Službeno se javlja da če Iznimtić stanje u
Pragu biti i dalje podržano, jer da još postoje
prvašnji odnošaji. — Po cijeloj Bugarskoj progla-
šena je proklamacija Cankova, u kojoj priznaje
Koburga za bugarskog kneza, i želi da se Bugar-
ska pokaže zahvalna Rusiji. — Veliki požar na
Senjskoj Rijeci još traje. Stigao je ratni parobrod
iz Pulja, koji baca na još uvijek goruća skladišta
1200 tona vode. Tako se nadaju da će se vatra
brzo ugasiti. — U Srbiji prijeti opet ministar-
ska kriza.

Domaće viesti.

Prvi megjunarodni kongres kršćanskih ar-
heologa, držao se dne 20, 21, 22 ov. mj. u Splitu
— Solinu. Na 19 stiže veći dio stranaca učenja-
ka: de Vaal, Wilpert, Marucchi, Kauzler, Lofari
iz Rima; njemački učenjaci: Miiller, Schultze, Grad-
mann; iz Beća: Neumann, Mantovani, Swoboda ;
Rusi: Sirkou, Smirnoff; iz Zagreba : Bojničić, Szeu-
tgyoergi; zastupnik bosan. vlade bar. Molinari;
princip Windischgraetz sa obitelju iz Štajerske.
Na predtečnoj sjednici birano ravnateljstvo. Na
20 slijedio je izlet na ruševine solinske i držana
je prva inauguralna sjednica. Članove kongresa
pratila je četa Sokolaša. U Solinu svečani doček, uz
silno ushićenje naroda, pucanje mužara i vijanje za-
stava. Prisutan nadbis, Rajčević, biskupi Carev, Na-
kić. Slijedi služba božja nad kostima prvih kršć. mu-
čenika. Naokolo naroda više od 1500 duša. Na u-
čeni govor biskupa Nakića, odgovori ravnatelj Bu-
lić, ganuvši prisutne do suza. Po podne dovršena
sjednica uz govore Dr. Vaal-a, presjednika kon-
gresa, c. k. poglavara Tončića, nadb. Rajčevića,
načelnika Mangjera. bar. Molinari i dr., Govorio je
takogjer Dr. Czobor u ime ugarske akedemije i
vlade, prof. Ljubić u ime jugosl. akad., prof. Ma-
rucchi u ime rimskog kolegija, Dr. Swoboda u i-
me društva ,Societes Leonina“, Dr. Schultze u i-
me arheolog. dr. u Ateni, prof. Bulić u ime , Bi-
hača.“ — U 5 sati po p. biskup Nakić priredio
vanjskim kongresistima sjajan objed, a sutra dan
jednaku gozbu priredio svim članovima Dr. Man-
- gjer u ime grada, pa se čulo lijepih nazdravica. Na
22 slijedio je izlet u Trogir, gdje no su od puka
veselo dočekani.

Za stranku prava. Na poziv hrvatskog Klu-
ba stranke prava, sakupilo se je u Zadru okolo
40 od vigjenijeh pravaša iz Dalmacije, da presre-
su i odobre prevremena pravila za uredbu stran-
ke u pokrajini, i odluče o ustanovljenju političkog
društva. — Prije meritorne rasprave, na predlog
časnog Ljubića, upravljena je D.ru Starčeviću ova
brzojavka : ,Pravaši dalmatinski sakupljeni ovdje
na konferenciji za uregjenje r&da stranke, izrazu-
je svoje nepokolebivo povjerenje Vami, prezasluž-
nom vogji cijele stranke prava, i jednodušno kli-
ču: Živio,, i doživio ujedinjenu Hrvatsku!“ — Ta-
ko! bilo u sto dobrih časa! Naprijed Hrvati!

Zapljene. — U rok od malo dana ,N, L.“ i
»Katol. Dalmacija“ zapljenjeni su do tri puta iza-
sebice, a to za stvarčice... da se prekrstiš. Ži-
vjela sloboda štampe!

Odreka. — Namjesnik David odrekao se po-
časnog presjedništva poljodjelskog društva u Dal-
maciji.

»Posuvska Hrvatska,“ pišući u uvodnom član-
ku o ustavnim prilikam u Banovini, veli megju o-
ostalim: ,Prežalosna slika naše sadanje nagodbene
, ustavnosti odsjeva se i u svim drugim granama ustav-
_nog našeg života. Pogledajte općine sa njenim za-
 stupstvom! Nijesu li one bezplatne služavke drža-
ve i to ne možda hrvatske, već ugarske. Eno Vam
županija! Ne prevladavali i tamo (odlučno sistem
volje gospodujuće klase?! Još nješto u gradovima
što je bilo izgleda za bar kakav napredak, i to se
sprema za buduće onemogućiti, dosljednim prove-
denjem načela, koje nedopušta da volja naroda u
Hrvatskoj dogje igdje do pobjede. I to da se zove
živiti na ustavnu ?!..

+ Ovo stanje stvoreno je umjetno i proti vo-
lji naroda, a dok ono postoji nemože se ni govo-
riti o kakoj ustavnosti ili slobodi u Hrvatskoj, i

bićemo uvjek tugji ma mijčinu krilu, Samo na | vić 1 kr; Špito Dabrinović 1 kr,; M, M, 1 knj:

grobu ovog sustava moći će si narod hrvatski ! Anton Petrović 1 kr.; Nenica Radonićić i kr.

osnovati ustavan dom, u kojem je bio od starina
naučen provoditi slobodan život. Kako da to što
prije poluči, u tom ga požrtvovno upućuje stran-
ka prava svojim radom i u saboru i izvan sabo-
ra; pa je do naroda, da ju u tom posluša. Izagje
li jednom kod izbora misao hrvatska pobjedni-
com, razpasti će se oni umjetni lanci i verige,
koji danas drže nas razcijepane, i sprečavaju na-
rodno naše jedinstvo, pravu ustavnu slobodu; pa
će i nad našim domom  sinuti sunce bolje buduć-
nosti. Samo bo u samostalnoj i ujedinjenoj Hrvat-
skoj mogu se Hrvati nadati pravom ustavnom ži-
votu i slobodi.“

Nedostojni napadaji. — ,Dično“ spljetsko
»Jedinstvo“ taj organ ,neizvjesnog pravca,“ uhva-
tilo se u kolo sa organom od ,tisuću pravaca“
zagrebačkim ,Obzorom,“ da u društvu , Agrame-
rice“ i ,Srbobrana,“ jurišaju na stranku prava!
Ali zaludu sve. Stranka prava je s narodom, a
narod s njom. Naprijed Hrvati!

Ugodna vijest. — Zagreb. odbor za saku-
pljanje prinosa za dom Dr. Ante Starčevića javlja
da je povodom 15 kolovoza već dosada darovano
deset tisuća kruna. — Ovaj velebni uspjeh nat-
kriljuje sveopće očekivanje. — Naprijed Hrvati!

y Vladislav Vezić, hrvatski pjesnik umro je
u Varaždinu. Bio je rodom iz Dalmacije, a veći
je dio svoga vijeza sproveo u užoj Hrvatskoj.
Pokojnik spada u broj starih boraca, što su se
pod imenom ,ilirskim“ borili za hrv. narod. Bio
je rodoljub, bio je pjesnik, pa ga nalazimo u
društvu Gaja, Vraza, Kurelca, Preradovića, Rač-
koga, Vuka i Daničića. Glavni njegov umni pro-
izvod jest krasni spjev , Nikola Zrinjski,“ a veće
je toga preveo iz stranih jezika. — Tako eto od
starih borilaca pada jedan za drugim u hladni
grob! Nama ostaje da se u njihova djela ugledamo.

Sastanak hrv. i slov. abiturjenata. — Na 14
avgusta ov. g. sastadoše se hrv. i slov. abiturijenti,
ovog puta u Ljubljani. Hrvata je tamo pošlo oko
100 i bili su najsrdačnije dočekani. Od dalmatin-
skih abiturjenata i ove godine pogjoše samo Du-
brovčani, koji su išli preko Zagreba, gdje su ih
najljepše primili.

Na sastanku primljene su slijedeće resolucije :

Slovenski i hrvatski abiturjenti na svome sa-
stanku u Ljubljani zaključujemo :

I. Držeći njemački i talijanski jezik glavnom
zaprekom, što se narodna naša svijest dovoljno ne
budi, a prosvjeta naša dovoljno narodno ne razvi-
ja, isključujemo njemački i talijanski jezik posve-
ma iz javnoga društvenoga života.

II. Pošto Slovenci i Hrvati već danas čine
jednu kulturnu cjelinu, a najprirodnija im je te-
žnja, da se i politički ujedine, smatramo dužnošću
svojom jednako pratiti, podupirati i širiti knjiže-
vnost slovensku i hrvatsku.

III. Pošto hoćemo da budemo pravi demokra-
te, ponašat ćemo se u najširim slojevima puka,
kao i u najvišim krugovima gospode.

IV. Uvjereni, da ćemo poslije pet godina, o-
životvorivši gornje svoje zaključke, imati dovoljno
sposobnosti, da prosudimo sve prilike naroda slo-
venskoga i hrvatskoga, sastat ćemo se poslije pet
godina u Zagrebu, da potanko označimo program
sveukupnoga svoga djelovanja.

Pišu nam iz Dobrote 18 ov. mj.:

Veleuč. gosp. Uredniće! Svijesni svoje rodo-
ljubne dužnosti odazvasmo se pozivu i sakupismo
za dan 15 tek. malenu svotu od 82 krune. Svota
je malena, ali od srca darovana, da i mi doprine-
semo po našim slabim silama za dom dičnog i za-
služnog nam vogje Dr. Antuna Starčevića, koji je
sav svoj život posvetio zajedničkoj nam domovini
nHrvatskoj“, i ujedno da pokažemo svijetu, da nas
još ima u našoj Boki. Živio Dr. Ante Starčević!
— Doprinesoše slijedeća gospoda: Gjuro Dobrilo-
vić 1 kr.; N, N. 1 kr; J. Radoničić 1 kr.; N. N.
1 kr.; Kazimir Matović 1 kr.; N. N, 1 kr.; Božo
I. Milošević 1 kr.; N, N. 1 kr.; Gjuro Radimiri
1 kr.; N. N. 1 kr.; braća Oparenović 1 kr.; Lu-
ka Milošević 1 kr.; M. Radimiri 1 kr.; Braća Pe-
tričević 1 kr.; Anton M. Kamenarović 1 kr.; Lu-
ka Sablić 1 kr.; N. N. 1 kr.; Anton J. Kamenaro-

žrue

Ivka Dobrilović 1 kr.; Anjess F. Tripković 1 kr.;
E. Dabinović 1 kr.; N. N. 1 kr.; Grgur Kamena
rović 60 helera.; Jano Klačević 60 hel.; Silvija Da-
binović 50 hel.; N. N. 60 hel.; Aleksander Radi-
miri 50 hel.; Antun Radimiri 40 hel.; N. N. 40
hel.; Špiro Kamenarović 40 hel.; Marko Siklić 40
hel.; Marija Dabčević 20 hel.; Jane Dabinović 20
hel.; Bogdan Oparenović 20 kel.; N. N. 40 hel.;

Jelka Dabčević 60 hel. — Živjeli! —

Pišu nam iz Cardiffa; — Na velikim trka-
ma koje su se onomadne ovdje obdržavale istak-
nuo se je 8-godišnji sinčić našega  sugragjanina
Antuna Radmilovića, koji je 4 puta učestvovao tr-
kama djece, te odnio 4 nagrade. Na trci od 9 Ju-
na dobio je prvu nagradu, na onoj od 4 Avgusta
drugu, od 6 Avgusta drugu, a od 11 Avgusta pr-
vu. On je svijeh natkrilio. Čestitamo valjanom dje-
čaku i našemu vrijednom zemljaku, koji nas po-
morce u ovim dalekim stranama uvjek najljube-
znije pričekuje.

Gradska Kronika.

Lične vijesti. — Jučer je prispio ovdje iz
Zadra državni pododvjetnik gosp. Poli, da zami-
jeni drž. odvjetnika gosp. Ilića, koji putuje danas
na dopust od 6 sedmica. —  Prošlih dana bio je
ovdje na prolasku velč. O. Angjeo Miškov. —
Prispio je liječnik očiju Dr. Cofler i stanuje kod
pLacroma ;“ takogjer s dopusta gosp. Tacconi, u-
pravitelj mjesnog financ. mazorništva. — . Jučer
bio je ovdje na povratku iz Zadra za Ston naš
dični i čelični D. Antun Liepopili.

%

Trešnja. — U četvrtak 54 s. jutra čula se
je dosta jaka trešnja, koja se je, kako doznajemo,
osjetila i u okolici.

Imenovanje. — Gosp. Andro Pavlin bi ime-
novan poštarskim preglednikom, ostajući kod mje-
snog poštarskog ureda. Čestitamo!

Tamburaški koncerat. — Tamburaški i pje-
vački zbor hrv. sveućilišnih gragjana iz Zagreba
priredio je u subotu u Bačićevoj Dvorani svečani
koncert sa ovim programom :

1.) B. Smetana: Koračnica iz opere ,,Pro-
dana4 nevčsta“. (Tamb. zbor.) 2. Sl. Katkić: ,Vi-
jenac hrv. napjeva“. (Tamb. zbor.) 3. G. Ipavec:
nZvečer“ (Pjev. zbor.) 4. Ch. Gounod: Potpouri
iz opere ,Faust“. (Tamb. zbor.) 5. A. Hajdrih:
nAdrijansko morje“. (Pjev. zbor.) 6. Iv. pl. Zajc:
Kaširik iz opere ,Zrinjski“. (Tamb. zbor.) 7. P.
Mascagni: Potpori iz opere ,Cavalleria  rustica-
na“. (Tamb. zbor.) 8. F. S. Vilhar: .,Ja te lju-
bim“. (Pjev. zbor.) 9. M. Majer: ,,Hrvatsko Pre-
lo“ Tamb. zbor.) 10. V. Šviglin: ,Junačka kora-
čnica.“ (Tamb. zbor.

Dvorana je bila dupkom puna  najotmenijeg
općinstva, koje je sve to življim i većim  aplau-
smo omladini podalo svoje odobravanje. I doista
oni su to i zaslužili, jer su osobito teške komade
kao potpouri iz ,Fausta“, Zrinjskog“ i ,Caval-
leria Rusticana“ izveli takom preciznošću i shva-
ćanjem da se je svak divio. Naša narodna tambn-
rica i opet je pokazala, kako je ona dorasla sva-
koj vrsti glazbe, a tamburaši da_nijesn samo pro-
sti dilentanti. I pjevački zbor ispunio je svoju
dužnost.

Ne treba kazati da su naše narodne himne
postigle najveće oduševljenje. ,L'jepa naša domo-
vina“, kojom se je otvorio koncerat slušana je od
svijuh stojećke, a davorija stranke prava , Živio
Starčević !“ morala se više puta opetovati. Hvala
mladim prijateljima, što su nas ovako lijepo zaba-
vljali i oduševili.

U nedjelju presjednik okružnog sudišta preuz.
gosp. Vicko Milić pozvao je mlade tamburaše, iz-
med kojih je bio njegov sin, pravnik zagrebačkog
sveučilišta, da ih počasti svojom gospodskom so-
from. Oni su učinili dva izleta; u čarobnu
i pitomu Župu. Ainštai 0 Soiežais NN
stava i pucanjem iz pušaka i mužara. Gosp. Via
ho Kisić, odlični rodoljub hrvatski i zaslužni riječ-

ki načelnik, pozvao ih je u svoju kuću, gdje qu

i