Br. 11.

 

RVENA

izlazi svake subote. Cijena mu je unaprijeda u Otpravništvu lista : na godinu fior.
e S

Bor. 4:50 i troškovi.
Pojedini broj stoji 10 e a ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da

fi
(op OESS JENNIE

je soežikajih i za došasto po!

Sablazni u
Zagrebu.

Pripovijeda grof Zichy, da je taman bio u
Tiflisu, kad je ono puknuo sramotni škandal Pul-
szky-evih lopovluka. Kavkaski Rusi za čudo se
zanimahu za ovu magjarsku Panamu prateći po-
mnjivo njezin razvoj i u društvu sa ugarskim ve-
likašem ispitivahu ga potanje o stvari. .,Ja ne mo-
gu kazati kako mi je onda bilo pri duši, veli o-
vaj rodoljub, al to je stalno, te mi se tu prvi put
u mome životu desilo, da sam se sramio što sam

Uprav ovako čuvstvo obuzimlje nas, kada
čitamo nešto što se ovih dana zbiva u zagrebač-
koj stranci prava. Još se nije osušila zemlja oko
Starčevićeva groba, a već se gospoda poklaše na
raznijem skupštinama. Ko se je nadao nekome
uspjehu, mora bez beli da je ostao razočaran. Tu
se nije raspravljalo, nego se vikalo, sipalo pokli-
cima i rekriminacijama. Auktoritet ljudi, koji su
sav svoj život posvetili narodnoj stvari bio je pre-
zren. Zastupnici iz krajeva, koje mi svi volimo ko
zenicu očinjeg vida uvrijegjeni i porugani. ,Ko
ste vi?“ vikalo se je dru. Matku Lagioji, kad je
ovaj ozbiljni političar, muževnošću koja ga rijesi
zagovarao dobru stvar u stranačkome sporu. I još
više! Toliku da su napokon neki naši ljudi zga-
gjeni ostavili Zagreb i njegove prepirke, da se u
nj više za tu stvar ne povrate!

No borba nije zato prestala, dapače ona
se baš tada raznjihala. Ogavno pisanje u novina-
ma preuzelo je nastavak skupština. Neke čini se
da za drugo i ne izlaze, tako su pune pogrda i
ove sramne bratoubojničke politike. Izgubio se
svaki obzir, zaboraviše se i najprva pravila pri-
stojnosti. Udri brate! Neka su bistri! Pak ti če-
prkaju po ovome blatu od zore dv mraka na u-
žas svijeh  onijeh, kojijema sloboda i jedinstvo
domovine i Hrvatstva nije stvar fraze i taštine,
nego uvjerenja i prijegora.

Koliko to stranku slabi, a uz nju (što je
glavnije) one ideje, koje u narodu širi, to njih ni
najmanje ne smeta. Nasi prijatelji preko Velebita
— nadasve u Zagrebu — ne taru zato glavu.
Oni su toliko okupljeni svojim patriotičnim po-
slom, da za njih ne opstoji danas prečega pita-
nja, za hrvatski narod nego uzdržati na pjedesta-
lu slavičnosti kakvoga svoga prvaka. Jer, naj go-
re u svemu ovome poslu jest to, da se 0 načelu
ni malo ne radi. Sve je radi osoba!

Načelni i lični protivnici stranke prava na-
stoje, da ovaj škaudal koliko više mogu izrabe u
svoju korist, 1 to im od čuda ide za rukom, A ka-
ko i ne bi kada im u tom idu na ruku sami pra-
vaši. Pa tako vidimo ovih dana u ,Narodnim No-
vinam“, ,Jedinstvu“, ,Obzoru“ i drugim brvats-
kim nepravaškim i inim listovima nešto na što
bismo mi htjeli odgovoriti, ali ne možemo, ne
smijemo, jer uvigjamo da oni mogu imati pravo,

Nastaje reakcija u načelima stranke, Mnogi
dobri ali ne upućeni rodoljubi, videći što se do-
gagja, zgagjeni ostavljaju ne samo stranku nego ij
ona načela koja ih s njom spajahu. A ko će na-
doknaditi taj gubitak? Hoće li ona neka gospoda
koja su sve ovo i doradila? Da u njima ima i

 

0 DUBROVNIKU 14. Marta 1896.

 

malo razbora, oni bi se svi povukli zajedno sa
svijem svojijem osobnijem mizerijama, a da hr-
vatstvo ne trpi ovoliki udarac. Jer ludo se varati.
Zao čovjek ne čini štete samo sebi nego više dru-
gome, pa tako i oni u prvom redu nanose kvara
hrvatskom narodu, a tek onda i svojoj vlastitoj
političkoj reputaciji.

Što misle ti ljudi, da smo mi budale, koji-
jem se može davati rog za svijeću? Da će se ne-
zavisni Hrvati širom domovine odazvati njihovoj
bjesomučnoj galami, pak se poklati ko i oni ta-
mo, da se osigura kukavno prvenstvo kojekakvi-
jeh intriganata, koji pokazaše da nijesu dostojni
hrvatskog imena? Polako bre! Ako su oni zašli,
mi ne smijemo i do potrebe znat ćemo se supro-
staviti zagrebačkijem izgrednićima, pak raditi sa-
mi. Njihove osobnosti ne smiju nas smesti, ko što
ne smiju naškoditi načelu narodnog jedinstva i
slobode, koje nam je duši priraslo.

Oni bi morali uvidjeti, da sve što više gle-
daju da se cijepaju, to će se više narod od njih
odvraćati. Ovo osobito naglasujemo jednoj strani.
Kojekakva nadimena, kao čisti i dr. smrde nam
prostom trgovačkom reklamom. Isto tako onaj
klin koji se hoće potisnuti bučerijšm ko je ,star-
čevićanac“, a ko nije. Nama sve to ne imponuje.
Dalmatinski pravaši razdora neće, pak svi ovi
»Noch me dagewesen!“ što ih od neko doba vi-
dimo po Zagrebu samo su nam dokazom male
skrupuloznosti nekijeh prijatelja naprama općoj
svetoj stvari.

I još jednu. Ne kvarite nam mladež! Baciše
se na nju kao pomamni korteši, ne da je što li-
jepa i plemenita nauče, nego da i tamo unesu zu-
blju razdora i da stiču pristaša svojoj bruci. To
nije lijepo. Tu je lako postignuti pristaša, jer o-
mladiua, ma koliko valjatna bila, obično je prena-
gla. Ali s moralne strane biti će štetno, jer ona
tako već iz početka prima hrgjav politički odgoj,
a poslije će većina njih odbaciti ove ,idejale“ raz-
dora i bratske svagje, pa pošto joj bolji u dušu
ne bijahu usagjeni, izrodiće se. Drugi dio, mirniji
i trjezniji, koji mnogo više misli nego li viče ,ži-
vio I“, taj za razdor nećete dobiti, nego ćete ga
za dobru i poštenu hrvatsku stvar izgubiti. Ako
se ne varamo, već ima pojava, po kojim bismo
mogli suditi da je mnoga mlađa sposobna sila —
videći što se oko nje zbiva — klonula, pak se u-
putila drugijem putem. I to baš u Zagrebu.

Zato molimo neku gospodu da se ostave ćo-
rava posla, pa ako baš ,ne mogu“ da se slože ili
da neki ostupe, a onda neka ne provode sav dan
u prepiranju, izdavajuć novine, koje se drugim i
ne bave, Mi ih i onako u tom poslu nećemo sli-
jediti. Držeći se zaključaka naše stranke uglavlje-
nih u Spljetu, radićemo za slobodno načelo hrvat«
ske kako bolje znamo i umijemo, a osim toga bi-
će nam kompetentan sud istarskih i dalmatinskih
zastupnika u Beču, u koje imamo potpuno povje-
renje. Ljudi kakav je na pr. dr. Laginja i njego-
vi drugovi pokazaše više puta, da im je do stvari
i da umiju voditi narod. I zato što oni reknu to
će biti plod patrijotizma i duševnosti, a ne nika-
kvog ličnog prkosa.

Ovo preporučamo i našijem prijateljima.
Neka ih ne poplaše zagrebački dogagjaji onako
kao što su nas svijeh rastužili, Oni mogu samo
prolazno škoditi, ali idoju slobode i jedinstva u+

 

   

Pretplata i oglasi plaćaju se upravi ,Crvene Hrvatske“ u Dubrovniku a dopisi
Uredništvu.

de zahvale i ost, plaća se 10 novč. po retku, a oglasi koji se više puta

DI ČH ae ne vraćaju. Listove nefrankirane ne prima ni uredništvo ni uprava.

biti ne mogu. Ona se je tako već uvriježila u na-
rod, da je niko satrijeti neće i što ne budu jedni
sposobni da izvedu, doći će drugi, bolji, & nama
nek je do stvari, a ne do osoba. Pravaši smo ne
zato jer je Petar ili Pavao pristaša stranke pra-
va, već što mislimo da su pravaške ideje najbolje
i najkorisnije po hrvatsko pleme !

 

w +
Položaj.
u“)

Na Istoku.

Što nam odmah upada u oči jest ona odlu-
čnost kojom sada obiluju braća sa Cetinja. Nakon
višegodišnje šutnje i reserve izlaze, pak ti otvore-
no raspredaju svoju koli o hrvatskim pitanjim, toli
o svakoj promjeni, te se je ovih dana zbila.

A doisto i bilo je velikijeh promjena. Niko se
nije nadao da će ruska diplomacija proslaviti 0-
vakav triumf pod konac devetnaestog vijeka. Od
kronštadskog slavlja do danas ona je bilježila po-
bjedu za pobjedom. Danas je Rusija tako sjegur-
na, da nema pitanja, u kome ne igra, ako ne gla-
vnu, & ono ipak znamenitu ulogu. Čak tamo u
Maroku i u dalekoj Abisiniji imade ona svoju ru-
ku radi nekijeh interesa, koji joj na srcu leže. A
ne spominjemo uspjehe iz. kinesko-japanskoga
rata, u armenskom pitanju, u Carigradu, Sofiji,
Beogradu — u jednu riječ svuda gdje se je ovih
zadnjih godina za što zauzela.

U ovoj velikoj aktivnosti Rusija ima samo jed-
noga velikoga neprijatelja, s kojim sada boj bije nje-
zina diplomacija: Englesku. Sve drugo dapače isti
trojni savez za nju je nuzgredna stvar, u sam“ u
toliko ne, u koliko bi se Eugleska mogla s njime
poslužiti. U ovom dvoboju mi vidimo čudnovati:
jeh kombinacija. Rusiju ma pr., tu staru protivni-
cu osmanlijstva, gdje se Turskoj nameće zaštit-
nicom i pokroviteljicom, te je spasava iz teškoga
škripca u koji ju ja bila stavila Engleska sa po-
znatim armenskim pitanjem.

Rusija je i tu pobijedila. Što više ona je Bu-
garsku i Srbiju posvema isčupala iz trojnog reži-
ma, koji je zamijenila lih ruskijem uplivom, Postala
je u jednu riječ gospodarica na Istoku, a cari-
gradska Porta u njezinom društvu tako se osilila,
da Sultan, koji je juče lorda Salisbury molio, da
posreduje u korist Turske pred engleskim javnim
mnijenjem, danas energično zahtijeva neka mu
isprazni Egipat! I koliko engleska vlada ovu vijest
krila, opet je ne može pobiti.

Ali ovo je tek početak, pišu ruski listovi:
Iza Egipta doći će red i na Bosnu i Hercegovinu.
Pa kako je misao teško sakriti, to ih već ima,
koji su ovu stvar javno istaknuli.

Te kao da to nije bilo dosta, nadošao je go-
lemi talijanski poraz u Africi, koji je od Italije
učinio, ako ne baš državu drugoga reda, ali sva-

kako velevlast koja je svojim saveznicima više od

omete nego od koristi.

Me
U takijem vodaitik nalazi se trojni savez po-
četkom godine 1896, a u njemu naravno i naša
monarkija.
Sve ovo i još mnogo toga nijesu drugo ne-
go posljedice titanske borbe izmegju Rusa i Eo-

9) Vidi: 4 oo popisu sa Cofinja“ br,