| |

Sabot u Poli. — Radi velikih izgreda i

i napadaja kojima bijaše izložena hrvatska manjina

: ga saborisanja u Pureču, odredila je vlada, da se

istarski zemaljski sahor prenese sada u Polu. Ra-

di tega čita se, da je mnogo talijanaških zastup-
nika položilo mandat,

Spljetske stvari. — Na vaš članak pod

ovin naslovom, u kome smo. ilustrirali spljetske

- odnošaje odgovcrilo je ,Jedinstvo“ samo jednom

. frivolnom pogrdom. ,Jedinstvo“ bi mnogo pamet-

, nije bilo uradilo, da je mješte one pogrde uprav-.

: ljene na našu adresu članak naš sasvim prešućelo,
kad nije imalo što da odgovori. Inače kad hoće

+ reći ćemo mu, da se uprav njegova administracija
ima s razlogom najviše bojati od promjenjenih od-
nošaja na općini.

Zubar. — Nastajuću sedmicu, zubar Ivan
Stjepović Dabrović odlazi za Zadar, kamo će osta-

: ti malo dana.

Hrvati i Hrvatice! U svakoj veseloj ili
žalosndj zgodi sjetite se Družbe sv. Ćirila i Meto-
da u Istri!

Matica Hrvatska. — Dostavila je skorih

' dana svojim družtvenim povjerenikom: ,Izvještaj
/ Matice Hrvatske“ za upravnu godinu 1896.“ s mol-
bom, da ga razdiele med prošlogodišuje članove
,Matice“ svoga kotara, da se isti uzmognu potan-
ko obaviestiti o družtvenom poslovanju u prošloj
odini.
M Šaljuć ,Matica Hrvatska“ svoj prošlogodišnji
, pizvještaj“, obaviestila je ujedno gg. povjerenike,
da će književni dar ,Matice“ za tek. god. 1897.
biti naskoro doštampan i da će se iza božićnih da-
. na početi razašiljati. Knjiga će ,Matica“ za god.
1897. izdati u svemu na broj trinaest (13), i to
/ deset (10) njih kao redoviti godišnji književni dar
uz obični članski prinos, 'a tri (3) knjige u svojoj
nakladi-uz sniženu cienu za članove. , Matice“.

Knjige godišnje za članove , Matice“ jesu: 1.

Kučera: Vrieme.,i vjetar. Crtice iz meteorologije ;

' 2. Klaić: Bribirski knezovi od plemena Šubić; 3.

. Pinter: Njemačka književnost; 4. Šenoa: Sabrane

. pripoviesti. Svezak osmi; 5. Turgenjev: Lovčeve

' bilježke, preveo Mirko Divković; 6. Fiirst: Kra-
ljević Radovan. Tragedija; 7. Osman-Aziz: Bez
svrhe. Pripoviest; 8. Tresić Pavičić: Car Simeon.
Tragedija; 9. Novak: Dvie pripoviesti; 10. Lesko-
var: Sjene ljubavi. Pripoviest.

Kojige, koje ,Matica“ ove godine izdaje u
svojoj nakladi, jesu: 1. Cezar: Galski i gradjanski
rat. Preveo, uvod i bilješke napisao Kolom. Rac;
2. Platon i Xenophon: Symposion, Preveo, uvod i
\bilježke napisao Fr. Petračić; 3. Hrvatske narod-

ne pjesme. Dio prvi: Junačke pjesme: Knjiga dru-
' ga. Uredio dr. Stjepan Bosanac.

. Dieleć gg. ,Matičini“ povjerenici: , Izvještaj
»Matice“. za god. :1896.“ .umoljeni su, da istom
prilikom pozovu gg. članove ,Matice“, da što pri-

“je uplate prinose ,Matice“ za tek. god. 1897., te

da je najkasnije do početka mjeseca decembra t.

:g. upravi ,Matice“ dostave, da nebude zapreke
razašiljanju ,Maličinih* knjiga iza Božića. Uslied
toga su i gg. članovi ,Matice“ naročito zamoljeni,
da se za vremena prijave i da nezatežu s uplatom
članarine, jer ,Matica“ nosmije i nemože u inte-
resu i reda i gospodarstva odustati od ustanove:
,da se knjige ,Matice“ '&bsolutao nikomu nešalju,
koji svoj godišnji prinos unapred neplati“; — &
s druge strane članovi ,Matice“ će sjegurno zna-
ti uvažiti i prilike , Matičine“, da ako članovi ,Ma-
tice“ dužne članarine u vrieme neuplate, da ni
»Mstica“ svojim obvezam, koje nisu malene, po u-
govoru zadovoljiti nemože.

, »Matica Hrvatska“ smije izreći, da je i ove
tek. godine sve uradila, da svoje članove po mo-
gućnosti nadari što obilnijim, a imajuć na umu i
naše mauoge i prerazne književne potrebe, i što
raznovrstnijim književnim darom, pak zato i sne-
kim pravom očekuje, da će i ove godine broj pro-
šlogodišnjih ,Matičimh“ članova — kojih broj je

“bio preko 11.500 — ostti' na okupu, a i da će
i mnogi još novi član nadoći, ,

: pMatica Hrvatska“ usrdno umoljava ponaj-

pače svoje utemeljitelje i imućnije članove, da ju

: redbrojbo: upru i u izda jenih
Mn Aajana tree udje io
PM NOE MANAS =ooAoR Ar aJAaniMA
— vira knjiga izaći. Pošto imade još uostatna
zaliha i prv4 knjige: , Hrvatskih nar. pjesama“, —
to se još uvijek predbrojka ina .prvu knjigu (uz

cienu for. 50 novč.) prima.
uveza ,Matičinih“ knjiga neka se gg.
o na knjigove-

članovi “ obrate u
žu g. Iv. Behašidera, — pošto upravi ,Matice“
abaolutno 'nedostaje vremena, da se o taj po-

sao briga.
eb, 6. listopada 1807.
vi , Uprava Matice Hrvatske“,

Zagr

Za našu željeznicu. — U ovogodišnjem |

Rrgrečunu sa god. 1808. nalazi se da je urritoma

svota od 500.000 fior. #8& željeznicu Dubrovnik
(Gruž) — Boka, t. j. za one komade što će pro-
ći Dalmacijom iz Gruža na granicu hercegovačku
i onda kroz Konavle, dočim ostalo podmiriće se
iz bosanskog proračuna.

Odlikovan. — Kapetan Lloyda gosp. Petar
Harlović bio je odlikovan Danilovim redom 4og
stepena. Čestitamo. i

Pohvalno, — Prigodom smrti gosp. Atilija
Kostana c. k. sudb. savjetnika udijeljeno je na
uhar siromaha od ugledne obitelji Bijelić kr. 6.

Prigodom smrti gosp. Marinice pl. dr. Gior-
gi udjeljeno je : dječijem zakloništu od
gosp. dr. Miha Papi kr. 10, a od gosp. dr. Josi-
pa Zaffrona Advokata u Korčuli kr. 10.

Prigodom smrti gosp. Iva kap. Lupi udije-
ljeno je ,Stanku sv. Vlaba“ 01 ugledae obitelji
Vlaić-Pendo kr. 12.

Lapsus. — U prošlom broju kad smo po
»N. Slozi“ javili da će časnici ratne mornarice
morati da nauče hrvatski, mješte: ,te da će u
buduće o poznavanju hrvatskog jezika dosta za-
visit uspjeh u promaknuću,“ rekusmo nehote: ,te
da će u buduće o poznavsnju njemačkog jezika
itd.“ Svak se je mogao domislit da je to bio lap-
sus, koji ako dobro pogledamo, naći ćemo da nije
baš tako ni golem. Ali ,Dubrovnik“ ga je odmah
objesio na veliko zvono, što znači, da on u nas
i najmanju sitnicu traži, ako bi je mogao pobiti,
dočim preko onoga što mu je odviše tvrdo ,su-
verenim prezirom“ prelazi na dnevni red.

Izgubio se zlatni sat. Ako ga je ko na-
šao, a želi ga povratiti neka se prijavi na naše
uredništvo.

Dosadna polemika. — ,Dubrovnik“ hoće
na silu da je pokojni dr. Marinica pl. Giorgi bio
Srbin. Na naš dokaz da su god. 1889 Srbi pro-
tiv njega stavili svoga kandidata, pita on, zašto
nije stupio u koji od hrvatskih klubova? A je li
stupio u srpski? pitamo ga mi. Zašto se nije iz-
brisao iz srpske čitaonice ? pita nas dalje. Zašto
u Dubrovniku naprosto srpske čitaonice nema, a
ako e tim imenom misli Štionicu, smiješan se
čini kad hoće da sve one, koji tekom vremena u
njoj ostadoše, krsti za srbe. Štionica, ako učeni
ljudi oko ,Dubrovnika“ re znadu, postanjem je hr-
vatsko društvo, koje je do juče imalo hrvatske
trobojnice, a tek nazad koju godinu došljaci ih
zamijenuše srpskim. Sad imaju obraza kazati, da
je to srpska čitaonica! — Zašto je Giorgi htio me-
tnut oni pasus o Dušanu prigodom Guaudulićeva
spomenika ? se dalje. Zato što Srbi pošto nijesu
imali prikladna čovjeka za onu svečanost, baciše
oko na njega, počeše mu laskati, a starost-slabost,
on imje puštavao da čine sve što su htjeli. — Za-
što je godine 1895 glasovao za srpskog kandidata?
pita na svrhu ,Dubrovnik“, Idem, starost-slabost,
radi toga što narodnjaci nijesu više njega nosili.
Ali doklegod pok. Giorgi nije bio ostario, on je
svegj i uvijek ispovjedao i radio za onu misao,
koju naši Srbi sada plešu.

Općinska sjednica. — U subotu u veče
na općinskoj sjednici podijelile su se one zaostale
nagrade iz Amerlingove zaklade, koje su se svake
godine davale dvama djevojčicama radničke obi-
telji i dobra ponašanja, koje su se udale. Svaka
nagrada iznosi 105 fior,, te radi nekih razlika od
g. 1889 do danas nijesu se bile podijelile dotič-
nim natjecateljicam.

Teatar. — Na 30 Oktobra biće prva pre-
stava dramatičkog društva gji.ce Giuseppine Ca-
talani pod upravom cav. Enrica Dowinici. Dru-
štvo imade 15 ženskih a 15 muških glumaca i
obećaje da će dati 17 komada, koji se još nikad
nijesu prestavljali u Dubrovniku,

 

Diskoras na Poljani.

Vlaho. — Para da Frano nije više s hotelom in bone?

Ivo. — Kako će? Tu je gjilozija po srijedi. Kako sam
čuo, kogod se nado, da će ga se radi njegovijeh me-
rita, proponjat per cittadino onorario, ma to bi se
zvalo isto kako rijet Franu: ,ti u ovemy poslu ni-
jesi učinio ništa“, i to iza svega onega što su Srbi
upisali, za dat razumjet malomu puku! Kako ćeš
da pristane?

Vlaho. — Imaš i ti razlog. Iza kako je on najviše kriv
što su izabrali onako mjesto i iza kako nam je či-
nio izgabit ono bokun Placete !

Ivo, — Para da nelle imprese edilizie nije baš sretne ru-
ke. Ja bi ga tovo da se drži borić&. To je
il suo genere,

Vlaho. — Govoriš ti tako, ma u toliko on njegovu ima,
pa še sad može šetat kako Pasko Ban. Znaš onu
od Paska Bana ?

Ivo. — Ne znam? koju?

Vlaho. — Čuo sam pripovijedat, kad je bio guvernatur
Mamula, da je pokonji Pasko gonio nekakve muni-
čijoni, što ti ja snam sad što, i tu se podnio tako
dobro, da ga je Mamula zazvao i pito; što bi žu-
dio imat? Pasko nije ćio ništa nego permes, da mo-
že nosit sablju. I para da su mu ti permes dali, &
Pasko se u sablji širio kako vintovo i govorio sva-

i kome; comando, posso e voglio / dokle ga nijesu
acurmala djeca,

Ivo, — Duše mi dobra ti je, Ma da priskočim s kruške

na jabuku, reci mi malo jesi li čvo, da je izišla
jedna nova satira ?

Vlaho. — Jesam, anci sam obazno neke partikolaritati.
Ma je ne mogu nikako dobavit.

Ivo. — Ala bog ti do! Ako je uzimaš hoćeš li mi je
zamljat ?

Vlaho. — O čemu govoriš? hoću, ne misli. A ako bije
per caso dobavio ti prvi,da sam ti priporučen.

Ivo. — Ajme meni! To smo rekli ! Adio Vlaho!

Vlaho, — Bog s tobom Ivo!

Frano Supilo upravitelj, izdavatelj i odgovorni urednik.
Tipografija O ragutina Pretnera u Dubrovniku,
\mmmm————————m————— ———

Svileni Damasti 65 nč.

do fi. 14.65 po met. kao i cfa& Wlipibi bojane

bergove svile od 36 novč. do for. 14.65 met, —

poštrapana, karirana, izmuštrena, damasti itd. (oko 240

raz. vrsti i 2000 raz. boja, narta itd.) porto i poreza

prosto u kuću, — Uzorke po volji. Dvostruka poštarina
za švicarsku.

G. Henneberg'ove. Fabrike svile (c. i k. dob ) Zilrich
a n——m———=—=um:m— —m—m—=—=—=——m—m—m—=muaummmm=—mmuummmmmmmmmmmmmsmummmmmmmmm

DAJE SE U MAI

Ovih dana daju se u majam na javnoj dražbi
razne kuće ,Blagog Djela,“ megju kojim: kuća
br. 82/79 (dosadašnji unajmitelj Mitrović Mare),
br. 768/769 (Mikasović Filip), kuća na Pilama br.
137 (Marinović ud. Mile pok. Sima), br. 486/482
(Lauritano-Opuić Pere), br. 47/45 (Abrizio Jacint),
br. 377/378 (Brbora Mato). — Uvjeti i dani dra-
žbe mogu se potanje naći na objavljenijem ogla-
sima.

a ———m—mmmmWemmm=mm—mmm=—m===m—>mmmmmmmmnmnn5

ta totp  ovogodinjih, bez šutakmiće
Mravinjih Jaja pomno očišćenih 1 litra po

54, 48 i 40 novč.
x: : (Eiatagsfliegen) 1 li-
Mušica efemerida (ned zove

x : 1000 komada po 1
Brašnenih crva šor.
po 1 fior.

9 kg. hrane za kanarince f'o sz

Cijene loco Prag bez emballage, daje uvijek
u svakoj muožini.

Wenzel Petzold u Pragu

(Havitska ulice br. 394.)

KRONDORE

kiša : 1, imala je Krondor,
narodnoj izložbi u Bruselju gdje je nagragjena
zlatnom medaljom. To je novi dokaz za jnenatkri-
ljivu kakvoću ove kiselice, koja se ne pije samo
u tuzemstvu nego u svim stranama svijeta.

Cijena Brašna. '

Ivo Jelić Dubrovnik časti se
ponuditi prozvod ,,Mlina Maria“ u
Zavrelju Župe uz ove sadašnje cijene:

Kris pšenična (Simulata) A. B. C.
Muka pšenična Br. 0

 

 

 

 

 

 

n » » 3 . . . .
» " " 4 wo uz
" » » 5 AMIRA
s » " € . . . .
" " » 6 4 drv
» " » 7 ? .

" " " 8 . .
“ kl 9" 9 . . ». .
s 4 » 9 crveno . .

Muka ražena . . +. +... .
Palje sa dvije vreće . . . . .
Simulin sa dvije vreće . . . sI-1—(|—

Sa vrećom, franko na kola, na brod ili uz popust
od 8 novčića po kvintalu za prenos, Isplativo u Dubrovniku.

Prodaja obuće.

Dajem na znanje štovanom općinstvu, da 86
kod mene nalazi veliko skladište i prodaja svake
vrsti crevalja muških, ženskih i dječijih iz najbo-
ljih tvornica bečkih i čeških i od moje ra-
dionice u Dubrovniku i u Gružu. Primam uz to
naručbe po mjeri i odmah zgotovljan po volji
naručnika od svake vrsti koža, o ko želi; su-
više se preporučam da svak ko u mene kupi po-
stole, da bude tako dobar za svaku stvar što bi
trebalo, da ih kod mene donese za popravke,

Osvem toga držim na prodaji poplata svake

vrati koliko na malo toliko i na punu uz umje-
rene cijene. Stjepan Vučetić
u Ulici Ismegju Bačvara prema pravoslavnoj crkvi.

   

 

 

 

.