G DUBROVNIKU 18: Novembra 189%.

 

List izlazi svake subote. Cijena mu je unaprijeda u Otpravništvu lista: na godinu fior.
: \ donašanjem u kuću i sa Austro-Ugarsku, | ialju'se Uredništva.
i Bosnu Hercegovinu s pošt"m : na godinu fior, 5, na po godine fior. 2:50 ; sa inosemstvo

4:50, na po godine tior; 2:25 ; za Dušrovnik sa

fior. 4:50, i poštarski troškovi.

Pojedini broj stoji 10 novč: Ko ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da

je predbrojen i za došasto polugodište.

Izgled.

Vig,ite Čehe!

Koliko puta čuje se u nas ovaj poklič! Jedno
pitanje ne teče svojim naravnim putem ; borba
neka prijeti da će omlohavit; hrvatsko naše pra-
vo napadnuto i ponijekano, te stotina drugih  ne-
volja, što.se dese malenome narodu, koji se zu-
bima i noktima bori za svoj opstanak. I uvijek
jedan, naravni, odgovor sa svijeh strana: ugledajte
se ti Čehe!

Jer su Česi svojom orijaškom borbom pra-
ma deseterostrukome neprijatelju, svojim uzvrnim
patrijotiamom i ljubavi za češku stvar, zbilja za-
služili; da ih se nosi uzorom i izgledom svijem
narodima, koji se bore za svoje pravice, neka se
od njih nauče, kako se odlučnom obranom svoga
imeua i svojih prava, očigledno  približuje svome
cilju — narodnim idejalima. Česi su nam pokazali
što može narod, ako i malen, koji ljubi svoju do-
movinu i ne sanja snove, nego se srčano latio
pošla, da brani jezik, ime i rod svoj.

Ali da su Česi šezdesetih godina sjeli pa
snovsli i kombinirali velike sanje i široke osno-
ve; da su stali sklapati češko-moravska, morav-
sko-češko-slovačke ili češko-slovačke nazive; da
su pošli još put istoka pa snijevali i o Čeho-po-
ljacima ili sjevero-slovinstvu — a moglo se je to,
jer su se prilike pružale — ili o veleslavenstvu
i svijem onijem bedastoćama, koje kod nas cvatu,
bi li Česi bili na današnjem skoku? Ne nikad ni
do vijeka. Česi bi bili: narod koji još me bi bio
sobom na čistu, a dokle bi došao, očistili bi ga
Nijemci. prije nego bi se i ogledao. Ali Česi ba-
tališe sve sanjarije; oni su bili Česi, Česi i opet
samo Česi. Oni su se borili samo za češku stvar.
U toj borbi tražili su simpatija i pomoći gdje god
su mogli. Jedno doba bijahu prijatelji Magjara,
proti ostalim Slavenima, jer im je tako dolazilo
u prilog. Drugi put hodočastiše u Moskvu pod
plaštem panslavizma, a svi se spominjemo silnih
opreka megju njima i Poljacima, koje su juće
svršile. Juče su se 8 ovima izmirili i gabacili ru-
sofilski sentimentalizam, pa ga dapače i zanijekali.
Zašto? Jer nalaze da sad ovako traže interesi
Češke. A sutra, kad ti interesi budu drugčije
zahtijevali, oni će proti Hrvatima bit s Magjarima
(na to moramo biti jedan dan spravni), prvti Po-
ljacima s Nijemcima ili Rusima, ili s Talijanima
proti Slovencima, u brk svoj bratskoj ljubavi i
glavenskoj dolidaruosti, jer je njima Češka starija
od svega ostaloga svijeta, Zato oni napreduju.

A naši veliki i mali kukuwari, koji su imali
sve što je sisi, samo ne hrvatsku, puni entuzi-

pleskaju Česima i kažu uam ih prstom. Vi,
| u njih: ugledajte i budite Hrvati onako kao
to su oni Česi, manite se sanjarija i ne priječite
da narod ide svojim naravnim putem.
| Ujedinjena srpska i hrvatska omladina,, (t.
i. hrvatski ižrodi pravoslavne i katoličke, vjere)
maj oponašanjem ljudi i ideja, ,kojih. ne
razumije, bacila se u prvom redu na hrvessko dr-
šavno pravo, prema kome isto češku nije nego
kraji ostanak dvujbene vrijednosti. Za ove: velike
duhove mi smo premaljušni. Četiri milijuna Hrvata
PLO njihovim ženijalnim glavicama ; ho-
im se goljana od Crnoga do Jadranskog mor&,

+.

\

ik
i

A HRVAT

B 3 IGA
Pretplata i oglasi plaćaju sv upravi ,Crvene Hrvatske€ u Dubrovnik

, cijeli Balkan sa četiri-pet naroda, koje treba sto-

piti u jedno, da naši velikani obariju svoje mu-
dre glave lovorikama neumrlosti. Hrvatska ? hr-
vatsko pravo? Utopija! Nemoguća stvar! A ovo
drugo, ovo nije utopija, ovo će oni izvesti, onski
kakvi su. Pa nam još donose pred oči Čehe !
Ama mi se ugledamo ne u same Čehe nego
još u koga; ugledamo se miiu Dance kojih nema
za polovinu nas, pak, opkoljeni od 60 milijuna Nije-
maca, drže se i napreduju; u Norvežave koji ne-
će da popuste Švedina s kojim su pod jednom
krunom, ili Dancima, s kojim su skoro jedan na-
rod, nego priljubiše svoje norveško ime, razviše
norvešku zastavu i proslaviše je cijelijem svije-
tom, a svojom kulturom i književnosti nametnvše
se učiteljima velikoj i staroj Europi. U swe ove
mi se ugledamo i učimo, da narod koji sebe ne
štuje, koji se svoga imena srami, nikada ništa ne
će biti, a omladina takoga naroda, koja ga utom
sokoli, da je majžalosnija pojava, koju povijest
poznaje. Crv se svija ako ga zgaziš i gleda da se
obrani, zadnja fukara ljubi svoje ime, samo Hrvat
ne smije da bude Hrvat. Veliki učitelji, koji bi
mu imali prednjačiti uzorom, dolaze da ga uče ka-
ko da se zaniječe. Sreća da nijesu ni sami složni.

Balkanstvo,  srbo-hrvatstvo, jugoslavenstvo, slo- :

vinstvo it.d. zovu se razne metode za rashrvaći-
vanje Hrvata. Ujedinjena omladino, jesi li izabra-
la svoju?

Evala Srbima, koji ovaj herostratski rad
podupiru. Mi im, kao Srbima, na vjeru, ništa ne
zamjeramo, jer prave svoj posao. Posve je narav-
no da će oni simpatizovati sa svakim pokretom
koji, u ime sloge, Hrvate odvraće od hrvatstva i
hrvatskih aspiracija, ali Srbi sveisto ostaju Srbi.
Tako vidimo da su majbezobzirniji srpski listovi,
oni koji se najviše bore protiv Hrvata, postali or-
gani ovijeh jadnijeh zaslijepljenika — eno ,Srbo-
bran“, Zastava“, ,Srpaki Glaa“ i Dubrovnik“.
Svi ovi sokole ,ujedinjene“ neka ustraju. Mi pak
moramo baš s toga svijem silama pobijati slične
ekspertoracije, uvjerenjem da će Hrvati samo on-
da nešto postići, ako budu i ostanu dobri Hrvati.

Vigjite Čehe ! .....

 

Evo ga služena!

Zadnji ,Dubrovnik“ bombastičnim poklićom :
Na dvor s dokasima | postavlja nam tri pitanja,
na koje čeka da mu odgovorimo, eda može što

bvlje uglaviti ,hrvatski testimonium paupertatis“. .

Prvo pitanje , Dubrovnika“ :

Posivljemo ,Crvenu Hrvatsku“, da nam do-
kaše, gdje kad i na kojem mjestu Vuk Stef. Ka-
radšić ,prisnaje i isjavljuje“, da je njegovo mi-
šljenje, da je jesik, koga on uvodi (biće valjda:
jezik, koji on uvodi Up. ,C. H.“) u srpsku  knji-
gs hrvatski a ne srpski“. Lei

Na ovo odgovaramo slijedeće: God. 1815 —
dakle barem trideset godina prije nego je izna-
šao glasovitu; Srbi sri i svuda — Vuk:Stef, Ka-
radžić u predgovoru svoje , Narodno srbske pćsma-

rice“ izmegju ostalug piše: , . + ..da sam sve

(pjesme) napečatao lircegovački (na pr. djevojka,

djeca, vidjeti, lećeti: iWl.) onda bi rekli Sremci (a
osobito varošani i varoške): pa što ovaj nama
gada nameće Horvatskij jezik“,

. Vuk ovdje doduše ne kaše on sam, da je

  

" s O re

Za oglase, priopćeno, zahvale i ost. plaća se 10 novč. po retku, & oglasi koji se

više puta tiskaju po pogodbi i uz razmjerni popust.
Rukopisi se ne vraćaju. Listove nefrankirane na prima ni uredništvo ni uprava.

ijekavski dijalekat hrvatski, ali on priznaje i ispo-
vijeda, da ekavski ujegovi Srbi taj dijalekt hr-
vatski smatraju. A smatrao ga je nema sumnje
i on sam, jer opasku on ist& stavlja u usta maro-
du i ničim je ne pobija, inače bi bez dvojbe na
nju odgovorio, da ijekavski dijalekat nije horvat-
skij jezik nego srpski. Ali, kako rekosmo, u tv
doba Vuku još ne bješe panulo na pamet, da tre-
ba pozobati sve Hrvate u ime Velike Srbije, pak
je pisao kako je mislio on i narod.

Jasno je dakle da Vuk priznaje, da je ije-
kavski dijalekat horvatskij jesik, jer on sam u
svom predgovoru naslućoje i prorokuje, da će nje-
govi ekavski Srbi učiniti onu primjetbu.

* x*
*

Drugo pitanje :

Pozivljemo ,Crvenu Hrvatsku“ da nam do-
kaže, je Ui ili nije U istina da je dr. Gaj, veliki
Hrvat i preporoditejj hrvatske knjige ,priznao“ i
izjavio“ da uvodi srpski jezik u hrvatsku knjigu i
da srpskim jezikom i srpskim narodnim duhom i
srpskim rodoljubljem preporagja, puskrsnuje“ hr-
vatsku knjigu.

Dopuštamo da je Gaj takova šta ili slična
rekao ili pisao u ,Danici“ god. 1846. Ali valja te
riječi uzeti cum mica salis. Hrvatski književni po-
kret u Banovini kasniji je od srpskoga za neko-
liko decenija, te počinje s Gajem, čiji jedini preteča
Pavao Štoos nikako ne može se mjeriti sa Dosite-
jom i Vukom. U doba dakle kad: je oca srpske
književnosti Dositeja Obradovića već odavna kri-
la crna zemlja (umro god. 1811) i kad je njegov
nasljednik Vuk bio i kod Srba i pred učenom E-
uropom sa svojim narodnim blagom i bogastvom
jezika na vrhuncu slave, onda je Gaj tek počimao,
da se bori protiv latinštine koja je vladala i po-
kušajim magjarštine, koja je htjela da se namete.
U takoj borbi mi ga posve dobro razumijemo, ako
je on god. 1846 svojim Hrvatima prikričivao Sr-
be, a u onoj konfuziji moglo se dogodit, te je on
mislio da je od njih nešto uzeo, Ne niječemo da
je on tako mislio, ali najodlučnije poričemo, da je
tako sbilja bilo. Danas kad su oni pokreti pri-
lično daleko iza nas, vidimo jasno i bistro, da
Gaj nije imao što uzeti od onih, koji su svojim
Srbima nametali horvatskij jezik, da se je
on u najboljem slučaju mogao u njih u čemugod
samo ugledati. Obojica pako, ako su od koga što
uzimali“ to je bio Dubrovnik, onaj koji ,Arvatskih
ter kruna gradov se svih sove“ (Vidali); Dubrov-
nik, čiji pjesnik (Nalješković) laska pobratimu kaji-
ževniku dalmatinskome, da ,narod Hrvata vapije
$ viče da & kruna od slata kojom svi se dile“ —
svi? koji svi? Ta ,narod Hrvata“: , Korčula, lie-
pi Dubrovnik, Hvar novi i stari, ravni Zadar,
Šibenik Spljet s Kotorom.“ Obojica, i Vuk i Gaj,

jemo. Uzimali su oni dakle iz onoga Dubrovnika, koji
je nekad bio slavan, pun književnika i pjesnika,
pun živa jezika, koji je služio uzorom i Vuku i
Gaju. Ali to je davno bilo!.... Pedetet godina
prije Vuka klasičai Dubrovački pjesnik Mar-
ko Bruerović već je jadikorao, kako 'su se i De-

SEEN EENNNSINNNNNNSNNNNNJNNSTSSNSNSSSSNNNJNNSNINNNNNI