Prsulsk viii

List izlazi svakom subotom, a cijena mu je unaprijed za Dubrovnik: na cijelu
godinu fior, 4,na po godine fior. 2; Za Austro-Ugarsku, Bosnu i Hercegovinu: na cije-
lu godinu flor. 4: 50, na po godine fior. 2: 23; za inozemstvo fior. 4 i poštarski troškovi.

šalju se Uredništvu.

Pojedini broj stoji 10 novč. Ko ne (trati list kad mu pretplata mine, smatra se da | tiskaju po pogodbi.

je predbrojen.i za došasto polugodište,

Bosanski emigranti 1?

Čitamo u ,Hrvatskoj.“ da se ponavlja vijest,
koju su još nazad dva mjeseca bili rastrubili, ka-
ko je nekakva bosanska deputacija prispjela u Ca-
rigrad na tužbu proti austrijskoj upravi Bosne.

Ti tobožnji emigranti da su članovi najprvih
familija : bosansko-hercegovačkoga plemstva.

Da je sve ovo gola izmišljotina, ne treba
dokazivati. Bosanske emigracije, u smislu kako se
ova riječ:u političkom svijetu uzimlje, za pravo i.;
nema. Bivalo je, a i sad ih imade. muhamedani-
ca, koji iz različitih uzroka, pa najviše radi sje-
romaštva i poreza, ostavljahu svoju domovinu,, da
se nastane tamo u dalekoj Aziji, gdje kukavno
propadoše. Ali to bijahu ljudi većinom niže ruke,
koji nijesu bili naučni sustavnu radu, ni dužno-
stima što ih nameće uprava države, u kojoj bi i-
inao biti svak jednak. Zlo su uradili što su iseli-
li, a tomu još su gore krivi oni, koji se nijesu vi-
še zauzeli, da nestane onih uzroka. te ih skloniše
na ovaj korak. Ali ti iseljenici nijesu imali pred
sobom nikakve političke: svrhe.

Srbija. koja vindicira mekakvo svoje pravo
na Bosnu — možda zato što je časom Dušan u
nju zavirio, a zaboravila je, da jej je Bosna to
preko kralja Tvrtka dvostruko vratila — nastoia-
la je, da ovo iseljivanje iscrpa u svoju korist i da
muhamedance, koji ostaviše Bosnu, učini orugjem
veliko+srpske politike, Kako je u tom uspjela, sva-
kome je poznato. Cigla dva, tri bjegunca, koji ra-
di raznih: prestupaka ne političkog nego privatnog
haraktera i ne smiju: više: kući, ona. je predobila
za se, i sada se ti ljudi grade velikim Srbima i
političkim mučenicima, te služe kao harlekini u
sve i u svako doba, kad onim u Beogradu pane
na pamet, da Europu iznenagjuju lažnim srpsko-
muhamedanskim demonstracijam u slavu Velike
Srbije. U svim ovim prigodama uvijek ćete naći
imena one dvojice-trojice plaćenika, kako se u jav-
nosti razmeću: srpskim uvjerenjem, a ovamo se
možda ispod brka smiju svojim gospodarima, koji
ih :za te komedije dobro plaćaju. Svak ko prati
balkansku politiku razumjeće, ako je išta istina
od onoga što novine ovih dana pisahu, čije je to
maslo ikako se ova gospoda plaćenici sad po
stoti put na novi način produciraju, dok ih mjiho-
vi gazde ne istiješte kao lemun, pak će s njima
onda u kut, jer se :napokon dodije trošiti novće
za nešto, što nema nikakva smisla.

Besmislica je naime tražiti, dase Bosna i
Hercegovina odijeli od nas, pak se pripoji kakvoj
Srbiji, koja: nam je uvijek, a danas najbolje, do-

! kazala, da nije sposobna za nikakav napredak —
bezmislica za više razloga, a u: prvom redu i za
to, što pučanstvo Bosne i Hercegovine bilo bi to-;
me protivno, tako: da kad bi to = što je ne mo-
guće — cijela Europa:-odredila, aneksija Bosne
Srciji ne bi se izvela bez:potoka krvi. Katolici, a :
još više muhamedanci koji niti :su niti se drže Sr-
bima, svim svojim silama oprli bi se priključenju
Srbiji, a ne vjerujemo ni da bi pravoslavni tako
rado polećeli u zagrljaj svoje braće, jer i 'ako ge
drže Srbima po vjeri, još ih popovi nijesu: toliko
fanatizovali. Kako se vidi velika većina pučanstva ;
Bosne i Hercegovine izjavila: bi se pod svaku; ci-
jenu protiv srpstva i: srpske ideje iii sik io |,

oNo govorimo mi ovim da smo gadovoljni a

Mo TOGRNI Hila urode ili i! DN 9
Rukopisi se ne vraćaju. Listove nefrankirane ne, prima, ai uredništvo ti uprava.

Za oglase, zahvale i ost. p

 
  

.. MO atlasa
([ Oq 6LUIIX SAŽINO(GO

Pretplata i oglasi plaćaju se ipravi ,Orvene' Hrvatske“ u Dubrovniku 'a dopisi

islujtož ini

bet

 

današnjim stanjem. Bosne, ne! U tom pogledu
s hrvatske strane više puta izraženo je naše sta-
novište. Mi ne odobravamo ni današnji položaj 0-
kupiranih zemalja, ni današnju narodnu, ili bolje
beznarodnu politiku, koja se tamo vodi. Dapaće
ko se najviše ima tužiti, to smo mi Hrvati, kako
se to više puta pisalo i dokazalo, jer što je dru-
gijem dopušteno nama nije. Ali gdje smo mi, ne-
ka bude i Bosna! Ako smo sposobni da stećemo
neki; položaj, mi ćemo: ga steći jedino složno i za-
jedno sa okupiranim zemljama, koje će u odlučnom
času, prije preći na hrvatsku stranu, nego. li na
ičiju drugu. ..Bosanstvo i bosanski eskluzivizam,
to su umjetna iznašašća neke politike, koja se u
zemlji dugo održati neće. Srce i osjećaj, kako vi-

dimo, prevlagjuje već danas u bosansko-hercego- ;| ježuom, ruhu.

vačkoj omladini, koja će sutra zauzeti mjesta svo-
jih otaca. \

Ne treba Bosni Beograda, ni njezinih tobo-
žnjih muhamedanskih emigranata,“ Svi muha-,
medanci u okupiranim zeiniljama, zvali se oni Hr-
vatima ili Bosnjacima, srame se tih svojih suvjer-
nika, koji zanijekaše sebe i sve svoje. Deputacije
i izjave onih ljudi nemadu nikakve vrijednosti, jer
su u protuslovju sa željama.i osjećajima :bosau-

sko-hercegovačkog mubamedanskog «elementa; "koji:

oni trube da zastupaju, na što ih niko nije ovlastio.
To se do sada više puta dokazalo, a strane veli-
ke novine, mješte da primaju rog za svijeću, imale
bi se bolje obavijestiti, prije nego rasturuju u svijet
lakardija, kojim se svaki čestiti Bošnjak i Herce-
govac od srca smije.

 

Pismo iz Zagreba.

Zagreb, 17 Maja.
Megju najočitije dokaze bratskog veza, što
spaja jednokrvnu braću Slovence i Hrvate, ide
svakako pučka zabava od prošle nedjelje u korist
postradalih Ljubljanaca, koju ; je — priredio oli-

bor uglednih gragjana potporom pjevačkih društva .

i rodvljubnim nastojanjem odličnih gospoqja, U
krasnom Tuškancu, što se od gragjanske Strelja-
ne gustim bladom stere, dok se ne izvije u čaro-
bni Josipovac, sjatilo se taj dan preko 12,000 lju-
di svih slojeva, da doprinesu darak najplemeniti-
joj svrsi. Raznovrsne su zabave potrajale do ka-
sne noći, a dobitka je bilo, kako se računa, pre-
ko dvije hiljade forinti. Ovih su dana prispjeli u
Zagreb iz Ljubljane dr. Tavčar i dr. Triller, da
se zahvale na .usrdnoj pomoći. 1 druga mjesta hr-
vatska ne zaboraviše braću u, nevolji, premda su
sama dosta pretrpjela ove godine od povodnja.
Marljivi intendant hrvatskog kazališta nasto-
ji, da Zagreb upozna sa znamenitijim svjetskim u-
mjetnicima. Nedavno je gostovala na pozornici Z&-,
grebačkoj slavna švedska pjevačica Arnoldson, a

sada. pjeva. čuveni. bariton Kumagalli .u..,Cavalle- ,
ria rusticana“, »Pagliacci“ iu ,Afrikanki“, Uj =“
niju će stupiti opet. pred zagrebačku :publiku 0- :
miljeli naš Kijan;, koji; se je! lanjske godine. bio

preselio u Biograd, Tako će se ispuniti : praznina
koja se neugodno osjećala. :// | /:

Hrvatska: 80 je glazbena -unjetaoat: obogatila:

krasnom kompozicijom prof, Vilhara ,Bosanski k
rabljar“, koja se je prvi put izvagjala na nekida-,
šnjem koncertu ,Zastavinu“, Skladatelju je sretuo
uspjelo, da divnu pjesmu jednu.

| ci hrvatske književnosti u noyom. Y

 

|| . kvi: Blatskoj samo,

 
   

najljepših u hrvatskoj pojeziji, uglazbi u tiardčinom
duhu. Neumorni sabirač natodnih popijećaki prof.
Kuhbać bio je prvi, koji. je Vilharu čestitao“ q
Naša je Akademija, preduzela iregjiti nje
dvaju znamenitih zbornika, pa_je u; di Stitislu
izdala poziv sa posebnim napucima, Prvi fofklo-
ristički“ zbornik ima da prikaže jerno , irodni
baš živo i očale, sjecanja | dluoeilglji. U
drugom ,će se zborniku, sabrati, po toki pup
vatske je. inteligencije, dase, Mis "i
okruni uspjehom, rob ovo sva suiiqo odg «i
. .. dučer_je, nenadno pala, temperattira do hlizn
ništice. Na planinama ima, daje, zameo, obilni
snijeg, dok je, Zagreb, jutros osvanuo u lakom fni-

(pRUD MNIOqo 98 uJ& ,07 9(,

 

gu sveo THZONIo 9| sbuo ; +081
" a

Naši: Dopisi. uauavozoj? uJ

a ua iato As Meji

) Časni M. P,, Bi, BOLA li
stva“ dnevom 3 o. wi. usudio se je odgovorit [ na«
šem dopisu od dveya 22 ;travaja, tiskanom u Br,
17. ,C. H.* opominjuć;nas,; da, ne praviino.,buda-
laština; nastojeć, «dokazati, da. nije istina, to, $mo

pisali, slaveći u velike, našega anjestonačelnika, de

necessitate sed. non, de. jure,, g, Marka, Petkoyića ;
pozivljuć nas, ako smo; postenjaci, da. dokažemo
ono, što smo pisali; ili;,da. ispravimo, i napokon,
ako nijesmo kukavice,, dam se predstavimo, —
Evo mu dakle našeg Odgovora ži: vs, oD
Naš je dopis bio “kratak, jer, ltjedosmo., sa-
mo natuknuti razne .stvari,.a ako je NI E#6ERYa
mi se dičimo., time; in Nose fan &;M, P.
da iz načela nećete, da. polemizujete, po povinam,
al, vi ste pisali ono, da. izvr jem. i, doskočicama
pobijate, poznatu istiau; ;& i emo, da vidimo. jeste
li je sedi ui e vi ača ik
, Viste sve nerede. u, našo); (općini; mukom
prešutili, koje smo mi u našem dopisu natukouli,
i time nam dokazao, da ne, možete pobiti — već
ste se samo. objesili na:našu. stavku :; da je današ-
nja općinska uprava. pribavila; općini ogroman, dug
i još nas svjetujete, ako, smo. ljudi zdravog uwa i
poštenog srca, da ispravimo tj. bolje, rečeno, da
da zaniječemo tu svijetu poznatu. istinu, al ,vjeruj-
te, da smo mi. potpuno. zadovoljni, :da,$e yi,tim
svjetima služite, dok. hoćete da, istinu. doskočicam
pobijate, & mi ćemo. evo. dokazati, da je i ono i-
stinito i tim. sve što, smo, pisalie 12 inodoq
Evo vau brojeva, a vi koji, imate vazda, pri
ruci, kartušine izvidite jesu Ji istiniti; dou oil
Je li ili. nije. li istina, da općina, duguje ittodo
općinskim, liječnicim,;osam, mjesečnih, /s;;a
“plaća? a to bi, iznosilo. po prilici oko figr: 2800
Je.li nije Mi istina, da općina, duguje SF iu jsus
k »griNeniogo sU 1000
Jedi nije-li, istina, da duguje luz sva
garim . općinskim -po; sedam, j98am; do o r1our
dvadeset. mjesečnih , plaća. što iznosi. i ibo

ku po: prilici beze bio Godi sE KOR ML IA +omin 4000

Je li nije li istina,da; općina duguje; P6e;y_ijlod
općinskom 0d 8%; siu

i dam, osam: mjesačnih, plaće? ško; ito;
A: nosi poiprilici > siksurig ssa + irivngbo?90
Jeli nije li Jos

da općina. F0 ssa
davo do: osamu, općinskih: plać8..: im
omajododajh/ što izaRai pour u 0B

e

 

laća: se, 10: novč po retku, a oglasi ikoji ise više; puta

mm mm — — mm