čistoća jezika i pravopisa hoće da bude i
u novije vrijeme, ,kamenom smutnje.“ I kod toga
bi pitanja morali biti puno obzirniji. Velim obzir-
niji, jer niko mi poreći neće, da je jezik natru-
njen, da nam nije čist, a nada sve da je ger-
manisama. Kad je tako, krivo čine oni koji neće da
čuju glas filologije. Ako je kadar stručnjak ove
ili one struke biti autoritetom, čemu nam ne bi
bio ovaj ili onaj filolog, (nomina sunt odiosa!) bio
autoritetom. Tako ćemo jednom izaći iz kaosa, u
koji stoga, što svaki i zvan i nezvan hoće da bu-
de učiteljem još više zapadamo, tako ćemo se i ri-
ješiti i onih nametnika kritičara i nametnika uči-
telja. A šta da rečemo napose o pravopisu ? Do-
kazi koje navedoše svojoj nauci u prilog filolozi
fonetičari dosad su nepobijeni; i s protivne stra-
ne čusmo ih, ali nijedan da je stvaran; dakle ima-
mo razloga vjerovati onim prvim, ta već je vrije-
me da smo barem u pravopisu jedinstveni.

Ove nekolike riječi rekoh u najboljoj na-
mjeri, želeći da se otresemo toga zloduha za dobe;
Tim ćemo knjizi i prosvjeti, a tim i Hrvatskoj ko-
ristiti najuspješnije. ,Prosvjetom k slobodi“ neka
nam bude geslom.

»Bošnjak“ bi htio, ali ne more !*)

U Sarajevu, 10 Avgusta.

Ja sam vam, gospodine uredniče, metnuo na
ćage, kako ,Bošnjak“ nije objavio knjige ,Islam
i Kultura.“ Svakome, ko i malo prati naše odno-
šaje, to je moralo upasti u oči: te je i meni ta-
kogjer bilo to nekako čudnovato. Dakako, da sam
onda morao čvrsto posumnjati, da li je ,Bošnja-
ku“ stalo da Islama, te i sada, pošto on napokon
odgovori na moje prigovore u miloj ,Crvenoj Hr-
vatskoj,“ jednako tvrdim, da ne mari za Islam.

A evo kako i zašto. Jer se ,Bošnjak“ pro-
glasuje, da je glasilo nas Muhamedovaca, on mo-
ra onda ujedno da tačno prati sve, što se odnosi
na nas. Da ne igjemo i ne gazimo na daleko i
duboko, uzećemo ono, što on sam u svom od-
govoru veli i priznaje. ,Bošnjak“ u svomu odgo-
voru veli: ,Kada je izišla rasprava onoga beo-
gradskoga profesora protiv svetoga našega dina,
a čuvši samo iz razgovora, o čemu se radi, i ne
imajući ni dotične (Nedeljkovićeve) rasprave, mi
smo odmah .... sa ogorčenjem i pravednim gnje-
vom odsudili onu raspravu.“ Dakle , Bošnjak“ tu
priznaje ove dvije stvari: prvo, ,Bošnjak“ nije ni
vidio, a kamo li imao knjige Srbina Nedeljkovića,
niti je izravno mogao znati, kako Nedeljković na-
pada naš sveti din, a ipak je o toj knjizi napisao
članak; drugo, taj ,Bošnjakov“ članak jedino o-
gorčenjem i pravednim gnjevom odsugjuje Nedelj-
kovićevu raspravu. Pa iz toga kad uzme čovjek
izvagjati, kakva je morala biti ta ,Bošnjakova“
odsuda Nedeljkovićeve rasprave? Bila je jadna i
kukavna, a grdna sramota ne samo za , Bošnjak“
naš tobožnji organ, već za nas sve Muhamedovce.
a poruga na vjeru. ,Bošnjak“ ne ima ni toliko
interesa, da nabavi Nedeljkovićevu knjigu, pak da
ju oprovrgne od točke do točke. Je li dosta izra-
ziti samo ogorčenje i pravedan gnjev proti tim
napadanjima na Islam? Zar mi nemamo istinu u
ruci, da pobijemo Nedeljkovića, i zar danas u svi-
jetu valja samo ogorčenje i gnjev? Oni koji su
čitali Nedeljkovićevu raspravu i ,Bošnjakovo“ o-
gorčenje, morali su tužno uskliknuti: Eto na! Mu-
hamedovci ne mogu niti imadu čim da se brane.
A svakako da je i takovih bilo, koji su tako u se-
bi pomisliti, te onda pod istinu primili Nedeljko-
vićeve napadaje. ,Bošnjak,“ taj tobože organ nas
Muhamedovaca nije ničim, nikakvim faktima po-
bio napadaje Nedeljkovićeve, već se je sam svojim
odgovorom obručio.

»Bošnjak“ nije vidio Nedeljkovićeve raspra-
ve, & o njoj je pisao (dakako samo gnjevom i o-
gorčenjem); ,Bošnjak“ je vidio knjigu ,Islam i
Kultura,“ u kojoj Osman eff. Hadžić factima hi-
storijom i navodima iz Kur-ana (a. š.) sjajno po-
bija i upravo znanstveno Nedeljkovića — al za to
ipak o njoj ne piše niti išta javlja, valja li ili ne
valja. Kad je Hadžićeva knjiga izišla, ,Bošnjak“
je niti ne objavi, a kamo li ocijeni. Mi hoćemo

+) Od jednog Muhamedanca. Ur,

 

da znademo dakle za što je ,Bošnjak“ prešutio
knjigu, kojom se sjajno pobijale osvade na Islam?
On je tu knjigu vidio, ,Bošnjakovci“ su je čitali,
dočim Nedeljkovićeve rasprave nisu vidili, a ipak
se svojim ,odgovorom“ izvrgnuše ruglu!

Uz put ćemo ovdje jednu ponovno i jasnije
iztaknuti: ,Bošnjak“ misli, da je učinio svoju duž-
nost,. ako je gnjevnim i ogorčenim člankom odgo-
vorio Nedeljkoviću, dočim muče prelazi preko
Hadžićeve knjige, u kojoj fakta i znanost obaraju
Srbinove potvore. Čiji je dakle rad dostojniji:
Hadžićev ili , Bošnjakov ?“

Nu ne samo, da je ,Bošnjak“ morao ogla-
sitt, što je taku sjajnu obranu Islama sastavio je-
dan naš zemljak. Zašto barem nije radi toga ja-
vio? Mnoge novine, koje ocijeniše Hadžićevu knji-
gu, rekoše, da ta knjiga obara sve predsude, koje
su dosada vladale o Islamu, da je ta knjiga da-
kle učinila jedan preokret. Važnost knjizi ne mo-
že poreći jedan ,Bošnjak,“ šuteći o njoj. niti što
pomaže, ako na tu knjigu neko zavidno gleda. ,,Na-
rodno blago“ i nadopunjak ,Avdije“ nisu učinili
nikakva preokreta, kao ni brošure: ,Šta misle Mu-
hamedanci“ i ,Budućnost Muhamedanaca,“ a ipak
se radi toga uvijek kadi nekom književniku, ne-
prestano se kadi u samom ,Bošnjaku.“

Ovaj put nećemo da duljimo i da mrvimo
napose svaku tačku nespretne ,Bošnjakove“ obra-
ne, već pitamo, da nam ,Bošnjak“ kaže: za što
nije objavio mi ocijenio Hadžićevu knjigu kad je
izišla, i da li on u istinu misli, da je njegov ,ogor-
čeni i gnjevni članak“ proti Nedeljkoviću bolji
od knjige ,Islam i kultura,“ i da li je taj njegov
članak bez ikakvih protudokaza zbilja bio dosta-
tan, da odbije sve napadaje? Na ovo neka nam
sada odgovori ,Bošnjak,“ a ujedno i-dokaže, pa
ćemo se onda lijepo razgovarati i dalje o ovoj
stvari, kao n. pr. o nekim opazkama u ,Bošnja-
kovu“ odgovoru, o nečijem zavigjanju, što neko
drugi znade bolje, znanstvenije i ljepše pisati,
makar da sam piše, i t. d.

A dotle, dok ,Bošnjak“ to ne izjavi i ne
dokaže, ne smijemo ga držati ni za živu glavu
braniteljem Islama. Držeći ga ja takovim, želim,
da me nikako ne hvali, kako ono u svom odgovo-
ru, da na nj pucam finijom sačmom!

Za ravnanje još ovo.

Nama ,Bošnjak“ sasma nešto drugo odgo-
vara, nego smo ga i mogli pitati,  Pitajući
ga za to, što nije objavio toliko put spomenute
knjige, nismo ništa ovdje govorili o tomu, kako
on ,hvali čine zemaljske vlade.“ Sve ćemo po
malo u svoje vrijeme reći, a za sada upozorujemo
,Bošnjaka,“ da se drži stvari, te da ne obija i

drvo i kamen.

Pisma sa Zvonika.
XI.

Dragi Frano! Piše mi prijatelj Edhem Ahme-
tović, da se je cijeli muslimanski svijet veoma in-
teneriško nad 32. brojem vlaškog ,Dubrovnika“, i
da suze radosnice na potoke teku po Evropi, Azi-
ji i Africi, gdje god imade i jednog cka uprta u
Čabu. Sva muhamedanska srca plivaju u moru bla-
godarnosti prama glasilu dubrovačkijeh Vlaha i
nadrisrba, jer im je ovo oči otvorilo i upozorilo ih
na groznu pogibiju što Islamu prijeti od ,papine
enciklike.“ Sad je cijeli Islam ustao na junačke no-
ge, i spreman da ustuče strašni napadaj, pjeva
sempiternam gloriam ,Dubrovnika“ i njegovijem
kumovima.

Ali i za nešto drugo su duboko zahvalni svi
muslimani, što ih je sull' orbe terracqueo, Dubro-
vnikovijem Vlasima, naime što im je čisto i bistro
dokazao, da je zagrebačka ,Hrvatska“ postala va-
tikanskijem organom. Već ne vrijedi ni šuplja bo-
ba što pišu ,Osservatore romano“, ili, ,Voce della
virta“; lukava ,Hrvalska“, ogrnuv se najcrnjom
mantijom klerikalnih osjećaja, otela je bijednim
glasilim rimske kurije čin i hljeb, Užasno!

Netom pročitah Edhemovu buruntiju, brže
bolje posegnuh za ,Dubrovnikom“, da se i ja na-
sladim njegovoj velikodušnosti u hator islamu, te
nagjoh brilantni entrefilet pod naslovom: , Musli-
manima na znanje.“ Kad pročitah ono dvadeset i

pet redaka punijeh duboke nadrisrpske mudrosti i

besprimjerna poštenja, puče i meni pred očima, i
zbilja se pobojah za opstanak vjere i narodnosti
naše braće muhamedovaca. Ta nije šala: ,stekliš.
ki list“, ,pogani raskolnici na istoku“, ,Islam i
papina enciklika“, ,Travnički muslimani“, ,šerijat-
ske škole u Sarajevu“, i t. d., sve to skuhano u
Dubrovnikovu lončiću tako - ti je miztum composi-
tum političke dosjetljivosti, plemenita čovjekolju-
bja, fine uglagjenosti i neodoljive argumentacije,
da i najiskreniji musliman, kao moj prijatelj Alume-
tović, i najokorjeliji Hrvat, kao što sam na žalost
i ja, moramo da se povlašimo, ako ne u vjeri, a
to u narodnosti, moramo da zagrlimo sve nadrisr-
be što se krste su tri i pet prsta, i da kliknemo:
»Slava vam vlaški sokolovi, živjeli nam na mno-
gaja ljeta, junačine od Gjunisa i Slivnice, živjeli !“
A tebe iz ovijeh mevlaškijeh visina lijepo
pozdravlja Tvoj Frano.

Naši Dopisi.

S Pelješca, 22 Avgusta.

Čekamo i čekamo, ali nam do sad čekanje
uzaludno. Dokle ima da bude ovako? Ili ćemo
zar da u čekanju na dužnost zaboravimo?...

Govorimo s vama, gospodo ,Mi, pa mi!“
Što ste namišljeli, kad toliko mučite? Ili je zar
kod nas amo sve sretno i blaženo, pa kritike ne
služi. Ili s druge strane opet nemate i što lijepa
da iznesete, da upozorite, da poučite?...

A gdje vam je za prvo orebićka općina, gdje
viši činovnici na poluostrvu, gdje vaše obećano
ostranjivanje pljesniva od zdrava? Gdje za drugo
rodoljubni trpanjci, gdje ustrajna i  požrtvovna
janjinska omladina; — gdje odgovori i opravda-
nja na podvale, koje im se dobacuju?

Čitate ,Dalmatu.“  Vidjeste, kako uljudni
jedan dopisnik s Korčule, pišući o dičnoj janjin-
skoj omladini, zove ih ,giovinastri avvinazzati,“
pjana dječurlija? Pratite naše saborsko djelova-
nje. Čuste za odgovor vladina povjerenika o stva-
ri, radi koje je ista gore spomenuta omladina
bila kažnjena? Vidjeste, čuste — pa?... ,Od sto
glasa, glasa čuti nije...“

Što znači to, gospodo? Bog vas je obdario
dobro — dao vam je svih pet talenata. Vaša je
dužnost, sveta dužnost, s toga, da u razmjeru
spram toga i radite. A vršite li vi tu svoju duž-
nost? Oprostite nam, ali ... ne vršite...

Ne zamjerite, gdje vam ovako otvoreno i
osorno govorimo. Dugo čekanje mam je iscrpilo
svaki obzir ... Znamo, da znate; znamo, da mo-
žete — a nećete! Tu je nešto. Ako nije ono, što
mi mislimo, lijenost, onda je zbilja ono, o čemu
se po poluostrvu, i ako iz daleka, počelo da šuš-
ka. U tom slučaju dr. Pliverić imao bi jedan no-
vi i sjajni dokaz o potrešnoj političnoj evoluciji
— a mi dobiti dužnost, da to i ono, te vi zane-
mariste, kako zaslužuje i kako budemo znali,
šibamo.

Kažemo ,u tom slučaju.“ — Megjutijem —
idemo da vidimo. Čekaćemo još malo, ne biste li
se javili — pa onda nas eto,

Čist pravac, pa Bog!

 

 

Pogled po - svijetu.

— Na 16 ov. mj. u jutro rano na 4 ure i
po bi smaknut Caserio ubojica Carnotov u Lyonu
na javnom trgu nedaleko od zatvora. (Caserio je
tom prilikom htio da se pokaže junakom ali mu
tijelo bijaše preslabo. Bio je blijed i tako satrven
da su ga morali donijeti do kočije, Otklonio je
svaku religijoznu pomoć, U smrtnom strahu koje
mu se čitalo na licu stupi na stratište i pogleda
na okolo po svjetini, Kad su ga metnuli na guil-
lotinu bio je tako prestrašen da je zavikao: ,Spa-
site me drugovi!“ ali se odmah zatim Nera ita što
je i viknuo tradicijonalni: ,Živjela anarhija!“ Kad
mu je glava pala, narod je zapljeskao.

Tako pogibe fanatik koji je mislio da će
svojim krvoločnim djelom preokrenuti svijet,

— Veliki bijaše komplot anarhista protiv
sani franceskog ministra presjednika Dupuy,
otkrila soneiih policija, te su uzete

ali ga je
strože
narbista, izmed