bio pod Lokrum, gdje ga je mnogo
gragjana otišlo prigledat. To je lijep, prostran 1
dobro sagragjen brod, koji će biti dostojan član
dubrovačke parobrodarske mornarice.

Porotno zasijedanje. — Još sveudilj tra-
je proces Tartaglia-Bay i družine. Bijahu upitani
mnogi svjedoci. Kad je došlo red na ispitanje u-
dove De Grazio, koja je podigla tužbu, njezina ne-
puča. optuženica Albina pl. Tartaglia pane u ne-
svjest, te se rasprava morala prekinuti. Bilo je te-
čajem sedmice i drugih incidenata Juče su došli
liječnici vještaci iz Trsta dr. Xidias i Veronese.

Misli se da će ovaj proces završiti do 3-4 dana.

Domobranci iz Boke. — U utornik došle
su 2 kumpanjije bokeških domobranaca u nove
gruške kazerme, a do brzo doći ćei ostatak. Zua-
mo da se je braći Bokeljima bilo tradno odijeliti
od svoga doma, ali neka budu uvjereni, da su
došli opet megju braću. s kojom će im teška
vojnička služba lakše proći.

Dubrovački parobrodi. — Beatrice krca
u Tangaroku žito za Trappani i Genovu. — Ga-
leb krca u Tangaroku žito za Marsilju. — Napried
krca u Tangaroku žito za Sredozemno. More.

Izgubio se jedau portalapis od zlata. —
Ako ga je našla poštena osoba, neka se prijavi
kod našeg Uredništva.

Teatar. — U nedjelju radi ružna vremena
nije bilo prestave. — U ponedjelnik kao serata
g. Zoli L' Erede, komedija Marta Prage. L' Erede
je lijep komad borbe rada, eneržije i ljubavi, pro-
ti trulim konvencijvvalizmima sadašnjega društva.
Mala ali markantna uloga g. Zoli dobro je izve-
dena. — U utornik stara i poznata Tosca sa vrlo
malo publike. — U srijedu I due direlitti drama
u 6 čina, koja se nije mnogo dopala i ako se
je opet u četvrtak ponovila. — Sinoć se imala
dat Sudermannova La battaglia di farfalle, kao
serata gji.ce Sanipoli, ali radi ružna vremena nije
bilo prestave, te će se ta serata dati većeras, ako
vrijeme dopusti. i

Znamo da ovo društvo ima još 4-5 novosti,
koje ćemo trudno vidjeti s ovijem vremenima u
Areni na Pilama. Ne bi li uprava teatra bila tako
dobra pak ustupila društvu teatar za nekoliko ve-
ćeri? Mislimo da je bolje da dubrovčani oslade i
upoznaju neke nove dramatičke proizvode, kojim
ge divi i raspravlja ih kritika cijele Europe, nego
da se pazi da ovo ili ono društvo bude imalo vi-
še ulaznine.

 

. Diskoras na Poljani.

Ivo. — Još do malo pa će se di nuovo otvorit i novi
Hotel.

Vlaho. — A eto tu; poskupljeće jaja, karocijeri će
podignut nos ecco tutto !

Ivo. — Govoriš o jajima Ja da sam s njima i to bi ku-
povo u Triešću, tako da naši trgovci ne budu imat
baš nikakve koristi, Što će se mučit za sama jaja
i pomadore.

Vlaho. — Imaš, Ivo, razlog. Meso, pasta, cukar, kafa,
granaris i sve što im je potreba dovodi im Lloyd.
Perfino vino dolazi iz Ungarije, ono neko ljutkasto
ungarezo vino kako piturani Giesshilbler ! Ovo su ti
te velike risorse što su nam prodigavali gospar Fra-
no i njegovi mameluci. A reci mi malo... jesu li
sad in bone?

Ivo. — Ko?

Vlaho. — Frano i Hotel. Znaš one lanjske petegolece.

Ivo. — Znam, ma ne bi ti umio rijet jesu li se apjana-
le. De resto čuj što su pisali tudeški folji. Da kroz
ovo ljeto il comitato per !' abbellimento znojio se
kako mazga, da je vas grad poljepšo ; otvorio nove
pute i šetnice i da je na moru učinio jedan veliki
most, gdje će forestijeri godit il fresco !

Vlaho. — Valja bit malo svačan.

Ivo, — Ja sam gledo gje su te rabote, ti puti, šetoice i

ti most, ma nijesam n ta. Ja bi se okladio da
je ono Franovo maslo.

Vlaho. — Može bit da i jes; Kapač ti je on, A reci mi
još, što su ove nekakve elecijoni što se imadu uči-

nit na dvadesti. Jesi li primio kartu ?
Ivo. — Jesam, ma non capisco un fico šecco, Ima se u-

činit nekakva komesijon, koja će nam tasavat im-
postu od industrije. Znaš, valja će gledat koga i-
ma4 tu stavit, jerbo ako dogju čeljad bez razloga i
bez košijencije jaoh nama!

Vlaho, — o. U toliko adio, idem kupit mđke.

Ivo, — Oli prikle ?

Vlaho. — Ne, jadan. Otkad je ova skupoća od kruha,

mijesimo doma.
Ivo. — A komporta li ?

Vlaho. — Peh| Ja mislim da komporta. U mene atara

pomiješa malo golokudne, duše mi para paodišpanj.
Adio Ivo!
Ivo, — Vlaho Bog s tobom.

se -.

viš ivi žak DJ že ei ) napre ju toto e

i

Javna zahvala.

Uglednom Općinskom Opravi Stona ;
milomu i dragomu puku Stona, Gosvinice Broca,
Kobaša; Gospodi Činovuicima; dobrim i štovanim
mojim prijateljima.
Ganut do suza, još jednom javno zahvalju-
jem, jer ste me uprav ne iskazivom ljubavi i po-
štom pri odlasku otpratili, u neopisivom slavlju uz-
duž svega konala. Svijem i pojedinom moja sniže-
na, srdačna, vječita hvala. Ono posve malo dobra,
što sam učinio, nek dobri Bog uzme kao nakna-
du, a da se smiluje duši mojoj : od vas pako, Gos«
podo, pitam oprost, ako sam u čemu pogriješio.
On, dobrostivi, uslišio svijem svakdašnja moju
molbu iz harna srca i duše, te vas nagradio obi-
lato zdravljem i svakim dobrom i srećom, a nua-
dasve spasom duše! Vaša vanredna dobrota, dok
mi bude života, uvijek će me poticati da molbom
i ljubavi iskažem se haran. Što glasno spoviedam
čim se nazivljem Vaš preodani sluga
Dubrovnik Mala Gospa 1897. Dn. Ante Liepopili.

Frano Supilo upravitelj, izdavatelj i odgovorni urednik,
Tipografija Dragutina Pretnera u Dubrovniku.

MNEMIMENE

odijela nakon sa-

me 2, 3, nošnje
rastaju; ali to nije slučajno ,gorenje“ svile! nego se ona
naumice prepuni zinkom i fosfornom kiselinom, da
izgleda deblja a jeftinija, pak se izjede živac svilene dla-
ke. Ovo se bojadisanje zove ,Chargiranje;“ što šerži-
ranija svila, mora kroz više Zink-banja proći, da dobro
popije ovaj otrov. Hojadisana svila — najplemenitija
pregja! — sadrži u sebi klicu smrti već prije nego do -
gje na vitlo !! Iz toga napravljene takozvane svilene ka-
nine moraju se u kratko kao ogorjeline kidati, prama
tome koliko je svila šaržirana _Skupo odjelo (zajedno sa
rabotom) sasvim propane. — Uzorke mojih dobrih svi-
la šaljem ja odmah. Roba se šalje porto i poreza o-
proštena.
G. Hennerberg's Fabrike svile (c. ik. dob.) Zitrich.

 

 

 

 

 

 

 

o e iz dobre obitelji primaju se na ci-
Gj ACI ielu opskrbu, u svakvm pogledu

izvrsnu u Dubrovniku. Ponude pri-
ma iz učtivosti knjižara Pretner i Tošović pod ci-
from : ,Gjaci P. 23“ u Dubrovniku.

      
  
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jedino pravi trputčev sok (Spitzwegerich-Saft)
je samo prali koji se priredjuje u ljekarni k Zrinj-
skomu, H. Brodjovin, Zagreb, Zrinjski trg br. 20.

Trputčev sok djeluje nenankriljivo koristno
kod svih prehladah dušnih organa; te je nefaljeno
sredstvo kod prsnog katara kašlja, prsoboli, pro-
muklosti i vratoboli. I zastarjeli se kašalj ovim li-
ekom u najkraće vrieme izlieči ; bolestnici dobe tek“'!
za jelo, mogu spavati i tako se brzo oporavljaju. —
Od mnogih zahvaln'ca spominjem ovdje samo jednu :

elecienjeni gospodine ljekarniče!

Izvolite mi još 8 boce Vašeg izvrstno djelu-
jućeg trputćevog soka slati; trebam ih za moje 2naa-
ce. Ja sam od 2 boce posvema od nesnosnog kašlja
ozdravio. Hvala Vam. Preporučiti ću taj Bekoviti :
sok svima prsobolvim. Sa stovanjem — Rudolf Au- -,
sim. U Beču, 20. ožujka 1897 “

Osobito treba paziti, da bude na svakoj boci
zaštitni znak t. j. slika bana Nikole Zrinjskoga, jer
samo, ako je providjen ovim zaštitnim znakom, mo-

 

že se za uspjeh trputćevog soka jamčiti. — Ciena 4.

boci sa točnim naputkom 75 novč, — Razašilje se
svaki dan poštom na sva mjesta i to pouzećem ili
se pako novac unapried šalje (priračunav 20 novč,
za PoVerDtiei — Čienici o raznih prokušanih do-
maćih ljekarija pošalju se na zahtjev badava i fran-
ko. Ljekarna k Zrinjskomu, H. Brodjovin, Zagreb,
Zrinjski trg broj 20.

Cijena Brašna.
Ivo Jelić Dubrovnik časti se
ponuditi prozvod ,,Mlina Maria“ u

   

Kris pšenična (Simulata) A. B. C.
Muka pšenična Br. 0... .
n » " 3 POE ET
" n E VR A
n » » 5 Bo raz a
n n " 6 . . . .
n » " 6% "o
“ : VOSS JE TSI
a š gio a iga
n " 9“ 9 . . .
» 9 crveno .

Palje sa dvije Pr i
Simulin sa dvije vreće , , . .
Muka ražena . . . + .

Sa vrećom, frank koli ili
do: 0 novčića go žvistala sa prvocu: ipištittu. Doštiječike.

dijela, Orovalja i Gošira, najbolje

 

 

 

M. MITROVIĆA
svako vrsti galanterije, mirisa | šivaćih strojeva

djela i Orevalja za gospodu, gospogje
i djecu kupuje se najbolje vrsti i uz

jeftinu cijenu kod MA.
jeu : WEISSA:

 

  

najbolje vr.
sti uz jeftinu cijenu kupuje so kod

,

i

|

a
,

!