/ Br. 84.

 

CRVENA HRVA

List izlazi svakom subotom, a cijena mu je unaprijed za Dubrovnik: na cijelu | Pretplata i oglasi a se upravi ,Crvene Hrvatske“ u Dubrovniku a dopisi

godinu fior. 4, na p& godine fior. 2; Za Austro-Ugarsku, Bosnu i Hercegovinu: na cije-
lu godinu fior. 4: 50, na po godine fior. 2: 25; za inozemstvo fior. 4 i poštarski troškovi.
Pojedini broj stoji 10 novč. Ko ne vrati list kad mu pretplata mine, smatra se da /

je predbrojen i za došasto polugodište.

 
 
 

'U DUBROVNIKU 25. Avgusta 1894.

šalju se Uredništva.

| tiskaju po pogodbi.

  
  

Za oglase, zahvale i ost. plaća se 10 novč. po retku, a oglasi koji se više puta

I Rukopisi se ne vraćaju. Listove nefrankirane ne prima ni uredništvo ni uprava.

 

 

 

. . Bog i Hrvati.
Hrvatsko naše pleme nalazi se sada u te-
škom i jadnomu položaju. Odasvud tmurno,  oda-

svud mračno, i kuda god okom / kreneš ne vidiš
išta što bi u tebi moglo uzbudit: nadu boljeg

stanja .... narodne slobode i samostojnosti.

Ali neka sve kad bi nam cijelo obzorje bilo
mračno i uzvitlano, da bi barem sve hrvatske si-
nove vidjeli skupljene oko jednog barjaka, oko je-
dne misli, učvršćene u jednoj čežnji, sjedinjene u
jednome pokliču, u onome rodoljubnom pokliču,
koji se je nekoč prvom iz usta Antuna Starčevića
čuo, a čija :se jeka raznijela širom domovine, i to-
liko srca uznijela i osokolila: Bog i Hrvati!

'Ah slatke li, divne misli, što u srcu svakog
Hrvata ulijeva načelo stranke prava,i njezinog ge-
sla: Bog i Hrvati!

Ništa smo bez Boga, ništa smo bez čistog

hrvatstva, Povijest čovječanstva uvijek i u sva-
ko doba bjelodano svjedoči da narodi bez Boga

kvare se i propadaju. Povjest domovine očito nam
pokaza, i uvijek nam pokazuje da se ona rastva-
ra, fiijesu li njezini sinovi Hrvati, i ništa drugo
nego Hrvati: Bog i Hrvati!

U ovo zadnje doba, kako i prije, čuje se i
čita svega i svašta proti onoj stranci, koja zastu-
pa hrvatsko pravo i proti njezinim načelima, a to
većinom od onih ljudi koji nijesu sposobni da ta
načela shvate, a još manje u djelo postave. Ne sa-
mo Nijemci i Magjari, skupa s našim uortačenim
Srbim i Talijanim, nego i sami neki koji se Hrva-
tim nazivlju, napeše sve svoje sile da stranci pra-
va ugled potkopaju. Teška je ovo rabota, kad ne-
bi bila neharna !

Dok se čovjek uprav ćuti i osjeća Hrvatom,
dok je narod onaki kakva ga je Bog stvorio, biće
uvijek u svojoj cjelini zagovaratelj stranke prava,
i svetih njezinih načela. Stranka prava u narodu,
a narod u njoj. 1 za to svikolici koji nastoje da
poniže stranku prava, ponizuju sam narod  hrvat-
ski, koji srcem svojim uz nju pristaje.

Koga god bi Hrvata danas susreo te ga u-
pitao: da li se on kani boriti za narodna prava,
odgovorio bi ti da bi. Naravno, sram bi ga  oblio
po licu kad bi ti drugčije odgovorio. Nu ipak, u-
pitaš li takove ljude, jesu li oni za stranku prava,
neki bi se prekrstili kao pred nečastivim, neki bi
udarili u psovke i podmetanja, a neki biti obrnu-

li legja, neznajući šta da promucaju.
Ovomu pojavu koji je uzrok? Evo koji: Ri-

ječi su jedno, a djela su drugo. Stranka prava,
stranka je života, stranka rada, stranka poduzet-
nosti, stranka odvažnosti, Ostale stranke, stranke
su truleži, mrtvila, stranke kalkula, šaranja i opor-
tunizma. S toga nije čuda da mnogi i mnogi, koji
misle da je ovaj "bivot za lagodnosti i uživanje, a
ne za borbu, i očajnu 'borbu, bježe od stranke
prava, kao no ti jer ona njihovo shvaćanje rada
i života 'odlučno osugjuje,

Bacimo- li oko na ljučka "djela i poduzeća
što se sbiše kroz tijek minulih vjekova, vidimo da
nijedno od njih nije uspjelo, ako nije u svom ra-
du imalo one žilavosti'4 radinosti, te čine da
čovjek svojom misli izagje na kraj, usprkos svim
suprotivam. Uzmemo li primjerice kršćanstvo, vidi-
mo da ono nijedrugim uspjelo na svijetu nego svg+
jom žilavosti i besprimjernom ustrajnošću u inadsvim

bijesnilim i  progonatvim, Poznate su u predme-

tu načelo i izreke Početnika kršćanske vjere. ko-
ji meće da njegovi sljedbenici budu slični onim,
koji spavaju, te puštaju da im preko noći lupeži
raskopaju kuću; kao što s druge strane izjavljuje
da ne može biti sljedbenik njegov svaki koji, dok
ore, obrće se natrag: ,Nemo mittens manum ad
aratrum, et respicem retro, aptus est regno Dei.“
Oslanjajući sena ovaka načela, kršćanstvo, ta stran-
ka čovječijeg prava, dobilo je svijet.

U hrvatskom pak našem narodu, koja stran-
ka da izvojuje slobodu roda? Zar hrvatski magja-
roni, koji zadovoljni sadašnjim, ana budućnost ne
misleći, puštaju da pofflepni susjedi kuću raskopa-
ju; zar oni dnigi neki i u Banovini i našoj Dalmaci-
ji, koji imaju svu dobru namjeru da oru po narodnoj
njivi, ali dok oru, obrću se natrag, te im cijelo o-
ranje postaje uzaludno, tako da bi ostalo besko-
ristno sve da bi orali do sudnjeg dana? — Kaže
se: program nas ne dijeli, dijeli mas akcija. Baš
tako? A što će nama program bez akcije? A zar
nije program sama akcija? Sve da se stranka pra-
va samim programom nebi razlikovala od inih stra-
naka, već samo to što je ona aktivna, dava njoj pra-
vo da opstoji kao posebna stranka. S.toga pravo
imaju koji kažu da sadašnja“matodno-hrvatska stran-
ka u Dalmaciji nije više ona što je prije bila, već
nešto sasvim drugo. Riječ je ostala ista, ali se je
duh promjenio, i ako se okolnosti nijesu promjeni-
nile. Stari borci kao da se obezdušili, videći da
nijesu uspjeli u onome za čim su težili. Prestala
je prijašnja toli spominjana odvažnost, zanos, po-
duzetnost, žilavost, a ušuljalo se mrtvilo i oportu-
nizam, nad kojim je nezaboravni Pavlinović jadi-
kovao, i onaj neki nesretni duh inada i svojeljub-
stva. koji čini da se krsti pretjeranošću, paradom
i bučnim  iskazom sve ono što se s protivne stra-
ne začne, reče ili zadjeluje.

Pored ovoga stanja stvari i raspoloženja du-
hova nije čuda da u njekim predjelim, navlaš u
onim gdje hrvatsko ime nije dobro poznato, ili
sudbom raznih političkih opstojnosti pridušeno, lju-
di, a osobito mladež, daju se zanosom u naručaj o-
nim nehrvatskim strankam, koje i ako prikriveni, a
ono ipak imaju svoj čisti program, te na sebi ka-
žu više rada, života i zanosa, za postignuće kakvih
pa bilo i neostvarivih ideja. Velimo nije se čuditi,
jer treba biti baš zadojen hrvatskim čustvom i o-
tadžbeništvom i kazat gotovo vrhunaravnu krepost,
da ne budeš napastovan štogod nespametna uradi-
ti, kad vidiš kako tade i misle neki oglašeni Hr-
vati, i kakove idejale oni narodu prestavljaju! Srp-
stvo u hrv. zemljama uvijek napreduje i neprestano
nas okužuje, i, nemojmo se ni malo varati, ono će

"uvijek napredovati dokle god sve što se hrvatskim

zove, ne prigrli načela stranke prava, koja jedina

u sebi sadrži toliko kreposti i snage da srpsku na- |

past odmetne injezine napore osujeti. Klin se kli-
nu izbija, a ideja idejom pobija. Nije dosta čuvat
ono što imamo, nego i postić ono što nemamo, a
što nas po pravu ide. Bez ideje narodne kakovu
zastupa stranka prava, hrvatska ideja, u naro+
dnom pogledu, nije neg nakaza, koja doista ne mo:
že nikoga k sebi pritegnut, a još manje oduševit,
U borbi s našim mnogovrsnim protivnicima, hoće-
mo li izaći vedra čela i poštena obraza, pobija-
ni aline podniženi, razvijmo zastavu stranke prava,
ter pokliču: ,Srbi svi i svuda“ suprostavimo poklič:

VBog i Brvatii“ Zw dog signo pineeg (

Literarni filologični boj u Zagrebu.

Rijeka, (Senjska), 18 Avgusta. *)

,Mnogo zvanih, malo odabranih“ ovako, mo-
glo bi se danas prikričati kod nas onim, koji uze-
še zanatom, da budu književnim i jezičnim kriti-
čarima. Evo mene, da koju rečem, što no riječ,
sine ira et studio. Nijesam do duše ni književnik,
nijesam filolog, a ni antifilolog, a ni kritičar, već
rado pratim književne prilike naše i bio bih naj-
sretniji kad bih gledao danomice, kako lijepo i
zdravo napreduje krvatska knjiga, jer prosvjeta
nam je najsigurniji branič naših svetinja; — ona
odoljeva najuspješnije protiv bujice tugjinačke. [
za to je od Boga grjehota od onih, koji spreča-
vaju na najuedostojniji način napredak naše knji-
ge, bacajući na pregršti pogrda na pojedine zaslu-
žne književnike, a to lih iz političke mržnje. Nije
dosta, da se je u političkoj borbi prešlo svaku gra-
nicu, hoće se da taj otrov izlije i na književno
polje, tako da svakoga pravog Hrvata vbilja du-
ša zaboljeti mora, — a izvor svemu tomu od one
strane, koja se hoće graditi pred narodom i ba-
štinicom i predstavnicom svega dobra, što je da-
nas u Hrvatskoj!

Ovo je bolest, koja je začela hvatati korijen
još za ilirskoga pokreta — a kao da se nastoji
ne bi li što dublje uhvatila korijen. No ta bolest,
ako nam je stalo do našega kulturnoga i politič-
koga života mora da se izliječi, izkorijeni.

Ta za Boga, ugledajmo se samo u veće, pro-
svijetljene narode. U tim narodima književnik je
nad strankama; pripadao on ma kojoj stranci on
je miljenik čitavoga naroda, nijedna stranka ne
monopolizira književnošću, ona je dobro čitavoga
naroda, da čitavoga čovječanstva!

Pa tako bi i kod nas moralo da bude, ali
nije na žalost tako. Trebamo li primjere spomi-
njati?! Ta ima ih i previše, da dirnemo u taj o-
sinjak. Pa makar i na prvi mah bila sitnica — ali
to uzmimo samo, — vrlo je karakteristična. Jeste
li kada čitali u ,Obzoru“ oglašen beletristički list
»Prosvjetu“ ili ,Dom i Svijet,“ a jeste li pak u
nHrvatskoj“ čitali oglašen ,,Vienac.“? Ako kada,
ali to je bilo vrlo rijetko, više nego rijetko. A da
idemo redom!? — — Ne! Sapienti pauca. Mi kao
maleni narod, koji -se imamo boriti jošte za našu

slobodu morali bi još više cijeniti našu knjigu i

književnike naše u jednu ruku, a u drugu ne smije
da književnost sagje sa svoga visokoga niveau-a,
da ne bude srestvom spekulacije i i strančarstva.
O tom svemu lijepih nam misli iznosi naš  za-
služni romanopisac Šandor Gjalski u svom  naj-
novijem djelu: ,Radmilović“ što izlazi u ovogo-
dišnjemu , Viencu.“

Recimo iskreno, govoreći samo o beletristič-
kim listovima, da ih imađemo previše, a kad bi
čovjek, i ne bio kritičar, stao suditi o svemu, što
izlazi u tim listovima, imao bi. mnogomu čemu da
prigovori. Ja držim da bi koristnije bilo po knjigu
i napredak naš, kadbi imali jedan ili najviše dva
valjana beletristička lista, u_ kojim bi se usredo-
točivale sve bolje sile, pa ne bi tako kojekakva
pljeva dolazila megju zdravo zrnje,

*) Premda smo mi nešto ob ovom u proš. broju natuknuli

to ipak uvršćujemo ovo pismo ugledna pravaša da se vidi
kako se i megju nama. trijeznije mi grmi

Vr,

 

 

poe;