Bi, 88.

u A S e

 

List izlazi svakom subotom, a cijena mu je unaprijed za Dubrovnik: na cijelu |
godinu fior. 4, na p0 godine fior. 2; Za Austro-Ugarsku, Bosnu i Hercegovinu: na cije- |

lu godinu fior. 4: 50, na po godine fior. 2: 25; za inozemstvo

Pojedini broj stoji 10 novč, Ko ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da | tiskaju po
Rukopisi se ne vraćaju. Listove nefrankirane ne prima ni uredništvo ni uprava.

je predbrojen i za došasto polugodište.

  

4 Pobjeda u
Dubrovniku.

U ovoj žalosnoj borbi sa narodnjacima, — koju
u prošlom broju kratkim potezima ocrtasmo, da
krivce prstom pokažemo -— tješi nas znamenita
pobjeda, te zajedno izvojevasmo u Dubrovniku.

Stvar grada Dubrovnika u našem politićkom
životu smatrasmo uvijek sasvim za sebe. Jer tu
se radi o hrvatskoj Ateni. Nekim narodnjačkim
patuljcima s ove i s one strane Velebita biće to
u neku ruku čudno, jer nas mjere svojim laktom.
Odgovaramo im, da je nama u volitici načelo hr- |
vatstvo nad sve ino. Ako oni ovo ne mogu da ra-
zumiju, gore za njih.

U ime toga načela mi smo se našli zajedno
onda, kad se je litjelo nametnuti Dubrovniku jed-
no tugje obilježje. Ne. to se nije moglo dopustiti
i Dubrovnik je prosvjedovao protiv atentata, koji
se htio počiniti njegovu imcun i njegovoj pro-
šlosti.

Srpska“ stranka, koju su autonomaši podi-
gli na upravu grada, javila je svijetu da se ona
na 12 Septembra spravlja, za prvi put, da osvoji
Dubrovnik. U to ime postavila je kandidaturu čo-
vjeka, koji je, po redu, pripadao svijem stranka-
ma što postoje u Dubrovniku osim (na sreću!)
našoj.

Oni su istaknuli njega računajuć, da će im
pribaviti potporu sa strane vlade. Nijesu se pre-
varili. Gondola je poznat kao vladinovac čiste pas-
mine, koji se na mjestim gdje treba ističe kao
onaj, te drži na uzdi ,dubrovačke Srhe.“ Ovaki
čovjek postao je evo njihov prvak, i kandidat; s
njim srpska stranka izišla je sama na izbore, da
posvjedoči srpski harakter Dubrovnika.

A zašto baš s njime?

Jer je trebala vladine ruke i činovničkijeh
glasova. koji niti srpski niti slavenski osjećaju.
I ona se sutra ne bi stidila hvaliti, da joj je na
njihova usta govorio Dubrovnik!

Liberalna, neodvisna, slavenska srpska omla-
dina, koja s jednim austrijskim ćnmbellanom, Fra-
nom Gondolom, hoće da gradi Veliku Srbiju!

Je li čude, ako je na sve ovo Dubrovnik od-
vratio protestem, koji je Srbe tako porazio, da
će ga se sjećati dok budu živi?

Zaludu se hvasta njihov organ sa nekakvom
,pravaško-narodnjačko-popovsko-autonomaškom ko-
alicijom.“ Njihove riječi odaju veliku bol koju o-
iše, a ,moralne pobjede,“ kojim se tješe mi im
malo ne zavigjamo, U ovakom političkom mo-
1 oni se odgojiše.

Istina je. Kod drugog glasovanja kamdidat
hrvatsko-narodne stranke, za kog smo bili svi Hr-
vati, dobio je takogjer autonomaških glasova. Ali
ti glasovi bijahu dani bez ikakva kompromisa, na-
prosto bezuvjetno, pak Hrvati nijesu učinili nika-
kvo zlo ako su primili dobrovoljne ponugjene glasove
poštenih autonomaša, za kojim su Srbi one dane_pla-
kali i molili. Danas gledaju s visoka, zaboravlja-
juć, da u Dubrovniku sve što imađu imaju zahvaliti
talijanaškim kompromisima ! Oni sad izlaze ,svjetla
obraza,“ koji su autonome kumili i zaklinjali, da

| glasuju za njih, koji su do napokon urgirali na
| sadarske talijanaše, neka ovi narede svojim dubro- |

težišta

,

U DUBROVNIKU 21. Septembra 1895.

RVENA HRVATSK

Pretplata i ogasi paćaju se upravi ,Crvene Hrvatske“ u Dubrovniku a dopisi

šalju se Uredništva.
Za oglase, zahvale i
pogodbi.

fior. 4 i poštarski troškovi. |

 
 
 

vačkim prijateljima, da podadu svoj glas Gondoli !

Neka nam ovo zaniječu. O pomoći koja im je
prispjela sa strane vlade ne treba ni govoriti. To je
svak u Dubrovniku onaj dan jasno vidio, gledajuć
sve vojničke činovnike, zatim one njemačke i ta-
lijanske narodnosti, gdje svoj glas daju Srbima. Mi
dapače možemo nadodati, da smo radi vladine mi-
losti koja ih je grijala, izgubili nekoliko činovnič-
kih glasova, naše čeljadi, koji nijesu mogli doći gla-
sovati za Hrvata. Treba li da govorimo jasnije?

S druge strane koliko je autonomaša glaso-
valo za Srbe! Spomenućemo veterane dubrovačke
autonomije Pera Negrini, Luja Serragli i Filipa
Paladina, koji su dali svoj glas Gondoli. A drugi!
Zar su drugi Srbi? Izmegju ono glasova preda-
nih za Gondulu naći ćemo: Leinwebera, Trecka,
Zwetllera, Dorotku, Fidoru, Bačića A., Delaliu. Sca-
la. Wriinschega, Drenuinga, Filausa, Klimenta,. Ben-
venuti, Valencina, Serragli, Paladina, Negrini, Kr-
zijkovskog, Lupi, Plassinga, Šterbu, Lehky, Wend-
zilovitza, Rihw, Valentu itd. itd. Svi ovi glasovaše
za Gondolu. Ako nam ,Dubrovnik“ izjavi da su
ovo Srbi, mi ćemo se pokloniti, dok svak u nas
znade, da gornja gospoda većim «dijelom nijesu ni
Slaveni nego Nijemci i Talijaoci, i većinom strani
činovnici. siti ROT:

A kad smo dignuli njih, dignimo i ostale
talijithaše, a za njima Božića, Kneževića, Medara,
Pravicu. Vukasovića, Ivaniševića, Jakšića, laštri-
cu, Berberovića, Vrčevića, Babića, popa Milića, Vu-
kanovića, Panića, Geruna, Stojkovića, Marića, Ću-
kovića, Marinovića, Grkavca i sve one druge hriš-
ćane, koji nijesu Dubrovčani. Odbijmo zatim ono
dvadeset glasova potrebnijeh ljudi, koje je srpska
agitacija velikim troškom (kako se sad sami tuže)
dovela na glasovanje — pak ćemo se punim pra-
vom upitati: gdje su ti silni dubrovački Srbi?

Evo ovako oni sticahu pobjede! Ovim ele-
mentima mišljahu zavarat oči svijetu i proglasit
Dubrovnik srpskijem gradom ! Sad kad smo ih po-
vazili tuže se na vladu, koja nije mogla svijem
činovnicima waložit, da biraju Gondolu, ili, ako su
naši, da ostanu kući!

Velike su se pripreme činile, da se prosla-
vi tugjom zaslugom stečena eventualna pobjeda.
Stoga mi razumjemo našu ucvijeljevu bratiju, ko-
ja otrov kuha, pak se izmed redaka ljuti na na-
rodnjake, e ih nijesu pustili, da s Franom Gon-

dolom zasvjedoče — neodvisnost, slavenstvo i svo«
je političko poštenje. Ali sve im zaludu. Mogu se
srditi koliko god hoće. Dubrovnik je ovo u krat-
ko doba dva put dokazao : da niti je bio, niti je

sada, niti će ikada biti srpski.

Uzalud propaganda, pisanja, novac, osveta,
uzalud vladina milost. Duhrovnik neće da igra ko-
mediju, pak će ovako odgovoriti svakom šarlatanu,
koji ga dogje izrabljivati u svoje sebične svrhe,
na veliko čudo svijeh onijeh, te mu u tom ličnom '

poslu. služiše reklamom.

Odgovor.
Nije nam milo prepirat se, sli na neprs

i klevetu treba nešto odgovoriti. . ''
U prošlome broju: u članku Ko s

M. BE

“| prav po srpsku; no mi root jita
Oni ne pojme što su rekli ovim. rije , Tu

 

 

a m

ost. plaća se 10 novč. po retku, a oglasi kojise više puta

x

vatimo moralno sliku s prošlih izbora. Na narod-
njačke podvale, da su pravaši sklapali saveze sa
talijanašima, mi smo od riječi do riječi odgovo-
rili ovoliko:

Nigdje pravaši ne učiniše kompromisa sa nikak-
vom protuhrvatskom strankom U čitavoj Dalmaciji niti
jedan pravaški birač nije dao svoga glasa za ta-
lijanaša ili za Srba. Što više nigdje pravaši nijesu
dopustili, da njihovim slučajnim otsućem izagje talijanaš
ili srb proti narodnjaku, nego su u takom slučaju svu-
kud glasovali za narodnjaka, samo da bude Hrvat.“

Jesmo li mogli jasnije govoriti? ,Mi smo uz
to svaku gornju tvrdnju tanko postanko dokazima
iz razih izborništva potkrijepili. Uz to rekosmo

| narodnjacima : »Molili bi narodnu hrvatsku stran-
! ku. da ovu izjavu pobije i da ona sličnu izja-
vu napravi.“

Na sve ovo evo što nam odgovara , Jedinstvo“ :

»Prvo i prvo pravaši su u Tijesnom i Nerežišću i-
mali kompromis sa autonomašima, Neka ,Crvena“ viče:
laž! laž ! koliko god je grlo nosi, ali dokazi su iznešemi i
od ,Nar. Lista“ u lijepoj formi potvrgjeni. Za tim pravaši
i autonomaši imali su kompromis u Splitu do 6 0. m. Mo-
že i tu ,Crvena“ vikati: laž! laž! Ali to je tako i splitski
pravaši onim bomla+proglasom mjesto da stvar zabašure
potvrdili su je.“

Ovako se piše u ,Jedinstvu.“ Ovo je -u-

NRP E a rossa a LI LN
e :

je naša stranka naprosto proglašena strankom ne-
poštenja i izdajstva. Njima se to čini čudno, jer
nas pu sebi mjere, ali pravaš pod ovakim kleveta-
ma ostati ne može, I zato na gornje podvale, o-
sim naše izjave, evo što odgovaramo : i
Laž je da je u Tijesuom i Nerežišću sklop- - i

ljen pravaško-autonomaški kompromis. Pozivljemo i
vas da to dokažete; da iznesete u čemu taj kom-
promis sastoji. Pozivljemo vas da iznesete , edmo-
ga jedinoga birača pravaša, koji je svoj glas dao
talijanašim. Kompromisi, kod svih ozbiljnih ljudi,
znače uzajamnu potporu proti trećem, Navedite
samo jednu taku, potporu, pruženu od pravaša
talijanašim ili uopće hrvatskim protivnicim, na šte- i
tu hrvatstva. Dosljeduo tome laž je da je ,Na- |
rodni List“,;rako vi pišete, potvrdio ono što ne i Hi
opstoji. i
Laž je da su pravaši i autonomaši imali
kompromis u Splitu. Navedite jedan cigli, kon-
kretni dokaz vašoj kleveti. Ukažite kako je pra-
vaški spljetski proglas taj kompromis potvrdio.
Mi dokazivati ne možemo, jer proti kleveti pitanje
je povjerenja i nepovjerenja. Ali onaj ko potvara
on je dužan i dokazati. Iznesite zato na dvor sve
što znate, iniče šutite i ne klevećite.
Iza toga okrenućemo medalju, pak
staviti. : .

Zaujecne; ako možete, da narodnjaci nijesu.
Rabu sklopili kompromis -sa talijanašima, pro-
ti Hrvatima pravašima. Nikakve lokalne okolnosti to
,me opravdaju, jer tu se radi?o političkoj i načel-

j: borbi za narodnost. 4 i ile
+4 Pobijte naa, da se to isto ;nije dogodilo

| le ri sama do eno. da. reba
Zadru nijesu dva puta glasovali za tal
G kandidatim.. -

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  
  
 
 
  

ćemo na«

 
 

Recite nam, ako imate, da lažemo,
da narodnjaci u i