Zadar, 23 Maja.

Veliko veselje u srpskom Izrajilu! Ravnate-
ljem učiteljišta u Arbanasim već imenovan Srbin-
katolik i to baš iz dubrovačke družbe. Govore nam
da pokrajinsko školsko vijeće nije znalo ništa, sve
dok vijest nije postala fait accompli. Šapor ide od
uha do uha, da je tu ona pobijedila i poznati sa-
stavitelji et compagni čitanaka za pučke škole.

Bulatovo ,Jedinstvo“ okaša se na pravaše
spljetske, da su oni diletanti u politici. Za cijelo,
ako velemožni dr. G. Bulat pokaže pri skorom i-
menovanju nadzornika poljodjelstva, da i on zna
okoristit se položajem, da ishodi imenovanje koga
svoga štićenika — kao što su to umjeli Srbi —
onda će bijedni progonjeni pravaši razumjeti, što
znači diletanstvo u politici.

Pogled po svijetu.

— Goluchovski već je imenovan i za prise-
gnut kao ministar vanjskih posala. Prije toga bio
je poslanik u Bukareštu. Hvale ga kao konserva-
tivca. U novinama pišu, da su u visokim krugovi-
ma ogorčeni na postupanje Magjara. Bacquehein je
izjavio, da će se ovih dana nova izborna preinaka

priopćiti odboru.

— U Italiji bilo je ovih dana više potresa.
U Firenci ima dosta oštećenih zgrada. — Razma-
hala se najzešća izborna borba.

 

— Govori se da će sebrzo raspustiti engleski
parlamenat.

— Ustanak na Kubi donijeće Španjolskoj o-
zbiljnih posljedica. Vojska maršala Camposa bila
je dosada više puta poražena.

— Francuska vlada odlučila je postaviti spo-
menik junacima, koji poginuše u ratu 1870-71.
Predvigja se velikih demonstracija.

— Jednom engleskom novinaru izjavio je Bi-
zmark da će za 100 godina nestati njemačkih Po-

ljaka !! i:

===>

Domaće vijesti.

Glavni organ naše stranke. — Javljaju nam,
da je glavnomu organu stranke -prava Hrvatskoj“
austrijska vlada ukinula post-debit za Dalmaciju i

cijelu Cizlajtaniju.
U zadnje doba ,,Hrvatska“ je osobito žesto-

ko napadala na hrv. nar. stranku, u člancimaiz Dal-
macije, pisanim od najvrsnijih naših pravaških sila.
Živjela Hrvatska! Živio Starčević !

Dr. Josip Ivandija. f — U Petrinji umro
je izvrsni odvjetnik, čestiti pravaš, pošteni otač-
benik negdašnji narodni zastupnik dr. J. Ivandija.

Pokoj njegovoj dobroj i plemenitoj duši! .

Štete. — Jadnu Hrvatsku prati koban udes.
Iza poplave evo joj snijega. Zameo ovih dana do
koljena; a narav propupćala pak sve pozeblo. Šte-
ta neizmjerna.

Izbori u Istri. — Svi predloženici vanjskih
naših općina bijahu izabrani.: U gradovima samo
dr. Stanger. Tako je pozicija ostala ko i prije. Me-
gjutim imade nekoliko utoka radi raznih bezako-
nja u drugim kotarima.

Suppi 4. —
Frano Suppč — rodom  Spljećanin.
zvahu Šupe.

Umro je glasoviti operetista
Stari mu se

erlR m

iedska“ Krhuiki.

Naša gimnarija. — Prošli broj bio nam je
zaplijenjen i to uprav polovina one vijesti 0 srp“
skoj agitaciji megju učenicima. Pošto se po gra-
du list obično dospije razdijeliti prije zaplijene,
mnogi nijesu htjeli vjerovati, pak ih ovim uvjera-
vamo, da vas je državni odvjetnik g. lllich zbilja za-
plijenio i da smo sutra. dan za izvanjske predbroj»
nike priredili drugo izdanje. I ob ovome, za sada
— punetum!

Megjutim kako čujemo vode se sada u gi-
mnaziji neke istrage, o kojim ćemo se i mi bude
li od potrebe, u drugom broju malo opširnije o-

U nedjelju oko desete u-jutro obični agita-
tori iz gimnazije ukrcali su u gradskoj luci u ne-
kakvoj maloj barčici 7-8 manjih gimnazijalaca prvih
razreda. Barka prepuna nevješte čeljadi izvrne se na
duboku moru i ono 7-8 djece, jedina ljubav i na-
da svojih roditelja, bilo je već tu da se udavi, da
se nije našlo okretnih ljudi, koji su u drugim bar-
kama priskočili i spasili ih.

Čemu da se toliko djece i još gimnazijalaca
izložilo takovoj nesreći? To je bila jedna od onih
običnih ekspedicija gimnazijalaca lagjom, a na če-
lu im jedan stariji gimnazijalac, koji ima mistju da
ih posrbljuje. U ovom slučaju bio je s njima jedan
koji je protjeran iz gimnazije, ali ne radi politike.
Čudo je da gosp. Škarica koji odraslim gimnazi-
jalcima ne dopušta da posjećuju književna druš-
tva, po zakonu dopuštena, kao m. pr. čitaonicu,
gdje se neće naučiti nikakvu zlu, s druge strane
ne protivi se da se dječicu vodi daleko od grada,
u zabita mjesta, kako smo to više puta uzalud pi-
sali, dok nije došlo i do ovakih slučajeva.

Pomislite kakav odgoi ta djeca primaju: Je-
dan stariji vodi nekoliko mlagjih, pa nastoji da ih
posrbi. U to ime kupuje im slastica, vodi ih na
šetnju, dava im vina i duhana (a toga se govore
našlo i u izvrnutoj barci) i uopće ugagja im, sa-
mo da postigne svoj cilj. Ta se djeca već u ma-
lim godinama nauče mijenjati svoja uvjerenja i
mišljenja za — podli novac. Tako se gubi harak-
ter, to najdragocjenije blago, to obilježje, koje čo-
vjeka čovjekom čini.

Općinska sjednica. — U srijedu po podne
bila je općinska sjednica. Prva tačka bavila se 0
pripomoći za Ljubljanu. Općinsko upraviteljstvo
bilo je predložilo 100 fior. Na predlog d.ra Čin-
grije vijeće je glasovalo 200 fior. potpore.

Zatim se raspravljalo o novoj kasarni što bi
je općina na predlog vojne oblasti imala graditi
za domobrance u Gružu. Troškovi bi iznosili 180.000
fior. koja bi se svota amortizirala sa najmom od
11.000 fior. na godinu. Jednoglasno je odobreno
da se ponuda primi i da upraviteljstvo preduzme
sve potrebite mjere, koje će se vijeću donijeti na
odobrenje. Dok se nova kasarna ne napravi do-
mobranstvo ostaje još u starijem  unajmljenijem
zgradama.

Zatim je imenovan činovnik za očevidnost (g.
Vjenćeslav Lehky), te su riješene neke molbenice.

Za postradale Ljubljančane. — Gqg. profeso-
ri Borštnik i Pregelj sakupili su dosle od slijede-
će gospode: Dabrović Frano 15 fior., Oberster
Antun 5, Drenik Teodor 10, Srincich Paul 10, Dra-
šković Ugjo 5, Pregelj Valentin 10, Borštaik Fra-
no 10, Crillanovich Ivo 10, Potočnjak Luko 10,
Pavlin Andro 1, Ciurlizza Lovro 5, Miloslavić Lu-
ka 5, DeGiulli Vlaho 10, Klaić Lujo 2, Carić Ju-
raj 5, Pretner Dragutin 5, Zore Luko 5, Petrović
Vladimir 1.50, Dequinti Vice 2, Klečak Vlaho 2,
Antunović Mato 1, Miloslavić Silvij 1, Weiss Ber-
nard 2, Buj Dujam 2, Ucović Antun 2.50, Topić
Marko 2, Grkavac Gjorgje 10, Mičić Stijepo 10,
D. Lončar Pero 10, Jozo Pini 2, Dr. Roko Mišetić
5, Stanko Tuškan 5. — Ukupno fior. 182.

Iz Maranovića s Mljeta primismo i predasmo

g. prof. Pregelju 13 kr, sakupljenih pri Solar
kai Prinesoše: gja Kristina ud. Laneve 1

gji.ca Katica Franićević 1, dn, Gjuro Laneve 2,

Luka Peš 2, Ivo Štuk 2, Riko Franićević 1,

ME Bašica 1, Stjepo S. Brzica 1, P&vo Stražičić
gji.ca K. L. Barbić 50 para, Ivo ki Brzica 50 para,

I naša trg.-obrt, komora darovala je 100 kruna,

Ispiti. — Gosp. Klimo ie položio
je u toa u Beču > štarskog admini-
stratora, a g. Matej Milas c srijedu u Zagrebu
profesorski ispit Obojici naša ajiskicalja čestitanja.

Diskoras na Poljani.

Vlaho, — E, Ivo! Otkle tako?

Ivo. — S Gornjega Konala. Ima dvadesti dana da progje«
tavam poj se prošetat više Rijeke za nauživat se
one manjifike viste i freške arije, kako duša. Ovo
malo ohladničine, govorim mojoj: hajdemo! Hoćeš
li vjerovat, sve do Batahovine, pa smo se fermali u
Vukote zeru se založit i evo ti me ovdi. Mariju sam
poslo doma, a ja sam došo vigjet što je od Pona-
tura. Ima tri godišta, nijesam bio gori, Lijepo.,..

 

- svrnuti, ma .... nije više o noga! Gore mi je bilo
U toliko, kao kroniste, javljamo samo ovaj tie ži PŠ Mo a ar e

najaoviji dogagjaj-Baji-:jo--amoqao--biti: od- težini
posljedica ;

Gobo (Bog mu d6 raj!) pars mi ga sad viglet. O4
onada nigda!... Nije mi pod nogu!

Ivo. — Stido ! Ma kad si se is0 gori, odahnuo si. E che
panorama! Grad, Lokrum, llijina Glavica, Danče,
Boninovo, pa Gruž i Lapad s Petkom i doli školji
sve do Mljeta. Ostane ti kako na pjatu. Stupenda
pozicijon! Jedino ona Motovijerna što ti kopa oči,
gola kako Grebeni.... Diskomparava !

Vlaho. — Ono bi valjalo imboškat!

Ivo. — Govorilo se zaladu, anci čujem, da su posadili
nešto borića, koji ni piru ni viru. Uprav grehota da
onako grdi!

Vlaho. — Sve borići, borići ! Ima li bi jedan put pro-
mijenut što drugo.

Ivo. — Ne može se zaradi suše. U nas u brdu sve kam,
da nemaš u što tisnut picu. Druga pjanta bi usahla
a on ti se nekako privriježi i žive. I po Srgju, gle-
do sam, ima hi koliko hoćeš malijeh; do koju godi-
nu . Grehota oni gospar Vice, koliko mu se go-
vodilo | i pisalo, da se presta za oni bokun monta-
njice. U svakoga zeleno, a u njega (pogledaj isprid
Dvora) živ kam. Druga Motovijerna !

Vlaho. — To mu je, ako se spominješ oservo i ,Dal-
mata.“

Ivo. — Jes, zaludu. Da se malo kura, u dva godišta
dana  izjednačilo bi se sve. Rijet ću mu ap-
pena ga vidim ...... Ma.... duše ti sjedimo na
pižuo, da ti pravo rečem ja sam umoran.

Vlaho. — Vjerujem ti. Ja sam izišo malo prije; imo sam
objedu jedan kvarćerićak s bižom. Ako ćeš mi se i
nasmijat, nije mi učinilo dobro! Idem, govorim, u-
činit dva passa, za moć voečerat.

Ivo — Da si bio došo s nama!

Vlaho. — Ci vuol altro! Tokalo bi me bilo donijet u
segjetu. Pasala su ona vremena. Pa... vidiš.... i
ovo me Brsaljica onako.... ne mrzi. Dogjem. raro
kad, ma sad ljeti.....

Ivo. — Come no, come no! I ovo. pavijunića ondi, čini
lijepu figuricu. Disenj me veramente gusta! :

Vlaho. — To govoriš o kiosku? Spengjali su, se .non
sbaglio, četrsta fiorina, a hoćeš li vjerovat, dali bi
Srbi i tisuću, da ga kakogod odone nestane!

Ivo. — Što si lud? A ne udara tamo som mužika ?

Vlaho. — Dunque ne znaš kvestijon?..

Ivo. — Kakvu kvestijon ?

Vlaho. — Capperi! I ova me gusta! A vas grad govori.
Oli si se kalo s neba ?... Bulikan!

Ivo. — Insomma, u dvije riječi: što je?

Vlaho. — Ecco. Com č oo srska mužika udara u kir
osku svake negjelje..

Ivo. — Kako svegj!

Vlaho. — Da, kako svegi, samo sto svegj nije bila srska,
Dobro ! Autonomaši, što će, što neće, učinili su c0-
me direzione della musica, jednu supliku na komu-
nu, u kojoj, visto da je ono chiosco komusiali a ne
Birimišin; visto da oni imaju po kompromesu u sve-
mu bit jednaki Srbima; visto da Srbi nijesu bili ni
pitali chiosco za njihove mužike nego 'su se bezo-
čno imposesali, kako da im je ćaćino; visto questo,
visto quest' altro, hanno domandato, da svake dru-
ge negjelje bude il chiosco a loro disposizione, gle
će udarat mužika talijana, a Srbi, ako. hi, je zvo
Birimiša, neka trumbetaju na tlima !

Ivo. — Ha ha! ha! manjifika | Da sad?

Vlaho. — Pričekaj 1... Gja oni poso od mužika i svi
danja ha guastato “ cosa | Imagjinaj se sad,
suplika došla pa aministracijon. Govoru da je
lo, kako da je skopijala bumaba! o, crljen
rak, skočio vikat, da on ne Pa Pate oo čkićva

Ivo. — Ta mu nije luda. On ne razumije nigda ni

Vlaho. —.... da on to ne razumije, da se to zove
vokavat, činit skando. :

Ivo — Zašto? A nije upisano u kompromesu : |
anza e parita?

Vlaho. — . .. da chiosco na Pilama nije ulazio u
promes, insomma, da on neće dat ništa, perche
se Srbi pomamit, ako hi odonle išćerajn. Ivo
kalmava ga, spjegava da ih oni neće išćerat, n
una volta il ehiosco comunale, i oni, koji

q

 
 
   
  
 
  
  
  

koji se sve straši da će ga jedan dan Ivo iščerat s o.
nega stočića i sjestit on, subito mu se prezentalo,'da

on to baca udicu. mie. Pvt ME,

mu legu !..... tf
Ivo, — Pazar!
Vlaho. — Ne: govorim ti, Sad je Pam tt

kolor sect etak przini

gradić U umalonalca sd sb

rancu ;

Ro: qu šo Bia SEE
oni drugi od jadnoga pavijuna

partita : oli g& dajte i Nčebesio ie pe

dravite kompromes !

Rika NINI RA ua iš

 

   

BONN 3

ze

AMN.