stoji 10 novč. Ko ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da

je predbrojen bao ai polugodište.

Na oprez!

Spljetska gospoda narodnjaci, nezadovoljni što
su svojom kampanilskom politikom izmetoklasili ova-
ko naše stranačke odnošaje, nego ko da im gjavo
baš ne da mira, hoće da zamute i sami naš po-
litički i plemenski pojam hrvatstva.

Ima, biva, neko, kome pravaši ne dadu mirno
spavati. Ovo nije ovdje jedna onako bačena fraza,
nego se riječi: ,mirno spavati“ moraju uzeti onako
kako glase. Ovi pravaši viču, kore, napadaju, da
se nešto radi, da se trgnemo od mrtvila, šibaju
one koji su na kormilu pokrajinske lagje upitima,
govorima, novinama. Pak je tu muke i zanoveta-
nja, narod se budi, hoće da pita jezik, sjedinjenje
i toliko drugijeh .... sekatura, koje onijem, te su
pozvani da to zapriječe nedadu uprav — mirno
spavati.

Zato bi trebalo ma bilo pod koju cijenu u-
kloniti ove nesretne pravaše.

Narodna stranka po svoj sadašnjosti bila bi
prva pozvana, da u pomoć priskoči. Ali ona, i a-
ko je uz dobar naslon junačna i jaka, opet misli
dabi u ovome zajedničkom lovu na pravaše, mo-
glo biti i zle sreće, to jest da se dogodi, pa da
jedan sami nekako umakne onamo, gdje im ne bi
smjelo biti mjesta. A jedan i deset, ista je nepri-
lika, ,osobito kad se nagje da može dosta radit i
govorit. I zato, za veći mir, slogu i ljubav naše
Dalmacije prošla je riječ, da ne bi smio umaknu-
ti nijedan. A pošto, kako tu gore rekosmo, na-
rodnjaci sumnjaju, da bi oni mogli sami održati
stražu, pozvaće u pomoć Srbe.

Misliće kogod da se mi rugamo. Gospoda
Bulat i Borčić osobito su zauzeti za ovaj najnovi-
ji program svoje stranke, Gosp. Borčić u dokolici
svog političkog rada piše biele knjige na sve če-
tiri strane, da se javno mnijenje ne bi naslo izne-
nagjeno. Gosp. Bulat pušta da se radi. Tako su
u našu ponosnu Boku dolećele zapovijedi, da se
nagje pod svaku ruku jedan modus vivendi sa Sr-
bima. Ima toga i u nas u Dubrovniku, a u koliko
će poći za rukom, idemo da vidimo.

Naglasismo da je to nastojanje lih Spljećana
narodnjaka. Mi ne možemo da shvatimo zašto se
oni toliko za Srbe zauzimlju. Da su ih tamo pred
zid pritisnuli, još, još. Ali u Spljetu Srba i nema.
Možda se tu radi po starijoj naredbi? Bacila se
parola i ta je parola: Bonda! Bondu valja uni-
štit pod koju mu drago cijenu. Mi sad ne vidimo
u čemu je Bonda danas postao gori nego je bio
juče. I mi smo se proti njemu dosta žestoko bo-
rili i ako Bog da još ćemo, ali, da vam pravo ka-
žemo, bolje — kad već mora da bude protivnik
— da u Beč ide jedan autonomaš, nego li dva
Srbina i to jedan na mjesto onog autonomaša, &
drugi na: bivše hrvatsko mjesto. Ne vidimo da tu
ima kakve dobiti.

Spljetski gospari mogu o tom biti protivna
mnijenja, ali svakako je stalno da njima srpstvo
ne prijeti. Ako se pak boje autonomaša, koje jo-
šte nijesu nadvladali, imaće proti njima kakvijeh
drugijeh, boljijeh srestava, nego da ondje gdje bar
njima ti autonomaši ne prijete, stvaraju konfuzi-
ju u političkom i plemenskom smislu.

Do sad se u Dalmaciji razlikovahu stranke

po tome kakvo one stanovište sauzimlju DAprAGA

  

 

U DUBROVNIKU 9. Maja 1896.

tiskaju po pogodbi.

hrvatskom državnom pravu, koje je. u nas shva-

ćano u prvoj tački istog — u. sjedinjenju. Imas-
mo stranke za i proti aneksiji. Ovamo talijanaše
i u zadnje doba Srbe, a onamo oportuniste i pra-
vaše. Sada s toga što ovi pravaši misle da narod-
njaci ne rade kako bi imali raditi, oni imaju zvat
u pomoć i vraga i gjavola, da se održe na svom
položaju, pak se sdružat sa najgorim neprijateljem
one iste ideje, koju vele da su na svoj barjak na-
pisali! Ova čeljad ili su izgubili glavu, ili rade po
naputku drugoga, a koliko je to: patrijotično neka
sudi trijezan otačbenik.

Dogjite, poručuje nam se; dogjite vi prava-
ši u naše kolo, neka bude sloga, pak mi: neće-
mo držati sa dušmanima. Vi ste tome krivi. —
Sloga, to je lijepa riječ; ali poći u narodnjake,
pak tjerati onu politiku koju oni danas tjeraju, to
je malo grubo. Mi znamo da bi nas oni rado pri-
mili, jer nemaju podmatka (ono pet, šest mladih
vladinovaca i budućih štrebera na razne časti ne
brojimo), ali na takovu slogu. pravaši pristati ne
mogu. A kad ne mogu, kad neće da stupe u na-
rodnjačko kolo, zar su oni odgovorni zato, što 0»
vi radi svoga položaja počinjaju zločin na hrvats-
koj ideji.

Da, zločin i nijesmo rekti ništa odviše. Svak
zna kako je u nas amo bilo. Bilo je doba kad je
srpstvo preotelo maha. U Dubrovniku, okolici, Ko-
navlim i drugdje. Teška bijahu ova vremena za
sve one koji osjećahu hrvatski. I radilo se, borilo,
zauzelo se; tumačilo se narodu hrvatska ideja i
širila se hrvatska svijest. I narod po istinktu u-
vigje odmah što je njegovo, uvigje kud ga vode
Srbi i priljubi se svome hrvatstvu. Mi smo napre-
dovali i pobjegjivali. Bilo je dana kada su hilja-
de Dubrovčana pod hrvatskom trobojnicom klicali:
Živjela slobodna i ujedinjena Hrvatska! Protivnik
šćeran u gradske zidine, još se malo koči dok
ga nestane. Još koje doba i pobjeda sjajna, potpu-
na. Tako je to kod nas bilo, i svakom koji se ća-
ti Hrvatom napunjalo grudi radošću i ponosom.
Jer smo svi radili i svak je imao žadovoljštinu,
da je i on koliko je mogao doprinio očuvanju hr-
vatske Atene od bizantinskih pandža.

A sada gospoda Bulat i Borčić, koji u sve-
mu ovom nijesu ništa učinili, poručuju po ovijem
stranama, da se svakako gleda naći sa Srbima mo-
dus vivendi! Kakav modus vivendi? Zašto modus
vivendi? Jesu li ti njihovi Srbi pristali na sjedi-
njenje sa Hrvatskom, o kom se danas toliko ....
šuti? Pa šta bi nama narod kazao? Zar ne bi pu-
nijem pravom mogao reći, da smo ga varali?

Kad bi smo htjeli biti veći strančari nego
Hrvati, mi bismo se mogli samo radovati ovim po-
kušajima našijeh narodnjaka, jer pravaši u tom
mogli bi samo dobiti. Ali kakav bi udarac tim za-
dobila hrvatska skupna stvar, o tom neka promi-
šljaju oni koji to začinju.

Mi znamo vrlo dobro da su nam Srbi bra-
ća, premda ovake ,braće“ ne bi željeli ni našijem
dušmanima. No mi još i to znamo, koliko su oni
učinili, eda bi im kakogod pošlo za rukom, da i-
skorijene i unište hrvatstvo. Ima li hrvatske zem-
lje za koju oni ne kažu da je srpska? Ima li hr-
vatskog velikana kog nam ne svojataju? Ima li
neprijatelja hrvatstva i slavenstva s kojim se oni

nijesu proti nama združili? Pak mi sve to imamo.

mkorariti? Dobro, mi tmo i na to spraval, kada

 

   

List : : vi Orrne Hrvaske# u Dubrova
s. godina or . 2:25; za Dubrovnik sa ae e ae: ii raži oglasi plaćaju se upravi , dop
for. 4:50 i zoom: na godinn for. 6, na po godine Bor, 3:0; sa inosemano Za oglve, sabvle 1 ost. pinća se 10 nosi o redim, a og koi so vili ps

i

Baki sana vasa iiovo nakane e poma ni rodno sl pe:

mii.

ozifo:
se Srbi osi tih bratobojnih makinacija;, ali dok.
oni svoje ponašanje ne promijene, o miru; govora.
biti ne može. A napokon ouaj,mir, koji hoće, neki.
narodnjaci, je li to mir bratski, slavenski, slobod-
ni, ili kakav befehl....:no. bolje da o, tom, i.ne.
govorimo.

Nadamo se da će onijem. inarodnjacima koji,
ne dijele mnijenje gornje gospode, poći za rukom,
uvjeriti svoje istomišljenike, Inače, u svakom; slu;
čaju dobro lje da narod zna što se snuje, :te,mi,
bilježeć love pojave, ne možemo drugo, nego 1:
preporučimo: oprea!

 

Magjarska sluzi

Otvorila se  magjarska, milenijska. izložba...
Znamo što je to. Znamo ko su i što su, Magjari..,
Hrvatsko novinstvo preko Velebita, zaključilo. je,.
pošto pod sadašnjim okolnostima. ne.može. da, iz3
razi svoje mišljenje, da o magjarskoj izložbi, neće :
izvješćivati. Hrvatski novinari, povratili , su, poziv.
na izložbu i sve karte za putovanje bedava, koje
su im stavljene na raspoloženje, . de

Pa to je bilo i očekivati. Onaj “narod čiji su i
najbolji sinovi. 'nazad: po godine spalili magjarsku
zastavu ne može da prisustvuje milenijskoj, izložbi.
Ono što je tamo pošlo, to je službeno, a mislimo
da nas niko neće tako .......... pa kazati, da
ono prestavlja hrvatski narod.

Hrvati megjutim neće ostati osamljeni. Rusi,
Česi, Slovaci, Slovenci, Rumunji i incredibile dičtu,
Srbi odustaše takogjer. Tako Magjarim nema ge
stiju nego nešto Nijemaca i Poljaka. Zadnje vije-
sti javljaju da su srpski gjaci u Beogradu pred
spomenikom knjaza Mihajla spalili magjarsku za-
stavu kao prosvjed proti onom značaju, što ga Ma-.
gjari hoće da utisnu milenijskoj svetkovini. U tom.
su srpski gjaci i ako načelno razdijeljeni, dali ru-
ku hrvatskijem. Šta će pak da učine Rumunji. i,
Slovaci to se još ne zpa, ali po nekijem vijestima.
čini se da i oni nešto spravljaju. Ova četiri. "naro-
da ovdje su direktno zainteresovana.svaki za se i
na svoj način. Ali iz njihove akcije izbija jedno
veliko jedinstvo, koje veli; da ugarski narodi ni-
jesu zadovoljni sa Magjarijom i da oni ne trpe
njezina gospostva. Ovo se i prije znalo i čulo, ali
kad je u koga doma slava, onda mu se svaka bo-
lje gleda, pak će tako Europa ove hrvatske, s rp:
ske, rumunjske i slovačke ...., izjave malo M
zapamtiti. A kad se uzme da ove narodnosti sači-
njaju u Trauslajtaniji više duša nego Magjari, on-
da će svaki pametan čovjek uhvatiti od prs-,
vu sliku. mira i zadovoljstva u sretnoj, e
I tako milenij mješte da proslavi čeka
magjarske države, on će postati jedan ma:
gjarski fiasco.

Ovo s političkog vida, Opet kažu da izložba .

nije magjarska. Kad se, vele, digne što e su. ao
mački fabrikaturi izložili radi trgovine, magi
ne bi ostalo drugo nego oni smolom br-.

ci izložbenijeh čuvara. Tako je isto s njihovom:
kulturom. ,Obzor“ je onomadne donio o tom zgo-
dan članak, iz kog se vidi, da kad. him jeme;
iz jezika sve pla. o IŠ i M veš
gli ni kruha pitati, 8 om koju
Hrvata, jer kako k

nim pa Ara

nu omg došli u ovčijem košama,