Br. 3.

U DUBROVNIKU 21 Mebruara 1891

 

CRVENA HRVAT

List izlazi svakom subotom, a cijena mu je unaprijed za Dubrovnik : na cijelu go- ; Pretplata i oglasi plaćaja se upravi ,Crvene Hevatske“ u Dubrovniku, a dopisi ša-

dinu flor. 4, na p0*godine for. 2; Za Austro- Ugarsku, Bosnu i Hercegovinu: za cijela lju se Uredništvu.
Za oglase, zahvale i ost. plaća se 10 novč. po retku, a oglasi koji se više: puta tiskaju

po pogodbi.
Rukopisi se ne vraćaju.

godinu flor. 4: 50, na p0 godine fior. 2: 25; sa inosemstvo fior. 4 i poštarski troškovi,

Pojedini broj stoji 10 novč.

Ko ne vrati list kad .ma pretplata mine, smatra se da je predbrojen i za doša- |

to polugodište.

 

Listove nefrankirane ne prima ni uredništvo ni oprava.

 

 

 

HRVATSKA STRANKA U DUBROVNIKU.

Udar nagje iskru u kamenu,
Bes ujega bi u kam očajala.“
»Gorski Vijenac.“

Kad je talijanska prijevlast gospodila Dal-
macijom i Srb i Hrvat borili su se odlučno proti
zajedničkom neprijatelju : proti tugjinu. Sjedinje-
nom djelovanju Hrvata i Srba, tugjin je podlegao,
a nad njegovom lješinom izvila se jedna zastava.
Ta zastava“ bila je hrvatska, i Srb nije joj onda
imao šta da prigovori, niti je o tome snijevao,
pokle nije tugjin bio satrt u ime srpskog nego u
ime hrvatskog narodnog i državnog prava.

U toj borbi Dubrovnik, opojen duhom sve-
slavenskim ; zanesen za svim onim što bi moglo
dovesti do narodne slobode, prednjačio je megju
inim dalmatinskim gradovima. Megju prvim on je
ponosno izvio zastavu hrvatskoga prava, kao znak
narodnog spasa i slobode, a što je zamjerno on je
izvio tu zastavu onda kad nijesu jos bili pomrli u
njemu oni umnici i značajnici, kakovi bijahu kne-

: zovi Pucići, i ostali vrijedni ljudi, slava i dika Du-

brovnika; dapače ti isti vrijedni ljudi bili su oni
što su uveli Dubrovnik u kolo onih dalmatinskih
gradova, koji odlučno jedan po jedan stupahu u
borbu za sveta hrvatska prava.

Rekosmo da je zastava hrvatskoga prava bi-
la za Dubrovnik znak narodnog spasa i slobode.
Nau je li mu ona zbilja donijela taj željeni spas,
tu slobodu? Sudeć nepristrano po faktima treba
reći da jest, u koliko naravno u današnjim opstoj-
nostima može se govoriti o narodnim pravima ju-
žnih Slavena u opće. Narodni jezik oteo je mah
u privatnoj upravi grada, škole postaše narodne,

PODLISTAK

Savjeti Ženi

Iz ,Strenna“ za god. 1884.

Nota & a me sulla terra una mortale
Che dal ciel tutti i doni ebbe pid chiari

Prouta discerne il ver pronia v adita :
E tanta luce & da umilta vestita.
Sit. Pollico.

Ob šeno, ti koja si bila od Boga stvorena

u zanosu ljubavi prama čovjeku i njemu dana sa
drugaricu, da mu ublažnješ boli i nevolje, veseli
se, tvoje bo je poslanstvo ljubavi, Ali se k sje-
ti, da ti se dosta dužnosti nalaže i da si ukora
vrijedna, ako im se isnevjerić, ili se ponosiš ne
ispunjajuć ih, jer su teške.
Dobra Marija Kristina, kraljica švedska, 0-

; Valja is-

stavi u svojim menama napisano :

poslati sro dužnost svaku cijenu,“ a viscon-
te ubriaud u svojoj polemici od god. 1897
reće da dušnosti nikad tako jake, kao kad

nijesu

nas žrtavi ć ih. Nastoj dakle činiti
doo Sričnšna. pak nala sa do | trpjeti, Daći dol
na svom putu rušica, uberi ih, to je dopušte-

  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

knjiga počela iznova cvasti, ugled počeo se po-
vraćat Dubrovniku; u jednu riječ narodno osvije-
šćenje Dubrovnika obavilo se onda, kad se u nje-
mu još niko ne usugjivaše pokliknuti : Propala
Hrvatska !

Nu Dubrovnik, i ako je uvijek držao hrvat-
sko pravo kao nešto sveta i blagosovna, ipak se
otimao njekako imenu hrvatskom.Koji je tome u-
zrok? Zar bi bio taj što on ne bi zbilja bio hr-
vatski grad? Ne nipošto! Dubrovčanin, plemenom,
bio je uvijek Hrvat. Tome jamac cijela njegova
književnost, puna hrvatskih uspomena, njegovi u-
mnici, njegovi pjesnici, i, da ostalom ne nabraja-
mo, tome jamac sam sin najglasovitijeg dubrova-
čkog pjesnika, Ivana Frana Gundulića, koji jasno
ispovijeda da je Dubrovnik gruda hrvatske ze-
mlje. Dubrovnik nije manje hrvatski grad, koliko
pjesnik Kačić Hrvat; al kako ovaj u svojim da-
vorijam izbjegava naumice svoje hrvatsko ime, a
zamjenjuje ga slovinskim ; tako isto Dubrovnik,
premda proglašen od svojih pjesnika ,krunom hr-
vatskih gradova“, volio je ipak zvati se slovinskim
nego hrvatskim gradom, a to Za ljubav željene
sloge i zajednice svih slavenskih plemena na jugu.
Pojava slovinstva u Dubrovniku može se upriličit
pojavi ilirstva kod Hrvata, s tom razlikom da je
slovinsko doba u Dubrovniku mnogo više trajalo
nego ilirsko doba kod Hrvata, i da je, baš s toga
jer je za dugo trajalo, proizvelo da postane du-
brovčaninu neobično ime Hrvat, što nije bio slu-
čaj kod ostalih Hrvata.

Ali doba slovinstva, isto kako i doba ilir-
stva bilo je i bitisalo. Znamenito je samo da su
obje ove ideje, slovinstva i ilirstva, potekle s hr-
vatske strane. Hrvat Gaj zagovara ideju /ilirstva,

u

no, al ne bacaj drači, jer bi mogle drugomu
nauditi.

Visoko poslanstvo, što ti ga nalaže Onaj,
koji će znat procijeniti tvoje boli, uvijek je po-
slanstvo mira ljubavi, kadkad samozataje i potžr-
tvovanja. Da, požrtvovanja ; al ne znaš li možda
koliko je mila Bogu krepost Cireneova? Veseli se
nasuprot, što ćeš se — bila ti kćer, sestra, za-
ručnica ili majka — imat vježbati uvijek u kre-
postima, koje će te činiti dragom osobama dobro-
ćudnim i poštenim.

I zbilja, ima li ugodnijega prizora, što gle-
dati deset ili petnaestgodišnju djevojčicu privijenu
majčinu krilu, kao što se ug miomirisni cvijet običa-
je prisloniti još boddeječ cvjetić, i u kojoj se
otsijevaju sve milote i kreposti svijesne majke u
koju se ugleda ? Ko bi mi mogao iskazati radost
čistu, duboku onoga angjelka dobrote, što ju ku-
ša ljubeć i slušajuć začetnike svojih dana ? A kad

k ona ne bila jedini plod čiste ljubavi, oh ko-
ne li joj ae ne pribavlja ona bratinska
u (71% '
emoj se šalostiti o mladice, stanu li to

pro po ne biede, jer one nijesu drugo do

o

gastira vedro nebo ako ih se

 

 

a Dubrovnik ,kruna hrvatskih gradova“ iznosi i-
deju slovinstva. Iz obzira osobito napram srodno-
me srpskome plemenu Hrvatska s Dabrovnikom
odriče se plemenskog svojeg imens, i pozivlje Sr-
be da ga poprime da se tako do sloge dogje. Al
badava! Poštenjačina Hrvat, kako u svemu tako i
u ovome bio odveć pošten, pa najzad ostala na
njemu popijevka ! Kad Srbi vidješe Hrvata, zane-
sena za slovinstvom i ilirstvom, gdje se svojevolj-
no odriče hrvatskog svojeg imena za ljubav naro-
dne sloge, cijeniše da je najzgodniji čas da se na-
metnu oni sa svojim plemenskim srpskim imenom
uz načelo ,Srbi svi i svuda,“ i, da ne bi zdravog
razuma hrvatskog puka, kako se stvar bila zave-
zla, hćahu nazbilj stjerati Hrvata na čakavske oto-

ke, i to sve s knjigom u ruci, i s dokazima u

džepu.
Naravno, kako rekosmo, zdrav razum brvat-

skog puka, nije mogao pristat da se proglasi i
krsti srpskim i ono što srpsko nije. Hrvatska na-
rodna svijest tome se je odlučno oprla, pokle ne-
ma nijednog razloga da se Hrvat dotle ponizi da
Srbima za ljubav, zaniječe svu svoju slavnu hr-
vatsku prošlost, svoje ime i sva ona svoja prava
koja su mu priznata jedino i isključivo kao Hr-
vatu. Dok se radilo o jednome zajedničkome ime-
nu, niti brvatskom niti srpskom, koji bi sljubio
dva po krvi najsrodnija plemena, Hrvat se je mo-

gao zavesti i poprimit to ime ; ali kad se počelo
nastojati o tome da srpsko pleme, tobože u ime

sloge, nametne Hrvatu svoj plemenski naziv, onda
je nastalo trvenje, borba, koja sve što više traje,
sve to više uči Hrvata da ako se ne bude držat
čista pravca, taman onako kako ga se Srbi drže,

ne ostaje mu nego da položi oružje, i pripozna
=== ——m==—=<—<m<sSe__t_naanngaa RR

Što je ikad za te život? . Cvatuća livadica,
posuta cvijećem, i ne razabireš, nevoljnice moja,
otrovne zmije, koja te može ljuto upe nuti.
Nevina lepirice, oblijetaj dakle od cvijeta
do cvijeta, leprši po ovoj ubavoj livadi živata, ti
bo si u najljepšoj dobi tvoga vmrloga tijeka. Vrp-
ca oko vrata, križić na te prai od snijega, & ovi- |
jet u te crne kose, eto tvojih želja, tvoga vese-
lja : zagrljaj očev i poljubac majčin sačinjaju svu-
koliku tvoju čestitost.

Ne budi ipak ni rastresena ni vjetrenjasta,
već obogaćuj pamet, kiti dušu, oplemenjuj srce,
pak neustrašivo kroči pogibeljnim putem života,
kud ti Bog odredi, a majka te tvoja poput angje-
la čuvara upravlja i prati.

Oh koliko mi je mila ta tvoja prostodu-
šnost! Tako okružena cvijećem, s posmijehom na
nanama, vedra čela, tom iskrenom srametljivošću,
pripojenom djetinskom veselju, ti mi se činit se-
rafički duh, koji je sišao na zemlju, da nas opoji

 

ljubavlju, pak se opet uzdigne, da ljepšim učini
predjela sa koje si bila stvorena. /

(slijediće ) a3

RJE iu bh wo

baiso fogaill slidinIui

Mei osi 600ld

i Šetoi OT. oagivuli

bo

e E