*Qlas" je flerikala, a Dubrovnik“ pseudolibera-
lan, biva liberalan samo naprama katolicima, ina-
če je isto klerikalan ko i onaj drugi. I ona dva
zastupnika nekako se tako dijele i Baljak zastu-
pa liberalniju boju. U zadnjem ,, Dubrovniku“ pi-
še on o stvarima iz Beča i hvali se, da srpski za-
stupnici nijesu htjeli potpisat Falkenhaynov pred-
log, koji je tražio da presjednik može isključiti
pa 3, a parlamenat na 30 sjednica zastupnika, koji
ge neuljudno i nasilno ponaša. Ovaj predlog pot-
 pisaše: Česi, Hrvati, Poljaci svi Slaveni, ko što
“avi za nj glasovaše, a Baljak se diči, da ga dva
ovejana Srbina ne potpisaš, jer nije liberalan.
Ovo je bilo veoma značajno, kad se promisli da
“u monarkiji sve stoji u tome, na koju će stranu
srpski klub. Tako su bar hvjereal njihovi listovi.

Isključenje zastupnika kad se nepristojno i
nasilno vladaju postoji u republikanskoj Frances-
koj i u Engleskoj, toj majci parlamentarizma i
slobode. Ovim velikim i slobodnim narodima. to
ništa ne smeta, oni su dapače mašli da je tako
potrebito. Ali srpski liberalizam premašuje Fran-
ceze i Engleze. Zato je Baljak problijedio, suze
mu skoro na oči udariše, kad je vidio da se sta-
vlja u praksu ono što je u parlamentim Pariza i
Londona od vajkada zakonom. Jadnoga Baljaka |

Nama se čini da su Srbi nekako preko vo-
lje slijedili slavenski pokret u Beču, pa nijesu za
nj toliko oduševljeni. Uzrok je jasan. Kako. hoće-
te, da oni podupiru Čehe u borbi za državno pra-
vo, kad bi tim eo ipso priznali opravdanost hr-
vatskog državnog prava, koje je jače i narodnije,
jer Hrvati nemaju u svojoj domovini trećiau tu-
gjega naroda.

Ima još nešto. Znate li ko je vogja one dvo-
jice Srba? Bečki demokrat dr. Kronawetter. Od
svih stranaka i frakcija nijesu našli boljega druga
do ovoga odrtoga Nijemca, s kojim valjda podižu
veliku Srbiju na obalam Dunava. Naravno je da-
kle da Baljak i drug ne mogu bit oduševljeni za
rad i postupanje slavenske desnice.

Nove knjige. — Primili smo: De M. Tul-
li Ciceronis philosophiae studiis. Cuminentatis phi-
lologa, quam ad amplissimum doctoris gradum a-
dipiscendum. Scripsit Dr. 1. Kržanić. — Zagabri-
ae 1897. Typis Consortii typografici.

Marska, Makarsko-primorska općina i nje-
zini ekonomički odnošaji. [. Dio Statistični dio za
1897 god. Priredio Andrija Babić. Spljet 1897,
Brzotisak ,Narodne Tiskare.“ Cijena 2 krune.

Hrvati i Hrvatice! U svakoj radosnoj ili
žalosnoj prigodi sjetite se Družbe sv. virila i Me-
toda u Istri !

Otvoramo pretplatu na ,Crvenu Hrvat-
sku“ i molimo rodoljube hrvatske, da se pred-
broje na naš list i tako nas pomognu u borbi,
koju vodimo u ovim krajevima na obranu Hr-
vatstva i hrvatskih svetinja, Cijena je listu na
po godine 2.50 fior., na čijelu godinu 5 fior.

Gradska Kronika.

Mlađa misa. — U srijedu rekao je u Ma-
loj Braći mladu misu naš prijatelj, dobri -mladić
Dusan Mičić, Svršiv gimnaziju Kao svjetovnjak, na

ispitu zrelosti pri izboru zvanja odluči .za sveće-
mičko, i evo sada nakon tri godine bogoslovije 18-
puni svoja vruću želju. Crkva je bila dupkom pu-
na uaroda, a mladomisnik služio je uz asistenciju
m. p. provincijala i naših franjevaca. Na počasnom
mjestu klečala je njegova obitelj. Pričestio je svo-
ju gospogju majku, Na trijemu, uz ostale pjevače,
pjevao je solo Juravit gosp. Nikša pl. Ghetaldi, Dru-
govi mladomisnika, kojim je on prefekt u Zadru
spjevase mu prigodan sonet,

Radujemo se njemu i njegovim na ovom lije-
pom danu, a radujemo z i narodu koji će u njemu
imat dobra svećenika i žarkog hrvatskog rodoljuba.

_ Mubrovački parobredi. — Balkan na pu-

tu iz Odese u Margilju mješovito nakrcan. — .Bea-

trice ma putu iz Pormana u Trst kreat-ruda, —

Galeb na putu iz Braile u Anversu krcat žita, -—

Istok krca u Grčkoj rude za Rotterdam. — Har-

tington krca u Newcastle ugljen za Trst, — O-
, skar ma putu za Novoroskijsk.

Cukar i petrolje. — Tuže se, da cukar
na mnogim dućanima ne valja, može ga se sipat

 

 

u kavu ko pijeska. Takogjer je tamne boje i ne

topi se. tak

Pr E

mogli bi ovi ove dalje uputiti na dotične
i arm e siledjigino: y II a.

| ve ansa , imali smo uša-

= more doda. lete napravilo. e in ni-

+ '_ Teatar, — U subota: 1 :Campolani:o 7

| ribile fedelta, Rovota drama, o. kojoj vra lijepo
Emei SE
dio gbr slag, bje vilo poka lazvaa o

ROP m i e MESA i EA i

ljan Jago g. Bissi. U ponedjelnik 2 Fourehambo-
ult franceska komedija

dou: Malo puka. U srijedu Patria Drama V. Sar-

valjan, te ne zaostaje za nijednim, što ih je vidio
Bondin Teatar. Pa ipak izim svečanih dana i van-
rednih
god i do gragjanstva, ali muogo je: kriv izbor ko-
mada, u čemu nijesu. pokazali nikakva iikusa, Ho-
ćete li dramu? ono što je bilo pore tri eri

nas, mi bi prišapnuli društvu: Deder pokušajte sa
ovim komadima: Amime solitarie od

nore od Sudermana, I disonesti Rovette, Gli spet-

 

E A E 6 ZAO 6 RV

* moj Ivo; spomrinješ li se kako je prije n-nac: bilo?
Ovo je sd pir i božića r k
I| t4— jele dh ši ima bieria žito e

bez literarne vrijednosti.
Gosp. Dominici radio je dobro. — U utornik
nostri intimi, vrlo slaba komedija Vittorina Sar-, prije bilo gore i da imamo bit zadnji u svemu.
sdmma evo ti ga tu. Nijessin seko s grubom in

= eijoni. Nego idem, devet sva Ntječutk

 
 
 

dou. Dosta publike. G. Dominici bio je izvrstan

  

 
  
 

 
  

conte di Bysor, U četvrtak Zea, :driana Felice Ca<i(! || | 4oko deset... neće, mi rani te zadr
valotti. Sinoć kao serata gji.ce Catalani La prin- | Y1&ho. — Hoće jadan, dosta je đa pokljaša kvarat Adio
cipessa di Bagdad drama u 3 čina. Prima. domna«|:, (i pozdravi je g moje; strane. (Rasteju se); (20

    

dobila je ovom prilikom krasan ,dar,

Opazićemo jedan
cjelini dobro, a ima prvog

ini HRL IU. MI Supllć uprevitelj iudarnisij i odgovorai oevddik

pojav: Društvo je h svojoj |. ag ki |

glumca, koji : A Tipografija Dragutina Pretnera u Đubrovniku.
Foula

do for. 3.95 mel — japanoska, kineska itd. u najnovijim
nacrtim i dojamukao'i crnejbije jadisane Henneberg
gove svile od/35 nč. da for. M465 fnets, — glatka, po-
strapana, karirana, izmuštrena, damasti itd. (oko 240 raz.
porto i poreza pro-

vostruka poštarina,

vereirrn o

  
 
  

prestava teatar je skoro prazan. Biće što-

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
   

vrsti i 2000 raz. boja, nacrta itd.) ;
sto u kuću. — Uzorke po volji.

vo, ono što je novo dije “Bilo dobro. U komedija- a:
(dd šsvićdrsku,

ma i lakardijama isto tako. Nadali.smo se. da će
društvo drugom polovinom pretplate probrati nešto
boljega, ali se prevarismo. Dubrovačka publika ima
dosta ukusa izna prosudit jedan komad. Da je do

 

:11( Pošten čotjekokred-

Traži službu. 33 =

uptmanna,

i L'e- hreatski i talijanski, traži službu kao poslu-

i sličao pri kakvu uredu ili općini u Du-
nika; Dalmaciji ili Bosni. Hercegovini. Kome
a neka se prijavi na uredništvo ovogalista..

us saa ovogodinjih, bez sutakmice
Mravinjih J8J8._ potina očišćenit“1 litra po
54, 48.i 40 novč. . .

Mušica efemerida: (oim
Brašnenih 'rva 1000: komada po 1

La battaglia di Farfalle, La casa paterna e
tri, Il nemico del popolo, Gian Gabriele Bork-
mann, Nora od Ibsena, La Vipera F, Martini itd.
Ovdje bi se dalo izabrati i rasporediti. Neki od
ovih komada nijesu novi za dubrovačku publiku,
ipak držimo, da bi mnogi došao, da gustira rad-
nju, pa ako se kazalište i ne bi napunilo nedjelj-
nim svijetom, toliki ljubitelji drame i dramske u-
mjetnosti, kojih Dubrovnik dosta broji, ne bi izo-

 

a S naprotiv od svih ovih komada koji . fior,. ;

ru lovore po europejskim pozornicama, ne obe- & ao: aml sisa ana PO 1 fior.

ćiva nijedan. Naprotiv sve one novosti što ih još 5 ke. hr ane za kanaritice $ 40- ni.
ije

ima dati, osvem La Douloureuse, koju čusmo hva- ne loco Prag 'dez &mbalijgs, daje. uvijek
odg PO DO 006

n'švakoj mitožini. < >.
Wenzel! Petzold 'u''Pragu

x (Havitska ulice br. 394:) :v

Karlo. Pirelli:

Agencija za putovanje; povlaštena dekretom
Namjesništva br; 6996/3 |) Ari
u Trstu. i.
Ko hoće da se uputi u Ameriku, “Australi
Tasmaniju, Afriku, Novu. Zelaudu, najbrža €
najcjenje poći preko ove agencije, koja :dava '
veće polakšice. /' y SAMOA. og iii $
Za potanje obavijesti i sve ostalo za Du-
brovnik i okolicu. treba se obratili na
kap. Frana, Vatjala |
u Dubrovniku, 0!#š i;
koji je utu svrhu od agencije 'oputtvlašten'"'

Restaurant“
san — može se odmah otkupiti. kz
Filijala Pavlović Got

liti, ne vrijede mnogo, počinjući uprav od Sardou-
ovog Spiritizma. Bilo bi dakle u interesu samoga
društva, da repertorij malo preinači.

A

 

 

Diskoras na Poljani.

Vlaho. — Ti mesa ?.,. A ne znaš da je danas petak.

Ivo. — Jes, ma nije ovo za mene, za nemoći,

Vlaho. — 0? A ko ti je rgjav?

Ivo. — U mene moja, valjalo joj je uzet lijek. Roba da
niente. Ma sam se najedio na komardi, altrocha ti
onomane s crevalja !

Vlaho. — Biće ti ćeli navalit kosti,

Ivo. — Da je samo to! Ne bi mi ni premalo, nije za je-
sti, a za juhe i kost je dobra. Ma naše komar-
dell... Ovo sam sto puta ćio upisat u folje, dopo
tutto za njihovo bolje. Ma ko će ti štampat: ,Cr-
ljena“ ne, jerbo ima komardara Hrvata, »Dubrovnik“
ne, jerbo ima Srba, dunque ?

Vlaho. — Ma na svrhu reci što je?

Ivo. — Kako što je ? Idem unutra. Ja sam siromah, za
pjat juhe ne mogu kupit čerek od vola. Govorim
mu: — »Daj mi dvadesti i pet solada mesa, otole i
otole,“ On meni najprvo da mi neće dat dvadesti i
pet solada i da mi neće dat otkle pitam !! Tira,
para, moli ga, da mi je za nemoći, dokle sam ga
persvado. Na balanču ?. .. stavlja mi peču jetre, e-
vo neka ti ukažem (vadi iz ubručića) ima quasi ko-
liko i mesa. Opet riječi, ma sve zaludu, — ,Koliko
je?* — gČeteres solada 1“ — ,Ma nijesam ti čo-
vječe reko četresti nego dvadesti i pet I“ Komu ćeš
govorit ? On je onoliko okinuo e basta, Gledam ma
balanču koliko ima, Hajde ti /prokontaj! Na njom
nema mjere unjule, nego 'dvadesti malijeh mjerica
po petipo deset deka, vezanijeh špagom. Valjalo bi |
uzet lapis i stat po ure za ono sumat, Muči i plati.

Vlaho. — Jes, nije lijepo, ma taks :je više užanca, pa
što ćeš učinit, : i

Ivo. — Je li, dragi, užanca zato jerbo je mi trpimo? O-
vega nema nigje po svijetu.-Ti u Dabrevniku ne
možeš uzet mesa ni otkle hoćeš, ni koliko hoćaš i
kad si ga uzo valja da nosiš doma bokun pljućine
oli glave, za priložak..Je li to razlog? Ja kapajem
meso za meso, & ne kupujem pljućinu. Rijećeš mi,
ma oni valja da sve prodadu. .Tu sam s tobom, ma
nije ovo način. U drugijem gradovima v0 se lijepo
raspartiška u diferente poste, koji imaju svoj prec.
Jedan je prec za umbilo, drugi za pataškinu, treći
za bedru, četvrti za glavu, pa za srce, drob, žige-
ricu & cosl via sve ge prodava na: pose, Ja sam per
Za kupit kilo umbula, Stavi mu prec viši, ma |:

daj umbula, & nemoj_mi dat trikvarta_umbula
rarat umbula i kvarat je-

 
  
   
  

 

i

  
  
  
 

 

— vrlo

     

TT Tag
edo

ALL LILAA

u
80 ie ATTOR? pouzećem; dozvoljen; sasije
daje treiti geirusTER, Biraionlčan mv oi

LIMA. UAPSIMA YOMPOS,

zove apoteke u Pragu

prisaato. izvesno, bol:
jod wu, 70,06; iko tig;
ou

aminjujaće mazalo; uz
Trail oro TRENT i
ke i us- | :

Jari

  
   
 

 
  

  
    

 

 

 
  
 
 
 

i kvarat jetre, oli kilo i i i

gilaki ga. la ph paru šii. Odreli ini onliko M

dliko ti pitaš i oskle pitam a naplati s zas ni
ul vi mit 40. Je li tako? sg lm Mio

apote
| 08. zaštićnom

tv
: v
markom
\ nik; maš-st0 razloga! - | ! y vk to tate 90.

u-komardami ;koje su |% A] Titohteroti Apottka Zlatom aru ti rani. NN

i seal 2. perdee stn Na rečaeniiči ko o 44. i o 0 ti
i s pla, 4 je Kod ij ot ku Mo o
: Ny “liti : ' ii ;

bile“ e žao u ar i
sialelantvošrižemljonaSrti

' | nego eesti pa rezat bifteke. š "
ode -ti oditašigavtalja izvadi meso kako ti služi! Ma,