:

: essaliji. — Malo po malo vraćaju s6
gički bjegunci u Tesaliju. Do sada ih se povrati-
lo preko 16:000. Turska je zapriječila povratak
samo onim koji su u onijednjen ratu služili pro-
tiv nje., Grčka se oslonila na velevlasti. No ona
će i kod kuće brzo imati posla, jer je Delijanis
obećao: da će prvom prigodom srušiti sadašnje
ministarstvo.

Srbije. — Metropolit Mihajlo opozivlje
vijest, da on namjerava dati demisiju. Njegovi pro-
tivnici, da. ga.na to prisile izmisliše, da će on
raspitati Milana i Nataliju i ovog opet vjenčati,
što je izmišljotina. Sad imaju riječ ,N. Listy.“

Španjolska svejedno ne zna šta će i kako
će g Kubom. Sada su Kubancima dali sva prava
i povlastice, koje uživaju Španjolci i uveli opće
pravo glasovanja, ali se sumnja da li će se oni
s time zadovoljiti.

Južna Amerika. — Latinske republike
južue Amerike davaju hrgjav izgled državne upra-
ve. Ustanci, ratovi, krize i atentati na dnevnom
su redu, dapače tamo se neprekidno ratuje, tako
da se o tom u nas više i ne govori. Da je financijal-
no stanje slabo, po sebi se razumije. Nema vele da su
ubili presjednika Uruguay, Bordu, a ovih dana poči-
njen je atentat na presjednika Brazilije, nu bez uspje-
ha. Mješte njega ubiven je brazilski ministar rata.

Iz Crne Gore, — Javljaju da je papa dao
10 000 franaka za gradnju katoličke crkve na Ce-
tinju i da je knjaz Nikola već dozvolio, da se cr-
kva gradi. Ovo se od srpskih listova razglasuje
kao veliki dokaz vjerske snošljivosti, a nije nego
najelementarnija pravica.

New-York je imao ovih dana orijašku bor-
bu za načelnika. Pobijediše demokrati. Vele da je
njihovo društvo Tamany-Hall, koje je vodilo iz-
bore, potrošilo 35 milijuna franaka. To će se na-
doknadit privilegijama i općinskom kasom.

 

Domaće vijesti.

Približa se svrha godine! Sjećamo p. n. g.
predbrojnike, da je već vrijeme da izravnaju e-
ventualno zaostale račune.

Hrvatski sabor. — Brzojavljaju iz Zagre-
ba, da će se hrvatski sabor sastati na 27 ov. mj.
A kad će biti naknadni izbori ?

- Riječke stvari. — U Budimpešti vijećala
je anketa o uredbama i zakonima što ih ugarska
vlada misli provesti na Rijeci. Barun Banffi izja-
vio je.da će se ti zakoni provesti, pa činili Rije-
čani opoziciju ili ne, Tim će se Rijeka posvema
stopiti sa Ugarskom, te neće više sačinjati »Poseb-
no tijelo.“ Prestojnik Krajcsovics na ime bana i
hrvatske vlade pristao je potpuno na želje Banfi-
ja. Ban nije anketi prisustvovao, jer je bolestan.

Za vojnike. — Primili smo od knjižare
G. Freytag & Berndt u Beču mapu za vojsku u
kojoj se može jednim pregledom vidjeti gdje su
smještene koje god čete austro-ugarske vojske i
domobranstva, Mapa vrijedi f. 1. 80 novč.

Kalendar. — Primili smo Velebit kalendar
za g. 1898 što ga je izdala knjižara T. Devčić u
Seuju sa raznovrsnim sadržajem i nekoliko slika.
Cijena mu je 30 novč,

Anarhisti u Spljetu. — Ovih dana bila
i u Spljetu rasprava proti nekim zavedenjacima,
oji oponašahu anarhiste. Svi su riješeni.

Pišu nam iz Sarajeva: — Čujemo, da
će se u Mostaru pokrenuti jedan hrvatski list.
Želimo tome listu svaki napredak, pod uvjetom,
da bude potpuno neodvisan i jedino namijenjen
obrani hrvatstva i naših narodnih svetinja. (Nama
nije o tom ništa poznato bilo, no svakako Slaže-
mo se sa nadama i željama prijatelja iz Bosne. Ur.)

Albori i Varešanin. — Prigodom novem-
barskog promaknuća imenovan je fmit. Albori fed-
zeugmeisterom & kz Varešanin feldmaršallajtnan-
tom, Albori je Dalmatinac od potalijančane obite-
lji, general Varešanin je prava Hrvatina, nase
gore list, koji je u Dalmaciji, gdje je služio kao
pukovnik, ostavio najljepše uspomene.

Upit, — U car. vijeću upitao je zast. Bi-
ahkini ministra ža zemaljsku obranu o surovom

tupanju nižih zapovjednika protiv našim vojni-

ima, te misli li preduzeti koje mjere, da se to

riše ne dogagja.

še va o Bošnjacima. — Radi krvo-

A u acima gdje su vojnici i žandari

rnika podigio je državno odvjet-

optužnicu protiv 72 seljaka i seljakinje i
kapelana velč, Firiogeru.

>  Domenti. — Vladini listovi u Ugarskoj

učnije dementiraju ot*tup g. Khuena Heder-

je bilo, vele, došlo do n ja med

I i "Khuenom radi ,reforma u Hrvatskom“,

se to potpuno izravnalo. Ako je ovo istina
ni spominjati ko je e :

+ + Pišu nam iz Innsbrucka: — Čast pam.
rvat.

'\ bure, a takogj

sjednik: Ćirilo Kalebić, cand.med.; potpresjednik :
Mirko Crkvenac, cand, med.; tajnik: Juraj Mimi-
ca, cand. med.; blagajnik: Ivan Ivanišević, cand.
med.; knjižničar: Milan Zec, stud. med.

Hrvati i Hrvatice! U svakoj radosnoj ili
žalosnoj prigodi sjetite se Družbe sv. Ćirila i Me-
toda u Istri! "m 3

Gradska Kronika.

Općinska sjednica. — U četvrtak bila je
općinska sjednica. Prva tačka: proračun za god.
1897, koji je bio primljen bez primjetbe.

Druga tačka: Izbor 4 člana u Povjerenstvo
Javne: Dobrotvornosti. Nakon više glasovanja bi-
rana su gg. Mato kan, Pišta, Mato kan. Rajčević,
dr. Baldo Podić i Mato Jurišić.

Treća tačka: Imenovanje općinskog blagaj-
nika. — Načelnik priopćuje kako su se natjecali
mnogi natjecatelji, nu megju svijem on preporuča
g. I. Nardelli, koji sada privremeno obavlja po-
slove blagajnika i moli Vijeće da ga imenuje. —
Čingrija stavlja predlog da se preko ovog pred-
meta progie na dnevni red, a da se naloži upra-
viteljstvu neka ponovo raspiše natječaj. Ima više
od 2 godine da je natječaj otvoren, mnogi su se
natjecali, a tek se sada donosi na pretresanije. To
je postupanje proti svakom pravilu. Kroz ovo vri-
jeme neki od natjecatelja našli su drugo mjesto.
pa su se povukli, ali možda da bise sad našlo i dru-
gih, koji se onda nijesu mogli natjecat. Preporuča
svoj predlog. — Presjednik Natali zagovara pred-
log načelnika i brani upravu što je tako dugo o-
kli evala, da donese ovo imenovanje. — Prelazi se
na glasovanje. Velika većina ustaje za predlog
Čingrije, koji je primljen, na što viječnici Srbi
d monstrativno ostavljaju dvoranu, a načelnik ih
začugjeno gleda. Tableau.

Četvrta tačka: Izbor četverice gospogja za
dijeljenje kruha siromasima ove zime, Izabrane sa
gje Ane Banac, Ane Ćuković, Katy Mišetić i E-
milija pl. Serragli.

Nakon toga riješeno je nekoliko molbenica.

Napadaj? — Čujemo da je u nedjelju bio
udaren urednik ,Dubrovnika“ od jednog hrvat-
skog radnika. Povod tome bio bi, ako se ne va-
ramo taj, što je u zadnjem ,D.“ bilo upisano, da
Hrvatska Rad. Zadruga“ me sastoji od radnika
nego od druge vrste čeljadi, a to su onaj radnik
i mnogi drugi tumačili u uvredljivom smislu. Ne
možemo odvbrit, da se do toga dolazi, ali ujedno
moramo najoštrije osuditi pisanje ,Dubrovnika,“ i
protestujemo, kad mu je namjera bila nepravedno
vrijegjat članove naše ,Zadruge“ i društvo, koje
do sada hvala Bogu, može samo da se pohvali
rad svog ponašanja, bez obzira na političku boju
svojih članova.

Ispravak. — Ispravljamo da novi putujući
učitelji poljodjelstva nijesu bili došli u Gruž na
uljarski tečaj kako bijasmo javili, nego jedino za-
to da se pridruže slušateljima tečaja u njihovom
naučnom putovanju u Pulju.

Laži i potvore. — ,Dubrovnik“ ide na
sva jedra tim gts; zato nije probitačno prav-
dati se. Preč. Pišta i Liepopili nijesu bili pozva-
ni, niti su prisustvovali pohodu g. Biskupa kao
prestavnici hrvatstva; nego su bili i došli samo
kao prosti članovi društva. Niti su ga dopratili ni
odpratili. Ako je čin udvornosti bio pohod g. Bi-
skupa srpskom društvu, jer mu se smjerno poklo-
nili, zašto da ne bude takogjer prema hrvatskom
društvu, koje ga je korporativno posjetilo na i-
mendan? Voltaire je rekao: laži, laži ipak će ne-
što ostati! Hoće li ,Dubrovnik“ tom naukom sebi
koristiti? — Neće; jer nas puk, nije lud; a on
odviše pruža papke i dira u najviše naše svetinje.

Eksodus Srba. — Svak po gradu komen-
tira demonstraciju Srba kad su pobjegli iz općin-
ske sjednice, zato što im jedna stvar nije pošla
po volii, Mi nemamo ništa proti osobi, dapače sve
naprotiv, ali je vijeće prekojuče pokazalo, da je
sito Gondolinih prepotenaca.

Vrijeme. —- Ove sedmice imali smo dobre
er i malo leđa. To je prvi led :ove
zime, koji se rijetko kad ovako rano pojavio. Ne
treba ni napominjat da je trajao vrlo malo.

Blagoslov. barjaka. — Juče je u sv, Vla-
hu presvijetli biskup obavio blagoslov novoga i
srpnja barjaka bratovštine šavaca.
tnje. — I ako općina ravlja pute i
poteljke po okolici više radi ka radi
gragjanstva, ipak se i ovo okorišćuje njezinom pa.
om. Sad se učinila krasna šetnja put od
Milosrgja, do na Goricu sv. Vlaha, dočim s a
strane ispod Montovijerne i Kukuljana mogao
skoro doć u kočiji sve do sv. Mihajla, Ovo su vr-

Jo lijepe šetnje, nadasve ova zadnja, jer je u 2a-

klonu od bure.

Promjena stana Uredništva. — U kuću
je sada uredništvo mora da je njezin vlas-
redništvo pre-

g
nik. U nestašici p bh, naše
OMEN Mea H lazi za _sada primi sao edna na_Plasi,
dršanoj dn. 19'% m. biralo slijedeći odbor: ma prva, ree fi PR ISO:

   
   

Teatar. — Večeras počinje prestavats
dramatično društvo Uatalani sa Realtd; g. Rovet-
te, jednom od najnovijih radnja ovoga poznatoga
tal. pisea. Iza toga slijediće farsa: La strega bianca
e la strega nera. Ovo su komadi u kojim se druš-
tvo nada, da će se moći pristojno prestaviti du-
brovačkoj publici.

JAVNA ZAHVALA.

Svijem prijateljima i znancima koji
su prigodom bolesti i smrti moje nezabo-
ravne kćeri

MARIJE

zauzeli se u mojoj nesreći, pokojnici zad-
nju počast iskazali i njezin sprovod glaz-
bom i vijencima ukrasili budi ovim izre-
čena najsrdačnija hvala. Napose pako hva-
la veleč. gosp. župniku doa, Ivu Fabrisu,
koji je kršćanskom ljubavi nastojao oko
nemoćnice.

U Dubrovniku, 11 Novembra 1897
Matijaš Trs, otac.

Frano Supilo upravitelj, izdavatelj i odgovorni urednik,
Tipografija Dragutina Pretnera u Dubrovniku,

\ERENNNNNNNNTNINA .Lizmmmmm===mtummmmm=m=====mmmmmmmmmmsnmma==t

Foulard Svila 60 novč.

do fior. 8.35 met. — japaneška, kineška itd. u najnovijim
nacrtim i bojam kao i crne, bijele, bojadisane Henneberg

ve svile od 85 nč. do for. 14.65 met. — glatka, po-
trapana, karirana, izmuštrena, damasti itd. (oko 240 r zg,
vrsti i 2000 raz. boja, nacrta itd) porto i poreza pro-
sto u kuću. — Uzorke po volji. Dvostruka poštarira.

za svicarsku.

G. Henneberg'ove Fabrike svile (c.ik.dob.) Zitr'eh.

Rarlo Pirelli

Agencija za putovanje, povlaštena dekretom
Namjesništva br. 6996/3

u Trstu.

Ko hoće da se uputi u Ameriku, Australiju,
Tasmaniju, Afriku, Novu Zelandu, najbrže će i
najcjenje poći preko ove agencije, koja dava naj-
veće polakšice.

Za potanje obavijesti i sve ostalo za Du-
brovnik i okolicu treba se obratiti na

kap. Frana Valjala

u Dubrovniku,
koji je u tu svrhu od agencije opunovlašten.

Zlamenita  glektroteknička tvornica
traži

Zastupnika

za rasvjetu i prenos snage putem munjine. Ponu-
de pod , Electrotechnik 4223,“ a ekspediciju
Rudolfa Mosse u Beču.

 

 

Najzdraviji i najustrajniji
od svih sistema odjevanja