Mmmm NE oo

U DUBROVNIKU 4. Decembra 1897.

 

List izlazi svake subote. Cijena mu je unaprijeda u Otpravništvu lista: na godinu flor.
i ašanjem u kuću %+ za Austro-Ugarsku, | šalju se Uredništvu.
godine fior. 2:50 ; sa inosemstvo

i & godine fior. 2:25 ; za Dubrovnik sa
i Bosnu Hercegovinu s poštom : na godinu fior. 5, na po
fior. 4:50, i poštarski troškovi.

Pojedini broj stoji 10 novč Ko ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da

je predbrojeu i za došasto polugodište.

Za oglase, priopćeno,

Pretplata i oglasi plaćaju we upravi

»Crvene Hrvatske“ u Dubrovnika, a dopisi

zahvale i ost. plaća se 10 novč, po retku, a oglasi koji se

više puta tiskaju po pogodbi i uz razmjerni popust.
Rukopisi se ne vraćaju. Listove nefrankirane ne prima ni uredništvo ni uprava.

 
  

A sada?

Opstrukcija, iza opstrukcije buka i vikanje ;
iza vikanja lupanje stočićima; pak šakaoje, tvor-
ne navale na presjednika i napokon noži! Ovako
se poteucirano razvijao u bečkom parlamentu nje-
mački bijes, radi toga što je jedan slavenski narod
od 6-milijuna duša zadobio pravo, da mu u ure-
dim bude pripoznat i narodni jezik.

Sjednice kao one pred svrhu prošle sedmice
ostaće na vječitu spomen u analima parlamenta-
rizma i kao svjedočanstvo, kojim sve srestvima
kara se poslužiti njemačka rasa, da ne izgubi
supremaciju i gospostvo nad plemenima, koji je
ne trpe.
Da te dogagjaje u kratko reasumiramo. Li-
beralni veliki kapital, slab i stidljiv a da sam
napravi bruku, združio se je sa socijalnim demo-
kratima; mi vidjesmo u Beću dvije skrajnosti,
bankire, hofrate i fabrikante te socijaliste kako jed-
ni drugim davaju ruku. Dokaz da tobožnja ,in-
ternacijonala“ koju propovijedaju njemački socija-
liste, nije van stupica, u koju se hvataju naivni
slavenski radnici, eda se odreknu svoje narodno-
sti, dočim Nijemci ostaju uvijek Nijemci. Ovako

koalirani navališe na presjedništvo komore. Ne-

moguće je izbrojiti sve pogrdne izraze najzadnjih

slojeva društva, kojim obasuse presjednika Abra-

hamovića. Dok jedni vikahu drugi ga silom htje-
doše izaguati sa presjedoičke stolice. Tučajava,
| koja se tom. prigodom razvila, nezaboravljiva je.
Po podne opetovaše se prizori. Valjalo je apso-
lutno promijenuti posiovnik i parlamenat na brzu
ruku glasuje zakon, po kom presjednik može ra-
di neuljudna ponašanja isključiti zastupnika na
3 sjednice, a parlamenat dapače i na 30 sjednica.
Ova promjena, koja opstoji u slobodnoj Engles-
koj, u republikanskoj Franceskoj, dapače skoro u
svim saborima svijeta, opstrukciju još je više raz-
bijesnila. Došasta sjednica, prva vogjena po no-
vom poslovniku, postigla je vrhuuac škandala koji
se mogu pomisliti. To je unikum ne samo par-
lamentarizma, jer o njemu više i nije govora,
nego je unikum megju ljudima, koji imaju neku
naobrazbu. Socijaliste, Nijemci liberalci sa Scho-
nererom koji ih vodi, kao izvan sebe jurišaše
na presjedništvo. Veli se, da su  Abrahamovića
pod noge bacili, Ovaj čovjek, koji u teškim o-
vim danima znao je pokazati zamjerne eneržije
i hladnokronosti, nije se dao smesti, nego
je mirno isključivao po redu najveće bjesomuč-
njake, a za njim to je isto ponovio prvi potpre-
sjednik dr. Kramar, Naravno da ovi ne htjedoše i-
ći iz sabornice, no policija silom ih je izvela. Ta-
ko su isključeni svi socijaliste, koji su prekršili
svaku mjeru, pa Schouerer, Woif i mjeki liberalci.
Kad je drugi put Wolf htio silom uljesti, maška-
ran, bio je zatvoren, & bočice tinte što su lećele
na presjednika, kazivale su kako se Nijemaca doj-
mio ovaj korak. Socijalisti apeliraše na svoje
\ pristaše, na ulicu, u kojoj se nagjoše i liberalci,
\ ti vijerni zagovornici austrijske državne ideje za-

jedno sa Schoaererom | Demonstracije zauzele ne-

nadana maha, Lueger u zadnju pregje sasvim op-
| atrukciji i izjavi da ne garantira za red u Beču ;

u- Gracu se pobuni svjetina, vojska stane izlaziti

iz kazerma, bilo je mrtvih i ranjenih. Na jedaom

 

 
 

 

puče glas, da je Badeni dao ostavku, da je Njeg.
Veličanstvo tu ostavku primilo i Gautschu povje-
rilo, da sastavi novo ministarstvo! Ovo je na du-
hove do mahnitosti razdražene djelovalo kao kablo
studene vode. Očekivahu promjenu i promjena je
nastupila. Neograničeno veselje zavlada. Badeni,
ako nije pao, a ono je ostupio.

Novo ministarstvo kome je Gautsch presjed-

nikom već je sastavljeno. Ovo je bez političke bo-
je, a njegovi članovi uzeti su izmegju viših čino-
vnika, dakle poslovno ministarstvo ili druga edi-

cija Kielmanseggova kabineta, koji bijaše pretečom

grofu Badeniu. Gautsch misli, da je sada glavno

obaviti najnužnije stvari, bez da se bavi pravcem

politike i tiče u pitanja, koja mogu raspaliti du-
hove. Megju najnužnijim spada svakako glasova-
nje provizorijuma sa Ugarskom, Na prvi mah čini

se, da ova neutralna vlada neće zapeti u velike

poteškoće. Ali dvije vojske, koje su se noči ulič-

nih demonstracija onako u parlamentu ostavile,

teško se mogu više sastati. Ljevica veli, da će
glasovati za provizorijum pod uvjetom da se uki-
nu jezične naredbe u Češkoj, da se ukine promje-
na poslovnika i da se skine sadašnje presjedništvo

komore. Desnica pako i ona će da pomogne ovo
neutralno ministarstvo, ali uz pogodbu, da se ne
tiče ni u jezične naredbe, ni u novi poslovnik ko-
more, niti u njezino presjedništvo.

A sada?

Dok njemačko sveučilište u Beču proglasuje
nekakvom doktrinom prava prvenstvo njemačkoga
jezika u Austriji, dotle u Pragu bečki i gradački
izkazi nalaze odmazdu u iskazima češkim i hilja-
de naroda, (ne zavedenih socijalističnih radnika)
skupljaju se da izjave i da se zavjetuju, da češki
narod u ovoj borbi ne smije i neće popustiti, dok
ne izvojšti i ne osjegura svoja prava. A stranke
desnice izrazuju svoju solidarnost i nepokolebivost
na temelju, koji ih je u jedno i sakupio : autonomi-
ja zemalja i pravo narodi. Grof Badeni služio se
desnicom, bez da je udovoljio njezinim načelima,
kako je ona tražila, pa je desnica s njime bila
malo zadovoljna. Sada se ona afirmira na svojim
načelima. Tako imamo na poprištu dvije vojske,
dvije političke ideje za sada još prilično jednako
jake, koje idu u susret budućnosti pod svojim ba-
rjakom sa jednakom (dao Bog ova riječ vrijedila i
za Slavene !) odlučnošću.

Kako će ovo svršiti?, Ne vidimo za sad ne-
go samo jedan izlazak iz svega toga kaosa : da
se koli jezični i narodni poslovi, toli biranje u
Reichsrath prebaci na pokrajinske sabore. To b
bio početak federalizacije, ostalo došlo bi s vre-
menom. A Magjari? upitaće kogod. Zar ne bi oni
u takovu sklopu kao neosporivo naj jači poveli
riječ i postali gospodari položaja. Ne bi, ne, jer
bi onda (da o Slavenim i ne govorimo) istim Ni-
jemcima bilo u interesu, da ih pomognu oslabiti
te Slovake, Rumunje, Srbe i Sase dovesti na po-
ložaj, što bi ga tada imali cizlajtanski Slaveni.
Ovo bi bilo jedino riješenje ovog gordijskog
čvora, i ako strah nas je da li će se ikad u Češ-
koj sporazumjeti 2 milijuna Nijemaca i 3 miliju-
na Čehe. Treba samo eneržije da se pristupi lije-
čenju, eneržije, koju grof Badeni ili nije imao, i-
li je nije htio da razvije kako je trebalo.

   
 
   
  

Talijanska kultura.

U jednom od zadnjih brojeva istaknusmo ka-
ko je talijanski puk u Grossettu na mrtvi dsn
demonstrativno okitio grobove trijuh razbojnika,
koje karabinijeri nekoliko dana prije ubiše u 0-
namošnjim maremam. Podboli smo malo tijem na-
še talijanaše radi prezirna načina, kojim oni pišu
o našem seljaštvu i prostome puku po Zagorju,
a nadasve po Lici. Jesmo li imali pravo? Kako
ne kada, kadgod se o sjedinjenju govori, naši ta-
lijanaši kroz svoje organe uvredljivim riječima
spominju Hrvate preko Velebita, navlastito naše
siromašne ali junačke Ličane, usporegjujuć ih sko-
ro skoro sa Zulu i Hotentotima, a to da namjerno
sugestijoniraju Dalmatince, neka misle k0 da je
Hrvatska Bog zna kakova barbarska zemlja.

Smiješno bi bilo kad bismo mi stanuli do-
kazivati, kako je Hrvatska preko Velebita kultur-
na zemlja, kako Akademija, Sveučilište i druge
škole mogu i većim narodima služiti uzorom, ka+
ko kulturnog književnog društva, koje bi se mo-
glo mjeriti sa ,Maticom Hrvatskom“ nema ni de-
set puta veći talijanski narod itd. To bi se zvalo
dokazivati da sunce sjaje, poslije svega onoga što
o Hrvatim napisaše Francezi, Eoglezi, Švedi, Rit-
si i drugi. Još smješnije bilo bi, da mi stanemo
braniti onaj puk od gnusnih talijanaških podvala.
Reći ćemo samo, da bismo mi u Dalmaciji mora-
li biti puno zadovoljni, kad bi naša pokrajina da-
nas bila na onom kulturnom i gospodarstvenom
skoka, na kome se nalazi Hrvatska. Budgeti nje-
zinih gradova veći su nego budget cijele naše po-
krajine, a desetijem dijelom hrvatskijeh šuma ku-
pio bi vas dalmatinski posjed. Ali našijem talija-
našima pripovigjećemo još nešto, čega oni ne zna-
du ili neće da znadu. Ako se Italija nekad mogla
nazivati učiteljicom Europe, te ako je i danas u
kolu kulturnih naroda, ne malo ima da zahvali
uprav Hrvatima. :

Hrvati su tri puta spasili civilizaciju i kul.
turu svijeta, od koja dva uprav u Italiji. Prvi put
u VII. vijeku kad je Italija bila kO velika razva-
lina plijenom divljih germanskih plemena. Onda
se sva kultura sklonila u Byzant, koji bi Avari
bez sumnje uništili bili, da mu Hrvati ne pomo-
goše i junačkim bojevima ne slomiše ovu barbar«
sku silu. Drugi put bijaše to u xi. vijeku, u
doba kad je Italija svijetlila cijelome svijetu. A
što bi od nje tada bilo, da Mongoli, koji bijahu 0-
svojili skoro cijelu Europu, ne nagjoše na svom
putu u domovinu del si svoj grob na Grobničko-
me Polju? Layskome junaštvu onih Hrvata, koje
prezirete, imate zehvaliti, što se danas možete po-
nositi sa velikanima zlatnoga vašega doba! A: tre-
ći put? treba_li ga spominjati ? Treba li spomi-
njati zašto su rimski pape, rogjeni talijanci, hrvat«
ski nared nazvali antemurale ch is? Če-
mu dakle vrijegjati i barbarom nazivati narod, ko-
ji je za prosvjetu prolio razmjerno više krvi, nego
li ikakav drugi na ovome svijetu?

Kad smo — da odvratimo nemilo za nedra-
go — spomenuli fakta (a ne izmišljene fraze k0
oni) fakta od Grossetta, vrisnuo je zadarski ,Dal-

mata“, pak je ironijom htio da pokrije svoj jad.

Ima dabome u Italiji i slika i spomenika & bilo je
i velikih ljudi, U veliku narodu pod onim
Sretniti 1 oj op r

čudo bi. bilo, kad bi bilo inače.