ostaje ? Pretvorit se u Srbe pa zagrlit misao srp-
sku. Jer Srbi, ma koliko ,u ime bratske sloge“
podupirali naše rashrvaćivanje, svoga se srpstva
odreći meće. Sutra dakle, kad mi, veliki idejaliste,
budemo  poplesali atstvo, Hrvatsku, hrvatsko
držatno pravo i. sv& na čemu gradimo bvdu-
ćnost našu, doći: će Srbi pak će nam kazeti : Evo
vi ništa nemate; * ste“ izgubili pravo na opstanak,
pa vam ne ostaje diago nego da se prozovete
Srbima. A šta ćemid afMamo početi kao Srbi?

Mi dakle pojtufnio kako oni, koji nam inače
u svakoj prigodi i opstanak niječu, sad su odu-
ševljeni ovom slogom, u ime koje mi se moramo
svega odreći, oni ničega. Što je tvoje, neka bude
moje i tvoje, a što je moje, moje je. Ali neka
pjevaju koliko hoće. Naša je dužnost, da im pod
svaku cijenu smetemo njihove himbene atentate
na budućnost Hrvatske.

 

Riješenje krize.

U sred nejasnosti velike borbe i meteža, ko-
ji se u nas razvija, gdje su se milijuni raznih ple-
mena u koštac uhvatili, pa ruše institucije i srću
jedan protiv drugoga, ne gledajuć :a zapreke, ni
na pogibelj, mnogo puta dogje čovjeku, da se u-
pita: kako će sve ovo da svrši? kada ćemo doći
kraju ove krize? kako će se ona riješiti? Odgo-
vor je na prvi pogled skoro. nemoguć.

A ipak ko hoće malo bolje da pogleda na
razvoj same stvari i da se osvrne na prošlost, vi-
djeće kako sve teče naravnim putem i kako da-
našnja Austro-Ugarska monarhija neizbježivo je
predana evoluciji, koja se mora obaviti, pa ijedili
se naši dušmani koliko hoće.

Dualizam je umjetno djelo. Beust kad ga je
gradio, nije se valjda stavljao, da ide u sukob za-
konima, što ih je priroda za narode utanačila. Pa
kako je s naravi uopće teško boj biti, vidimo evo
iz resultata Beustove radnje. Već za trideset go-
dina pokazalo se, da djelo. ne odgovara svrsi. jer
je protunaravno. Osvem Beča i Pešte imade još
gradova u monarkiji, kao što imade naroda osvem
Magjara i Nijemaca. Zagreb, Prag, Lavov to su
isto tako narodni centrumi kao Pešta. Ili je dakle
trebalo uništiti njihov naslov i značaj, ili udovo-
ljiti milijunima koji se oko njih okupljaju. Ako se
prvo pokušalo, vidimo da je bilo bez uspjeha, jer
se paragrafima nagodbe ne prelazi preko jednoga
naroda na dnevni red.

Mi evo vidimo lijepo, kako se sve postepe-
no razvija. Nazad trideset godina Pešta je bila u
položaju Praga, a Magjari u položaju Čeha. Da-
nas je Pešta metropola slobodna naroda i monar-
kija se s time tako sprijateljila, da je zaboravila
cijelu prošlost. Sada dolazi red na Prag, Lavov,
Zagreb. Ili će monarkija slijediti putem stvorena
precedensa, ili ..... Situacija ne može da bude
jasnija

Narodni razvitak neprestano napreduje, uza
gve zaprijeke, što mu se stavljaju na put, Prag
je danas centrum cijeloga čehoslovašta, k Lavovu
gravitira slavenska Galicija, & Zagreb ko magnet
kakav privlači sebi sve što obitava na jugu Dra-
ve i Mure. Čak i oni koji ga mrze, tu mu moć
potvrgjuju, dok je svim srestvima pobijaju. Ovo je
moralno već jedna gotova činjenica. Treba samo
da ono što kao takovo moralno već postoji, bude
prizvato i utvrgjeno fuktom.

i Tu doduše počinju puteškoće. Ali se mate-
matičnom sjegurnošću može kazati, da je proces
sjeguran Kao što je Beč uza se, i ako ne dobre
volje, morao priznati Peštu, istv tako će oba dvo-
jica skupa jednog dana prizuati Prag, Lavov, Za-
greb. Ova je operacija apsolutno nužna. Čemu
zatezati od danas do sutra, da se samo bolest širi?

. Evo ovako će da svrši nuternja narodna kri-
za u našoj monarkiji, jer ovako mora da svrši, I
ne misle to sami Slaveni. Mi vidimo da svi veliki
njemački političari Austrije, oni koji vide malo
dalje od nosa, shvatiše, da je ova solucija neu-
kloniva. Ali oni nemahu hrabrosti, da joj u lice
pogledaju, pak se povukoše, Ko predvodi austrij-
sko nijemstvo u borbu na Slavene? Vidimo pa-
tuljke, koji.se ne mogu ni mjeriti sa političarima
slavenske krvi. su danas jedan Plener, je-
dao Clumetsky, ti veliki umovi, ti vogje narodni ?

EMmENNEJINSNtEEIEEIRNNIN NEEE. DSS

Oni se ukloniše s prprišta, jer vide, da će bitka,
bilo kad bilo, biti izgubljena, a njihova mjesta za-
uzeše političke mizerije & la Wolf, Iro, Schonerer
&_Co. Zar ovo nije. najbolji dokaz u prilog naših
riječi? Da se Plener uhvao, da će moći išta ura-
diti, ne bi bio ostavio svoju stranku u času kad
ga je oma najveće trebala, ni dozvolio, da mu nje-
mački narod zaboravlju ime za vavijek pokrije.
Aka je ostupio, hoće reći da je izgubio svaku nadu.
Nikakve dakle, bojazni, straha, neodlvčnosti ;
budućnost je jasna, pobjeda očita. Kriza će da se
riješi nama u prilog. Samo junački naprijed !

Naši dopisi.
Rijeka Dubrovačka, 22 Decembra.

Diveći se ljubavi, kojom je srce vrijednom
pučkom - prijatelju Don Frani Ivaniševiću za svoj
mukotrpni narod ražareno, koji je eto junački pre-
gnuo da svoj narvd moralao podigne, radeć oko
ustroja seoskih i školskih blagajnica (za koje se
prvi megju nama u Dalmaciji veleučeni Dr. S.
Karaman pobrinuo) koje božjom pomoći i dobrom
voljom uplivnih činbenika postati će jednom pra-
vom arkom Noemovom za naš trpeći narod i mi
— imajuć pred očima neprocjenjive koristi tih
blagajnica, zauzesmo se svojski, da u ovom našem
osiromašenom kraju ustrojimo školsku blagajnicu,
s kojom ćemo, da narod, po njegovim sinovima,
na štednju učimo i da, znajuć za blagotvorni u-
tjecaj škole, unapredimo marljivo pohagjanje iste.
U tu svrhu školskoj mladeži, bude li se pristojno
u kući na dvoru i u crkvi vladati marljivo školu
pohagjati i u nauku napredovati, djelit ćemo pri-
stojnu novčanu nagradu, koja po dogovoru biti će
uložena na dobitak na ime dotičnog dječaka ili,
ako preveć siromah, potrebne ćemu se odjeće na-
baviti a preostalo na štednju uložiti ili napokon
s tim ga u kakvo književno pučko društvo upisati.

U to ime pozivljemo sve, kojima je do pro-
svjete naroda, da nas u ovom plemenitom kršćan-
skom poslu pomognu. Imena pako svih velikodu-
šnih dobročinaca: maše blagajnice objelodanićemo
u pokrajinskim listovima.

Dao Bog, da naša blagajnica, koja uspome-
nom Spasova-poroda eto će da svijetlo ugleda,
bude blagohotno primljena i potpomožena.

Komolac u Rijeci, Decembra 1897.

Promicateljni Odbor;
0. E. Brajnović Vlaho Kisić
uprav. župe Rožat načelnik
Margarita Rems

učiteljica.

Pogled po svijetu.

Srbija i Crna Gora. — U Čačku je po-
strijeljano 5 osugjenih hajduka megju kojim i Br-
kić, onaj te je ubio Marka Backovića, auktora
brošure Crna Gora na koncu XIX. vijeka. Po-
znati radikalui vogja Ranko Tajsić, koji je bio u-
pleten u parnicu kao da je on naručio ovo umor-
stvo, pobjegao je kradomice u Crnu Goru. Srbi-
janski ga listovi označuju crnogorskim političkim
agektom.

Na skrajnjem Istoku. — Prestoji veliki
sakob u pitanjim s«rajnjeg Istoka. Regbi da Eu-
ropa hoće da počne dijeliti Kinu. Pod izlikom
zadovoljstine za neke umorene misijonare Njema-
čka je okupirala neke luke i poslala veliku po-
morsku diviziju, pod zapovijedi brata njemačkoga
cara. Car mu je na oprostu držao bojovan govor.
Rusi su uljegi u Port Arthur, Sad nastaje pita-
nje: 'ako ova dvojica rade dogovorno, ko sto se
čini, što će Kugleska i Japan, koji ne mogu mi-
runi okom gledati, da selRusija i Njemačka, ugni-
jezdiše u Kinu? Njemački car preši, da mu par-
lamenat dade novaca za nova oružanja,

Dreyfussova afera u Franceskoj odviše
je trajala, pak su se je prevrtljivi i nervozni Pa-
rižlije snsitili. Iza kako je ministarstvo izjavilo
Dreyfuasovu krivnju, i'igaro se povukao, — Sada
prestvji novi proces u panamskom poslu. ;

Atentat ua Sultana. — Potvrgjuje se vi-
jeat, da su mladi turci pokušali atentat na sul-
tana, ali bez uspjeha. i

Kriza u Italiji. — Riješena je ministar-
ska kriza tim što Zanardelli unišao u Radi-
nijev kabinet. Drži se ipak da će nova vlada ma-

lo potrajati. x
Domaće vijesti. |
U hrvatskom saboru. — Prošlih sjednica
bilo je u hrvatskom saboru burnih prizora. Veći-

EEAS SSS SSS SSS SSS SS LN

 

na htjela je da na brzu ruku svrši raspravu 0 fi-
nancijalooj nagodbi sa Ugarskom, dočim združena
opozicija tom prilikom željela je da iznese na vi-
djelo sve tegobe, s kojih Hrvatska trpi krivnjom
ove nagodbe. Radi toga došlo je više puta do oš-
trih sukoba, a tad su opozicijonalci zaprijetili Ops-
trukcijom stavljajuć prešne predloge. Napokon je
većina stala da isključuje. Dra. Franka Potočnja-
ka, koji je prama narodnoj stranci i zinu vo-
gji banu dosta žestoko govorio, isklju na 70
sjednica. Kad je presjedništvo sabora htjelo da po-
dastre kući na raspravu izvješće zajedničkog mi-
nistarstva financija o obračunu izmegju Hrvatske
i Ugarske, spazi da je ovaj sastavljeu magjarski.
Presjednik ga nije umio ni pročitati. Na to sedi-
gne silna vika sa strane ujedinjene opozicije : Skan-
dal! sramota! izdaja! povratite im to u Peštu!
Hrvatski sabor ne prima magjarskih podnesaka| itd.
Morala se prekinut sjednica Evo ovako Magjari
poštuju i same one paragrafe, koje su nagodbom
odobrili. Združena opozicija vladala se je vrlo do-
bro i odlučno, a njezini govornici dostojno odgovo-
riše momentu. Vrlo smo za(dovoljni sa govorim i
držanjem zastupnika stranke prava Zerjavića, He-
gedića, Banjavčića, Tuškana, Mažuranića i svih
ostalih. Njihova borba, ako i nije mogla ovaj put
da uspije, donijeće ploda.

Svi veliki svjetski listovi svratiše ovom pri-
godom pažnju na Hrvatsku, pa 0 njenom sabori-
sanju donesoše opširnih brzojava.

Javljaju nam iz Zadra: — Novom godi-
nom počet će da izlazi onaj mali listić namijenjen
puku, pod naslovom ,Dalmatinskog Hrvata“ na
ustuk ,Pravom Dalmatincu“. Zanimivo je da zna-
te, da u ovaj zadnji, koji izdaju talijanaši, pišu i
uregjuju braća Srbi!

Primjetba Uredništva : ,Pravi Dalmatinac“
nas uči da ne budemo Hrvati, nego lih Dalmatin-
ci. Naravno je da su Srbi prigrlili i ovu ideju
kao i one ostale o kojim govorimo na drugom
mjestu, samo zato eda se rastvori i raskopa Hr-
vatsvo. Sad ko ima oči i malo zdrava razuma ne-
ka gleda, sudi i zaključuje.

Primamo i uvršćujemo: — Čast mi je
javiti svim našim trgovcima, obrtnicima i posje-
duicima, da ću ovih dana (dovršiti ,,Vogju po
Dalmaciji“, koji će se što skorije štampati na hr-
vatskom, talijanskom i njemačkom jeziku. Komu
je do toga, da se njegova tvrdka, trgovina, obrt
ili kakav mu drago proizvod bolje upuznade u
Dalmaciji i na strani, nek mi izvoli to javiti, & ja
ću mu bit na ruci, besplatno, u naročitom prilo-
gu mom Vogji po Dalmaciji. — Benkovac, 0
Božiću 1897. — Joso Modrić. i

Za parišku izložbu. — Javljaju nam iz
Beča, da rok za prijavu na veliku parišku izložbu
1900 ističe već svrhom ovog mjeseca, s toga ko
želi neka se odmah prijavi € k. generalnom ko- .
misarijatu za parišku svjetsku izložbu u Beč.

Vinarska Udružba. — U Spljetu se u-
strojila vinarska udruga za Dalmaciju. Presjedni-
kom Udruge biran je Ivan vit. Vranković u Zadru,
potpresjednikom dr. Leonard Tommasseo u Splje-
tu. Pravilnik društva biće što prije izdan i ra-
zaslan.

Tiskovne parnice u Hrvatskoj. — Ure-
dnik ,Obzora“ gosp. prof. Josip Pasarić osugjen
je na tužbu Spevca, L*zarusa, Gavranića itd. na
4 mjeseca 4amnice, urednik ,Kat. Lista“ gosp.
dr, Korenić na. tužbu Spevca na 1 mjesec tamni-
ce pretvoriv u 150 fior, globe.

Bihač. — Izišao.je izvještaj treće glavno
skupštine Hihaća hrv. društva za istraživanje do-
maće povijesti. “= prem

Novo Doba.“ — Primili smo ,Novo Do-
ba“ što ivlazi u Pragu kao list ujedinjene hrvat-
ske, srpske i slovenačke omladine, Što da kažemo
ob ovom časopisu ? Morali bi ponoviti što &mo
pisali o pokušaju, da se pokrene , Narodna misao.“
Ovi mladići hoće da budu odviše učeni, odviše
ozbiljai, odviše sofe pamet. Jedan napada hrvat-
ski narodni program, drugi riješava socijalna pi“
tanja, treći gospodarska i td. Hoćete li da:vam
iskreno sdinjeoi“ e jon Nama se čini da su:
ovi ,&jedinjeni“ mladići u Pragu, zajedno sa svo-.
jim vogjom Radićem, postali neki socijaliste, o
da oni sami toga možda ne vide, & bi
i zanijekali. Soeijalistični duh provija iz , Novog
doba“: kao i iz pokojne ,tirv. Misli“. “Ovaj . u
Radić jest v mixtum compositum ude

i š t eda : u
mem im
razne faze: bio je pravaš, 'n 1 ia
Zen Da
o | rt :
sa mladih jadi koji se mog. i

   
 
 

njenje domovine, pak su u i

nijem bolestima . ima,

realizma i t. d. ' da sa ovi

zabasali u njihovo Kolo. sgrali guts(ire
Pišu nam iz Trsta: —

essa namjesnikom Primorja,

jesu ni malo zadovoljai. Boje se