ovamo, da će vaš Pavić zapitat mirovinu, jer kod
zadnjih promjena u višoj političkoj upravi nije bio
uzet u obzir. (Nije nam ništa poznato. Ur.)
Borba na Rijeci. — Na 20 ov. mjes. o-
bavila se na Rijeci žestoka borba megju pristašam
autonomne i liberalne +tranke, I jedni i drugi su
brvatski protivnici, samo što liberalci su Magjari
a autonomi talijanski magjaroni, što u bitnosti
nije velika razlika. Autonomi bijahu položili man-
date, jer ugarska vlada i Rijeci je nametnula ma-
gjarske zakone, No ta njihova opozicija mje nego
komedija. Na ime riječkih hrvata Barčić je izdao
proglas, da se. ustegnu. Na ovaj vrlo žestoki, ali
formom parlamentarni proglas odgovoriše bivši na-
čelnik Maylender i vogja stranke Ossoinack pro-
glasim punim trijvijalnih uvrijeda, nedostojnih i-

nastati druga edicija Rinaldinove ere. — Čuje |
kakva javnoga čovjeka. Barčić im je odgovorio
isti dan sa krasnom replikom. Na izborima sve
činovništvo magjarsko dobilo je nalog, da glasuje
za liberalce. Ipak su ovi ostali u velikoj manjini,
a dobila je autvnomna stranka, koja obećaje bor-

bu sa ugarskom vladom. Vidjećemo !

Hrvatska crkva u Americi. — Hrvatska,
jer ju sagradiše Hrvati, koji u njoj hrvatski Boga
mole. Iz Pittsburga primismo malu brošuricu sa
slikom tamošnje hrvatske crkve, prve u Americi,
sa opisom kako je postala i sa slikama onih koji
ju utemeljiše. Župnik joj je O. Dobroslav Božić,
bivši franjevac u Bosni. U Pittsburgu imade do-
sta Hrvata, no ponajviše iz uže Hrvatske, malo ili
nimalo iz Dubrovnika i Dalmacije. Naši se ragje
sele u Kaliforniju, New-York, New-Orleans, te ju-
žnu Ameriku.

\+ Hrvati i Hrvatice! U svakoj radosnoj ili
žalosnoj prigodi sjetite se Družbe sv. Ćirila i Me-
toda u Istri!

Gradska Kronika.

Na službenom putovanju. — Ovih dana
boravio je u Dubrovniku sudac gosp. dr. Jagodić,

kvji_po

našim sudovima, Kotorskog, Dubrovačkog

i dijelom Spljetskog okružja drži instrukcije o no-

voj proceduri. U utornik otputovao je za Met-
koviće.

Telefon. — U Dubrovnik uvestiće pošta

 

telefonske sveze, Ko hoće da se predbroji neka
se svakako do nove godine obrati na mjesnu po-
štansku i brzojavnu administraciju.

Natječaj. — Otvoren je natječaj na mje-
sto općinskeg blagajnika za našu općinu. Plaća
godišnjih 800 fior. Ruk natječaju svršiva na 4
januara.

Na prikaz. — Od učitelja glazbe i pjeva-
nja gosp. S. Strino, koji od nekoliko vremena ra-
di u Dubrovniku primili smo sa zahvalnošću prvi
svešćić njegove opere: Milienco e Dobrila trage-
dia lirica in 3 atti, riduzione per canto e pia-
noforte.

Za vršenje prakse. — Kot. Poglavarstvo
u Dubrovniku podijelilo je pravo vršenja prakse
našemu mladome prijatelju dru. J. Wagneru.

Izgubljeno. — Izgubio se jedan prsten
od zlata: Ko ga je našao, neka se prijavi našem
uredništvu, te ćemo mu kazati vlasnika.

Za čistoću grada. -— Mjesto na uglu Ri-
barnice nepristojno je preko svake mjere. A on-
dje je na domaku parobroda i putuika koji izlaze
na kraj. Dobro bi bilo da općina nešto učini, da
se onaj gad ostrani.

* Večera ,Gundulića,“ — Na sv. Lucju
imali su Uprava, pjevaći i pjevačice hrv, pj. druš-
tva ,G ić“ u Hotel de la Ville svoju godi-
šnju društvenu večeru. Na ime uprave velč. gosp.
do. Mato Vlahušić nazdravio je napretku društva
i njegovu vrsnom učitelju gosp. ereru, čijoj
brizi i vještini ima se zahvaliti, da je društvo u
zadnje doba onako krasno napredovalo. Ss strane
pjevača i pjevačica izrečena mu je — zahvala
sg njegov nčumorni rad oko njih. Zbilja žaslužu-
j%, pošto je šo Lederer u kratko vrijeme što ih
ši v6o i postignuo., i!
'Pohvalsio. — Prigodom smrti gos. pl. puk.
Dorotke bi Rio na thar siro od go-

ske obitelji majora Kowars krana 8; =>

Dubrovački Parobrodi. — Balkan iz
BE Sr kr-
, - iskrcava ugljen u
, — Har 'pot Trsta krcat u-
is Cardiffa. — otok na 20 krenuo Alžir i
put Rotterdama krcat ruda. Kad iskrca po-

ri IOŠIOE
Genova po

mi

u vode, da za svoje!

 
  
 

o pa ao
k vi vodomjer. i -
:1895 i mia Tako slijedi : vrtni

gdi predirags 1 bosaaku: u: 33709188 Bin

Misa < Sinoć! si dali op-

e eri a era a + >.

| me

na Gruž i Lapad: 6.849 fior. i 30 novč.; na Župu:
4428 fior. i 20 novč. Ovaj proračun bio je primljen
uz neke odbitke što ih je Vijeće na pojedinim svo-
tama učinilo. Pošto se zahvalio na časti vijećnika
i prisjednika B. Berberović biran je šestim. pri-
sjednikom Gjorgjo Grkavac. Iza toga riješeno je
nekoliko sitnijih pitanja. Sjednicom je upravljao
radi otsutnosti načelnika i prvog prisjednika, dru-
gi prisjednik Jero pl. Natali.

Poštanske sveze Dubrovnika. — Treba-
će pisati uvodne članke, moliti za interpelacije.
Uz ovaj silni natječaj parobrodarskijeh društava,
naš je grad vezan poštom da ne može gore i ne-
podesnije. Bolje smo stali prije kad nije bilo o-
voliko pruga, nego sada sa svim brzim i polu-br-
zim. Mi smo se više puta tužili na ovu zapušte-
nost naprama Dubrovniku, ali do sad sve utaman.
Ravnateljstvo pošta i kombinacije parobr. putoka-
za ne uzimlju na nas ni malo obzira.

Evo čujte pa sudite. Trgovac je u utornik
na podne izišao iz dućana na objed i bacio pi-
smo za Trst. To će pismo ležati na našoj pošti
utornik, srijedu i četvrtak i tek u četvrtak
u veče, dakle nakon tri dana čekanja. otići će
»Petkom“, da u Trst stigne u subotu u jutro t. j.
peti dan nego je bilo bačeno u škrinjicu | U ovo
vrijeme može list prispjeti iz Madrida u Petrograd.

Ali ima još i gore. Uzmimo subotu. List za
Trst bačen na poštu u subotu u jutro leži tamo
subotu, nedjelju, ponedjelnik i odlazi u Trst
stopro u ponedjelnik veče, a dolazi u srijedu ;
dok list za Rijeku čeka još i četvrti dan, naime
utornik, kad ga pošta nosi, da na Senjsku Rije-
ku prispije tek u srijedu veće!! Ima doduše u
subotu brzi ugarsko-hrvatski, ali taj ne mosi na-
še pošte.

Tako je i sa obližnjim svezama. List za
Korčulu, mora da čeka po dva tri dana,
a Korčula se skoro vidi iz grada itd. Ni-
je da nema parobroda. Parobrodi dolaze i od-
laze, ali je njihov putokaz za nas hrgjavo udešen.
a dva najbrža ne odnose našu poštu i to brzi
od srijede i od subote.

Hoće li ovo ostati glas vapijućeg u pustinji ?
Nadamo se da neće. Za Dubrovnik valja imat ne-
kog obzira u sastavljanju putokaza, osobito sada
kad imamo taj hotel i kad se gradi željeznica.
Tijem će se poštanske sveze popravit i za cijelu
južnu Dalmaciju.

Teatar. — U subotu Wan Broust komedi-
ja Fourniera i Neyra. Ponedjelnik Cuore drama u
4 čina od Garzesa, kao serata g. Troferelli, ko-
mad velikih pretensija male vrijednosti, u kom je
seratanat ulazio kao Pilato u vjerovanje. U utor-
nik I? suplizio di um uomo i Le temtasioni
U srijedu I disonesti G. Rovette. Ovdje ćemo se
malo zaustavit Zima i bura učiniše, da je kazali-
šte bilo skoro prazno. Ona praznina užasno dje-
luje na glumce, na licu im čitaš zlu volju s ko-
jom rade badava, a možda su i na gubišu. Žao
nam je bilo da će ova okolnost učiniti, da se iz-
gubi cijeli onaj strahoviti efekat ove najbolje od
svih Rovettinih radnja. Ipak — prevarismo se
Gosp. Dominici tako se udubio u svoju ulogu, da
je zaboravio, e oko njega prazoina zja, da ga gle-
daju tek osamdeset osoba. I bio je divan. Njegov
Carlo Moretti takova je potpuna, savršena inter-
pretacija haraktera Rovettina junaka u svim svo-
jim tančinama, on je tako krasno umio, da nam
oerta svu onu provalu strasti, osjećaja, užasa i
guušanja nad vlastitom sramotom! Prima donna
gji.ca Catalani glumila je ono veče tako vješto,
kako je još nijesmo vidjeli, Sinoć se dala kome-
dija: Il marito in campagna, 0 chi comanda.

Diskoras na Poljani.

Vlaho. — Ivo, na zdravlje | Što to godiš?
Ivo. — I tebi, Vlaho, na isti način, Gledam ovu malu
huličicu, ma je skupa, priko načina.

Vlaho. — Kašpito/! Hoće ti se intijer& ! Da kakav si ti
užgjup! = |

 

 

1vo. —*Che je intijera, ne vidiš da je po nje; što će bit,

koja oka; Ma skupo, skupo... ja ne znam što je

\ ovo ovega puta.

Vlaho. — Navalile tasse, imposto, što ti ja znam. Kako
hoćeš da čeljad davaju cijeno ? Evo vigji: onoma-
ne donio čovjek ozdo neke vintuše, prodat na Po+
ljanu, Neko ga vidio, avizo, zovu ga na impostu i
bio je tasao pet forina i trideset i pet solađa ! Za
izvadit spense i izić na kraj bez gubiša, valia da
ih proda za duplo. Tako ti je u svakoj stvari, Pa
na komu se najposlije osuši ? Na siromahu.

Ivo < Znaš razlog, siromah sve plaća. Onomane se ,Cr-

\“ tišila na cukar | imala je što sasloga. Prije
cukar lijep, sladak, da se topi, za tride-

99

 

sti i dva. Krešili su mo impostu, pa što se dogodi-
ir skur, crn, u kikari se kiša kako
p.1 još po četresti. Fabrika je vašla

.

drpi.
Vlaho — Jes ma per

 
 
 
 

' doć tušit, da je na
Ivo. — A da bi ti ja pri

mm. ie o + a.

svo skupo,
idio (što se sve arivalo ta»

srt... (Tuče se prstima po ustima.) Ma basta!
Sarebbe troppo comico, da nije što drugo i zato 0-.
metiamo i commenti. Ako pogje ovako naprijed, ne

znam na što će se doć. Ovi deputati imali bi jedan
put skočit i rijet: basta!

Vlaho. — 1 ja govorim. A pripovigji mi malo, što si
lijepo spravio za večeras?

Ivo. — Ja? Malo zajsto: imam n:ke olignjiće i jednoga
maloga jastoga, koju kamenicu, a moja će isprigat
neke prikle, što ih ona umije.... ma... za obli-
zat prste.

Vlaho. — Da Bog pomože!- I .u mene. fate .conto, la

stessa cosa, samo na mjesto kamenica školjaka Me-
ni su draži školjci.

Ivo. — Lijepi su ma su priporiti.

Vlaho. — To me appunto i gusta, oni sapur. Imam još
neke jegulje iz Ljute.... hoćeš da ti pošljem koju?

Ivo. — Ne govorim da neću, samo nemoj se ti diskomodat.

Vlaho. — Hajde jadan, o čemu govoriš... Čuo sam
da je Toni Puljezi nominan za notara u Dubrovnik.
Je li istina?

Ivo. — Ima tri mjeseca, da se liže po Vijeni oko mini-
stara. Čudo bi bilo da nije.

Vlaho. — Per altro, mi pare curioso. Hodit činit anti-
kamare. .. on; onaki srski radikalac !

Ivo. — Jadan Vlaho!.,.. Ma ja još nijesam kupio mli-
jeko. Adio, adio. Vigjećemo se.

Frano Supilo upravitelj, izdavatelj i odgovorni urednik
Tipografija Dragutina Pretnera u Dubrovniko,

Foulaed Svila: 60 novč.

do fior, 3.35 met. — japaneška, kineška itd. u najnovijim
nacrtim i bojam kao i crne, bijele, bojadisane Henneberg
gove svile od 35 nč. do for. 14.65 met, — glatka, po-
strapana, karirana, izmuštrena, damasti itd. (oko 240 raz.
vrsti i 2000 raz. boja, nacrta itd.) porto i poreza pro-
sto u kuću. — Uzorke po volji. Dvostruka poštarina;
za svicarsku,
G. Henneberg'ove Fabrike svile (e.ik. dob.) Zilrich

Cijene Brašnia.

 

 

 

Ivo Jelić u Dubrovniku časti se po- iza kilograma |
nuditi Vam proizvod ,Mlina Maria“ u | jo9
Ž ve cij g
Zavrelju Župe uz 0 ijene Cjezač u.
Kris pšenična (Simulata) A. B. C.
Muka pšenična Br. 0). 2.2... 21, —
g s s a E ONA 20,80 1290
: o DIME 6410) 20; — 12|60
a AN GJ M 6. 19| 50 , 12/30
: va Qišitac.i < ijideb+ skog 1750/11 —
iš a Maća os 15 501 9175
a a s GSV 13 — || 8(20
54 š M aa LIE OR 790\| 5|—
. a ss aečktbiRIDED 6 — || 380
. g » 9. crveno 10 60 || .6|60
EEE SJK a re 6 156 — -
Palje sa dvije vreće . . o... .. +. 4 80 | — —
Simulin sa dvije vreće . ./. . . .. s— E
Muka Golokudna . .2 2/2... . . | 9 1

Sa vrećom, franko na kola, na brod ili uz popust od'
3 novčića po kvintalu. za prenos,

— Isplativo u Dubrovniku — i

MIMA PERLA, KRAKOV

(Stradom 2).

Kuća za eksportiranje satova i svih stva-
ri iz Kina-srebra sve uz vanredno t

cijene, samo uz oli. possaćh. Što se neće

ueimije natrag i odma vraće novac. Ve-

gta ilustrovane cjenike šalje gratis i
co.

Evo nekoliko cijena njegovih fabrikata:
1 Nikel-Anker-Remontoir, žepni sat f. 1,80;
1 Nikel-Remontoir, dobar, pravi Jassy f.
2.50; 1 Srebrni-Remontoir, dobar f.
450; 1 Srebrni-Remontoir, s poklopćem,

ntiran f, 5.—; 1 Srebrui-Remontoir, dvostrukim
klopćem f. 4.60; prima vrsti utiran f. 5:60 do 6; An-
ker f, 676; 1 fini srebrai lanac f. 1,25; 1 M karatni
zlatni prsten sa imit brilantom f, 8.50; 1 goldina
f. 1,50; par svjećnjaka od kina-srebra 22 do 29%, visoka
f, 8; 6 kom. Kavenih žlica iz kina-srebra kao srebro f. 2,
Ovo su cijene, kakovih je nemoguće naći u'iltugih
stovarišta, a roba je izvrsna. Ko ne bude zadovoljan ne-

ka povrati, NIH

BRAĆA PRRRANTI

na Poljani.

Prodaja papira i svakovranih pred-
meta za pisanje i kancelariju; svako-
jakih igračaka i galautarija; pobože
nih slika (inkunica); oleografija;
krunica itd. itd.

. prestavnici glasovite tvrtke C.-
Selim WTratu. .
$ šte m ii
Kod istih može se predbrojit na ,Mu=
im GRM i to; za 24 koinada mo-

m € glasovir na god. 6 fior., &
komada 10 98. 200 ist i
gi Umjerene cijene.

 

   
   
 

 

(AZ
' T
ao)
*

  
  
  
   
   
   
   
   
 

 

,

8