U DUBROVNIKU 6. Juna 1891.

 

List izlazi svakom subotom, a cijena mu je unaprijed za Dubrovnik : na cijela go- |
dinu flor. 4, na p0 godine flor. 2; Za Austro-Ugarsku, Bosnu i Herceqovwnu:: na cijela | lju se Uredništvu.
godinu flor. 4: 50, na po godine flor. 2: 25; sa inozemstvo flor. 4 i poštarski troškovi.

+ Pojedini broj stoji 10 novč.
Ko ne vrati list kad mo pretplata mine, smatra se da je predbrojen i sa doša-

sto polugodište.

po pogodbi.

  
  
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  
 
 
  

 

Ovim umoljavamo sve naše cijenjene
predbrojnike koji još nijesu isplatili, da
nam pospiješe sa predbrojbom. Redovito is-
plaćivanje koristi listu, a upravi i čitatelju
prištegjuje dosada.

Cijena je listu: za Dubrovnik na god.
4 fior;; izvan Dubrovnika 4t fior. Na po go-

dine razmjerno.
Uprava ,Orvono Hrvatsko.“

nn mom —

NJEKE RAZLIKE

Da je nazad trideset godina kogod rekao prvim
borcima za naša narodna prava: ustrpite se još
deset ili petnaest godina, dobićete sjedinjenje,
imaćete ono što tražite vi i naš narod; oni bi mu
bili rekli da je lud. Ko će toliko čekat! — 1 zbi-
lja, iza bitke Solferinske narodima monarkije bi
podijeljen ustav, a Hrvati s obje strane Velebita,
potražiše se, pogjoše jedan drugomu u susret i
zavapiše sjedinjenje na temelju državnog i naro-
dnog prava. Da je onda naš narod bio dovoljno
osviješćen, da je tražio ono što je po prirodnom
nagonu morao tražiti, ili da su mu se Pavlinović
i drugi barem deset godina prije rodili, danas bi-
smo na drugomu skoku bili. Na našu nesreću g.
1860 i 1861, bijaše još dalmatinska potalijančena
burokracija u najboljem cvijetu, silna i svemogu-
ća, a potpomagana Mamulom učini da se narod
tobože kroz svoje zastupnike opre sjedinjenju. Ali
narodni spobornici ustrajaše i nadalje u krepkoj
borbi za naša prava i Dalmacija se otrese sva, pa
malo po malo zbaci tugje i nenaravno gospostvo
autonomaša. Nadalo se je da kad: Dalmatinac
progovori kroz svoju većinu, a odazove mu se
brat preko Velebita, tim je učinjem prvi korak _k
boljoj budućnosti. Sjedinjenje se onda držalo kao
u ruci, govorilo se, pisalo se o njemu, raspravlja-
lo se o njemu kao o dogagjaju koji &e ima sad
na sbiti. Dalmacija sadobi svoju većinu i od tada
progjoše ne deset već trideset godina, pak?......

Vremena se promijenise, a dogagjaji nam o0-
metoše posao. Iza Solferina dogje Kraljičin Gra-
dac. Magjari se okoristiše zgodom i zauzeše u no-
vom dualističkom sustavu položaj, koji i dan da-
nas uživaju. Šmerling, Beust, Andrassy i drugi
pokvariše nam ono, što mi više nijesmo mogli da
popravimo, a ne bijasmo u stanju da im se opre-
mo. Od tada se i u nas promijenilo mnogo toga,
o čemu valja da dobro razmišlja svaki rodoljub,
komu je stalo do narodnog blagostanja i napretka.

U početku narodnoga pokreta nije se činilo
razlike izmegju Srba i Mrvata, a većina bila je
uvjerena da baš i nema nikakve razlike. Jedan
jezik, jedan narod od dva plemena, istina različne
vjere, ali što da ulazi vjera u narodnost? Razli-
čne im takogjer historičke tradicije, ali ljudi te
su se. onda borili protiv tugjinstva bijahu dobrim
dijelom odgojeni u ltalji, gdje su se baš u ono
vrijem zbivale iste evolucije, koje su onda i kod
nas istom počinjale. Oni su kao i Talijanci shva-
ćali opći pojam o narodnosti, pri komu prestaju
povjesničke tradicije Napulja, Venecije, Genove,
Pjemonta itd., oborene modernim dahom narodno-
ga prava. Tako smo nalazili Pavlinovića sa Sun-
dečićem, kotarske i bokeške pravoslavne & dubro-
vačkom vlastelom i primorskim katolicima, gdje
svi. složno udaraju jednim pravcem. — I preko
Velebita većinom se umovalo ovako : Mi Hrvati
maleno smo slavensko pleme, koje samo po sebi
ne može da odoli navali tugjinskih elemenata. Sa
bratskom slogom izmegju naa i susjednih Slavena
moći ćemo nješto postići za naše i njihove dobro,
dočim mi bez njih nikako, a oni bez nas jadno i
nevoljno. Tu su Hrvati, Srbi, Bugari, Slovenci
sve jedan do drugoga. Hrvati imaju veliku mo-
ralnu i kulturnu snagu kao najprosvijetljenije ple-
me; Hrvatska neka bude ognjište i shrana našeg
općeg kulturnog napretka; što je hrvatsko, to je
svojima i svih ostalih plemena, a obratno što je
njihovo i naše je, Njihove rane naše su rane, nji-
hove nesreće i naše su nesreće.

Benedetti i fanciulli ! Iddio li pose
Quasi araldi queggid di sua booth;
Triste come l'april che non ha rose
EK quella casa che fanciul non ha, (1)

pjevao je njeki plemeniti pjesnik; pak zbilja ku-
ća je bez djece nijema i pusta.

Ne čuti nigda ono djetinje cvrkntanje, ne vi-
djeti nigda onaj neprestani, al ipak dragi nered
igračaka, koji se toliko majkama mili, jer im je
znakom da su posvuda prisutni njihovi draguljići,
nagoni tugu na sroe i dosta puta čini, da se pri-
roda smatra kao nepravedna maćuha.

Bijednija je mnogo i nesrećnija ona majka,
kojoj je bilo dano da okusi tolika radost, pak je
ksšnje bila lišenal...

Žena, koja bude mogla na koljenima ljuljuš-
-kati svoga angjelića, naslagjivati se njegovom lju-
bavlju čineć da ju po sto, po tisuć krat saxivlje
slatkim imenom mamice, saboraviće u ovoj ljuba-
snoj opojenosti na sve svoje tajne boli.

' .

..e

 

 

OPODLISTAK
Savjeti Ženi.

Iz ,Strenna“ za god. 1884.
(nastavak v. br, 17).

Ne biva korisan po domovinu samo vojnik,
koji sabljom u ruci pada na bojoom polju :: nego
i skromna dumna, neznatoi dobrovoljac, mati od
obitelji, koji svi sa vrijeme pošasti ne ostavljaju
postelje nevoljničke i brinu se za svoga iskrnjega,
da do potrebe i nami postanu žrtvom svoje duš-
nosti. U evim strašnim časovima opće nevolje od-
baci dakle od sebe svaki strah, koji so ne sudara
s tvojim načelima i ne ugušuj glasa savjesti koji
ti vapi: ,Ne sapuštaj svoga iskrnjega koji trpi ;
on je tvoj brat, te došljedno ima pravo na tvoju

ae U
. Pokle tvoju kuću rasveseljuje posmjeb dje-
tešca, u ljubavi ćeš majčinoj naći nesebično rados-
ti; i ovaj novi cvijetak, koji je razpupio na polju
ljebavi, biće čvršći ves koji će spajati tvoju lja-
bešljivost s onom tvoga druga. === //

i

(1) Blagoslovjena nek su dječica! Bog ih postavi na

e

Pretplata i oglasi plaćaja se upravi ,Crvone Hevatske“ u Dubrovnika, a dopisi ša-

Zea oglase, sahvale i ost,

 

vaj svijet kao glasnike svoje dobrote; žalosna je ona kuća, |

  

plaća se 10 novč. po retka, a oglasi koji se više pata tiskaju

Rukopisi se ne vraćaju. Listove nefrankirane ne prima ni uredništvo ni oprava,

Mnogo i mnogo odličnih i umnih glava ig-
megju Hrvata zanijelo se i ustrajno radilo za ovu
krasnu ideju sloge i bratske ljubavi, a izmegju
svih isticao se velikan kojega cijeli prosvijetljeni
gvijet časti i štuje. Eto Jugoslavenstva, koje je i-
malo ići i dalje nego što se je to s početka, mož-
da iz opreznosti isticalo te ne svršiti sao ne li-
jepoj ali manjkavoj kultocnoj zajednici. I već bilo
sve uglavljeno: imalo se jezik iz naših amo jaž-
nih strana živ, krasan, svjež i čaroban; zasnovalo
se zavoda, izkopalo izvora, koji su imali krijepit i
napajat u jedno kolo uhvaćene slavenske narode
od Crnoga do Jadranskoga mora. A pjesnici, koji
obično lete malo brže nego li mi obični smrtnici
već snijevali o Carigradu kaono ti o kruni, koja će
ovjenčati ovo veliko djelo. Krasne li ideje, a ko

je kriv da je pala, te sve to više gubi? Hrvati

doista ne.
Izmegju raznih udaraca koji je srušiše naj-

glavniji je srpstvo i velikosrpski bahati esklazivi-
zam zamotan u kalugjerske i popovske mantije,
koji pod geslom Srbi svi i svuda obori se naj-
prije na našu braću pravoslavne vjere, te im s

vjerom počne u dušu ulijevati srpstvo spojivši

jedno s drugim, dok nadogje i veliko srpstvo, &
oboje šibalo kud ih ni lud ne bi bio paputio. Slu-
žeći se uz to prkosom, silom i oholosti izazvaše

što su izazvali. Za svoj rad imadoše (a, imaju i
dan danas) dva srestva, da tako rečemo dva pro-

grama, dva načela. Prama svojoj pravoslavnoj i

još neukoj
njuci i kad ih alošate čini vam se, da avi (i veli.
kosrbi nijesu nego zgoljca vojska na svjetovnu -
preobučenih kalugjera ili misijonara. A kad su s
inovjercima, oh, to su vam liberalci zadahnoti ve-
likim načelima jednakosti, brastva i slobode. —
Ova struja zgadi njeke poštene, pravoslavne, ali
zato zahvati gdje gdje katolike, koji se jadnici,

braći, oni su najžešći vjerski zaneše-

zanešeni velikosrpskim načelima, dave liberalstvom
da ugode svojoj pravoslavnoj braći, ali zaludu!
Oni su im pred nama dak&ko Srbi katolici, koji

=== === == mm==————==—u—=m=m=m—==—=

Pasi na plod tvoje ljubavi, a kad hi. u mla-
gjanim godinama bračnoga života imala još. dru-
gih i drugih saloga, sve jednako miluj, jer wu avi
p&t tvoja i krv tvoja. Daleko nek je od t&be oma
ružna ideja osobite ljubavi (da voliš jednomu dje-
tetu neg drugomu); nemoj radije tetošiti oko ono-
ga, koje ti se smijuckajuć mazi, niti sanomaruj
ono, koje ti se pokazalo nešto jogunasto ili svoje
volje. Ustepljenje i ljubav, ljubav i ustrpljenje; po
svaki način gledaj, da se.po tvojoj krivnji ne u-
vriježi u ona mladjabna srdašca podla strast ne-
navisti. i

sa grre ri,
Ne navikuj svoje dijete da postane, rezma-
ženo, jer ona majka koja to čini u nj ovoj mla-
doj dobi, pripravlja mu još Lisuću muka sa pre-