Jedina neprilika još! što še po novijem uregjenju

ne može na mah oživotvoriti nastava. Sada u Mo-

+ staru imamo tri ove vrste mekteba: dva su na li-
'.\ jevoj a jedan na desnoj strani gradske obale.

Prigovoriti se mora da ni jedna zgrada sa

a zdravstvenoga gledišta ne odgovara u tim mekte-

bima, a na da sve kod mekteba desne obale, pa osim
što je tjeskoba i harabluk da se zimi djeca pate,
još moraju prelaziti na drugu stranu u mektebe
u kojima takogjer prostora nema. Po ovomu se
vidi da je to od najtežih nezgoda za djecu i za u-
čitelje, pa je mnogome teško svoje dijete spre-
mati. Koliko se znade ob ovome je vakufsko po-
vjerenstvo više puta izvješćivano, ali uzalud jer se
uvijek odgovaralo da vakuf nema fonda. Kad vi-
dimo da se oveća poduzeća i novac vakutfski ula-
že u Mostaru u različite zgrade, teško nam je i
ovo se moralo iznijeti, da se na mektebe bolji ob-
zir uzme. U tom ne smijemo šutiti, jer nemamo li
mekteba u redu, nemamo ništa. Sve nauka posti-
zava, načini ljude ljudma, oplemeni im srce i u
tom samo će nam biti spas i yjeri i napretku op-
ćemu. Su tim Vam gosp. Uredniče u naprijed za-
hvaljujući kao nepristranomu i pravdoljubljivom

čovjeku šalje se selam
Muhbirul hairat.

Vrlika, 24 Avgusta.

Prije nekoliko dana bila je premetačina u 9
sati noću, u prisutnosti četverice oružnika u fra-
tarskoj kući. Svi mišljasmo da je fratar snovao
tešku urotu, a kad tamo - odnešen glavni imenik
birača i listine ! Htjedoše odnjeti i već gotove u-
toke, kojih ima oko 600 sve temeljito sastavljenih,
al prisutni se opirahu i tako utoci ostadoše. Pre-
tražiše svaki kutić i ne nagjoše ništa.

Što su tražili? Ne znamo. Sumnjamo da su
baš tražili ove utoke. Poslje bili bi nam ih vrati-
M, ali to bi bilo malo ..... kasno, jer bi rok pre-
ša&. Ovako mi Hrvati u Vrlici sumnjamo.

Od 600 utoka svi bijahu na općini odbiveni.
Tu se odgovorilo en bloc: ne valjaju. Zašto ne va-
ljaju ? Jerbo su učinjeni u korist ukljućenih i po-
va... no u Svoje iylašt Kulišiću., koji, se_ uliži-

Kakva ih sudba čeka na poglavarstvu ? Ne
znamo, al već smo valjda pogodili. Previše je o-
vijeh Hrvata !

Sutra dan poslije glasovite premetačine ko-
lali glasovi po Vrlici, da su istu noć pokušali ne-
ki panduri otvoriti skrinjicu listovnu, da vide ko-
me je što Barbić ili pop pisao. Da imademo tyr-
dijeh svjedoka tužili bi. Evo ovako vam se žive
kod nas, a zašto ? Jer proti volji većine hrvatskog
pučanstva nekomu treba, da ovdje gosdoduje Jo-
so Kulišić odrod hrvatskog koljena, sad srestvo
neke protunarodne politike. 1 zato su dobri Srbi!

Y.

Blato, 25 Avgusta.

Poslije predzanjeg dopisa iz Blata u »Nar,
Listu,“ Zemaljski Odbor odmah u svojoj sjednici
zaključio da se odmah strogo naloži llatskom
Opć. Upraviteljstvu da utjera od I. Cet uića (recte
Načelnika Batistića) onih pet hiljadu forinta za
vino; ali onaj nalog je valjda dospiv u Blatski
Općinski Arkiv, pod rubriku ad acta, jer 'se go-
vori da je načelnik odlučio, prvo sabiat; općinsko
vino koje će se počet trga do desetak dana, pro-
dati ga pak onda platiti općinu, a i pravo je, kad
ga se je čekalo godinu dana, može ga se počeka-
ti i još ovo dvaest dana. U toliko načelnik diči
se sa svojim uzor imenicami, — joj da ih proćči-
tate! — Prekosutra su u nas izbori, pa lugari i
poljari obahodu kuće, mjesto da sada najviše idu
čuvati naše šume od kragje i požara. Valjda su
njima korisniji voti nego li šuma! — Ubinam
gentium summus !?

Škaljare, 26 avgusta.

U ponedjelak na večer načitao sam se vije-
sti u našim i tugjim novinama. Pročitao sam Is-
pravak u 34 br, ,Crvene Hrvatske,“ gdje Dr. A-
leksandar Mitrović otvoreno veli, da mu nije sud-
savjetnik g. Bressan udijelio kakav dopust,

što je zbilja istina, jer, kako mi rekoše g. Mitro-
dobio ge je od dotičnog Ministarstva. Nego on-

gdje Mitrović izjavljuje u , Dubrovniku,“ da ni-

žčztaiciniim iajititatvinočičnnansnuatoanemnjsmntaoganamousn

je bio u Ercegnovome i da ne agitira za nastaju-
će izbore, krupnija je laž od iste laži — nečuve-
na bezočnost. Sasvim pak čudna i nerazumljiva mi
je u 68 br. ,Dalmate“ ona vijest iz Kotora 20.
avgusta, kojoj poznati dopisnik dava neku osobitu
važnost, biva, kako je neki činovnik kupio nečije
dobro u Lastvi, koje je bilo procijenjeno 1900 f.
za samih 300 for.!!, i da su mu vlasnici nasta-

njeni u Kotoru. To dobro, ovdje svakome pozna-

to jest nasljednika nekog pok. Dendera Antuna,
čigovi baštinici danas o nadnici živu; a kupio ga
je sudbeni savjetnik g. Bressan. Pa što zato?

Prije svega, da je to dobro bilo 1900 fior.
procijenjeno, nije istina. nego samih 1500 fior., što
sam ja svojim očima vidio; a da pravo rečem i to-
liko je premnogo, jer, vaistinu. kad bih ja imao
novaca na pretek, ne bih doista za to veliko do-
bro ni 300 for. dao i još na onakovom položaju.
Dopisniku ,Dalmate* poznato je bilo to dobro
prelijepo i prije dolaska g. Bressana u Kotor, ko
što mu je bio poznat i položaj i dug, koji je bio
poviše njega; pak, ako mu se učinjelo, da je to
dobro premalo plaćeno bilo. i ako mu je ono na
srcu stojalo, a on ga bio pri prodaji, gdje se i
našao zanj kupiti i cijenu od 1500 for. izdati. Barem
bi imao svoju kuću i to još na otvorenome mje-
sta pri moru, gdje bi mu bilo bujnija mašta pri
slaganju dopisa u ,Dalmati“ i u ,Mattiuu.“ — Iz
one vijesti očito je, da dopisnik reži nešto na
svoga sumišljenika g. Bressana.

Ali svakako u ovoj prigodi ne mogu suwa-
nje, a da ne zamolim g. upravitelja gradske pre-
turije da bude isto tako brz — ko što je bio u
poslu pomenute kupnje — u riješenju ostalih sli-
čnih poslova.

Kotor, 27 Kolovoza

Rijetka je to osoba u Kotoru, koju nije u-
pravo zgadio onaj dopis sa potpisom 2426 u
31 br. nazovi ,Dubrovnika“ ili kako ga ovdje zo-
vu »dJournal de corruption.“ Ako se koja osoba
nalazi, te odobrava onakovo pisanje, to zaista ne
može biti druga nego neki Stevo Vukov, i neki
usrećitelj općine Grbaljske, koji mu je po svoj

i O tanađitial g

Da nepristrana publika uvjeri se kakav je
list nazovi ,Dubrovnik“ i kakov mu je ovdješnji
njegov aftachč g. Leso, koji svoju uglagjenost ra
javno iznosi, iznijeću nekoliko činjenica. Taj glav-
ni dopisnik i auktor pomenutog dopisa jest g. Le-
so, a ko drugi nego žutokljun Leso, koji je još
nota bene kao sveučilišni gjak bio ilustrovan i to
od istih svojih srpskih sudrugova zbog njegove je-
zičine, zbog njegovog nepristojuog pisanja i pos-
tupanja. Pa i ovdje u gradu slučilo se nešto sli-
čneg: bio je višeput na javnim mjestima grdno
osramoćen zbog uličarskog srpskog riječnika. Ali
ga sve to nije ni najmanje opametilo. a kako i bi
kad je trobrazan čovjek naš Leso, iliti
što bi Nadežda rekla.

Gospar Leso oplemenio je svoje srce w Za-
grebu. Novom Sadu i Beogradu, drugujuć sa naj-
ljućim hrvatskim krvopijama i prodanim dušam:,
u čije će kolo do malo i on sasvim stupiti, jer
mi rekoše, da su mu obećali uredništvo neke srp-
ske novine u Banatu, pak baš zato i uči sada ma-
gjarski jezik. Evo opet Srbima nove jabuke, jedan
novi Dinarčić, Branković, Drakulić iz Boke , Pos:
vuda su jednaki,“ koji će sto prije nesretni srpski
pokvareni narod upropastiti i grob mu iskopati,
Svi su vam današnji urednici i piskarali srpski u
našom domovini po Lesovom kalupu.

Svi se listom povedoše u svemu i po svemu
za onom ciganskom političkom pisanijem u Srbiji,
gdje je nestalo više onih pravih i poštenih Srba,
ko što isti Garašanin priznaje, Srbija je zemlja
bez morala, sve radi pusti novac kod najvišeg do
najmanjeg. Što ćeš goreg, kada tu srpskim dobro-
tvorcima i rodoljubima, koji su i sve svoje imanje
za svoj narod prosuli, današnja ciganska srpska
štampa  podvaljuje lične interese, nerodoljublje,
slavohleplje, ocrnjuje jim čak i porodice i prevr-
će u grobu mrtve kosti.

Uprav ovakovi su vam ,Srpski Glas,“ nazo-
vi ,Dubrovnik“ itd. sa svojim attacheom Lesom,
glavom kotorske srpske omladine i bivšim sura-
dnikom ,Srbobrana“ koji, sram ga bio, u onome,

» Gospar“

  
   
 
 
 
 
 
   
   
   
  

 

gragjane Hrvate i Autonomaše što su s nama, pri-
pisujuć im neke uvrijedljive i sramotne riječi, pak
čak i njihovim porodicama, a to sve zato, jer ovi
gragjani rade na opću korist svoje domovine, a
ne za drugoga, jer rade za napredak i spas svoje-
ga naroda. Ali, kakov Leso, takova mu i djela,
Lezobrazni ljudi, bezobrazna djela.

Mi pak savjetovali bi Lesa da se više bavi
oko svoje i domaće nesreće i nevolje, da se srami
zbog one grdne bruke doma i da promišlja na one
prošle crne dane u njegovomu životu, itd. a da o-
stavi na miru tugje obitelji, što bi mnogo i mno-
go pametnije i poštenije bilo.

Ako li je Leso mislio, da će našim gragja-
nima štetovati onim dopisom, neka se onda uvje-
ri, da ih je tim više uzdignuo i višu im ljubav od
naroda pribavio, a na sebi i na svoju stranku gr-
dnu omrazu privukao. Jerbo njihova su djela ot-
vorena i poštena, dočim Leso, vaša uvrjeda kao i
one ,oca mov.ila* Starine Novaka, Steva, za njih
je osobita čast.

Na pošljetku zapamti ove dvije poslovice Le-
so: ,Dog je spor, ali dostižan, ili onu: ,Ko što
čini, sebi čini.“

xi+Y

Iz grada, 28 Avgusta.

Hoćemo da upozorimo općinstvo na jednu od
više nevolja u našemu gradu. Na jugozapadnoj
strani grada, u ulici koja vodi u vojničku kasarnu
ispod ,Svete Marije,“ nalazi se kuća, ili ti bolje
kućiština, odregjena za općinsku ludnicu. Na pr-
vow i drugom podu te kuće nalaze se sobice, od-
regjene za umoboluc. Tu se obično nalazi pet do
sest nevoljnih osoba, koje se ne mogu ubrojit u
»Mahnitce,“ nego u proste lugjake, ili takove, ko-
jim je mati narav na tjelesnom ustrojstvu uskcratila
ono što je drugim dala, kakva je bila na pr. pok.
»Mare vjerena,“ a sada stari klijenik Kulišić, To-
fvli i dr. Ovakove nevoljnike odmeće od sebe Ši-
beuska bolnica, pa je općina prinugjena da nagje
za njih pristojan stau, te im poda način kako da
udobnije sprovedu svoje kukavno živovanje. Ali na
žalost, pomenuta kuća, gdje takovu čeljad naša
ovćina konfinira, ne može se reći da je niti iz da-
leka za to prištojua, a još manje da im je podan
red i način, kako bi čovječja i kršćanska dužnost
zahtjevala. Naši općiuski oci, jesu li kadgod u onu
kuću u one sobice zavirili? Da su zavirili, bili bi
se doista uvjerili da to nijesu stanovi za ljudske
stvorove, nego za živine, i da kojigod nesretnik
oudje ugje, regbi da mu je sugieno da što prije
dospije. Uzalud bi u sobi tražio kakve postelje,
nevoljnici treba da ležu na tlima na nesto glamni-
ce izjegjeni od živina i svakoga gada. Prozor ne-
ma nikakva štita da ih brani od vjetra i zime,
otvoren je u najgorem čiću zime a kuća i tako
studena, većim dijelom od sunca ne ogrijana, pa
svak može pomislit kako ima biti onim koji ondje
stanuju! Kakva je pak hrana što se daje onim ne-
voljnicim, ne znamo ali svak može lasno pogoditi.
Zi čuvara odregjeu je od strane općine g. Niko
Savinović, čovjek već star koji doista osamljen ka-
ko se nalazi uza svu svoju dobru volju, nije u
stanju ni da se za samu jednu osobu kako treba
skrbi, a kamo li sa više njih, Prije kako čujemo
bila je uz njega kako pomoćnica jedna žena; sad
|je sve na njemu. On dogje lugjake pregledat tri
puta na dan i založit ih čime, ali obnoć regbi ne-
ma tu nikoga niti u slučaju. da koji od lugjaka
teško oboli. Čame oni dan i noć zatvoreni u go-
bici pa se dogodi da koji od njih živ omrkne, ali
živ ne osvane bez igdje ikoga da mu u onim ča-
sima na pomoć priskoči, kako je bilo dosle više
slučajeva, a najzadnji se zbio nazad malo dana
s pokojnom Stanom Ivanković. Pripovijedala su
nam pak čeljad iz susjestva, kako nevoljni Toffoli
obnoć plače i bije se, da su ga živine izjele, da
ga je i ako lugjaka prava bolest slušat! [ zbilja
svak će nam priznat, da ono nije način da se po-
stupa s umobolnim; hoće se drugo mjestu, drugi
red i način; niti se smije jednoga čovjeka pa bio
i lugjak zatvorit u tijesnu sobu i tu ga držat za-
tvorena bez ikakva oduska za mjeseca-i godina
— ako se neće da opet sasvijem pomahnita i iz-
gubi posve ljudsku priliku. — Osim toga imamo
strane iavnog djeloregja, obzirom na položaj

dopisu 2-4+3==6 napada na sve naše najvidjenije ope kuće prigovorit da je posve neuredno, kad se